โครงงานปฏิบัติงาน
Download
1 / 17

นำเสนอ - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

โครงงานปฏิบัติงาน สห กิจศึกษา. นำเสนอ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' นำเสนอ' - molimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นำเสนอ


นางสาวอามีเนาะบือราเฮงรหัสนักศึกษา 5120710255เอกการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สามารถ ทองเฝือนางสาวฟาดีละห์ ตาเยะรหัสนักศึกษา 5120710118เอกการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฮาฟิส สาและอาจารย์นิเทศ อาจารย์ฮาฟิส สาและ


เรือนจำอำเภอเบตง

เลขที่1 ถนนรัตนเสถียร ตำบลเบตง อำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา


ประวัติความเป็นมา:

เรือนจำอำเภอเบตง ตั้งอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2478 ปัจจุบัน   มีอายุ 73 ปี เดิมเรียกว่า ศาลแขวงอำเภอเบตง ในสมัยแรก ๆ กำแพงเรือนจำทำด้วยสังกะสี และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกำแพงคอนกรีต พร้อมเพิ่มความสูงของกำแพง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


เรือนจำอำเภอเบตง ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย: ฝ่ายบริหารทั่วไป,ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ, ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์, ฝ่ายฝึกวิชาชีพ, และฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

โครงสร้างการบริหาร


เรือนจำอำเภอเบตง ตั้งขึ้นตามเขตอำนาจศาลจังหวัดเบตง มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง ระหว่างพิจารณาคดี ระหว่างอุทธรณ์ ระหว่างฎีกา และคดีเด็ดขาดที่กระทำผิดอาญา มีอำนาจควบคุมนักโทษเด็ดขาด กำหนดโทษจำคุก ไม่เกิน10 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้

 • ปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่


 • กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเรือนจำ  หรือที่กรมราชทัณฑ์มอบหมาย

อำนาจหน้าที่(ต่อ)


ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ งานที่ได้รับมอบหมายคือ ให้ปฏิบัติงานในฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

งานหลัก

 • สำหรับงานหลักที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้ทำบันคำนวณวันพ้นโทษของผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่ โดยในการคำนวณนั้นจะมีหมายศาลกำหนดโทษของผู้ต้องขังในแต่ละรายว่ากำหนดโทษกี่ปีกี่เดือน แล้วเรามาบันทึกคำนวณวันพ้นโทษมาผู้ต้องขังรายนั้นๆพ้นโทษในปีใด หรือเดือนใด

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย


 • ลงทะเบียน งานที่ได้รับมอบหมายคือ ให้ปฏิบัติงานในฝ่ายรับผู้ต้องขังและลงรับผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่เป็นการบันทึกการฝากขังผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่ และให้รหัสหรือเลขทะเบียนของผู้ต้องขังนั้นๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าในแต่ละปีมีผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำจำนวนกี่ราย โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละอาทิตย์จะมีผู้ต้องขังเข้ามาใหม่จำนวน 4-5ราย

 • กำหนดชั้นแก่ผู้ต้องขัง เป็นการเปลี่ยนชั้นของผู้ต้องขันที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ทางเรือนจำได้กำหนดไว้ โดยชั้นของผู้ต้องขังทั้งหมดมี 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นเลว ชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดีมาก ชั้นเยี่ยม

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย(ต่อ)


งานรอง งานที่ได้รับมอบหมายคือ ให้ปฏิบัติงานในฝ่าย

 • คี่ข้อมูลสถิติผู้ต้องขังในแต่ละเดือน เพื่อส่งข้อมูลของผู้ต้องขังภายในเรือนจำไปยังกรม

 • บันทึกหมายการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขันในเรือนจำอำเภอเบตง

 • เขียนใบ รท.ใบบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นใบที่ให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะเป็นหลักฐานว่าผู้ต้องขังดังกล่าวได้พ้นโทษแล้ว

 • ทำประวัติผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเบตง

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย(ต่อ)


 • ได้รู้และเข้าใจหมายต่างๆที่ใช้กับผู้ต้องขังในแต่ละระดับ

 • ได้รู้ถึงวิธีการและขั้นตอนการทำพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง

 • ได้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆของฝ่ายทัณฑปฏิบัติว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่ใดบ้าง

