1 / 21

Žijeme ve společném světě

Žijeme ve společném světě. Stav, vývoj, rizika a možnosti v soudobé „multikulturní“ společnosti a globálním světě.

moral
Download Presentation

Žijeme ve společném světě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Žijeme ve společném světě Stav, vývoj, rizika a možnosti v soudobé „multikulturní“ společnosti a globálním světě.

 2. Planeta Země – „živá“ planeta je planetou rozmanitých ekosystémů. Právě její rozmanitost a pestrost neživého prostředí i živých forem života z ní činí jedinečnou v dosud známém Vesmíru.

 3. Rozmanitost je znakem také soudobé LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. V rámci ní rozlišujeme tzv. „lidské rasy“. Tj. velké skupiny lidí se stejnými tělesnými znaky, které vznikly vlivem odlišného přírodního a geografického prostředí.

 4. I přes jisté odlišnosti platí, že všichni lidé jsou si rovni…Všichni musíme jíst, pít, spát, milujeme. Nikdo z nás není více ani méně. Každý z nás je člověkem. Všichni se umíme smát.

 5. Všichni se umíme bát.

 6. V očích každého z nás najdete lásku, strach, touhu i radost, bolest, naději i očekávání….

 7. Jak je tedy možné, že i v moderním světě stále více dětí bere do rukou zbraně a se zbraní umírá?

 8. Proč lidé bojují, plení, ničí a marní takový zázrak, jakým je život?

 9. Proč jedni žijí v blahobytu, zatímco řada lidí umírá v bídě hlady, vyčerpáním?

 10. Původcem všeho je jen člověk a jeho kultura.Kulturou rozumíme historicky vzniklý a s vývojem člověka se rozvíjející systém hodnot. Z antropologického hledisky je kultura vše to, co souvisí s činností člověka nebo je jejím výsledkem.

 11. Kultura je jedním ze znaků etnicity – tj. systému jazykových, kulturních, náboženských a teritoriálních faktorů, vymezujících etnikum.Kultura je rozmanitá a právě její rozmanitost – tzv. kulturní pluralismus je podle řady myšlenkových proudů předpokladem úspěšného přežití lidského druhu.

 12. V současném světě dochází v souvislosti s globalizací,

 13. ale také nezadržitelnou migrací obyvatelstva,ke střetávání jednotlivých kultur. Snad nejlépe tento proces označuje termín akulturace, tj. proces vývoje a střetávání i prolínání jednotlivých kultur, přejímání jejích hodnot, tradic či vzorců chování, jejich přetváření i vylučování.

 14. Dochází k míšení architektury, technologií, vzorců chování i náboženství. Řada příkladů ukazuje, že kultury a náboženství mohou existovat vedle sebe i mezi sebou.Jde však o dlouhodobé procesy akulturace, adaptace i integrace.

 15. Jak toho však dosáhnout ve světě, ve kterém stále existuje:- xenofóbie (strach z cizinců) - rasismus (nepřátelské a diskriminační jednání na základě rasové odlišnosti) - extrémní nacionalismus - předsudky a hloupá omezení?

 16. Východisko je jediné – OSVĚTA, tj. výchova a vzdělávání v oblasti multikulturní problematiky.

 17. Jde o cílené poznávání odlišných kultur, jejich znaků (náboženství, hodnot, tradic atd.). Rozvíjení dovedností komunikace, kooperace a vzájemného soužití.

 18. Významnou roli hrají nejen vzdělávací programy, ale také legislativní ochrana na úrovni lokální i mezinárodní.

 19. V této oblasti působí řada státních, dobrovolných a mezinárodních organizací a institucí.

 20. Pokusme se chápat odlišnost jako hodnotu. Zrušme hranice v komunikaci a bariéry ve vzájemném soužití.

 21. Jedině cestou tolerance, úcty a respektu dosáhneme toho, abychom všichni stáli na stejné startovní čáře příležitosti.

More Related