Download
vetenskaplighet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vetenskaplighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vetenskaplighet

Vetenskaplighet

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Vetenskaplighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vetenskaplighet • En gissning blir inte vetenskap för att den råkar visa sig vara sann. Vetenskap handlar om att ge tillräckligt goda /rimliga skäl för att något skall kunna påstås vara sant/rimligt

  2. KunskapsteoriHur får man kunskap? • Två kunskapsteoretiska ståndpunkter: • Rationalism: Den främsta källan till kunskap är (det mänskliga) förnuftet (logiskt tänkande). • Empirism: Den främsta källan till kunskap är erfarenhet (observationer, sinnesdata). • Två metoder för slutledning: • Deduktion (logisk konsekvens) • Induktion (generalisering)

  3. Vad är vetenskap/forskning? • Mårtensson och Nilstuns definition: • Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer (med eller utan någon specifik tillämpning i åtanke) • Traditionell distinktion (OECD 1970): • Grundforskning (utan tillämpning i åtanke) • Tillämpad forskning (med tillämpning i åtanke) • Utvecklingsarbete: • Systematiskt utnyttjande av ny kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana

  4. Vetenskapsteori • Vetenskapligt studium av vetenskap och forskning • Exempel på frågeställningar: • Hur är en vetenskaplig teori uppbyggd? • Vad innebär en vetenskaplig förklaring? • Vad är en vetenskaplig metod? • Hur hänger vetenskap och samhällsutveckling ihop? • Hur fungerar det forskningsvärlden socialt? • Två perspektiv: • Normativt: Hur bör vetenskapen vara? • Deskriptivt: Här är vetenskapen faktiskt? Inre Yttre

  5. Vad ska ni tänka på när ni väljer metod? • Tjänar metoden ert syfte? • Är metoden genomförbar? • Hur pålitlig är metoden? • Är metoden tillräcklig?

  6. Vad finns det för metoden? • Kvantitativ: Man samlar en stor mängd mätbara observationer som ger tydliga resultat och som lämpar sig för statistisk analys • Kvalitativ: Man samlar in få men djupgående observationer som kräver då subjektiv tolkning

  7. Andra metoder • Observation • Experiment • Intervjuer • Litteraturstudier • Enkätundersökningar

  8. Metodavsnittet? Metodavsnittet i ert arbete är det ställe i uppsatsen där ni visar för läsaren att ni har tagit hänsyn till de krav som vetenskapen ställer. • Er undersökning ska vara intersubjektiv, dvs, andra personer än ni ska kunna förstå, sätta sig in i och utföra undersökningen. • Av samma skäl (intersubjektiviteten) måste ni redovisa det material ni använt och hur ni har valt det. • För att kunna förhålla sig kritisk måste den som läser måste få möjlighet att kunna förstå hur ni tänkt.