praktyczne aspekty sporz dzania dokumentacji aplikacyjnej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej. Cottbus 2008. … każdy pomysł powinien wynikać z szeregu działań. Analiza potrzeb ↓ Wyznaczenie celów ↓ Koncepcja projektu ↓ Harmonogram ↓ Budżet ↓ Wybór źródła finansowania ↓ Dokumentacja aplikacyjna. Harmonogram.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ka dy pomys powinien wynika z szeregu dzia a
… każdy pomysł powinien wynikać z szeregu działań.

Analiza potrzeb

Wyznaczenie celów

Koncepcja projektu

Harmonogram

Budżet

Wybór źródła finansowania

Dokumentacja aplikacyjna

slide4

Działanie

Jednostka

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Koszt całkowity netto

Podatek VAT

Koszt całkowity brutto

Koszt kwalifikowany

Zakupmaszyn

sztuka

2

10.000

20.000

4.400

24.400

20.000

Zakup komputerów

sztuka

10

2000

20.000

4.400

24.400

20.000

Koszt transportu maszyn

podróż

1

1000

1.000

220

1.220

0

Koszt szkolenia pracowników

osoba

10

500

5.000

1100

6100

0

Wynagrodzenie kierownika projektu

miesiąc

1

2000

2000

440

2440

0

Łącznie

48.000

10.560

58.560

40.000

Przykładowy budżet projektu

wyb r r d a finansowania projektu
Wybór źródła finansowania projektu

Wstępna koncepcja projektu

Analiza Programów Pomocowych pod kątem wsparcia udzielanego na realizację tego typu przedsięwzięć

Identyfikacja działań, w ramach którego możemy ubiegać się o dofinansowanie – należymy do grupy beneficjentów działania.

Weryfikacja czy nasz projekt wpisuje się w priorytety i cele wybranego działania

TAK

NIE

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Zmiana założeń projektu, bądź poszukiwanie alternatywnego źródła finansowania

weryfikacja projektu
Weryfikacja projektu
 • Co należy zweryfikować:
 • Status przedsiębiorstwa
 • Sytuację finansową przedsiębiorstwa
 • Innowacyjność technologii
 • Spójność inwestycji z celami programu
 • Kwalifikowalność kosztów
 • Wskaźniki projektu
 • Projekcję finansową projektu
 • Poprawność merytoryczną projektu
 • Poprawność załączników
weryfikacja projektu status przedsi biorstwa
Weryfikacja projektu - Status przedsiębiorstwa
 • Warto upewnić się do jakiego sektora przedsiębiorstw należy nasza firma:
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa
weryfikacja projektu sytuacja finansowa przedsi biorstwa
Weryfikacja projektu - Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Bilans oraz rachunek wyników - te dokumenty pokazują czy przedsiębiorca jest w stanie sfinansować planowaną inwestycję oraz jak powinien wyglądać montaż finansowy projektu – tzn. na jaką część inwestycji powinien zapewnić zewnętrzne źródło finansowania.

Pamiętajmy, iż jeśli źródła finansowania projektu nie zostaną przedstawione w sposób rzetelny a przede wszystkim wiarygodny – wniosek może zostać odrzucony jeszcze przed oceną merytoryczną projektu.

weryfikacja projektu innowacyjno technologii
Weryfikacja projektu - Innowacyjność technologii

Innowacyjność technologii zawsze powinniśmy potwierdzić zewnętrznym dokumentem z niezależnej instytucji naukowej, naukowo-technicznej, naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej o zasięgu ogólnopolskim.

Warto taki dokument załączyć nawet jeśli oficjalnie wytyczne programowe tego nie wymagają.

Dokument taki powinien zawierać opis samej technologii oraz okres jej stosowania w Polsce lub na świecie.

weryfikacja projektu sp jno inwestycji z celami projektu
Weryfikacja projektu - Spójność inwestycji z celami projektu

Aby projekt miał szanse na uzyskanie wsparcia, niezbędne jest aby inwestycja spełniała najważniejsze cele programu pomocowego.

Dla przykładu jeśli głównymi celami programu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, projekt, który nie zakłada realizacji tych dwóch aspektów, nie ma szans na pozyskanie wsparcia, nawet jeśli w pozostałych kryteriach oceny uzyskałby maksymalną liczbę punktów.

weryfikacja projektu kwalifikowalno koszt w
Weryfikacja projektu - Kwalifikowalność kosztów

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu.

Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z projektem np. jeżeli zakupujemy nową maszynę, to dodatkowo możemy zakupić do niej urządzenia peryferyjne, bez których nie będzie ona funkcjonowała bądź nie będzie można uruchomić całego cyklu produkcji.

weryfikacja projektu wska niki projektu
Weryfikacja projektu - Wskaźniki projektu
 • Należy się upewnić, że:
 • uwzględniono i opisano wszystkie niezbędne wskaźniki produktu odzwierciedlające główne koszty kwalifikowane projektu
 • prawidłowo dobrano jednostki, wartości i terminy realizacji wskaźników produktu
 • dobrano takie wskaźniki rezultatu projektu, które w możliwie najlepszy sposób odzwierciedlają najważniejsze aspekty inwestycji
 • prawidłowo dobrano jednostki, wartości i terminy realizacji wskaźników rezultatu
weryfikacja projektu projekcja finansowa
Weryfikacja projektu - Projekcja finansowa
 • Prawidłowa projekcja finansowa :
 • wynika z dotychczasowej sytuacji finansowej firmy
 • jest spójna ze wskaźnikami produktu opisanymi w projekcie
 • jest spójna ze wskaźnikami rezultatu opisanymi w projekcie
 • jest spójna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu
 • uwzględnia źródła finansowania projektu
 • jest przedstawiona w sposób wiarygodny
weryfikacja projektu poprawno merytoryczna
Weryfikacja projektu - Poprawność merytoryczna

