Korte stand van zaken van het eHealth-platform en de prioriteiten voor de komende periode - PowerPoint PPT Presentation

montana
korte stand van zaken van het ehealth platform en de prioriteiten voor de komende periode n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korte stand van zaken van het eHealth-platform en de prioriteiten voor de komende periode PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korte stand van zaken van het eHealth-platform en de prioriteiten voor de komende periode

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Korte stand van zaken van het eHealth-platform en de prioriteiten voor de komende periode
135 Views
Download Presentation

Korte stand van zaken van het eHealth-platform en de prioriteiten voor de komende periode

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Korte stand van zaken van heteHealth-platform en deprioriteiten voor de komende periode Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobben

 2. Doel eHealth-platform • hoe ? • door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg • met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim • wat ? • optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking • optimaliseren van de veiligheid van de patiënt • vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg • degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

 3. 10 opdrachten: stand van zaken • visie en strategie • strategisch plan voor 2011-2013 wordt besproken op Beheerscomité in december • bevorderen van samenwerking inzake eHealth tussen instanties van de onderscheiden overheidsniveaus • permanent overleg tussen betrokken federale overheidsdiensten (FOD Volksgezondheid, RIZIV, FAGG, Federaal Kenniscentrum, …) • regelmatig overleg met betrokken instellingen van Gemeen-schappen en Gewesten: naar een samenwerkingsakkoord ? • motor van veranderingen

 4. 10 opdrachten: stand van zaken • normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur • basisarchitectuur vastgelegd • aantal standaarden, specificaties en normen vastgelegd • technische interoperabiliteit: KMEHR (met validatietool), X509, … • semantische interoperabiliteit: ICD9 (ziekenhuizen), ICPC2 en ICD10 (huisartsen), ICF (kinesisten), LOINC (klinische laboratoria), … • gebruik identificatienummer sociale zekerheid als unieke identificatiesleutel van de patiënt • registratiecriteria huisartsensoftware • registratie van softwarepakketten • lopende voor huisartsensoftware • onderzoek naar nood voor software van andere zorgverleners • samenwerkingsplatform en bijhorende basisdiensten

 5. Basisarchitectuur Portal Health DTW DTW DTW DTW Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen Software zorgverlener DTW DTW DTW Software zorginstelling DTW Site RIZIV PortaleHealth-platform MyCareNet DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW Gebruikers Basisdiensten eHealth-platform Netwerk GAB GAB GAB GAB GAB GAB Leveranciers

 6. 9 basisdiensten • volledig operationeel • coördinatie van elektronische deelprocessen • portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be) • geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer • beheer van loggings • systeem voor end-to-end vercijfering • bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering • bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering • persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met basisfunctionaliteiten • elektronische datering (time stamping) • codering en anonimisering

 7. 9 basisdiensten • operationeel tegen einde 2010 • verwijzingsrepertorium (“metahub”) • operationeel tegen het tweede kwartaal 2011 • persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten • voor elke basisdienst • zijn de cookbooks voor het gebruik ervan gepubliceerd • zijn SLA’s inzake de beschikbaarheid en de performantie vastgelegd en gepubliceerd, en worden deze SLA’s systematisch gerespecteerd

 8. 10 opdrachten: stand van zaken • taakverdeling inzake beheer van authentieke bronnen en kwaliteitsnormen van authentieke bronnen • basisidentificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers • gegevensbank van zorgverleners en –instellingen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de Gemeenschappen, en gehost door het eHealth-platform • gegevensbank m.b.t. geneesmiddelen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, en gehost door het eHealth-platform • fase 1: erkenningen, samenstelling, wetenschappelijke bijsluiters en terugbetalingsvoorwaarden • fase 2: interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten, en interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten • gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerd en gehost door de ziekenfondsen

 9. Gegevensbank zorgverleners & -instellingen

 10. 10 opdrachten: stand van zaken • taakverdeling inzake beheer van authentieke bronnen en kwaliteitsnormen van authentieke bronnen • gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerd door het Center for Evidence Based Medicine, en gehost door het eHealth-platform • coördineren van programma’s en projecten: één of meerdere basisdiensten van het eHealth-platform worden gebruikt door • 24 diensten met toegevoegde waarde in productie • 15-tal diensten met toegevoegde waarde in ontwikkeling • coördineren van gegevensuitwisseling tussen elektronische patiëntendossiers en van elektronische voorschriften van geneesmiddelen en gezondheids-zorgen

 11. Voorbeelden diensten in productie • invoer in en raadpleging van • het Kankerregister • het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) • de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten (Qermid) • het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe) • PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion • ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in meer dan 30 ziekenhuizen

 12. Voorbeelden diensten in productie • beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) • raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie • rapportering over • MUG-interventies • incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus) • elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) • elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen • elektronische aangifte van de geboorte • Resident Assessment Instrument (BelRAI)

 13. Voorbeelden diensten in productie • elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) • platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) • on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen • zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van • de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) • de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult

 14. 10 opdrachten: stand van zaken • trusted third party voor codering en anonimisering • een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor • de aggregatie van gegevens in klassen • de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes • de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes • via conversietabellen • via algoritmes • werd reeds gebruikt in een 10-tal situaties • gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties • in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

 15. Verdere prioriteiten • onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) ziekenhuizen en (huis)artsen • de globale basisarchitectuur is vastgelegd • alle (sub)regionale netwerken werken samen in de “Groep 19” • de “Groep 19” heeft uitgewerkt • de technische interoperabiliteitsstandaarden • de uit te bouwen webservices • het Beheerscomité van het eHealth-platform en het Sectoraal Comité werken uit • de wijze waarop de informed consent van de patiënt wordt bekomen • de wijze waarop een therapeutische relatie tussen enerzijds een patiënt en anderzijds een zorginstelling of zorgverlener wordt bewezen • het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub evenals een fictieve test-hub om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

 16. Uitwisseling zorggegevens: nu Remote files unknown

 17. Uitwisseling zorggegevens: toekomst A 3: Fetch data from hub A 1: Where can we find data? Meta- Hub 2: In hub A and C 4:All data available 3: Fetch data from hub C C B

 18. Verwijzingsrepertorium • wordt uitgewerkt via een getrapt systeem • de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) • het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen • de uitwerking via een getrapt systeem • respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen • vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

 19. Verwijzingsrepertorium • de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta-hub vereist een informed consent van de betrokkene • model van informed consent is uitgewerkt, is aan een “openbaar onderzoek” onderworpen en wordt aan de resultaten daarvan aangepast • de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene • de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité • een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

 20. >110 general hospitals will join a hub in 2010-2011 20 25/11/2010

 21. Verdere prioriteiten • ondersteuning uitbouw platformen voor gegevensdeling tussen eerstelijnszorgverleners allerhande (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers, diëtisten, psychologen, …) • in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorg-conferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië) • voor ontsluiting van gegevens tussen lokale informatiesystemen van eerstelijnszorgverleners onderling en tussen deze systemen en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het hub/metahubsysteem • en voor interactie met een uit te bouwen eerstelijnszorgkluis • met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen en (huis)artsen

 22. Verdere prioriteiten • ondersteuning uitbouw eerstelijnszorgkluizen • mogelijke inhoud • samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van onderscheiden (soorten van) eerstelijnszorgverleners (Sumehr) • zorgtrajecten en zorgplannen • journalen • (verwijzing naar) vaccinatietoestand • op basis van gecoördineerd ontwikkelde software • die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en geïnformatiseerde businessprocessen • idealiter gehost op beperkt aantal plaatsen • met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse soorten eerstelijns-zorgverleners, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties

 23. Verdere prioriteiten • vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen, o.a. • geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (hoofdstuk IV) • elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaarheids-toestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en verzorgingstehuizen

 24. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV Prescriber A couple of days A couple of days Pharmacy A couple of days After many days Sickness fund medical advisor

 25. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV Prescriber A few seconds Pharmacy A few seconds A few seconds Sickness fund medical advisor

 26. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

 27. In gegevensbank: Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

 28. Verdere prioriteiten • ondersteuning van het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en, nadien, andere gezondheidszorgen eHealth Key depot Pharmacy Prescriber 5 gives key 2 gives key 4 asks for key 1 asks for key 3 sends encrypted recipe 4 asks recipe 5 gives recipe Recip-e

 29. Verdere prioriteiten • aanzetten van ziekenhuizen tot gerichte informatisering • geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, beschikbaar bij elk contact met de patiënt • elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer • transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners • gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen • elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback • elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid • traceerbaarheid van bloed • elektronische communicatie met de patiënt

 30. Verdere prioriteiten • grondige aanpak semantische interoperabiliteit • ingave van aantal gegevens geregistreerd door de spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een noodtoestand (UREG) • herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) • elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheids-attesten aan werkgevers en scholen • elektronische overmaking van medische attesten in het kader van de uitreiking van rijbewijzen • elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de patiënt

 31. Predictive modelling, disease management, home care • mogelijke ondersteuning eHealth-platform • gebruik van basisdiensten • orchestratie • portaalomgeving • gebruikers- en toegangsbeheer • logging • vercijfering • codering en anonimisering • verwijzingsrepertorium • standaarden • technisch • semantisch • betrokkenheid bij coördinatie van projecten en programma’s

 32. Voor meer informatie • portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be) bevat uitgebreide functionele en technische documentatie m.b.t. • de basisarchitectuur • de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform • de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten • de reeds beschikbare authentieke bronnen • de normen, standaarden en specificaties • alle KMEHR-berichten • de verdere prioriteiten • eigen website (http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben) bevat alle slides gebruikt bij uiteenzettingen

 33. D@nk u !Vragen ?