Download
hmgv n spi kvxpxn m n spi ahs maw db n spi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI PowerPoint Presentation
Download Presentation
hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

148 Views Download Presentation
Download Presentation

hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

  2. ]¨-¸pÂta-Sp-I-fn Zn\hpw ]men-¸-tXmÀ¯m F§s\ \mw ]me-I-t\-ipsh ad-¶n-cn¡pw X³ Zb--sbm-¶mbv tLmjn-¨nSmw.....

  3. hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

  4. Cuim\ aqe³ ASn--¨p-bÀ¶p ]SIpXIÀs¶¶p tXm¶n-b-t¸mÄ s\mSn-bn Pbw X¶ c£-Isâ ]me\w HmÀ¯p \mw kvXpXn-¨o-SpI.....

  5. hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

  6. IjvS-¯n³ tIm«-bn AI-s¸-«-t¸mÄ A¸pdw IS-¶n-Sm³ ]gp-Xn-ÃmsX AI¯pw ]pd¯pw ]oU\w h¶-t¸mÄ c£n¨ \mYs\ kvXpXn--¨o-SpI......

  7. hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI

  8. Cs¶¶ `mc-¯m Rc-§n-b-t¸m-Ä H¶pw `b-s¸-tS-s-Þ'kg svu¹jSÓ Im¡-bm `às\ t]mänb \mYsâ kvt\ls¯ HmÀ¯p \mw kvXpXn-¨o-SpI

  9. hmgv¯n-SpI kvXpXn-¨mÀ¯n-SpI Ahsâ \maw DbÀ¯n-SpI