Download
zav d n polytechnick v chovy do prost ed m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ

ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ

176 Views Download Presentation
Download Presentation

ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ KA 02 odborné semináře pro vedoucí pracovníky Bc. Vlasta Tesařová Metodik

 2. 3 ZÁKLADNÍ CÍLE ŠVP Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí ŠVP a rámcové cíle

 3. ŠVP může směrovat polytechnickou výchovu a vzdělávací činnost k rozvoji každého dítěte po stránce: • Fyzické • Psychické • Sociální Polytechnický vzdělávací proces má dítě připravit pro život tak, aby bylo samostatnou osobností kompetentní zvládat aktivně a s osobním uspokojením nároky života, které jsou na ně kladeny a které ho v budoucnu očekávají. ŠVP a polytechnická výchova

 4. Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směrovat veškeré vzdělávání , tedy i polytechnické. Pro etapu předškolního vzdělávání považujeme za klíčové tyto kompetence : Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské ŠVP a klíčové kompetence

 5. Očekávané výstupy jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Konkretizované výstupy v návaznosti na polytechnickou výchovu a vzdělávání jsou předmětem spolupráce a aktivního zapojení vedoucích pracovníků a pedagogů mateřských škol. Následující nabídka je inspirací pro Vaši vlastní účast na tvorbě konkretizovaných výstupů v návaznosti na polytechnickou výchovu a vzdělávání ŠVP a očekávané výstupy

 6. A Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO A1Fyzický rozvoj a pohybová koordinace / podoblast / • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Zachovávat správné držení těla • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí • Koordinovat lokomoci a další pohyby těla • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru • Ovládat dechové svalstvo • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Postavit se zpříma a udržet správné držení těla • Udržovat rovnováhu a vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu • Otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace • Zvládat přiměřené překážky, užívat různé pomůcky • Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí • Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů • Být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě

 7. A Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO A 2 Jemná motorika, koordinace ruky a oka / podoblast / • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby (hračky,pomůcky, předměty, nástroje a materiály) • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Upřednostňování pravé či levé ruky v různých činnostech, správný úchop tužky a nůžek • Napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary • Pracovat se stavebnicemi, skládankami a dalšími didaktickými pomůckami • Zvládat a provádět jednoduché úkony s technickými pomůckami a materiály • Zvládat činnosti s výtvarnými materiály, vytvářet objekty z různých materiálů

 8. A Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO A 3 Sebeobsluha • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Zvládat sebeobsluhu • Uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Pečovat o osobní hygienu • Samostatně se obléci • Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj • Postarat se o své osobní věci, hračky, pomůcky • Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

 9. A Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO A4 Zdraví, bezpečí • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem, sportem • Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí • Chápat význam péče o čistotu a zdraví, aktivní pohyb a zdravou výživu • Být obezřetný při styku s cizími lidmi • NÁVRHYKONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Pojmenovat části těla • Znát základní zásady zdravého životního stylu • Uvědomovat si, co je nebezpečné • Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám

 10. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B1 Jazyk a řeč - Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Správně vyslovovat, ovládat dech, intonaci i tempo řeči • Pojmenovat většinu věcí a jevů ve svém okolí • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, vhodně je formulovat • Domluvit se slovy, vést rozhovor • Porozumět slyšenému • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku • Připravit se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Spontánně vyprávět zážitky • Znát většinu slov a výrazů používaných v  prostředí dítěte • Řečová kázeň • Předat vzkaz • Chápat jednoduché hádanky • Znát, že jsou i jiné jazyky

 11. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti- Vnímání • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si změn • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Zaregistrovat změny ve svém okolí • Rozlišit zvuky • Rozlišit tvary předmětů • Rozlišit hmatem vlastnosti předmětu • Rozlišit známé chutě, vůně i zápach

 12. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti- Pozornost, soustředěnost, paměť • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Záměrně se soustředit a udržet pozornost • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit text • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Soustředěně poslouchat • Nenechat se vyrušit,neodbíhatod činnosti, pracovat v klidu • Uplatňovat postřeh a rychlost • Pamatovat si postup řešení • Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

 13. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti- Tvořivost, vynalézavost, fantazie • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Rozvíjet a obohacovat hru s využitím vlastní představivosti • Spontánně vyprávět zážitky • Dokreslit chybějící části na obrázku • Experimentovat s výtvarně netradičními materiály

 14. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti - Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Rozlišit a umět použít značky, piktogramy a symboly • Sledovat očima zleva doprava • Napodobit základní geometrické znaky a tvary • Poznat napsané své jméno

 15. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti– Časoprostorová orientace • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Rozlišovat vpravo – vlevo • Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy • Orientovat se v řadě • Orientovat se v časových údajích v rámci dne • Rozlišovat roční období • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy • Orientovat se v prostoru i v rovině • Částečně se orientovat v čase

 16. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti– Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace • NÁVRHYKONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník • Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla • Orientovat se v číselné řadě 1-10 • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat • Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit

 17. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti– Řešení problémů, učení • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ZRP PV • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně • Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“ • Samostatně se rozhodnout v některých činnostech • Projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy • Nechat se získat pro záměrné učení

 18. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti- Sebevědomí a sebeuplatnění • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života • Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi a známými dospělými • Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci • Respektovat a přijímat autoritu dospělých • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině • Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci • Podílet se na organizaci hry a činnosti

 19. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA B2 Poznávací schopnosti– Sebeovládání a přizpůsobivost • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Reagovat přiměřeně dané situace • Odhadnout na co stačí, vědět co mu nejde, co je pro ně obtížné • Plánovat přiměřeně věku • Přijímat drobný neúspěch • Umět se přizpůsobit změnám • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování • Uvědomovat si svoje možnosti a limity • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním • Učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)

