slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจร PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจร

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

โครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจร - PowerPoint PPT Presentation


  • 672 Views
  • Uploaded on

โครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจร. โครงสร้างองค์การ. นางสาวเกศวราภรณ์ ดอกผึ้ง ประธาน. นางสาวปราณี ปรีเปรม เลขานุการ. นางสาวมัทนา อาสาหม้อ ฝ่ายบัญชี. นางสาวรุ่งรัตน์ วงค์สูง ฝ่ายการเงิน. นางสาววันเพ็ญ ผูกจิตร ฝ่ายจัดซื้อ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

โครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจร


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจรโครงการลูกชิ้นปิ้งสัญจร

slide2

โครงสร้างองค์การ

นางสาวเกศวราภรณ์ ดอกผึ้ง ประธาน

นางสาวปราณี ปรีเปรม เลขานุการ

นางสาวมัทนา อาสาหม้อ ฝ่ายบัญชี

นางสาวรุ่งรัตน์ วงค์สูง ฝ่ายการเงิน

นางสาววันเพ็ญ ผูกจิตร ฝ่ายจัดซื้อ

นาวสาวศิราภรณ์ วงศ์คำเสาร์ ฝ่ายการตลาด

นางสาวศิริพร สุขแสง ฝ่ายการตลาด

slide3

นางสาวเกศวราภรณ์ ดอกผึ้ง

ผู้จัดการ

slide5

นางสาวรุ่งรัตน์ วงค์สูง

ฝ่ายการเงิน

slide7

นางสาวศิราภรณ์ วงศ์คำเสาร์

ฝ่ายการตลาด

slide9

นางสาววันเพ็ญ ผูกจิตร

ฝ่ายจัดซื้อ

slide10

หลักการและเหตุผล

ด้วยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาโครงการวิชาชีพขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะในทางอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานอาชีพจริง เสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนด้วย ซึ่งผู้เรียนได้มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพหลาย ๆ ทาง และได้ ตกลงกันว่าจะทำการขายลูกชิ้นปิ้ง เพราะในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคลูกชิ้นกันมาก เห็นได้จากตามงานเทศกาลต่าง ๆ จะมีลูกชิ้นวางขายและขายดีมาก เพราะคนส่วนใหญ่จะซื้อลูกชิ้นติดมือกลับบ้านแทบทุกคน โดยจัดการดำเนินการจำหน่ายลูกชิ้นปิ้ง ตามตลาดนัดคลองถมในวันจันทร์ วันศุกร์ และวันอาทิตย์

slide11

วัตถุประสงค์

1. ต้องการสร้างรายได้ให้กับห้างหุ้นส่วน

2. เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

3. มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน

การดำเนินการ การตรวจสอบ การประเมินผล และ

การรายงาน

slide12

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ส่วนแบ่งการตลาดที่จะได้รับจากลูกค้าที่มาซื้อของในตลาดคลองถม 20%

กำไรจากการจำหน่ายลูกชิ้นปิ้ง 30% ของยอดขาย

จำหน่ายลูกชิ้นปิ้งได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของลูกชิ้นทั้งหมด

เชิงคุณภาพ

เปิดร้านจำหน่ายลูกชิ้นที่ตลาดนัดคลองถม

จำหน่ายทุกวัน จันทร์ เวลา 12.00 – 17.00 น.

ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

อาทิตย์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

slide13

วิธีดำเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ

1.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการขายลูกชิ้นปิ้ง

1.2 จัดทำงบประมาณในการลงทุนและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย

1.3 จัดเตรียมสถานที่ในการจำหน่ายลูกชิ้นปิ้ง

slide14

2. ขั้นดำเนินการ

2.1 ระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่ม คนละ 100 บาท เป็นเงิน 700 บาท

2.2 ติดต่อสั่งซื้อลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นเนื้อจากผู้แทนจำหน่าย

2.3 ปฏิบัติการขายลูกชิ้นในสถานที่จัดเตรียมไว้

2.4 บันทึกการขายในแต่ละวันไว้ในสมุดบัญชีของห้างหุ้นส่วน

slide15

3. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน

3.1 จัดทำงบการเงินได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล

3.2 ติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.3 จัดทำรายงานลูกชิ้นปิ้งสัญจร

slide16

2. ขั้นดำเนินการ

2.1 ระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่ม คนละ 100 บาท เป็นเงิน 700 บาท

2.2 ติดต่อสั่งซื้อลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นเนื้อจากผู้แทนจำหน่าย

2.3 ปฏิบัติการขายลูกชิ้นในสถานที่จัดเตรียมไว้

2.4 บันทึกการขายในแต่ละวันไว้ในสมุดบัญชีของห้างหุ้นส่วน

slide17

ปฏิทินปฏิบัติงาน

สำหรับระยะเวลา 19 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2549

slide18

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

1. ขั้นเตรียมการ

1.1 ระยะเวลา : 2 สัปดาห์ ระหว่าง 17 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2548

1.2 สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

2. ขั้นดำเนินการ

2.1 ระยะเวลา : 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 – 31 มกราคม 2549

2.2 สถานที่ดำเนินการ : ตลาดนัดคลองถม

3. ขั้นสรุปผลการดำเนินการ

3.1 ระยะเวลา : 2 สัปดาห์ ระหว่าง 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2549

3.2 สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

slide19

งบประมาณและทรัพยากร

ระดมเงินทุนจากสมาชิกกลุ่ม 7 คน ๆ ละ 100 บาท เท่ากับ 700 บาท

slide20

การติดตามผลและประเมินผลการติดตามผลและประเมินผล

1. ก่อนทำโครงการ

1.1 ประเมินและตัดสินใจในการลงทุน โดยการศึกษาความเป็นไปได้ถึงความคุ้มค่าในการ ลงทุนในด้านการตลาด ด้านการเงิน

2. ระหว่างการทำโครงการ

2.1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติจริง

3. หลังทำโครงการ

3.1 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน

slide21

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เป็นของตนเอง

2. สมาชิกในกลุ่มมีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน

3. สมาชิกในกลุ่มได้แนวทางในการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา

4. พัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มให้สูงขึ้น

slide22

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ผู้ปกครองไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทำโครงการ

วิชาชีพ

2. ยอดขายและกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้

slide23

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

โครงการ ลูกชิ้นปิ้งสัญจร

slide28

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก