Overhalla kommune
Download
1 / 26

Overhalla kommune Teknisk avdeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Overhalla kommune Teknisk avdeling. AVFALLSPLAN I BYGGESAK. Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier 29.2.2012. Overhalla kommune Teknisk avdeling. TEKNISK AVDELING REGELVERK Hvorfor endring i regelverket? Hva er nytt og hva er likt? AVFALLSPLAN Hva er avfall?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Overhalla kommune Teknisk avdeling' - molly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

AVFALLSPLAN

I BYGGESAK

Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier 29.2.2012


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • TEKNISK AVDELING

 • REGELVERK

  • Hvorfor endring i regelverket? Hva er nytt og hva er likt?

 • AVFALLSPLAN

  • Hva er avfall?

  • Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak

  • Avfallssortering

  • Sluttrapport

 • BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSISByggesaker i Overhalla

 • Når slår kravene inn?

 • Byggesaker med krav om avfallsplan i Overhalla

 • Ansvar ved byggetiltak Tilsyn Sanksjonsmuligheter

 • RELEVANT INFORMASJON


Overhalla kommune teknisk avdeling

Vann

Renovasjon

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Feiing/Tilsyn

Avløp

Slam

Kommunale veger

Brann

Byggesak

(AVFALLSPLAN)

Kommunal bygningsmasse

Elv- /rasforebygging

Eiendomskattekontor

Kart og oppmåling

Arealplanlegging

Trafikksikkerhet

Husbank (tilskudd og startlån)

Forvaltning av eiendom/tomtegrunn

Utbyggingsprosjekt

Spillemidler


Overhalla kommune teknisk avdeling

REGELVERK

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • Regelverk for avfall i byggesaker hjemlet først i:

 • Forskrift 1.januar 2008. (Forurensningsloven) (Krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapport i byggesaker)

 • Regelverket krever avfallsplan for riving, rehabilitering og nybygg. (Blant annet nybygg over 300 m2 BRA, og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 m2 BRA)

 • Krav til avfallsplan

 • (Oversikt over byggavfallet som forventes å måtte ta hånd om, og plan for håndtering og disponering av avfallet)

 • Miljøsaneringsbeskrivelse ved rehabilitering og riving (Ved rehabilitering og riving skal det laget en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall)Fra 1.7.2010 er avfallsplankravet hjemlet i ny PBL 2008


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Hvorfor endring i regelverket?

 • Byggenæringen er bedre kjent med ansvarssystemet og reglene i plan- og bygningsloven (m/ byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften).

 • Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport utarbeides som del av et byggetiltak. Kravene som stilles ved gjennomføring av tiltaket fremkommer nå av samme regelverk.

 • Kravene som tidligere fantes i avfallsforskriften fremkommer nå dels gjennom byggteknisk forskrift (TEK10) og dels gjennom byggesaksforskriften (SAK10).


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Hva er nytt?

 • Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal ikke sendes kommunen for godkjenning.

 • Tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges skal inngå i kommunenes prioriterte tilsynsområder i en periode på 2 år fra og med 1. januar 2011.

 • Generelle krav til utdanning og praksis hos foretak som skal godkjennes for oppgaver ved byggetiltak som krever ansvarsrett.

 • Mulighet for godkjenning av foretak for oppgaver knyttet til miljøsanering (prosjekterende) og riving og miljøsanering (utførende).

 • Nye sanksjonsmuligheter ved regelverksbrudd (for eksempel tilbaketrekking av ansvarsrett eller sentral godkjenning).


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Hva er likt?

 • Areal- og vektgrensene for tiltak der avfallsplan skal utarbeides.

 • Krav til at minimum 60 % av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper.

 • Sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet skal sendes inn til kommunen (vedlegges søknad om ferdigattest).

 • Tilstrekkelig dokumentasjon er veiesedler eller andre typer kvitteringer som inneholder dato, bedriftsnavn på mottaker og avsender, avfallstype og mengde.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

AVFALLSPLAN

Krav om avfallsplan er hjemlet i TEK 10: § 9 – 6 Avfallsplan

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRAc) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRAd) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Hva er avfall?

Definisjon: TEK 10 § 9 – 5: Avfall2. ledd: ”Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

I framtida:Mindre: tegl og bly

Mer: glass, jern, aluminium, betong, tekstil, …

Mye mer: tre, isolasjon, gips, plast, lettbetong, …


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak

TEK 10 § 9 - 7

1.ledd: ”Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.”

2.ledd: ”For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. ”


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • 3.ledd: Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om:

 • hvem kartleggingen er utført av

 • dato for kartleggingen

 • byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent

 • resultat av representative materialprøver og analyser

 • forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type

 • plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

 • hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert

 • hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet

 • hvor det farlige avfallet er planlagt levert

 • alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Avfallssortering

TEK 10 § 9 - 8

”Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltaki § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.”


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Eksempler på vanlig bygg- og anleggsavfallsom kan inneholde miljøgifter

 • Isolerglassruter med innehold av PCB (www.ruteretur.no).

