TWISTED PAIR - PowerPoint PPT Presentation

twisted pair n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TWISTED PAIR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TWISTED PAIR

play fullscreen
1 / 13
TWISTED PAIR
169 Views
Download Presentation
miyo
Download Presentation

TWISTED PAIR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TWISTED PAIR • Kabel twisted pair (pasanganterpiuh) terdiridaripadaduawayar/konduktor yang dipintalbersama. Setiapsatunyamempunyailapisanplastik. • Wayar yang dipintalbertujuanuntukmengelakkangangguanelektromagnetic yang menyebabkan “crosstalk” iaitugangguanhingar (noise). • Penghubung yang biasadigunakanuntukkabel twisted pair adalah RJ-45

 2. Unshielded Twisted Pair • Unshielded Twisted Pair (UTP) adalahjeniskabel twisted pair yang paling biasadigunakan. • Iamempunyai 4 pasanganwayar yang dipintalbersama yang dikodberdasarkanwarna. Semuawayartersebutdilindungiolehlapisanplastikdipanggil outer jacket.

 3. Shielded Twisted Pair • Shielded Twisted Pair (STP) adalahsatulagijeniskabel twisted pair. • Setiappasanganwayarberwarnadibalutolehsatulapisan metallic. • Semuapasanganwayartersebutturutdibalutbersamadengansatulagilapisan metallic. • Akhirsekali, semualapisanwayartersebutbersamadenganlapisan metallic dibalutdengan outer jacket.

 4. COAXIAL CABLE • Terdiridaripadasatuwayartembaga yang dilapisiolehsekurang-kurangnya 3 lapisan lain. • 3 lapisantersebutadalahlapisanpenebat, lapisanlogam yang ditenundanlapisanplastik. • Kabel coaxial biasanyadigunakansebagaikabel TV keranaiabolehdigunakandenganjarak yang lebihjauhberbandingkabel twisted pair.

 5. Parts of Coaxial Cable • Kabel Coaxial terdiridaripadasatuwayarkonduktordalaman (inner conductor) ditengah-tengah yang dilapisiolehsatusarungpenebat. • Sarungpenebatberkenaandilapisi pula olehsatulapisanlogam yang ditenunbertindaksebagaikonduktorluaran (outer conductor)

 6. Parts of Coaxial Cable • Outer conductor jugadilapisiolehsatulapisanpenebatseterusnyakeseluruhankabelberkenaandibalutolehlapisanplastik. • Outer conductor bertindaksebagaiwayarkedua di dalamkabel coaxial. Iajugabertindaksebagaipelindungkepada inner conductor danmembantumengurangkangangguanluar.

 7. Connectors of Coaxial Cable • Penghubungatau connector yang biasadigunakanolehkabel coaxial adalah BNC connector. • BNC adalahakronimkepada British Naval Connector atau Bayonet Neill Concelman.

 8. Connectors of Coaxial Cable • Terdapat 3 BNC connector yang popular iaitu : • 1 – BNC Connector – digunakanuntukmenghubungkanperantiseperti set TV • 2 – BNC T Connector – digunakan di dalamrangkaianethernet • 3 – BNC Terminator – dihubungkandipenghujungkabeluntukmengelakkanpantulanisyarat

 9. FIBRE OPTIC CABLE • Kabelfibre optic menggunakancahayauntukpenghantaran data. • Terasnyaterdiridaripadaberatusuratkaca yang nipis yang menggunakancahayauntukmenghantarisyarat (signal). • Setiapuratkaca yang dipanggil optical fibreadalahsenipisrambutmanusia. • Keamatancahayameningkatdanmenurunmenunjukkanisyaratbinari 0 dan 1.

 10. Parts of Fibre Optic Cable • Di dalamkabelfibre optic, setiap optical fibredisalutidenganpenebatkacadanlapisanpelindung. • Biasanyakabelfibre optic mempunyai 5 bahagian.

 11. Parts of Fibre Optic Cable • The core (teras) – adalahelemen yang digunakanuntukmenghantarcahaya. Diperbuatdaripadakacaatauplastik. • Cladding (pelapisan) – membalut core. Jugadiperbuatdaripadakacaatauplastiknamunkurangtumpatdaripada core. • Buffer surrounds cladding – diperbuatdaripadaplastikdanbertindaksebagaipelindungkepada core dan cladding • Strengthening material - menghalangregangankabelfibreoptik. • Outer jacket – lapisan paling luaruntukmelindungikabelfibre.

 12. Connectors of Fibre Optic Cable • Connector yang biasadigunakanolehkabelfibre optic adalahjenis SC, ST, FC dan MT-RJ. SC ST FC ST-RJ

 13. Latihan • Bandingkansetiapkabelmengikutciri-ciriberikut : • 1 – Bahagian/Parts2 – Penghubung/Connectors