glob ln granty jihomoravsk ho kraje nov programovac obdob 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013) - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013). Hodonín, 24.4.2007. OED KrÚ JMK 04/2007. Operační programy v období 2007-2013. Cíl 1 - Konvergence 7 ROPů NUTS II 8 tématických operačních programů Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Globální granty Jihomoravského kraje (nové programovací období 2007-2013)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
glob ln granty jihomoravsk ho kraje nov programovac obdob 2007 2013

Globální granty Jihomoravského kraje(nové programovací období 2007-2013)

Hodonín, 24.4.2007

OED KrÚ JMK 04/2007

opera n programy v obdob 2007 2013

Operační programy v období 2007-2013

Cíl 1 - Konvergence

7 ROPů NUTS II

8 tématických operačních programů

Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

2 operační programy pro Hl. město Praha

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

9 operačních programů na podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů

OED KrÚ JMK 04/2007

t matick opera n programy
Tématické operační programy
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
 • IOP
 • OP Technická pomoc

OED KrÚ JMK 04/2007

op lidsk zdroje a zam stnanost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech
 • Žadatelé: poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další
 • ŘO: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odbor 72
 • OP LZZ je financován z : ESF
 • 6 prioritních os: 1. Adaptabilita, 2. Aktivní politiky trhu práce, 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, 4. Veřejná správa a veřejné služby, 5. Mezinárodní spolupráce, 6. Technická pomoc

OED KrÚ JMK 04/2007

glob ln grant jihomoravsk ho kraje op lzz
Globální grant Jihomoravského kraje – OP LZZ

Prioritní osa 1 – Adaptabilita

 • předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikace apod.

Specifický cíl:

 • zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Forma podpory:

 • prostřednictvím grantových schémat vyhlašovaných kraji ve výzvách

Rozdělení alokace v Jihomoravském kraji na roky 2007-2013:

587 564 256,- Kč (ESF) + 103 687 810,- Kč (národní veřejné zdroje)

OED KrÚ JMK 04/2007

prioritn osa 1 adaptabilita pokra ov n
Prioritní osa 1 – Adaptabilita - pokračování
 • Cílová skupina: zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty mimo institucí veřejné správy) a jejich zaměstnanci. Podpora bude věnována i začínajícím podnikatelům.
 • Okruhy činností: další vzdělávání podporované zaměstnavateli, podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny, aplikování všech forem vzdělávání pracovníků atd.
 • V rámci priority 1 bude věnována pozornost i podpoře a uplatňování inovativních přístupů a činností, např. podpora vzniku podnikových systémů dalšího vzdělávání

OED KrÚ JMK 04/2007

prioritn osa 1 adaptabilita pokra ov n1
Prioritní osa 1 – Adaptabilita - pokračování

Hlavní oblasti podpory:

 • 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků
 • 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Hlavní oblasti podpory:

 • 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit
 • 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
 • 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce …

- grantová schémata vyhlašována centrálně, kraje budou předkládat individuální projekty

OED KrÚ JMK 04/2007

op vzd l v n pro konkurenceschopnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji
 • Žadatelé: školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další
 • ŘO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – odbor pro záležitosti Evropské unie
 • OPVK je financován z: ESF
 • 4 prioritní osy: Počáteční vzdělávání, Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Další vzdělávání, Technická pomoc
 • Rozdělení alokace v Jihomoravském kraji na roky 2007-2013:

68 803 966,- EUR na prioritní osy 1 a 3

OED KrÚ JMK 04/2007

glob ln grant jihomoravsk ho kraje opvk
Globální grant Jihomoravského kraje – OPVK

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

 • zaměřeno na nastavení samotného systému počátečního vzdělávání tak, aby byl akceptován rovný přístup s důrazem na podporu klíčových dovedností, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků

Specifický cíl:

 • zvýšení kvality počátečního vzdělávání
 • zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení

OED KrÚ JMK 04/2007

slide10

Hlavní oblasti podpory:

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příjemci podpory:

 • ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.
 • musí mít právní subjektivitu nebo musí být organizační složkou státu

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání - pokračování

OED KrÚ JMK 04/2007

glob ln grant jihomoravsk ho kraje opvk1
Globální grant Jihomoravského kraje – OPVK

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

 • zaměřeno na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

Specifický cíl:

 • dokončení ucelené koncepce, systémového a institucionálního rámce dalšího vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním
 • usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení
 • prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a systému informací o nabídce dalšího vzdělávání

OED KrÚ JMK 04/2007

prioritn osa 3 dal vzd l v n
Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

Hlavní oblasti podpory:

 • 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
 • 3.2 Individuální další vzdělávání
 • 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Příjemci podpory:

 • ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města a obce, občané s trvalým pobytem v ČR

OED KrÚ JMK 04/2007

slide14

Kontakt:

Ing. Bohdana Jelínková

Jihomoravský kraj

odbor regionálního rozvoje

oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

tel: 541 651 735

jelinkova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz

OED KrÚ JMK 04/2007