slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 07.11.2013 Г. ОПДУ 2014-2020. Приемственост и подобрение Фокус към резултатите – Европа 2020 Научени уроци 2007-2013 Разпръсване на ресурс › к онцентрация

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА' - molimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА

ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

07.11.2013 Г.

2014 2020
ОПДУ 2014-2020
 • Приемственост и подобрение
 • Фокус към резултатите – Европа 2020
 • Научени уроци 2007-2013
  • Разпръсване на ресурс › концентрация
  • Работа на парче › интегрирани инициативи
  • Нов дизайн на ОП
  • Индикатори!
 • Допълняемост към националното финансиране
slide4
Предложение за структура на ОПДУ
 • Приоритетна ос I: Укрепване на администрацията за по-висока ефективност, ефикасност и резултатност
 • Приоритетна ос II: Прозрачна и ефективна съдебна система
 • Приоритетна ос III: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в усвояването на ЕСИФ
 • Приоритетна ос IV: Техническа помощ
slide5
Предложение за структура на ОПДУ

Приоритетна ос I

Прозрачна и ефективна администрация

Приоритетна ос I

Укрепване на администрацията

Приоритетна ос II

Прозрачна и ефективна съдебна система

Приоритетна ос II

Правосъдие

Приоритетна ос III

Е-управление

Приоритетна ос III

Техническа помощ за управление на ЕСИФ

Приоритетна ос IV

Техническа помощ за усвояване на СКФ

Приоритетна ос IV

Техническа помощ за УО

Приоритетна ос V

Техническа помощ за УО

slide6
Приоритетна ос 1
 • Структура на администрацията
 • Услуги (е-услуги, комплексно административно обслужване)
 • Интелигентно регулиране
 • Управление на човешките ресурси, обучения
 • Е-управление
 • Открита, прозрачна и отчетна администрация
slide7
Е-управление в приоритетна ос1 (1)
 • Всички мерки, планирани в областта на е-управление, са допустими за финансиране по ЕСФ, включително и разходите за оборудване
 • Ще се избегне рискът от тежка процедура по модификация на Програмата
 • Ще се осигури възможност за интегрирани мерки и постигане на оптимален резултат
 • Мерките за е-управление са неотделими от останалите мерки за реформиране на държавната администрация
 • Е-управлението е инструмент
slide8
Е-управление в приоритетна ос 1 (2)
 • Становище на ЕК :
  • паметна записка от Постоянното представителство на Република България към ЕС
  • Очаква се официален коментар към Споразумението за партньорство

„…. От видяното до момента като заложени дейности за финансиране по ОПДУ, всички са допустими по ЕСФ.“

slide9
Приоритетна ос 2
 • Структура и прозрачност на съдебната система (подобряване на структурата, професионална етика, прозрачност и борба с корупцията, алтернативни способи за разрешаване на спорове)
 • Управление на човешките ресурси, обучения
 • Електронни системи и услуги в съдебната система (Е-правосъдие и др.)
slide10
Приоритетна ос 3
 • Подкрепа за укрепване на системата за управление и изпълнение на ЕСИФ
 • Подкрепа за осигуряване на прозрачност и информираност за ЕСИФ в България
slide11
Приоритетна ос 4
 • Подкрепа за осигуряване на ефективното управление, изпълнение и прозрачност на ОПДУ
slide12
Стратегически документи
 • Стратегия за развитие на администрацията – преминала обществени консултации, но не е приета
 • Стратегия за развитие на електронното управление – 2011-2015 г.; предстои разработване с хоризонт до 2020 г.
 • Концепция за е-правосъдие – предстои изменение
 • Съдебна система от 2010 г.
slide13
Следващи стъпки
 • Какво предстои?
  • Приемане на структурата на ОП
  • Всички пишем в „трак“
  • Анализи, предложения за конкретни дейности и приложимите към тях индикатори, надлежно обосновани в широк контекст – от администрациите, съдебната система и неправителствените организации
  • Активна роля на отговорните институции
slide14

Благодаря за вниманието!

www.eufunds.bg

eufunds@government.bg