Należy upewnić się czy:

 • Wszystkie najważniejsze aspekty projektu są wystarczająco mocno uwypuklone, czy nie nikną np. w zbyt szerokich opisach technologicznych.
 • Czy cała dokumentacja składająca się z wniosku, biznes planu oraz załączników jest spójna i nie zawiera sprzecznych ze sobą informacji.
 • Czy nie ma prostych błędów literowych lub stwierdzeń typu „masło maślane”

Każdy projekt, przed naniesieniem ostatnich poprawek powinien być przeczytany przez osobę dotychczas nie związaną z projektem – „metoda dwóch par oczu”

weryfikacja projektu poprawno za cznik w
Weryfikacja projektu - Poprawność załączników

Należy upewnić się że:

 • Posiadamy wszystkie załączniki niezbędne do udokumentowania tez zawartych w projekcie.
 • Załączniki są sporządzone przez odpowiednie instytucje
 • Treść załączników jest jednoznaczna i wyraźnie określa kwestie, które są przedmiotem opisu dokumentu

Np. jeśli jest to opinia o innowacyjności to konkluzją dokumentu powinno być stwierdzenie iż dana technologia nie jest stosowana w Polsce dłużej niż np. 1 rok, a nie że jest to najnowocześniejsza technologia.

wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji

Które wskaźniki wybrać?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż nie wszystkie wskaźniki rezultatu, wymienione we wniosku o dofinansowanie trzeba koniecznie wypełnić.

Można również dodać własne, indywidualnie dobrane wskaźniki, które będą odzwierciedlały najważniejsze aspekty projektu.

wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji1
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji

Które wskaźniki wybrać?

Dobrze dobrane wskaźniki projektu, powinny w sposób czytelny pokazać komisji oceniającej, że wszystkie najważniejsze efekty realizacji inwestycji, które zostały opisane w projekcie zostały oszacowane w sposób wiarygodny i rzetelny.

Są niejako gwarancją przeprowadzenia inwestycji w sposób zgodny z opisem zawartym w projekcie.

wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji2
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji

Które wskaźniki wybrać?

Przede wszystkim powinno się wybrać te wskaźniki projektu, które są związane z kryteriami oceny merytorycznej projektów i w związku z którymi liczymy na otrzymanie określonej punktacji.

Wystarczy tak naprawdę jeden solidny wskaźnik do jednego, „punktującego” kryterium oceny formalnej.

wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji3
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji
 • Przykładowe wskaźniki:
 • wskaźnik dotyczący przyrostu zatrudnienia
 • wskaźnik ograniczenia hałasu w miejscu pracy
 • wskaźnik dotyczący ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska
 • wskaźnik dotyczący wielkości eksportu w sprzedaży
 • wskaźnik dotyczący poprawy selektywności zbiórki odpadów i recyklingu
wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji4
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji
 • Bezpieczne wskaźniki:

Przy doborze i szacowaniu wskaźników, zawsze należy pamiętać, iż aby otrzymać rzeczywiste dofinansowanie, wszystkie wpisane w projekt wskaźniki rezultatu muszą zostać osiągnięte w 100%.

Dlatego oprócz ostrożności w szacunkach, można zastosować czasami dodatkowe wskaźniki, których spełnienie jest absolutnie pewne.

Np. wskaźnik określający wzrost maksymalnych mocy produkcyjnych - wynika z danych technicznych maszyn.

wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji5
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji
 • Jak nie wpaść w pułapkę wskaźników?
 • nie dobierać zbyt wielu wskaźników rezultatu – zwiększa ryzyko niespełnienia choćby jednego z nich, nawet z przyczyn obiektywnych i niezależnych
 • dobrać takie wskaźniki, których spełnienia jesteśmy nie tylko pewni, ale których spełnienie będzie można również łatwo udowodnić za pomocą dokumentów
 • nie szacować przyrostu wartości wskaźników w dłuższym okresie niż jest to wymagane
wska niki projektu najwa niejszy element dokumentacji6
Wskaźniki projektu - Najważniejszy element dokumentacji
 • Jak nie wpaść w pułapkę wskaźników?

Bardzo uważnie przeczytać wytyczne programowe oraz instrukcję wypełniania wniosku

 • Prawidłowo dobrać wartość bazową
 • Prawidłowo wpisać zmianę wartości oraz jednostki miary
r d a sukcesu projektu kilka rad praktycznych
Źródła sukcesu projektu… kilka rad praktycznych

Co zrobić, aby projekt uzyskał taką punktację, jaką sami zakładamy…?

r d a sukcesu projektu kilka rad praktycznych1
Źródła sukcesu projektu… kilka rad praktycznych

… podać punktację „na tacy”

Słowa - Klucze

Wskaźniki

Część opisowa

Załączniki

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Konrad Nowacki

Eurochance

Al. Jana Pawła II 15

00-828 Warszawa

tel. 022/ 697 63 66

sekretariat@eurochance.pl