glob ln granty jihomoravsk ho kraje nov programovac obdob 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013) - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013). Hodonín, 24.4.2007. OED KrÚ JMK 04/2007. Operační programy v období 2007-2013. Cíl 1 - Konvergence 7 ROPů NUTS II 8 tématických operačních programů Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013)' - missy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
glob ln granty jihomoravsk ho kraje nov programovac obdob 2007 2013

Globální granty Jihomoravského kraje(nové programovací období 2007-2013)

Hodonín, 24.4.2007

OED KrÚ JMK 04/2007

opera n programy v obdob 2007 2013

Operační programy v období 2007-2013

Cíl 1 - Konvergence

7 ROPů NUTS II

8 tématických operačních programů

Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

2 operační programy pro Hl. město Praha

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

9 operačních programů na podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů

OED KrÚ JMK 04/2007

t matick opera n programy
Tématické operační programy
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
 • IOP
 • OP Technická pomoc

OED KrÚ JMK 04/2007

op lidsk zdroje a zam stnanost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech
 • Žadatelé: poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další
 • ŘO: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odbor 72
 • OP LZZ je financován z : ESF
 • 6 prioritních os: 1. Adaptabilita, 2. Aktivní politiky trhu práce, 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, 4. Veřejná správa a veřejné služby, 5. Mezinárodní spolupráce, 6. Technická pomoc

OED KrÚ JMK 04/2007

glob ln grant jihomoravsk ho kraje op lzz
Globální grant Jihomoravského kraje – OP LZZ

Prioritní osa 1 – Adaptabilita

 • předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikace apod.

Specifický cíl:

 • zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Forma podpory:

 • prostřednictvím grantových schémat vyhlašovaných kraji ve výzvách

Rozdělení alokace v Jihomoravském kraji na roky 2007-2013:

587 564 256,- Kč (ESF) + 103 687 810,- Kč (národní veřejné zdroje)

OED KrÚ JMK 04/2007

prioritn osa 1 adaptabilita pokra ov n
Prioritní osa 1 – Adaptabilita - pokračování
 • Cílová skupina: zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty mimo institucí veřejné správy) a jejich zaměstnanci. Podpora bude věnována i začínajícím podnikatelům.
 • Okruhy činností: další vzdělávání podporované zaměstnavateli, podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny, aplikování všech forem vzdělávání pracovníků atd.
 • V rámci priority 1 bude věnována pozornost i podpoře a uplatňování inovativních přístupů a činností, např. podpora vzniku podnikových systémů dalšího vzdělávání

OED KrÚ JMK 04/2007

prioritn osa 1 adaptabilita pokra ov n1
Prioritní osa 1 – Adaptabilita - pokračování

Hlavní oblasti podpory:

 • 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků
 • 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Hlavní oblasti podpory:

 • 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit
 • 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
 • 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce …

- grantová schémata vyhlašována centrálně, kraje budou předkládat individuální projekty

OED KrÚ JMK 04/2007

op vzd l v n pro konkurenceschopnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji
 • Žadatelé: školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další
 • ŘO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – odbor pro záležitosti Evropské unie
 • OPVK je financován z: ESF
 • 4 prioritní osy: Počáteční vzdělávání, Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Další vzdělávání, Technická pomoc
 • Rozdělení alokace v Jihomoravském kraji na roky 2007-2013:

68 803 966,- EUR na prioritní osy 1 a 3

OED KrÚ JMK 04/2007

glob ln grant jihomoravsk ho kraje opvk
Globální grant Jihomoravského kraje – OPVK

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

 • zaměřeno na nastavení samotného systému počátečního vzdělávání tak, aby byl akceptován rovný přístup s důrazem na podporu klíčových dovedností, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků

Specifický cíl:

 • zvýšení kvality počátečního vzdělávání
 • zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení

OED KrÚ JMK 04/2007

slide10

Hlavní oblasti podpory:

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příjemci podpory:

 • ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.
 • musí mít právní subjektivitu nebo musí být organizační složkou státu

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání - pokračování

OED KrÚ JMK 04/2007

glob ln grant jihomoravsk ho kraje opvk1
Globální grant Jihomoravského kraje – OPVK

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

 • zaměřeno na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

Specifický cíl:

 • dokončení ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním
 • usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení
 • prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a systému informací o nabídce dalšího vzdělávání

OED KrÚ JMK 04/2007

prioritn osa 3 dal vzd l v n
Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

Hlavní oblasti podpory:

 • 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
 • 3.2 Individuální další vzdělávání
 • 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Příjemci podpory:

 • ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města a obce, občané s trvalým pobytem v ČR

OED KrÚ JMK 04/2007

slide14

Kontakt:

Ing. Bohdana Jelínková

Jihomoravský kraj

odbor regionálního rozvoje

oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

tel: 541 651 735

jelinkova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz

OED KrÚ JMK 04/2007