 20. B Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKAB2 Poznávací schopnosti– Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy • NÁVRHYKONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Odložit splnění osobních přání na pozdější dobu • Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit • Plnit činnosti podle instrukcí • Potlačit projev agrese • Projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým • Rozhodovat sám o sobě • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky • Prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 21. C Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ C1 Komunikace s dospělým • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) • Spolupracovat s dospělým • Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) • Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. • Rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Navazovat kontakty s dospělými

 22. C Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ C2 Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech • NÁVRHY  KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů • Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat • Vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role • Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem • Spolupracovat s ostatními

 23. C Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ C3 Sociabilita • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení • Všímat si, co si druhý přeje či potřebuje • Chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené • K mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně • Uvědomit si vztahy mezi lidmi • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého • Učit se přijímat a uzavírat kompromisy, • Řešit konflikt dohodou • Respektovat potřeby jiného dítěte • Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný • Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

 24. D Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST D3 Společenská pravidla a návyky • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Umět pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci • Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužit • Chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her • Pojmenovat povahové vlastnosti • Pochopit funkci rodiny a jejich členů • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování • Učit se odmítat společensky nežádoucí chování

 25. D Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST D1 Zařazení do třídy, skupiny Zařazení do třídy /do skupiny/ • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat • Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti • Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin • Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií • Cítit se plnohodnotným členem skupiny • Projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí • Být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých

 26. D Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST D2 Kultura, umění Kultura a umění • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci • Vyjádřit a zhodnotit prožitky • V kulturních místech respektovat Dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání • Všímat si kulturních památek kolem sebe

 27. E Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT E1 Poznatky, sociální informovanost Poznatky, sociální informovanost • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný • NÁVRHYKONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí • Zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují • Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává • Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává

 28. E Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT E2 Adaptabilita ke změnám Adaptabilita ke změnám • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim • NÁVRHYKONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování • Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat

 29. E Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT E3 Vztah k životnímu prostředí Vztah k životnímu prostředí • OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP PV • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí • NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ • Znát, co je škodlivé a nebezpečné • Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí • Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu • Spoluvytvářet pohodu prostředí • Být citlivý k přírodě

 30. Cíle polytechnické výchovy Učit děti základním poznatkům o technice Chápat postavení techniky a technických oborů v životě lidstva jako devízu Směrovat děti k získávání základních pracovních dovedností a návyků Vést děti ke kooperativnímu hodnocení a sebehodnocení Vnímat vliv techniky na společnost a přírodu Podpořit rozvoj myšlenkového potenciálu dětí Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 31. Učení probíhá především na základě interakce s okolím a vlastní prožitou skutečností Podmínkou výchovy, vzdělávání, předávání zkušeností a celého smyslu společného žití v mateřské škole jsou spokojení, usměvaví a nekonečně nápadití pedagogové a pohodový ostatní personál školy  ….. a pohotový fotograf … Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 32. Návrhy na vybavení kufříku pro polytechnickou výchovu a vzdělávání v mateřské škole : • Optika – mikroskop, dalekohled, fotoaparát, lupy, kaleidoskop, brýle s různými barevnými filtry, optické klamy – video, obrazový materiál… • Meteorologická stanice – teploměr, vlhkoměr, barometr… • Míry – dřevěný skládací metr, posuvné měřítko, provázek, dřevěné pravítko, pravoúhlý trojúhelník… • Váhy – závaží, elektronická váha, vodováha… • Tělesa – modely těles … • Čas – stopky, budík – minutka, přesýpací hodiny … Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 33. Návrhy na vybavení kufříku pro polytechnickou výchovu a vzdělávání v mateřské škole : • Voda – trychtýře, odměrky, filtry, zkumavky, pipety … • Vzduch – větrníky, balónky… • Oheň - kahan, svíčka, zápalky ???... • Světlo – baterka, luminiscenční samolepky, odrazky… • Magnetismus – magnety, magnetické skládanky … • Matematika – méně - více – hrací kostky, hliněné kuličky, kostky na „Člověče nezlob se“… • Statická elektřina – balónky, brčka… • Materiály – smirkový papír různých hrubostí, látky syntetické a bavlněné, dřevo, kov, plast, srst, papír, sklo, savé a nesavé materiály… Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 34. Návrhy na vybavení kufříku pro polytechnickou výchovu a vzdělávání v mateřské škole : • Pomůcky – lepidlo, izolepa, tužka, blok, zvýrazňovač, špejle, pinzeta, průhledné nádoby různých velikostí, sítko, štětce, hadříky, baterie, obrázky se šipkami - / směr /, piktogramy  , igelitový ubrus / fólie, gumičky, gumy, houbičky, píšťalka, butony s nápisem „Malý vědec“, nebo „Badatel“ … • Bezpečnost – ochranné brýle, ochranný plášť nebo gumová zástěra, gumové rukavice, kombinéza z netkané textilie / dětské velikosti i velikost pro pedagoga /, ochranné barevné vesty, sada 1 pomoci, bezpečnostní výstražné tabule, telefonní čísla první pomoci, ochranné roušky, ochranné pokrývky hlavy, kapesní vlhčené ubrousky… • Hlavolamy • DVD s pokusy • Slovníček pojmů Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 35. Inspirace pro Vás ….https://www.youtube.com/watch?v=4Xtrm6iJ_GAhttp://pokusyprodeti.cz/http://www.iqlandia.cz/ https://www.youtube.com/watch?v=jlmW1ozwe8E Pokud neznáte cíl, je těžké hledat cestu ….. Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 36. Děkujeme za pozornost Jsme vám k dispozici pro dotazy Bc. Vlasta Tesařová vtesarova@boxed.cz Projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.