slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
موضوع:فنیشر آسفالت استاد مربوطه:جناب مهندس احمدیان محقق:یاسر آبرود PowerPoint Presentation
Download Presentation
موضوع:فنیشر آسفالت استاد مربوطه:جناب مهندس احمدیان محقق:یاسر آبرود

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

موضوع:فنیشر آسفالت استاد مربوطه:جناب مهندس احمدیان محقق:یاسر آبرود - PowerPoint PPT Presentation


  • 261 Views
  • Uploaded on

موضوع:فنیشر آسفالت استاد مربوطه:جناب مهندس احمدیان محقق:یاسر آبرود. ماشين فينيشر آسفالت.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

موضوع:فنیشر آسفالت استاد مربوطه:جناب مهندس احمدیان محقق:یاسر آبرود


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
موضوع:فنیشر آسفالتاستاد مربوطه:جناب مهندس احمدیانمحقق:یاسر آبرود
slide4

معرفي و موارد كاربرداز مسائلي كه در آسفالت كردن معابر بسيار حائز اهميت مي باشد، ايجاد سطحي است كه در تمامي طول مسير يكنواخت بوده و بهصورت به هم پيوسته و يكدست بذون هيچگونه ترك خوردگي، فرورفتگي يا بر آمدگي باشد . فينيشر آسفالت ماشيني است كه برايرسيدن به اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد. فينيشر آسفالت ماشيني است كه براي پخش مخلوط آسفالت، به صورت كاملاَ صافو يكدست، روي سطح زمين به كار مي رود. به اين ترتيب كه مخلوط آماده شده آسفالت به آن تحويل داده مي شود و ماشين آن را بهصورت نواري با پهنا و ضخامت از قبل تعيين شده، كه توسط اپراتور قابل تنظيم م ي باشد، روي سطح ريخته و مسير را براي عبورغلطك آماده مي كند.

slide5

اصول كلي كار انواع فينيشرها1. دريافت مخلوط آسفالت از كاميون حمل آسفالت2. انتفال مخلوط به قسمت انتهاي دستگاه، اين انتقال به وسيله پمپ هيدروليك انجام مي شود.3. قبل از شروع كار شمشهرا به كوره اي كه در فنيشر وجود دارد گرم مي كنند كه آسفالت سرد نشود و به هيچوجه نبايد شمشه را با تماس با آسفالت گرم كرد.4. پخش آسفالت روي سطح (پخش يكدست)5. فشرده ساختن اوليه و محدود آسفالت با غلتك كوچككه جزو فنيشر است.

slide6

مشخصات فني:قدرت و ظرفيتدر فنيشرها معمولا مشخصات فني زير مهم بوده و در انتخاب و يا خريد آنها مد نظر قرار مي گيرند• قدرت فينيشرقدرت فنشيرها متفاوت مي باشد و به صورت تقريبي فنيشرها در قدرت حدود 45 الي 180 اسب بخار موجود مي باشند.• سرعت ماشينسرعت كاري فنيشرها از 0 تا 30 متر بر دقيقه و سرعت سفر آنها در حدود 5 تا 16 كيلومتر بر ساعت ميباشد.• ظرفيت دستگاهظرفيت دستگاه بيانگر مقدار آسفالتي است كه دستگاه قادر به فرش آن در يك ساعت مي باشد . برخي از ظرفيت هاي رايج فنيشرهاي توليدي150-200-400و800 تن بر ساعت میاشد

slide7

• عرض كار (عرض اتو)عرض كار با توجه به نوع فنيشر به طور معمول در حدود2/5 تا9 متر قابل اجرا است .با اين حال فنيشر هايي هم وجود دارند كه قادر به پخش آسفالت تا عرض 18 متر و حتي بيشتر ميباشند.• ضخامت آسفالت پخش شدهضخامت آسفالت پخش شده قابل تنظيم بوده و برخي فنيشرها قادر به پخش آسفالت بيش از 30 ميليمتر مي باشند.• ابعاد دستگاهابعاد فنيشرها با توجه به انواع آنها متغير ميباشد.

slide9

چرخ لاستیکی:در انواع چرخ لاستيكي دو چرخ لاستيكي بادي در عقب دارد كه نيروي محركه را تأمين مي كند كه اين چرخ ها دقيقاَ جلوي اتوواقع شده اند . دو جفت چرخ كوچك هم وجود دارد كه فرمانپذيري ماشين را به عهده دارد و به صورت هيدروليكي هدايت مي شوند وزير مخزن قرار دارند. تايرهاي جلو غير قابل انعطاف و صلب هستند.

slide10

2:چرخ زنجیریچرخ هاي زنجيري در تمام طول قسمت كشش گسترده است و وزن روي سطح بسيار گسترده اي (در مقايسه با چرخ لاستيكي )تقسيم مي شود.فينيشر چرخ زنجيري براي كارهاي عمده و معمولاً در خارج از شهر و همچنين در جاد ه هايي كه براي بار اول آسفالت مي شوند ويا نقاطي كه جاده شيب دارد، استفاده مي شود. در داخل شهر به دليل نياز به مانور بيشتر از فينيشر چرخ لاستيكي استفاده مي شود. بهعلاوه فينيشر چرخ زنجيري نمي تواند روي آسفالت حركت كند و ممكن است آسفالت را تخريب كند . بنابر اين در مسي ري كهاطرافش قبلاً آسفالت شده نمي تواند كار كند.

