partnerstwo publiczno prywatne w ochronie zdrowia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie zdrowia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie zdrowia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
moira

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie zdrowia - PowerPoint PPT Presentation

151 Views
Download Presentation
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie zdrowia
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie zdrowia Marek Hok Członek Sejmowej Komisji Zdrowia

 2. DEFINICJA PPP • Brak jednolitej definicji PPP z uwagi na szeroki zakres, różne modele i formy partnerstwa publiczno-prywatnego • Partnerstwo publiczno-prywatne jest to forma współpracy pomiędzy jednostką publiczną a podmiotem prywatnym, której przedmiotem są inwestycje z zakresu zadań publicznych, za których realizację odpowiedzialne są podmioty publiczne, zarówno na poziomie administracji rządowej, jak też jednostek samorządu terytorialnego European Economic Congress 2012 Katowice

 3. STRONY PPP • Strona Publiczna : • Organy administracji rządowej • Jednostki samorządu terytorialnego • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej European Economic Congress 2012 Katowice

 4. STRONY PPP Partner prywatny : Przedsiębiorca prywatny Podmiot zagraniczny Organizacja pozarządowa, kościół lub związek wyznaniowy

 5. CELE PPP Głównym celem PPP jest osiągnięcie korzyści społecznych i ekonomicznych przez obu partnerów W przypadku partnera publicznego nacisk kładziony jest na aspekty społeczne – realizację zadań publicznych np. w sektorze ochrony zdrowia Partner prywatny zainteresowany jest przede wszystkim zyskiem finansowym European Economic Congress 2012 Katowice

 6. CECHY WSPÓŁPRACY PPP Współpraca PPP opiera się na podziale pomiędzy partnerami trzech elementów: zadań, odpowiedzialności (ryzyk) oraz korzyści Typowe cechy współpracy PPP: - zapewnienie przez partnera prywatnego kapitału na realizację inwestycji publicznej - realizacja inwestycji przez partnera prywatnego - zarządzanie i eksploatacja inwestycji przez partnera prywatnego - przekazanie partnerowi publicznemu inwestycji do dalszej eksploatacji po okresie ustalonym w umowie European Economic Congress 2012 Katowice

 7. ZALETY PPP Znaczące zmniejszenie ryzyka po stronie podmiotów publicznych Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie kosztów inwestycji dla podmiotu publicznego Krótszy czas realizacji projektu, co umożliwia szybsze rozpoczęcie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Wyższa jakość zbudowanej infrastruktury Ułatwienie dla partnera publicznego w zakresie planowania budżetowego European Economic Congress 2012 Katowice

 8. WADY PPP Brak doświadczenia we wdrażaniu przedsięwzięć opartych o zasady PPP Czasochłonny i kosztowny proces przygotowania i wdrażania koncepcji PPP (analizy, raporty, biznes plany) Konieczność wybrania partnera prywatnego w drodze przetargu – czasochłonne i powodujące ryzyko korupcji Ograniczenie elastyczności finansowej sektora publicznego wskutek długoterminowych zobowiązań wobec partnera prywatnego Problemy podatkowe i księgowe European Economic Congress 2012 Katowice

 9. PODSTAWA PRAWNA PPP Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19 , poz. 100 ze zm.) European Economic Congress 2012 Katowice

 10. MODELE PPP W OCHRONIE ZDROWIA • Model zinstytucjonalizowanego PPP • założenie spółki celowej przez partnera publicznego i prywatnego, której zadaniem jest świadczenie usług medycznych w obiektach wzniesionych przez partnera prywatnego • Model umownego PPP • współpraca partnerów wyłącznie na podstawie umowy PPP – podmiotem świadczącym usługi medyczne jest partner publiczny European Economic Congress 2012 Katowice

 11. MODELE PPP W OCHRONIE ZDROWIA • Model koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101) • budowa obiektu jest sfinansowana przez partnera prywatnego (koncesjonariusza) i przekazana partnerowi publicznemu (koncesjodawcy) do eksploatacji. Partner prywatny może np. dysponować częścią dodatkową (budynki biurowe, hotel, pasaż handlowy) i czerpać z niej pożytki European Economic Congress 2012 Katowice

