Download
tworzenie i rozw j mikroprzedsi biorstw na obszarach wiejskich n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH. PowerPoint Presentation
Download Presentation
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH.

162 Views Download Presentation
Download Presentation

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH. Tomasz Bejgrowicz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Gdańsk, 27.05.2010

 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w obecnym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE.

 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)pełni funkcję agencji płatniczej dla wszystkich - oraz podmiotuwdrażającego dla większości działań PROW 2007-2013.

 4. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwjest jednym z działań wdrażanych przez ARiMR skierowanych do mikroprzedsiębiorców, mającym przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia na tych obszarach.

 5. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. BENEFICJENCI O pomoc mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 6. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. KRYTERIA OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.: • operacja jest uzasadniona ekonomicznie, • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie, • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:

 7. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i warzyw – w miejscowości należącej do gminy: − wiejskiej, − miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub − miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 8. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. b) podmiotów, grup i organizacji innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy: − wiejskiej, − miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub − miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 9. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki 2007-2013”, • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł, • płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy - w przypadku operacji 2 – etapowych.

 10. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH POMOCĄ Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, • usług dla ludności, • sprzedaży hurtowej i detalicznej, • rzemiosła lub rękodzielnictwa, • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

 11. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, • usług transportowych, • usług komunalnych, • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, • magazynowania lub przechowywania towarów, • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 12. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Działalność rozwijana oznacza sytuację, w której Wnioskodawca posiada status przedsiębiorcy (tj. ma zarejestrowaną działalność gospodarczą) i planuje inwestycje związane z zarejestrowanym już rodzajem działalności (PKD) lub rozwija swoją działalność gospodarczą o nową branżę (dodaje nowy kod PKD).

 13. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. MAKSYMALNY OKRES REALIZACJI OPERACJI Operacje finansowane bez udziału leasingu mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminie: • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy– w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie, • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy– w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 14. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy – w przypadku, gdy wniosek dotyczy etapu, który nie jest etapem końcowym.

 15. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 10. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz również nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 16. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. KOSZTY KWALIFIKOWALNE Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

 17. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 3) zagospodarowania terenu; 4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą); rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nie przekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

 18. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty: • przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne); • opłat za patenty lub licencje, • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 19. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.: • podatku od towarów i usług (VAT), • nabycia nieruchomości, • nabycia rzeczy używanych, • budowy budynków mieszkalnych, • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), • części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

 20. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. POZIOM DOFINANSOWANIA Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

 21. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. FORMA DOFINANSOWANIA Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 22. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2010r., Nr 57, poz.351), opublikowaną w dniu 9 kwietnia br. dotychczasowi oraz przyszli beneficjenci będą mieli możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.

 23. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami ww. ustawy, zaliczka będzie mogła być wypłacana podmiotom, które: 1. złożyły wnioski o przyznanie pomocy w dotychczas przeprowadzonych naborach – na podstawie złożonego Wniosku o zaliczkę; 2. będą składać wnioski w kolejnych naborach, w których wnioskowanie o zaliczkę będzie następować wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

 24. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W przypadku Beneficjentów, którzy złożyli już wniosek o przyznanie pomocy, zaliczka będzie mogła być wypłacona na wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia: - wejścia w życie ww. ustawy - w przypadku Beneficjentów, z którymi podpisano umowę przed dniem wejścia w życie ustawy; - przyznania pomocy (tj. podpisania umowy) - w przypadku Beneficjentów, z którymi umowa zostanie podpisana po dniu wejścia w życie tej ustawy, - na podstawie zmienionej umowy.

 25. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć: • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy, • 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy, • 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

 26. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przy czym ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym operacji. W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych (objętych załącznikiem nr 1 do TWE), która jest wymieniona w wykazie działalności wspieranych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego PROW 2007-2013, maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

 27. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy (tzw. samozatrudnienie).

 28. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. USTALANIE KOLEJNOŚCI PRZYZNAWANIA POMOCY Ustalenie kolejności rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy nastąpi w oparciu o ranking uwzględniający: bezrobocie w powiecie, dochód podatkowy gminy, planowaną do utworzenia liczbę miejsc pracy.

 29. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. JAK I GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI? Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się: • osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo • przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

 30. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU Informacja o możliwości składania Wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego PROW 2007-2013 podawana będzie na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Informacja ta określa dzień rozpoczęcia oraz zakończenia terminu składania wniosków, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. Dzień zakończenia terminu składania wniosków nie może zostać wyznaczony później niż na dzień 31 grudnia danego roku.

 31. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. GDZIE POBRAĆ FORMULARZ WNIOSKU? Wzór Wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory obowiązujących formularzy zamieszczone zostaną na stronach internetowych administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pllub Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, z wyjątkiem załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje. Można go będzie również pobrać w oddziale regionalnym ARiMR oraz w Biurze Powiatowym.

 32. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Ekonomiczny Plan Operacji (EPO) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW 2007-2013

 33. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY I POWODY ODRZUCANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Przyczyny odmowy przyznania pomocy występujące podczas weryfikacji wstępnej: brak wypełnionego, wymagalnego pola we wniosku; brak wymagalnych załączników, w tym: - oświadczenia o statusie mikro (w przypadku spółek cywilnych przez każdego ze wspólników i przez spółkę),  - zaświadczeń KRUS/ZUS, - kopii dowodu osobistego, - umowy spółki, - wniosku o wpis do Ewidencji Producentów, - Ekonomicznego Planu Operacji; złożony więcej niż jeden wniosek w ramach naboru. 

 34. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przyczyny odmowy przyznania pomocy występujące podczas weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, weryfikacji krzyżowej oraz weryfikacji limitu pomocy: brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie Agencji; wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją; nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe; niezgodne pod względem kryteriów przyznawania pomocy miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy; nieprawidłowy kod działalności; środek transportu jako jedyny przedmiot operacji; wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat; pełne ubezpieczenie w KRUS. 

 35. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. INFORMACJE • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84, • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl, • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl, • w oddziałach regionalnych Agencji (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).

 36. Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 058 326 81 52; 058 326 81 48, 058 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl pomorskiewunii@woj-pomorskie.pl; rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl Internet: www.pomorskiewunii.pl