slide11

قسمت هاي اصلي فينيشر و مشخصات آنها:• كششكشش، نيروي محرك براي بخش هاي مختلف را تأمين مي كند و شامل قسمتهاي زير مي باشد.1. مخزن2. غلتك هاي گردان3. نقاله4. حلزوني• اتواتو توسط تراكتور كشيده مي شود و به دنبال تراكتور و روي مخلوط آسفالت ريخته شده حركت مي كند. اتو شامل قسمتهاي زيرمي باشد.1. متراكم كننده2. صفحه اتو

slide12

مخزنمخزن فينيشر در جلوي ماشين يا به عبار تي در جلوي قسمت كشش ماشين قرار دارد . مخلوط آسفالت توسط كاميون حملمي شود، هنگامي كه فينيشر قصد بارگيري دارد . جلوي مخزن به پشت كاميون مي چسبد و مخلوط آسفالت از كاميون تخليه و بهداخل مخزن فينيشر ريخته مي شود.

slide13

استوانه هرزگردجلوي مخزن چند استوانه هرزگرد (معمولاً 4 عدد ) قرار دارد، وجود اين استوانه ها جهت ايمني دستگاه و همچنين ايمني كاميونحمل مخلوط آسفالت در حين بارگيري مي باشد. اصولاً در موقع خالي كردن آسفالت كاميون به مخزن قفل م ي شود و يكي از وظايففنيشر هل د ادن كاميون نيز مي باشد و اين هل دادن توسط اين غلتك ها انجام مي شود و مكانيزم آن اين است كه همان طور كهچرخ هاي كاميون مي غلتند اين غلتك ها نيز مي چرخند.

slide14

نقالهپس از تخ ليه مخلوط آسفالت درون مخزن، مخلوط براي پخش شدن روي سطح به عقب ماشين هدايت مي شود. اين امر توسطشمش ها يا نبشي ها (بسته به مدل ماشين )، كه روي زنجير نقاله هايي سوار هستند انجام مي شود، تعداد نقاله ها معمولاَ دو عددمي باشند. دو نقاله در كنار هم قرار دارند و هر كدام به يكي از حلزوني ها مخلوط م يرسانند. جنس شمش هاي نقاله از فولاد م يباشد.اين دو نقاله بيش از نصف عرض ماشين را پوشش مي دهند. مخلوط توسط اين قسمت به طرف دريچه محفظه حلزوني ها هدايتمي شود، اين دريچه قابل تنظيم مي باشد، متناسب با ضخامت مخلوط آسفالتي ك ه پخش مي شود، مي توان اندازه اين دريچه و درنتيجه مقدار مخلوط عبوري از آن را تنظيم كرد . در صورتي كه شمش هاي تغذيه بر عكس جهت معمول حركت كند، مخزن ازمخلوط آسفالت خالي شده و تميز م يشود.

slide15

حلزونيمعمولاً درون محفظه دو حلزوني در كنار هم وجود دارد كه عمل پخش يكنواخت مخلوط روي زمين را به عهده دارند . وظيفهحلزوني ها دريافت آسفالت از مخزن به وسيله نقاله و نيز تقسيم آن در جلوي اتو به مقدار مورد نياز مي باشد و اگر به هر علت آسفالتزيادتر از مقدار مورد نياز اتو، انباشته شود خود به خود جريان آسفالت قطع مي شود.

slide16

متراكم كنندهمتراكم كننده به مخلوطي كه حلزوني ها روي سطح پخش كرده اند ضربه مي زند و مخلوط را كمي فشرده م ي كند . مخلوطآسفالت بعد از اينكه توسط حلزوني ها در عرض پخش شد در جلوي اتو (قبل از متراكم كننده) انباشته مي شود و به تناسب سطح زيرسازي از زير اتو عبو ر كرده و روي سطح گسترده مي شود. به عبارت ديگر در جايي كه سطح زيرسازي داراي گودي باشد، مقداربيشتري مخلوط آسفالت روي سطح ريخته مي شود تا به سطح تراز برسد و توسط متراكم كننده كوبيده شده و در جاهاي بلندترمخلوط آسفالت كمتري از اتو عبور مي كند و اضافي مخلوط در جلوي متراكم كننده مي ماند و در ادامه راه پخش مي شود. اين قسمتممكن است قابليت ويبره داشته باشد كه باعث ايجاد فشردگي بيشتري در سطح مي گردد. لرزاننده اتو در صفحه اتو ايجاد لرزشانجام Tamping Bar مي كند، لرزش در سطح افقي باعث م يشود كه هواي داخل آسفالت خارج و نيز لرزش عمودي كه توسطمي شود مقداري فشردگي اوليه در مخلوط ايجاد كرده و باعث مي گردد آسفالت به غلتك زدن زيادي نياز نداشته باشد.

slide17

صفحه اتوبه دنبال متراكم كننده صفحه اتو حركت مي كند كه زاويه آن به طور دقيق قابل تنظيم است و سطحي صاف و يكنواخت بر جامي گذارد كه آماده عبور غلتك است . صفحه اتو معمولاً به صورت دو تكه است (روبروي هر حلزوني يك تكه از صفحه قرار دارد ). هريك از اين تكه ها داراي گر م كن هستند . آسفالت ريخته شده نبايد سرد شود، در صورت سرد شدن مخلوط عمل تراكم توسط غلتكناقص صورت مي گيرد و آسفالت به خوبي متراكم نمي شود. بنابراين به وسيله گرم كن صفحه اتو، در آخرين مرحله كار فينيشر،مخلوط گرم مي شود و آماده عبور غلتك مي گردد.