 12. MOŻLIWOŚCI PPP W OCHRONIE ZDROWIA Budowa, odbudowa lub modernizacja ZOZ (np. projekt i budowa szpitala połączona z finansowaniem kapitałowym, utrzymaniem i eksploatacją) Świadczenie usług wsparcia technicznego (np.laboratorium, diagnostyka – utrzymanie sprzętu medycznego) Świadczenie specjalistycznych usług klinicznych (dializa, radioterapia, chirurgia) Świadczenie usług zarządzania szpitalem lub siecią klinik European Economic Congress 2012 Katowice

 13. RAPORT PPP W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Opracowany przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Warszawa, opisuje okres od wejścia w życie ustawy o PPP (luty 2009 r.) do 15 września 2011 r. www.ppp.gov.pl European Economic Congress 2012 Katowice

 14. RAPORT PPP W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE W okresie luty 2009 r. – wrzesień 2011 r. ogłoszono łącznie 13 postępowań PPP Podmiotami publicznymi były: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, powiaty oraz SPZOZ Postępowania PPP ogłoszono tylko w 6 województwach: - pomorskim 2 - warmińsko-mazurskim 1 - podlaskim 3 - mazowieckim 1 - śląskim 3 - małopolskim 3 European Economic Congress 2012 Katowice

 15. RAPORT PPP W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Najpopularniejszym modelem współpracy PPP była koncesja na roboty budowlane lub koncesja na usługi (77% postępowań) Spośród 13 postępowań PPP sukcesem w postaci podpisania umowy zakończyły się 4 projekty PPP: 1) Budowa stacji dializ przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie (woj. śląskie) 2) Budowa oddziału nefrologicznego przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie (woj. śląskie) 3) Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (woj. pomorskie) 4) Wybór partnera prywatnego na budowę szpitala powiatowego w Żywcu (woj. śląskie) European Economic Congress 2012 Katowice

 16. PIERWSZA W POLSCE UMOWA PPP NA SZPITAL W dniu 15.09.2011 r. przedstawiciele Powiatu Żywieckiego i firmy InterHealth Canada Ltd. podpisali umowę na wybudowanie, uruchomienie i zarządzanie szpitalem powiatowym w Żywcu (nowoczesny obiekt na 340 łóżek + komercyjny ośrodek geriatryczny) Wartość inwestycji wynosi 270 mln zł według modelu DBDO: projektuj, buduj, zarządzaj i dostarczaj European Economic Congress 2012 Katowice

 17. PIERWSZA W POLSCE UMOWA PPP NA SZPITAL Od podpisania umowy inwestor prywatny ma 11 miesięcy (do 01.09.2012 r.) na znalezienie źródła finansowania (kredytu) Umowa została zawarta na 30 lat (do 2042 r.), w trakcie których prywatny inwestor będzie zarządzał nowym szpitalem, a po jej zakończeniu obiekty przejdą na własność powiatu Podstawową barierą jest system finansowania usług medycznych, w tym krótkie (1-3-letnie) kontrakty z NFZ, natomiast banki-kredytodawcy żądają pewniejszego zabezpieczenia European Economic Congress 2012 Katowice

 18. PIERWSZA W POLSCE UMOWA PPP NA SZPITAL Podmiot prywatny jest odpowiedzialny za utrzymanie wskaźników jakości usług medycznych oraz podejmuje ryzyko związane z opóźnieniami (harmonogram), zwiększonymi kosztami (budżet) i jakością inwestycji W założeniach PPP na budowę i eksploatację szpital w Żywcu ma być długotrwałą wspólną inwestycją władzy publicznej i podmiotu prywatnego, nie jest natomiast wyłącznie prywatną inicjatywą finansową, ponieważ kluczowe znaczenie dla projektu ma realizacja świadczeń zdrowotnych European Economic Congress 2012 Katowice

 19. PODSUMOWANIE Infrastruktura zakładów opieki zdrowotnej wymaga gruntownej modernizacji. Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować pomieszczenia do wymogów fachowo-sanitarnych. Ministerstwo Zdrowia określiło szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia -14 mld zł. Jednym ze sposobów rozwiązania problemów publicznej ochrony zdrowia może okazać się idea partnerstwa publiczno-prywatnego. Po wejściu w życie ustawy o PPP (w lutym 2009 r.) partnerstwo publiczno- prywatne w sektorze ochrony zdrowia nie rozwija się dynamicznie. Na 13 postępowań PPP, tylko 4 są aktualnie na etapie podpisanej umowy. Należy dążyć do zmiany tych niekorzystnych tendencji. European Economic Congress 2012 Katowice

 20. Dziękuję z uwagę Marek Hok Członek Sejmowej Komisji Zdrowia European Economic Congress 2012 Katowice