slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 48
Download Presentation

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum - PowerPoint PPT Presentation

montana
206 Views
Download Presentation

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum 0535 7140843 zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr / 48

 2. Konu:Sağlık Hizmetlerinde Kalite • Amaç: • Bu dersin sonunda katılımcıların Kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. • Hedefler: Katılımcılar bu oturum sonunda; • Kalite kavramını tanımlayabilmeli • Kalitenin ortaya çıkış sürecini bilmeli • Kalitenin yararlarını sayabilmeli • Kalite çemberlerini tanımlayabilmeli • Kalite çemberlerinin işleyiş şeklini bilmeli • Araç-Gereç: Projeksiyon Cihazı,Ders Notları • Süre: 45 dakika / 48

 3. KALİTE NEDİR? / 48

 4. Kalite • Latince qualis = gerçekte öyle olmak • bir şeyin ya da birinin doğası, niteliği, • bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği, • herhangi bir bakımdan üstünlük, eksiksizlik / 48

 5. Kalite • Kullanıma uygunluktur. • (Dr. J.M. Juran) / 48

 6. Kalite • Şartlara uygunluktur. • (P.B.Crosby) / 48

 7. Kalite • İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. / 48

 8. Kalite • İstenen şartlara ilk defada, her defasında ve zamanında uymaktır. / 48

 9. Kalite • Müşteri memnuniyetidir. / 48

 10. Kalite • Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. • (TS9005) / 48

 11. Toplam Kalite Yönetimi Yönetim ve bütün çalışanların katılımı ile müşteri isteklerinin karşılanmasıdır. / 48

 12. TARAFLAR Hastalar Yöneticiler KALİTE Çalışanlar / 48

 13. Sağlık Hizmeti Kalitesi Sağlık hizmeti sunumu sürecinde kurumu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Avedis Donabedian / 48

 14. Sağlık Hizmeti Kalitesi KALİTE,günün bilgileri ışığında verilen bakımın, hastalardan istenen sonuçların alınmasını artırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir Amerikan Sağlık Örgütleri Akreditasyon Komitesi / 48

 15. İnsan Teknoloji (Özellikle iletişim) Sınırların azalması Yarışma ortamı Daha iyi hizmet Toplam Kalite Yönetimi / 48

 16. TARİHÇE • Hammurabi kanunları, Mısır papirüsleri, Aristo • Esnaf locaları, Ahi teşkilatı • 2. dünya savaşı sonrası • Japon sanayisi • Prof. William Edwards Deming (www.deming.org) • 1954 J.M. Juran (www.juran.com) • Dr. Kaoru Ishikawa • İlk toplantı: 1962 Tokyo • 1985 ABD’de en büyük sanayi şirketlerinin %90’ı • Türkiye: 1969 yılında sağlıkocağı sağlık kurulları / 48

 17. Farklı görüşler ORTAK PAYDA / 48

 18. Donabedian’a göre • Kaliteyi belirleyen 7 faktör: • Etkinlik (efficient; randımanlı) • Etkililik (effective) • Verimlilik • Optimallik • Kabul edilebilirlik • Meşruluk • Eşitlik (adil) + • Güvenli, • Hasta merkezli ve • Zamanında • hizmet / 48

 19. Kalite Döngüsü W. Edwards Deming / 48

 20. / 48

 21. Kalite Bir Süreçtir / 48

 22. Kalite Yaklaşımları Düzeltici Sistem 1 Müşteri istekleri analizi 4 2 Düzeltici faaliyetler Pazarlama ve satış 3 Sürecin kontrolü / 48

 23. Kalite Yaklaşımları Önleyici Sistem 1 Müşteri istekleri analizi 4 2 Pazarlama ve satış Tasarım ve geliştirme 3 Sürecin kontrolü / 48

 24. BİREY OLARAK NE GİBİ KALİTE BEKLENTİLERİMİZ VAR? / 48

 25. Kalitenin Sağlanması Kalite Güvence Sistemleri Kalite Yönetim Ekipleri Kalite Çemberleri / 48

 26. / 48

 27. / 48

 28. / 48

 29. ISO 9000Kalite Yönetimi ile ilgili standartları içerir ISO nedir? • International Organization for Standardization • Standardizasyon için kurulmuş uluslararası bir örgüttür • 145 ülkenin katılımı var • 180 teknik komitesi var • Her teknik komite bir özel alanla ilgilenir (örn. Asbestoz, çinko) • Amacı uluslararası ürün ve hizmet değişimini ve entellektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik aktivitelerde kooperasyonu kolaylaştırmak için standartlar oluşturmaktır / 48

 30. ISO 9000 standartlar serisi bir mükem-mellik seviyesi olmayıp, bir işletmede kalite yönetim sisteminin kurulması için asgari şartları belirleyen bir kılavuz niteliğindedir !! / 48