 • Murpuss, maling og fugemasser kan inneholde PCB.

 • Tettematerialer kan inneholde kort- og mellomkjedete klorparafiner. Det samme gjelder vinduslim og gummilister i isolerglassruter.

 • Vinylbelegg og vinylgulvlister kan inneholde helse- og miljøskadelige ftalater som DEHP, DBP og BBP, samt enkelte metaller.

 • Isolasjonsplater av EPS, XPS samt rørisolasjon av cellegummi kan inneholde bromerteflammehemmere.

 • Forts:


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • XPS- plater og polyuretanskum (PUR- skum), for eksempel brukt i isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom etc., kan inneholde de miljøskadelige blåsemidlene KFK og HKFK.

 • CCA- impregnert trevirke inneholder metaller som krom, arsen eller kobber.

 • Kreosot- impregnert trevirke vil inneholde PAH.

 • Eksteriørmaling kan inneholde høye nivåer av ulike metaller (f.eks. bly og sink).

 • Alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, kabler, ledning eller batteri (Elektrisk og elektronisk avfall). Slikt EE- avfall er omfattet av etablerte returordninger.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Sluttrapport

TEK 10 § 9 - 9

”For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.”


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS

I Overhalla fom 2001 – tom d.d.:

• 806 behandlede byggesaker (414 meldinger og 392 søknader)• Byggesaker i denne perioden omfatter blant annet: 116 nye bolighus og leiligheter 42 nye hytter 18 næringsbygg 36 bygg i landbruket (1 våningshus / 35 fjøs/redskap/med mer) 305 tilbygg / påbygg/ ombygging Riving av 85 bygg (hus, hytter, uthus, garasjer, fjøs med mer)

Riving av del av bygning: 25


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Når slår kravene inn?


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • Byggesaker med krav omavfallsplan i Overhalla

 • Antall byggesaker fom 1.1.2008 tom d.d. (ca 4 år)

 • 324 byggesaker

 • Etter forskrift fra 1.1.2008

 • I perioden fom 1.1.2008 tom 1.7.2010 er det registrert :

 • 3 byggesaker

 • Etter ny PBL 2008

 • I perioden fom 1.7.2010 tom d.d. er det registrert:

 • 12 byggesaker


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Ansvar ved byggetiltak

SAK 10 Kap.12

 • Ansvarlig søker har ansvar for å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall.

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

 • Ansvarlig utførende har ansvar for å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for faktisk disponering avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering.

 • Ansvarlig foretak skal melde fra til kommunen ved endring av ansvarsforhold.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Tilsyn

Tidsavgrenset krav om tilsynFra og med 1. januar 2011 til 1. januar 2013 skal kommunen prioritere tilsyn med at avfallsplan og miljøsanerings-beskrivelse er utarbeidet og følges.

Dette er en forskriftsfestet plikt for kommunene iht. byggesaksforskriften § 15-3.Ved utløpet av 2-års perioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • Mulige tilnærminger

 • Tilsynet kan innebære alt fra:- enkle tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse foreligger.- mer omfattende tilsyn med at avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport holder tilstrekkelig kvalitet. - tilsyn for å påse at kravene følges opp i praksis på byggeplass.

 • Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken;- mulighetene er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering. - mulighetene til å påvirke avfallshåndteringen i riktig retning er tilstede.

 • Det er ønskelig at tilsynet har fokus på håndtering av farlig avfall.- Det anbefales derfor at rivings- og rehabiliteringsprosjekter prioriteres ved tilsyn.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • Tilsyn med dokumentasjon


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

 • Tilsyn på byggeplass


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Sanksjonsmuligheter

 • Pålegg om retting og pålegg om stans

 • Tvangsmulkt

 • Overtredelsesgebyr

 • Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

 • Tilbaketrekking av lokal godkjenning eller sentral godkjenning

 • Straff (bøter eller fengselsstraff)

 • Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten og samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte.


Overhalla kommune teknisk avdeling

Overhalla kommune

Teknisk avdeling

Nyttig informasjon finnes her:

 • • Klima- og forurensings- direktoratet:

  • http://www.klif.no/no/Tema/Avfall/Bygg--og-anleggsavfall/

 • • Miljøstatus i Norge:

  • http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/

 • • Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer:

  • http://bks.byggforsk.no:80/

 • • Statistisk sentralbyrå:

  • http://www.ssb.no/avfall/

 • • Direktoratet for byggkvalitet:- Byggeregler på ett sted: http://byggeregler.dibk.no- Tilsynsveileder: http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/avfallsreglar/- Blanketter: http://byggeregler.dibk.no/blanketter/• Byggemiljø: www.byggemiljo.no


Overhalla kommune teknisk avdeling

Informasjonsfoldere om BA-avfall og byggesak:

Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekterHvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg

Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter

Hvordan deklarere farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekterSkal du rehabilitere eller rive en bygning eller et anlegg?