Download
audzin anas darba noz m gums pedago isk procesa ietvaros n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audzināšanas darba nozīmīgums pedagoģiskā procesa ietvaros PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audzināšanas darba nozīmīgums pedagoģiskā procesa ietvaros

Audzināšanas darba nozīmīgums pedagoģiskā procesa ietvaros

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Audzināšanas darba nozīmīgums pedagoģiskā procesa ietvaros

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Audzināšanas darba nozīmīgumspedagoģiskā procesa ietvaros Astra Aukšmuksta, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Kuldīgā, 2011.gada 26.augustā

 2. Atslēgas vārdi audzināšanas darba īstenošanai • Radošums, inovācijas un jaunrade • Nacionālā identitāte un valstiskā apziņa • Tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums • Ētiskās vērtības • Līdzdalība un sociālās prasmes • Pašizglītība un pašpilnveide • Karjeras izvēle un izaugsme • Pienākumi un tiesības • Atbildība, uzņēmība, konkurētspēja • Drošība • Veselīgs dzīvesveids

 3. Galvenās prioritātes audzināšanas darbā • Sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās apziņas veidošanos, kopt valsts svētku svinēšanas tradīcijas un veicināt tautas vēsturiskā un nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanu un saglabāšanu; radīt iespējas katra skolēna personīgam ieguldījumam šajā procesā • Rosināt bērnu un jauniešu līdzdalību savas skolas, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā • Veicināt skolēnu līdzatbildību un izpratni par saviem pienākumiem un tiesībām izglītības procesa īstenošanā • Motivēt skolēnus pašizglītībai un pašattīstībai, paaugstinot viņu atbildību par saviem mācību sasniegumiem, savu spēju, talantu un sociālo prasmju izkopšanu, savas personības izaugsmi un dzīvesdrošību

 4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvija 2030) • Īstenot pasākumus interešu izglītības un radošuma veicināšanai sabiedrībā (radošuma nodrošināšana mācību procesā; starptautisku konkursu organizēšana; Latvijas labās prakses popularizēšana u.c.), • Īstenot pilsoniskās līdzdalības programmas (sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām; skolēnu vecākiem/ģimeni; skolēnu pašpārvalžu/mācību firmu pieredzes apmaiņa sabiedriskās līdzdalības un uzņēmējdarbības veicināšanai u.c.), • Nodrošināt vecāku iesaistīšanos mācību procesā (vecāku izglītošana, metodiskais atbalsts vecāku sabiedriskajām organizācijām, komunikācijas pilnveidošana u.c.)

 5. Eiropas Savienības direktīvas un rekomendācijas • Eiropas Padomes komisijas secinājums, veicot starptautisko izvērtējumu „Jaunatnes politika Latvijā” 2008.gada februārī, - „uzlabotu Latvijas ārpusskolas izglītības versiju varētu popularizēt visā Eiropā kā labāko praktisko risinājumu piemēru.” • 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumi par pamatprasmēm mūžizglītībā, kuru mērķis ir sekmēt kultūras integrāciju visās mācību aktivitātēs skolās, jaunatnes organizācijās un mācību iestādēs • 2009.gada 27.novembra Padomes Rezolūcija par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010-2018) akcentē jauniešu jaunrades spēju veicināšanas nepieciešamību, jau no agras bērnības nodrošinot kvalitatīvu piekļuvi kultūrai, dalību tajā, kā arī sniedzot iespējas apgūt starpkultūru kompetenci, izpratni par kultūru dažādību, tādā veidā iegūstot darbam nākotnē nepieciešamās iemaņas

 6. Audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē Katra pedagoga uzdevums un pienākums katrā mācību stundā ir īstenot audzināšanas darbību, veidojot attieksmi un izpratni par pamatvērtībām, motivējot izglītojamos pašattīstībai un karjeras izvēlei Saskaņā ar izglītības iestādes darba plānu audzināšanas darbs tiek īstenots arī ārpusstundu pasākumos un nodarbībās: • interešu izglītības programmas, • tikšanās, ekskursijas, talkas, labdarība un sabiedriski lietderīgais darbs, • projekti, projektu nedēļas un citas aktivitātes. Sadarbības princips audzināšanas darba īstenošanā: • Komandas saskaņota darbība (skolas vadības, pedagogu kolektīva, Skolas padomes, Skolēnu pašpārvaldes izpratne par kopīgajiem mērķiem un procesu kopumā), • Klases audzinātāja sadarbība ar pedagoģisko un atbalsta personālu, • Sadarbība ar izglītojamajiem, viņu ģimeni/vecākiem, • Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, atbildīgajiem dienestiem, nevalstiskajām organizācijām.

 7. Drošas un psiholoģiski labvēlīgas klases un skolas vides veidošana: • kopīgi mērķi un nākotnes vīzija, darba plānošana, inovatīva pieeja problēmu risināšanā, sasniegumu akcentēšana, • visu akceptēti iekšējās kārtības noteikumi un citi izglītības procesa nodrošināšanas regulējumi, • estētiskais noformējums, • tradīcijas, skolas muzeja darbība, • cieņpilnas attiecības un attieksme vienam pret otru, citam pret citu skolēnu savstarpējā saskarsmē un skolēnu - pedagogu saskarsmē, • skaidras un konsekventas prasības no pedagogu puses attiecībā uz veicamajiem darbiem un pienākumu pildīšanu, • konstruktīva pieeja konfliktu risināšanā, - daudzveidības un dažādības, viedokļu, pieredžu, mācīšanās stilu atzīšana un izmantošana visu kopīgajās interesēs.