 31. ISO 9000 standarları serisini kim oluşturur? • 176 numaralı teknik komite • Ülkeler kendi örgütlerinin temsilcileri ile bu komiteye fikir sunarlar • Türkiye’den TSE / 48

 32. ISO 9000 Standartları • İlk seri 1987’de oluşturulmuştur • ISO 9001 • ISO 9002 • ISO 9003 • 1994 ve 2000 yılında revizyonlar yapıldı • ISO 9000/2000 versiyonunda; • 9001, 9002, 9003 standartları 9001 başlığı altında teke indirgenmiştir / 48

 33. Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Çalışanlara ·  Bilgilerini artırma ·  Birlikte çalışmayı öğrenme ·  Etkileşimi öğrenme ·  Moral yüksekliği ·  Özgüven yüksekliği ·  Sistematik çalışma ·  Etkinlikleri planlama ·  Problem çözme tekniklerini öğrenme • ·  Problemleri önleyebilme • ·  Daha başarılı tanı koyma • ·  Daha etkin ve ekonomik ilaç kullanımı • ·  Gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkması • ·  İş tatmininda artma • ·  Yeni beceriler kazanma • ·  İşinde terfi etme imkanı • Liderlik özelliklerinin gelişmesi / 48

 34. Toplam Kalite Yönetiminin Yararları İşverene ·   Maddi tasarruf ·   Daha az işten çıkarma ·   Çalışanların işe gelmeme oranlarında azalma ·   Ürünün hızlı ulaştırılması ·   Ürün kalitesinde artma ·   Araç ve gereçlerin etkin kullanımı / 48

 35. Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Genel ·  Ürün kalitesinde artma ·  İletişimde artma ·  Daha iyi eğitilmiş iş gücü ·  Daha etkili ekip çalışması ·  Güven ortamı oluşması ·  İşe katılım ve motivasyon ·  İş güvenliğinde artma / 48

 36. Kalite Ölçülebilir mi? • Kalite Belirteçleri (Endikatörleri) • Performans (aktivite) endikatörleri / 48

 37. / 48

 38. Kalite Çemberleri • Kalite çemberi iş ve iş yeri ile ilgili ürünlerin, hizmetlerin vs. iyileşmesi için çalışan aynı iş yerindeki bir ekiptir. Giriş İşçiler Öğrenciler İş yeri Ürün Okul Eğitim / 48

 39. Kalite Çemberlerinin Örgütlenme Şekli / 48

 40. Amaç • Kurumun gelişmesi • İnsani ilişkilere saygı ve iş tatmini • Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma http://www.mftrou.com/kaoru-ishikawa.html / 48

 41. Balık Kılçığı Diyagramı • Probleme yol açan etki ve nedenleri sistematik bir şekilde incelemeye yarar • 4 M: Methods, Machines, Materials, Manpower 4 P: Place, Procedure, People, Policies 4 S: Surroundings, Suppliers, Systems, Skills / 48

 42. / 48 http://www.pathmaker.com/resources/leaders/ishikawa.asp

 43. Kalite Çemberlerinin İşleyiş Şekli • 7-10 kişi • 1 moderatör • Haftada 1 toplantı • İşle ilgili problemlerin ortaya konması • Çözüm üretilmesi • Çözümlerin yönetime sunulması • Sonuçların değerlendirilmesi / 48

 44. / 48

 45. ÖZETLEYELİM • Kalite nedir? • Kalite açısından sağlığın hangi özellikleri vardır? • Kalite uygulamalarının çalışanlara ne gibi yararları vardır? • Kalite güvence sistemlerinden ne anlıyoruz? / 48

 46. SORU • Hangisi önleyici kalite yaklaşımı sisteminin özelliklerinden değildir? • a. Müşteri isteklerinin tespiti (Pazar araştırması) • b. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri • c. Karşılaşılan hataların düzeltilmesi • d. Proses kontrol • e. Pazarlama ve satış / 48

 47. İlacın Tarihçesi M.Ö. 2000: Al,bu kökü ye... M.S. 1000: O kök kötü...Gel,bu duayı oku... M.S. 1850: O dua batıl inanç...Al,bu iksiri iç... M.S. 1940: O iksir yılan yağı...Al,bu hapı yut... M.S. 1985: O hap etkisiz...Gel,bu antibiyotiği al.. M.S. 2000: O antibiyotik artık işe yaramıyor..."Al, bu kökü ye..." / 48

 48. “I think I have said enough to show how we have progressed and how each one ous is only a link in a chain that began long before us and will continue long after we have gone. Therefore, we must honor our predecessors and delight in thosewho shall follow.” • “Quality is very simple. It is love – love of knowledge, love of man, and love o God.” Avedis Donabedian Spanish Journal of Health Care and Quality, 1999 / 48