rdesktop in linux n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RDesktop in Linux PowerPoint Presentation
Download Presentation
RDesktop in Linux

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

RDesktop in Linux - PowerPoint PPT Presentation

missy
135 Views
Download Presentation

RDesktop in Linux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RDesktop in Linux Onno W. Purbo onno@indo.net.id