slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
އިދާރީ ލިޔުން PowerPoint Presentation
Download Presentation
އިދާރީ ލިޔުން

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

އިދާރީ ލިޔުން - PowerPoint PPT Presentation

moana-herring
411 Views
Download Presentation

އިދާރީ ލިޔުން

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. އިދާރީ ލިޔުން

 2. އިދާރީ ލިޔުން: • ސިޓީ • އިޢުލާން • މެމޯ • ސަރކިޔުލަރ

 3. އިދާރީ ލިޔުން: • ސިޓީ ލިޔުން • ސިޓީގެ އޮނިގަނޑު • ސިޓީގައި ލިޔާނީ މައިގަނޑު ދެ ވާހަކައެއް • 1- ކަން އޮތްގޮތް • 2- ބޭނުންވާގޮތް

 4. ` • (ނިޝާން) • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް • މާލެ، • ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު • މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބަށް، • ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. • ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ......... އެކަށީގެންވާ ހުސްޖާގައެއް އޮންނަންޖެހޭނެ

 5. މައިގަނޑު • ޙަވާލާ ދޭސިޓީއެއްނަމަ ހަވާލާދީފަ ފަށަންވާނެ. • މަނިކުފާނުގެ، ނަންބަރު 22/2009 ސިޓީއާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑު އަންހެނުން ބަލިވެއިންނާނެތީވެ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ދަތުރުގައި އެދުވަސްވަރު ބައިވެރިވާން އުޒުރުވެރިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. • ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ދެ ފޮޅުވަތުގެ ޖާގަ. • ސިޓީ އެއްގަނޑަށް ފައްތަން ޖާގަ، ފޮންޓް، ހެޑާރ އަދި ފޫޓަރ ކުޑަކުރުން ރަނގަޅެއްނޫން. ދެ ޕެރެގްރާފު ދެމެދުގައި އެކަށީގެންވާ ހުސްޖާގައެއް އޮންނަންވާނެ

 6. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. • 26 ޛުލްޤައިދާ 1429 • 12 ނޮވެމްބަރ 2009 • ޚާދިމުކުމް • ސޮއި • ޢަލީ މުޙައްމަދު • މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް • މާލެ • ދިވެހިރާއްޖެ

 7. ކަންއޮތްގޮތް • ކޮންކަމަކާއި ބެހޭ؟ • ކޮން ބޭނުމަކު؟ • މިބައިގައި ލިޔާނީ ސިޓީ ލިޔާ މީހާ ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށް ޖާގަ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް.

 8. ކަންއޮތްގޮތުގެ މިސާލު • މި ކޮލެޖަކީ ހެދުނުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް މަތީ ތަޢުލީމަށް އުނގެނެމުންދާ ތަނެކެވެ. އަދި މިކޮލެޖުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކީ ކަރަންޓާއި ނުލައި ނުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ވަގުތެކެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަކަކީ ފަހުން ކުރުމަށްޓަކައި ލަސް ނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ތަކެކެވެ.

 9. ކަންއޮތްގޮތް ލިޔުން • މިއީ ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު އަންގައިދޭ ބައި • ސިޓީ ލިޔާ މަޤްޞަދު ކާމިޔާބުވުމާއި ނުވުން ބިނާވަނީ މިބައިގެމައްޗަށް. • އެދޭ ކަންތައް ކޮށްދެނީ މި ބައިގެމައްޗަށް

 10. ބޭނުންވާކަންތައް • ދެން ލިޔާނީ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތައް. • ސިޓީ ލިބޭ މީހާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ލިޔުނު މީހާ އެދެނީ ކޮންކަމަކަށްކަން. • ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ސިޓީއަކަށްވިޔަސް މި އުޞޫލުން ލިޔުން

 11. ބޭނުންވާގޮތުގެ މިސާލު • ވީމާ، މިސަރަޙައްދުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި މި ކޮލެޖުން ކަރަންޓު ނުކެނޑޭނޭ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 12. ބޭނުންވާގޮތް ލިޔުން • މިއީ، ސިޓީގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލުވާބައި • މިބައިފުރިހަމަ ވެއްޖެކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ • ސިޓީ ލިބެންވާ މީހާ ސިޓީ ކިޔާފައި އޭނާ ކުރަންވީ ކޮންކަމެއްކަން އެނގެންޖެހޭނެ • ސިޓީ ލިޔުނުމީހާގެ ބޭނުމީ ކޮންކަމެއްކަން އެނގެންޖެހޭނެ

 13. ކުރަންވީ ކަންތައް: • އޮޅުންބޮޅުން ނުކުރުން • ސާފުކޮށް އެނގޭ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން • މަޤްޞަދަށް ފަހިވާގޮތަށް އިބާރާތްކުރުން • ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކުރިން ނޭނގި އޮތް މީހަކަށް ދޭހަވާވަރަށް ލިޔުން.

 14. މެމޯއަކީ ކޮބައި؟ • ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައިވެސް މެމޯ ބޭނުންކުރޭ • މެމޯގެ ލޭއައުޓު ތަފާތުކޮށް ހުރޭ. • މީހަކު ދެރަވާކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރުން

 15. އިއުލާނު • އޮނިގަނޑު • އިޢުލާނުގެ މާނަ • އިޢުލާނު ކުރާ ފަރާތުގެ ބޭނުން • އިޢުލާނު ރައްދުވާފަރާތުގެ ބޭނުން

 16. އިއުލާނު • ކުރު ޢިބާރާތް ބޭނުންކުރުން • ބޭނުމެއްނެތް ލަފުޒު އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުން ނުކުރުން • ސާދާ ބަހުރުވައިން ލިޔުން • އިޢުލާނު ރައްދުވާފަރާތުގެ ބޭނުން

 17. މަސައްކަތް: • ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރއަކީ ރައްޔަތުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަން ހާމަވާވަރުގެ ފެއަރއަކަށް ހެދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރަކަށް ލިޔޭނެ ސިޓީއެއް ޢިބާރާތްކުރުން. • މުހިއްމު 2 ކަމެއް ފާހަކަކުރަންވާނެ

 18. ޝުކުރިއްޔާ!