 8. Nozīmīgākie notikumi(2011.-2015.) • 2011.gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads • 2012.gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadu • 2012.gadā uzsāksim gatavošanos Latvijas Republikas 95.gadadienai, radot daudzveidīgas iespējas bērniem un jauniešiem piedalīties un līdzdarboties • 2013.gads – Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, Latvijas Republikas 95.gadadiena • 2014.gads - Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta • 2015.gads – XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Latvija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts

 9. Uzdevumi audzināšana darba pilnveidei2011./2012.mācību gadā • Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas demokrātiskas vides veidošanā • Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā • Iespēju robežās iesaistīties valsts nozīmes pasākumos interešu izglītībā un audzināšanas darbā • Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu un labās prakses popularizēšanu (iespēja piedalīties VISC organizētajā metodisko izstrādņu skatē) • Prasmīgi un pārdomāti (arī kritiski) izvērtēt un izmantot nevalstisko organizāciju piedāvājumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā

 10. Nozīmīgākie pasākumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā • Skolēnu pašpārvalžu darbības pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi Cēsīs (26.10.2011.), Talsos (25.11.2011.) un Rīgā (28.03.2012.) • Skolēnu radošo darbu konkurss internetā “Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986-1991) – Latvijas paaudžu mantojums” (sadarbībā ar Virtuālo enciklopēdiju, 2011.g.oktobris-decembris, 2012.g.janvāris-marts) • II Latvijas skolu jaukto koru salidojums Saldū 19.maijā • VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls Jelgavā 25.-26.maijā • Bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums „Pulkā eimu, pulkā teku” 26.-27.maijā Jelgavā un K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” • Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Ventspilī 26.maijā un Gulbenē 2.jūnijā • IV mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi” Mazsalacā 5.-7.jūnijā

 11. Normatīvie akti, kuri nozīmīgi audzināšanas darbā un interešu izglītībā • Izglītības likums • 17.panta trešās daļas 16.punktā pašvaldībām ir noteikta funkcija: „nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai”; • 17.panta trešās daļas 27.punkts nosaka, ka pašvaldība atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās; • 54.pants „Izglītojamā pienākumi” un 55.pants „Izglītojamā tiesības” (26.03.2010. grozījumi) • Bērnu tiesību aizsardzības likums • Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”; • Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

 12. Noderīga informācija audzināšanas darbam Skolēnu pienākumi un tiesības: • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (www.bti.gov.lv) • Izglītības kvalitātes valsts dienests (www.ikvd.gov.lv) • Izglītības attīstības centrs (www.iac.edu.lv) Skolēnu patriotiskā un pilsoniskā audzināšana: • Biedrība “Virtuālā enciklopēdija” (www.gramata21.lv) - Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award (www.award.lv) - Eiropas Savienības neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā” 2007.-2013. (informācija www.jaunatne.gov.lv) - Ikgadējā Jaunatnes politikas valsts programma (informācija www.jaunatneslietas.lv) • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvājums (info@jaunatne.gov.lv) • Biedrība “Brīvprātīgais.lv” (www.brivpratigais.lv ) Profesionālā orientācija un karjeras izglītība: • Valsts izglītības attīstības aģentūra (www.viaa.gov.lv) • Nodarbinātības valsts aģentūra (www.nva.gov.lv) • Portāls www.karjerascentrs.lv

 13. Veselīgs dzīvesveids, seksuālā audzināšana, atkarību profilakse: • Biedrība “Papardes zieds” (www.papardeszieds.lv ) • Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (www.redcross.lv ) • Narkoloģijas centrs (www.arsti.narko.lv ) Drošības jautājumi: • Satiksmes drošība (metodiskie materiāli “Drošība” (ISEC 2004) “Drošība uz ceļa” (VISC 2009) • Drošs interneta lietojums (www.draudzigsinternets.lv , www.netsafe.lv , www.microsoft.com/latvija/security ) • Krīzes centrs “Skalbes” (www.skalbes.lv ) • Nodibinājums “Centrs Dārdedze” (www.centrsdardedze.lv ) Metodiskie materiāli skolotājiem: • Klases stundu programmas paraugs (2006) • Skolas un ģimenes sadarbība (2009) • Svinēsim valsts svētkus! (2009) • Drošība uz ceļa (VISC, 2009) • Karjeras izglītība skolā (VIAA, 2010) • Drošība internetā (Latvijas Interneta asociācija Net-safe Latvia, 2011)

 14. “Mēs vienmēr ceļā – No vienas pieturas uz otru, No šodienas uz rītdienu, No ziemas uz pavasari, No nakts uz saullēktu, No zibens uz liesmu, No sirds uz sirdi – Uz gaismu.” (E.Dortāne) Paldies par uzmanību! www.visc.gov.lv astra.auksmuksta@visc.gov.lv Tālr. 67350957