4 p redn ka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4 . p rednáška PowerPoint Presentation
Download Presentation
4 . p rednáška

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

4 . p rednáška - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

4 . p rednáška. 6 . marec 200 6. Alternatívne investičné kritériá NPV a plánovanie investícií. Literatúra: Brealey R. A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance C hapter 6 Ross A. R., Westerfield R.W., J affe J .: Corporate Finance, Chapter 7,8. Obsah prednášky:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4 . p rednáška' - moesha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 p redn ka
4. prednáška

6. marec 2006

alternat vne investi n krit ri npv a pl novanie invest ci
Alternatívne investičné kritériáNPV a plánovanie investícií

Literatúra:

Brealey R. A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance Chapter 6

Ross A. R., Westerfield R.W., JaffeJ.: Corporate Finance, Chapter 7,8

 • Obsah prednášky:
 • Alternatívne investičné pravidlá
 • 2. NPV a plánovanie investícií:
 • - rozhodovacie stromy
 • - inflácia
 • - analýza citlivosti
alternat vne investi n krit ri
Alternatívne investičné kritériá
 • Čistá súčasná hodnota
 • Doba návratnosti
 • Priemerný účtovný výnos
 • Vnútorná miera výnosnosti
 • Index ziskovosti
ist s asn hodnota
Čistá súčasná hodnota

Pravidlo čistej súčasnej hodnoty:

Akceptovať investíciu, ktorej NPV > 0

 • Kľúčové vlastnosti prístupu čistej súčasnej hodnoty:
 • NPV pracuje s PEŇAŽNÝMI TOKMI
 • NPV berie do úvahy VŠETKY peňažné toky projektu
 • NPV SPRÁVNE DISKONTUJE peňažné toky
doba n vratnosti
Doba návratnosti

( payback period)

Príklad č. 5:

doba n vratnosti probl my
Doba návratnosti - problémy
 • Časová postupnosť peňažných tokov
 • porovnať projekty A a B: NPV(A) < NPV(B)
 • doba návratnosti rovnaká
 • pri dobe návratnosti sa neuvažuje faktor času
 • Platby po dobe návratnosti
 • porovnať projekty B a C
 • ignorujú sa platby po dobe návratnosti
 • NPV berie do úvahy všetky peňažné toky
 • Ľubovoľná voľba pre dobu návratnosti
 • pri NPV – zistiť r z kapitálového trhu
 • - neexistuje pravidlo pre správnu voľbu doby návratnosti
doba n vratnosti1
Doba návratnosti

Využitie v praxi:

- veľmi jednoduché pravidlo

- skoré overenie rozhodnutia

- veľké spoločnosti pri malých rozhodnutiach

- firmy, ktoré majú dobré rastové príležitosti, ale

malý prístup ku kapitálu

Vylepšenie (?): Diskontovaná doba návratnosti

- najprv sa diskontujú peňažné toky

- jeden zo spomínaných problémov sa odstránil, avšak ostatné

dva ostávajú

priemern tovn v nos
Priemerný účtovný výnos

(average accounting return(AAR))

Príklad č. 6:

Spoločnosť KúpČiNekúp uvažuje o kúpe obchodu.

Nákupná cena je 500.000,-Sk. Predpokladaná

životnosť obchodu je 5 rokov, po tejto dobe nemá

Obchod žiadnu hodnotu. Príjmy a výdavky z podnikania

sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

priemern tovn v nos1
Priemerný účtovný výnos

Príklad č. 6:

 • Čistý priemerný príjem:
 • 103*(100 + 150 + 50 + 0 – 50 )/ 5 = 50 000
 • Priemerná účtovná hodnota investície:
 • 103*(500+400+300+200+100+0) / 6 = 250 000
 • Priemerný účtovný výnos:
 • AAR = 50 000 / 250 000 = 20 %
priemern tovn v nos probl my
Priemerný účtovný výnos - problémy
 • Časová postupnosť peňažných tokov
 • neuvažuje sa faktor času, nesprávna diskontácia
 • Údaje
 • na výpočet sa využíva čistý zisk a účtovná hodnota investície
 • nie CASH FLOW !
 • Ľubovoľná voľba pre veľkosť účtovného výnosu
 • neexistuje pravidlo pre správnu hodnotu účtovného výnosu
 • môže to byť „r“, ale chýba argument prečo by to mala byť
 • práve táto hodnota
vn torn miera v nos nosti

100

100

100

0 1 2 3

-200

Vnútorná miera výnosnosti

(Internal rate of return (IRR))

 • - vypočíta sa miera výnosu, nezávislá od úrokovej miery na trhu
 • IRR je taký výnos, pri ktorom je NPV projektu rovné nule
 • Pravidlo investovania:

Akceptovať investíciu, ktorej IRR je väčšie ako diskontná miera

Príklad č. 7:

Vypočítajte IRR nasledujúcej investície:

vn torn miera v nos nosti pr kl

100

1+IRR

100

(1+IRR)2

100

(1+IRR)3

0 =

-200

+

+

+

Vnútorná miera výnosnosti – príkl.

Riešenie č. 7:

Algebraicky: Riešiť rovnicu

NPV

IRR = 23,37%

Diskontná miera

irr probl m 1 z ver
IRR – problém č.1 - záver

Kedy je možné bezpečne použiť IRR pravidlo ?

nez visl a vz jomne sa vylu uj ce invest cie
Nezávislé a vzájomne sa vylučujúce investície

Nezávislé: môžete akceptovať projekt A nezávisle od toho, či ste

akceptovali alebo zamietli projekt B

Vzájomne sa vylučujúce projekty: Môžete akceptovať projekt A

alebo môžete akceptovať projekt B alebo môžete oba

zamietnuť, ale nemôžete oba akceptovať.

Príklad č. 8: (2. problém)

Ktorý projekt by sme mali akceptovať – ten, ktorý má väčšiu NPV

alebo ten, ktorý má väčšiu vnútornú mieru výnosu?

inkrement lna invest cia

IRR inkrementálnej investície:

0 = -15 mil. + 25 mil. / (1+IRR) = > IRR = 66.67 %

NPV inkrementálnej investície:

-15mil. + 25 mil./1.25 = 5 mil.

Inkrementálna investícia

Riešenie č.2:

 • Záver(tri spôsoby, ako sa vysporiadať so vzájomne sa vylučujúcimi
 • investíciami):
 • Porovnaj NPV
 • Porovnaj NPV inkrementálnej investície
 • Porovnaj IRR inkrementálnej investície a diskontnú mieru
index ziskovosti

PV

-C0

PI =

Index ziskovosti

(Profitability index (PI))

Definícia indexu:

PV - súčasná hodnota budúcich peňažných tokov plynúcich z investície

C0 - počiatočná investícia

Pravidlo investovania:

Akceptovať investíciu, ktorej PI > 1

Zamietnuť, ak PI < 1

index ziskovost i probl m
Index ziskovosti - problém
 • Rovnako ako pri IRR aj tu je problém so vzájomne sa
 • vylučujúcimi investíciami

Príklad č. 3:

Firma má možnosť rozhodnúť sa pre jeden z nasledujúcich

dvoch projektov:

Riešenie č. 3 :

Inkrementálna investícia

index ziskovosti1
Index ziskovosti

Využitie v praxi:

- najvýznamnejšia alternatíva k NPV

- neplatí aditivita

- škálovací problém

- malý prístup ku kapitálu – rozpočtové organizácie

v po et pe a n ch tokov
Výpočet peňažných tokov
 • Ako určiť peňažné toky z investície ?
 • Pri výpočte NPV sú relevantné iba inkrementálne peňažné toky
 • Inkrementálne CF projektu - to sú zmeny CF podniku, ktoré sú
 • priamym dôsledkom akceptovania projektu.
 • Utopené náklady(sunk costs) – náklady, ktoré už boli
 • uskutočnené
 • - sú irelevantné, nie sú to inkrementálne CF
 • 2. Alternatívne náklady – investovaním do projektu podnik
 • prichádza o potenciálne príjmy z alternatívneho použitia
 • svojich aktív
 • Vedľajšie efekty – ako nová investícia ovplyvní zvyšok
 • činnosti podniku
 • Erózia(erosion) – CF presunuté do nového projektu na úkor
 • iných produktov firmy
rozhodovanie s npv
Rozhodovanie s NPV

Príklad č.4:

Firma na výrobu hračiek uvažuje o kúpe stroja na výrobu medvedíkov.

Ako prvé firma urobila prieskum trhu za 50 000, aby sa rozhodla, či

pokračovať vo zvažovaní tejto investície. Firma v súčasnosti vlastní

vhodné priestory na výrobu, ktoré by inak bolo možné predať za

150 000 Sk.

1. Počiatočné údaje:

modelov pr klad
Modelový príklad

2. Operačné náklady a zisky:

2. Dane spojené s investíciou:

modelov pr klad pokr
Modelový príklad – pokr.

4. Inkrementálne peňažné toky projektu:

5. Čistá súčasná hodnota projektu pri rôznych diskontných

sadzbách:

infl cia
Inflácia

Príklad č. 4:

Predpokladajme, že úrok v banke je 10%, a že sme si

uložili 1000 Sk. 10% sa môže zdať ako výhodná

investícia. Ak však inflácia je 6% , koľko nám uloženie

do banky reálne vynesie ?

