Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiu na przestrzeni dziejów - PowerPoint PPT Presentation

mliss
ludno i procesy demograficzne we wroc awiu na przestrzeni dziej w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiu na przestrzeni dziejów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiu na przestrzeni dziejów

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
132 Views
Download Presentation

Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiu na przestrzeni dziejów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiuna przestrzeni dziejów

 2. Pierwsze wzmianki o Wrocławiu 1000 r. – zjazd w Gnieźnie Założenie biskupstwa X-XI w. - Wrocław liczy co najmniej 1000 osób

 3. Ludność w latach 1318-1947

 4. Rozwój terytorialny Wrocławia

 5. Ludność w latach 1950-2012 Stan w dniu 31 XII

 6. Ludność według płci w latach 1950-2012 Stan w dniu 31 XII

 7. Gęstość zaludnienia w latach 1950-2012 Stan w dniu 31 XII

 8. Ludność według płci i grup wieku w 2012 r. Stan w dniu 31 XII

 9. Znane piramidy Cheopsa POTRZEBY Zdrowego żywienia Maslowa samorealizacji szacunku i uznania przynależności bezpieczeństwa fizjologiczne

 10. Piramida wieku Ludność według płci i grup wieku w 2012 r. (stan w dniu 31 XII)

 11. Przeciętne dalsze trwanie życia ludności w 2012 r.

 12. Mediana. Dominanta. Średnia arytmetyczna

 13. Wiek dominujący oraz wiek środkowy ludności w latach 2007-2012 Stan w dniu 31 XII

 14. Ruch naturalny ludności w latach 1950-2012

 15. Małżeństwa i rozwody w latach 2000-2012

 16. Migracje MIGRACJA

 17. Ruch wędrówkowy ludnościa w latach 1975-2012 a Bez ruchu między dzielnicami Wrocławia, łącznie z migracją zagraniczną.

 18. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały w 2012 r. Napływ migracyjny

 19. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały w 2012 r. Odpływ migracyjny

 20. Publikacje demograficzne US Wrocław

 21. Publikacje demograficzne GUS

 22. Urząd Statystyczny we Wrocławiu www.stat.gov.pl/wroc

 23. Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl