praktisk information
Download
Skip this Video
Download Presentation
Praktisk Information

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Praktisk Information - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Praktisk Information. Teoridelen (R.Forslid) Hall, R. & Taylor, J., 1997, Macroeconomics, 5th edition, Norton & Co. Tillämpade delen (E.Skult) Södersten, Bo (red), 2000, Marknad och politik, 5:e upplagan SNS. ISBN: 91-7150-790-6

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktisk Information' - miyo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktisk information
Praktisk Information
 • Teoridelen (R.Forslid)
  • Hall, R. & Taylor, J., 1997, Macroeconomics, 5th edition, Norton & Co.
 • Tillämpade delen (E.Skult)
  • Södersten, Bo (red), 2000, Marknad och politik, 5:e upplagan SNS. ISBN: 91-7150-790-6
  • Artikelsamling ht-00. (innehåller även faktasamling) Säljes på Akademibokhandeln
  • Seminariehäfte, laddas ner från Eva Skults hemsida
 • Schema - spara inte allt till sista veckorna!
praktisk information1
Praktisk information
 • 2 Duggor (motsv. fråga 1-2), seminariedelen fråga 3
 • Tentamen 5G+ = VG, 4G=G
 • Frågor:
  • Kurshemsidan
  • Kurssamordnare Claes Bengtsson mottagning måndagar 16-17 (fr.o.m. 7/11-18/12), rum A720, tel. 16 21 33 (nu rum A774)
  • Assistenter (9st.) mottagningstider meddelas senare
  • Rikard Forslid, mottagning onsd. 15-16, (A748) www.ne.su.se/~rf/: lektionerna finns att ladda ner
kursens m l
Kursens Mål
 • Allmänbildning “Att kunna läsa tidningarnas ekonomisidor etc.”
 • Att lära ut redskap (modeller) som kan användas för att göra en självständig analys av ekonomin. Detta innebär att kursen inriktas mer på ”förståelse” och mindre på att plugga fakta.
vad r makro
Vad är makro?
 • Mikro - Makro: Makro analyserar aggregerade samband Ex:
  • BNP (=GDP) värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år
  • Sysselsättning-arbetslöshet
  • Inflation
  • Ränta
reala och nominella variabler
Reala och nominella variabler
 • Nominell BNP mäts i kronor. Jämförelse mellan år missvisande
 • Real BNP. Dividera med prisindex (t.ex. BNP deflator eller CPI).
 • Ex.
att m ta bnp
Att mäta BNP

BNP=bruttonationalprodukten (GDP på engelska)

1) Utgiftssidan

2) Produktionssidan

3) Inkomstsidan

Ex. Produktion = 1 miljon.

900’ säljs till konsumenter, 100’ går till lager.

Lagerinvesteringar bokförs som utgift (1)=(2)

Företaget betalar löner, råvaror och lämnar vinst.

Allt detta blir någons inkomst. (3)=(1)=(2)

Obs! Detta är bokförings identiteter

1 att m ta bnp fr n utgiftssidan
1) Att mäta BNP från utgiftssidan

BNP = Y = C + I + G + X

 • Konsumtion, C
  • varaktiga varor
  • icke varaktiga varor
  • service
 • Bruttoinvesteringar, I (depreciering dras bort i nettotal)
  • investeringar i realkapital
  • lagerinvesteringar
  • Ex. försäljning ur lager: C upp I ner BNP oförändrad!
1 att m ta bnp fr n utgiftssidan1
1) Att mäta BNP från utgiftssidan
 • Offentliga utgifter G
  • Statliga och kommunala utgifter
  • Investeringar och konsumtion
 • Nettoexport X = export - import
  • X handelsbalans
  • X > 0 överskott i handelsbalansen
  • X<0 underskott i handelsbalansen
 • Obs! Endast färdigvaror räknas ( ej intermediära varor)
 • Ex. krockudde, bil
2 att m ta bnp fr n produktions sidan
2) Att mäta BNP från produktions sidan
 • Man mäter förädlingsvärdet = värdet av produktionen minus värdet av alla insatsvaror

Ex. säd, mjöl, bröd

3 att m ta bnp fr n inkomstsidan
3) Att mäta BNP från inkomstsidan
 • Företagens förädlingsvärde går till löner, räntor, och vinst = totala inkomster = BNP
 • BNI (=GNP!) = bruttonationalinkomsten = BNP + netto- faktorinkomster från resten av världen + transfereringar
 • NNI (=NNP) = nettonationalinkomst = BNI - depreciering

Ex. Kuwait BNP BNI?

Sverige BNP BNI?

 • Sveriges BNP 1998: 1.872 miljarder kronor
lite nationalbokf ring
Lite nationalbokföring
 • Sparande (S) = investeringar (I) i en sluten ekonomi (X=0)

definition av sparande: S = Y - C - G

Y= C + I + G

Alltså S = I

sparande och investeringar i en ppen ekonomi
Sparande och investeringar i en öppen ekonomi

TT = offentliga skatteinkomster - transfereringar - r på statsskuld

V = netto faktorinkomster från utlandet + utl. transfereringar

(U-hjälp)

Privat sparande: Sp = disponibel inkomst - C =

= (Y + V - TT) -C

offentligt sparande: Sg = TT - G (offentligt budgetsaldo)

Bytesbalansen (current account): B= X + V

sparande och investeringar i en ppen ekonomi1
Sparande och investeringar i en öppen ekonomi

Sp + Sg = Y + V - TT - C + TT - G = Y + V - C - G =

= C + I + G + X + V - C - G = I + X + V = I + B

Alltså: Sp + Sg - B = I

eller Sp - I + Sg = B

dvs. privat netto sparande + offentligt budget överskott =

bytesbalansen

sparande och investeringar i en ppen ekonomi2
Sparande och investeringar i en öppen ekonomi
 • Leder ett statligt budgetunderskott till underskott i bytesbalansen?
 • Hur ser det ut i Sverige idag?
 • Vad sägs om följande påstående ? : ”Låglöneländer attraherar idag kapital och teknologi från OECD-länderna. Resultatet är en stor export från låglöneländerna som skapar stora handelsunderskott i OECD-länderna.”
fler begrepp
Fler begrepp
 • Betalningsbalansen = bytesbalansen + kapitalbalansen = 0
 • Vad är ”underskott i betalningsbalansen” ?
 • Handelsvägd växelkurs (ex. Riskbankens valutakorg) Ett vägt genomsnitt av växelkurser där vikterna beror på hur mycket man handlar med respektive land.
 • Inflation = förändringstakt i den allmänna prisnivån Index: KPI (CPI) konsumentpris index, PPI produktionspris index, BNP deflator =nominell/real BNP
fler begrepp1
Fler begrepp
 • Arbetslöshet = antalet personer utan arbete / antalet personer som vill och kan arbeta (arbetskraften)
 • Sysselsättningsgrad = andelen av den arbetsföra befolkningen som ingår i arbetskraften
 • Hur påverkas arbetslösheten om sysselsättningsgraden ökar?
ad