 • ได้เรียนรู้และสามารถทำบันทึกคำนวณวันพ้นโทษของผู้ต้องขังในเรือนจำได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน


 • ในการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาในครั้งนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปจะประกอบไปด้วยหลายๆงาน มีงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและอาคารสถานที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ

  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฝ่าย คือ

 • งานธุรการ คือ เดินหนังสือเพื่อจ่ายงาน, ลงทะเบียนหนังสือรับและเสนอผู้บัญชาการเ,พิมพ์หนังสือต่างๆ เช่น หนังสือบันทึกไปราชการของผู้บัญชาการและพิมพ์หนังสือส่งมีทั้งหนังสือภายในเรือนจำและภายนอกเรือนจำ,ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ, โหลดหนังสือจากกรมราชทัณฑ์และลงทะเบียนหนังสือรับพร้อมเสนอผู้บัญชาการ

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย


 • งานการเงินและบัญชี คือ ทำบัญชีแยกประเภทของการรับเงินฝากผู้ต้องขัง, ทำบัญชีเงินเดือนของบุคลากรในเรือนจำและทำสลิปเงินเดือนแจกให้บุคลากรในเรือนจำ,ทำเรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555, ทำหนังสือขอกู้เงินของบุคลากรในเรือนจำ, ทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2554, ทำเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554

 • งานพัสดุและอาคารสถานที่ คือ เช่น การทำรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน,ร่างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ,พิมพ์หนังสือการจัดหาผลไม้และพืชอื่นที่รับประทานแทนผลไม้ได้,ทำรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องบริโภค, เป็นกรรมการประมูลแม่ค้าเพื่อจะซื้ออาหารมาเลี้ยงผู้ต้องขังโดยการเช็ดยอดสินค้า ราคาที่ขาย, ทำใบตรวจรับงานก่อสร้าง, รับข้าวสาร ตรวจรับข้าวสารก่อนส่งเข้าเรือนจำ,รับผลไม้ ตรวจรับผลไม้ก่อนส่งเข้าไปในเรือนจำ, ไปตรวจอาคารก่อสร้างของแดนหญิง,ทำรายงานการจัดซื้อผลไม้และข้าวสาร

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)


 • งานการเจ้าหน้าที่ฯ คือ ทำเรื่องขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ, ทำบันทึกไปราชการของบุคลากร,ทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดสวัสดิการเรือนจำ/ทัณฑสถาน, ทำเรื่องการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน กรณีไม่บรรจุอยู่ใน กอ.รมน, ทำหนังสือรับรองเงินเดือนให้บุคลากรในเรือนจำ

 • งานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายให้ทำ คือ สรุปวาระการประชุมประจำเดือนและทำตารางผู้เข้าประชุมของฝ่ายบริหาร แต่ละเดือน, ทำกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง, ทำเรื่องอภัยโทษของผู้ต้องขังในเรือนจำ,ทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานการประเมินตัวเอง, ทำแผนปฏิบัติการเรือนจำอำเภอเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555, ทำรายงานปัญหาอุปสรรค์ของเรือนจำ, ทำรายงานการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม,ไปทำเรื่องประกันตัวที่ศาลให้ผู้ต้องหาที่มีความผิดฐานพยายามฆ่า, ทำประวัติรับตัวผู้ต้องขังและแจ้งโทษผู้ต้องขัง,ค้นตัวผู้ต้องหาหญิงก่อนเข้าเรือนจำ

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)


 • สามารถเอาความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติใช้ในการทำงานได้จริงๆ เช่น รายวิชากฎหมายต่างๆ ถือเป็นปัจจัยหลักในการทำงานในเรือนจำ

 • ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง และเรียนรู้งานได้หลายๆด้าน ทั้งที่เรียนมาและไม่เรียนมา

 • ประสบการณ์ที่ได้มาจากการทำงานสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองในอนาคตได้ดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน


ประมวลภาพกิจกรรม เช่น รายวิชากฎหมายต่างๆ ถือเป็นปัจจัยหลักในการทำงานในเรือนจำ


ประมวลภาพกิจกรรม(ต่อ) เช่น รายวิชากฎหมายต่างๆ ถือเป็นปัจจัยหลักในการทำงานในเรือนจำ


ad