Riešenie č. 4:

Inflácia: Čo si môžeme dnes kúpiť za 1 Sk, bude o rok

stáť 1.06 Sk.

Úročenie v banke: 1000 Sk sa za rok zúročí na 1100Sk.

Uloženie do banky nám teda reálne vynesie:

1038 (=1000*(1+0.1)/1.06),

t.j. reálny úrok je 3.8%.

nomin lne versus re lne

1 + nominálna ú.m.

1 + miera inflácie

Reálna úroková miera = - 1

Reálna úroková miera = nominálna ú.m – miera inflácie

Nominálne versus reálne

1 + nominálna ú.m = (1 + reálne ú.m) (1 + miera inflácie)

Pre malé hodnoty – aproximácia:

Pravidlo pre diskontovanie:

!

Vždy musí byť zachovaná konzistencia

nominálne CF diskontovať nominálnymi diskontnými faktormi

reálne CF diskontovať reálnymi diskontými faktormi

investest cie na r zne dlh obdobia
Investestície na rôzne dlhé obdobia

Príklad č. 5:

Keďže trávu pred vašim rodinným domom treba pokosiť,

zasadá práve rodinná rada, ktorá rozhodne, akú kosačku

kúpiť. Uvažujme diskontný mieru 6%.

Na výber sú nasledujúce dve alternatívy:

Riešenie č. 5:

Mali by sme si kúpiť kosačku z Miletičky, pretože má nižšiu súčasnú hodnotu nákladov? Nesprávne

Správne – porovnať ekvivalentné ročné náklady(equivalent annual costs) a zvoliť si tú, pre ktorú je táto hodnota nižšia

rozhodovacie stromy
Rozhodovacie stromy

Príklad č. 6:

Predstavte si, že ste finančným manažérom automobilovej

spoločnosti Too-too motors. Inžinieri práve vyvinuli nový

model Too-too 004 Combi. Plánovacia skupina navrhuje

najprv uskutočniť testovaciu fázu za 1mil. Ďalej veria,

že so 75% pravdepodobnosťou testy potvrdia úspešnosť

nového modelu. Ak testy potvrdia úspešnosť modelu,

firma bude stáť pre druhým rozhodnutím – či investovať

15 mil. do výroby alebo nie.

Ak testy skončia neúspechom firma sa bude rozhodovať

medzi zastavením projektu alebo investovaním do projektu.

Predpokladaná životnosť projektu je 5 rokov a diskontná

miera 15%. Predpokladajme rovnomerný spôsob odpisovania,

daň je 34%.

rozhodovacie stromy1

NPV = 15,17

Investovať

Úspech

Test

Neinvestovať

NPV = 0

Neúspech

Investovať

Neinvestovať

NPV = -36,11

Rozhodovacie stromy

Riešenie č. 6:

 • Ak testy ukážu úspech, mali by sme začať s výrobou?
 • 2. Mali by sme investovať 1mil., aby sme získali 75% šancu získať 15,17 mil. v budúcnosti ?
rozhodovacie stromy2

výplata

ak neúspech

pravdep.

úspechu

výplata

ak úspech

pravdep.

neúspechu

*

+

*

=

Rozhodovacie stromy

Riešenie č. 6 – pokr.:

1. Ak testy ukážu úspech, mali by sme začať s výrobou?

 • NPV = 15,17 mil.

> 0

2. Mali by sme investovať 100000, aby sme získali 75% šancu získať

15,17 mil. v budúcnosti ?

Očakávaná

výplata v čase 1

= (0.75*15,17) + (0,25*0) = 11,38mil => NPV = 8,9mil (15%)

anal za citlivo sti

Počet predaných

automobilov

Podiel

na trhu

Veľkosť

trhu

=

*

Tržby

z predaja

Počet predaných

automobilov

Cena

auta

=

*

Analýza citlivosti

- citlivosť výpočtu NPV na zmeny v predpokladoch

Tržby:

120 = 0,012 * 10 000

60 mil. = 120 * 500 000

 • Faktory ovplyvňujúce tržby z predaja:
 • Podiel firmy na trhu
 • Veľkosť automobilového trhu
 • Cena automobilu
anal za citlivosti

Variabilné

náklady

Var. náklady

na 1 auto

Počet predaných

automobilov

=

*

Náklady

pred zdanením

Variabilné

náklady

Fixné

náklady

=

+

Analýza citlivosti

Náklady:

operačné (variabilné)a fixnénáklady

3 0 000 000 = 250 0000 * 120

47,91mil. = 30 mil. + 17,91 mil.

anal za citlivosti1
Analýza citlivosti

Rozdielne predpovede model Too-too 004 Combi

Výpočet NPV, analýza citlivosti