Download
transform tory n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRANSFORMÁTORY PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRANSFORMÁTORY

TRANSFORMÁTORY

287 Views Download Presentation
Download Presentation

TRANSFORMÁTORY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRANSFORMÁTORY Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.

 2. Základní funkce transformátoru 3 fázový transformátor: 1 fázový transformátor:

 3. Magnetický obvod transformátoru Plášťová konstrukce Jádrová konstrukce Cívky rozděleny na všechny sloupky Cívky vinuty na středním sloupku Vinutí: 1) soustředěné (cívky vst. A výst. vinutí se střídají kolmo k ose jádra) 2) kotoučové (cívky vst. A výst. vinutí se střídají ve směru osy jádra)

 4. Ideální transformátor

 5. Náhradní schéma transformátoru

 6. TRAFO 800kVA:

 7. Fázorový diagram transformátoru při zatížení

 8. CHOD NAPRÁZDNO • stav bez zatížení • vstupní vinutí je připojeno na jmen. napětí, proud výstupního vinutí I2=0 , I10=(3-10%)I1N • Vstupní vinutí odebírá ze sítě proud I10, který je dán geometrickým (fázovým) součtem magnetizačního proudu I1m (jalová složka) a činného proudu IFE (hradí ztráty v FE) • Příkon transformátoru při chodu naprázdno: proud naprázdno je v podstatě magnetizační proud

 9. CHOD NAKRÁTKO • svorky výstupního vinutí jsou zkratovány U2=0 • na vstupní vinutí 1f. transformátoru se přivede takové snížené napětí U1K<U1N , aby napájenou stranou protékal jmenovitý proud I1K=I1N při U1K • zjednodušené náhradní schéma:

 10. Veškerý příkon transformátoru je při chodu nakrátko ztrátový a spotřebuje se na krytí: • Jouleových ztrát v obou vinutích DPJ1K, DPJ2K • Přídavných (dodatečných) ztrát DPd vzniklých vlivem vířivých proudů v nádobě a konstrukčních částech transformátoru Příkon transformátoru při chodu na krátko: Poměrné procentní napětí nakrátko: Čitatel výrazu pro uK se odečte z ch-ky nakrátko IK = f(UK) pro I1N

 11. CH-KY NAPRÁZDNO 1fáz. transformátoru

 12. CH-KY NAKRÁTKO1fT

 13. SPOJENÍ 3FÁZOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ • 26 normalizovaných zapojení 3fáz. Transformátorů • Úplná značka zapojení : 2 písmena + 1 číslice • Písmena(jedno velké,druhé malé) označují možnosti zapojení obou vinutí a to: • Spojení vinutí vinutí vinutí • vyššího napětí nižšího napětí • Hvězda Y y • Trojúhelník D d • Lomená hvězda neužívá se z • Označení svorek vinutí 3fáz. Transformátoru: • strana vyššího napětí A,B,C • strana nižšího napětí a,b,c

 14. Číslice: udává hodinový úhel. Podle předpisu ESČ – 1hodina = 300 Natočení fázorů odpovídajících si napětí na straně vyššího (např. UAB) a nižšího (Uab) napětí je vždy celistvým násobkem 300. Tomu odpovídají různé hodinové úhly od 0 do 11. Hodinové úhly 3 a 9 se neužívají MOŽNOSTI ZAPOJENÍ 3f VINUTÍ HVĚZDA TROJÚHELNÍK LOMENÁ HVĚZDA

 15. Hodinový úhel: (3 části definice – prof. Sumec) • fázový posun mezi fázory odpovídajících si svorkových napětí na straně vyššího a nižšího napětí, • měřený ve směru od vyššího napětí k nižšímu, • ve směru pohybu hodinových ručiček. Sudé hodinové úhly: 0, 2, 4, 6, 8, 10 odpovídají spojením Liché hodinové úhly: 1, 5, 7, 11 odpovídají spojením Yd, Dy, Yz Yy, Dd, Dz

 16. Měření hodinového úhlu: • provádí se voltmetrem • měří se 10 napětí (3 na straně vyššího a 3 na straně nižšího napětí a kombinace UBb, UCc, UCb, UBc) • Před měřením se vodivě spojí 2 stejně označené svorky (např. A-a) • naměřené hodnoty se v měřítku graficky zpracují a dle definice se určí hodinový úhel.

 17. Spojení 3f. transformátorů podle hodinových čísel

 18. PARALELNÍ CHOD TRANSFORMÁTORŮ • pro pokrytí požadavku transformace vyššího výkonu než je schopen zajistit instalovaný transformátor T1 • 5 podmínek paralelního chodu: • stejný převod transformátorů v pralel. spolupráci (±0,1%) • stejný sled fází (vznikl by zkrat) mezi paralelně zapojenými svorkami nesmí být napětí • stejný hodinový úhel (vznikl by také zkrat) • stejné poměrné napětí nakrátko (max. ±10%) podmínka proporcionálního rozložení celkového zatížení • výkony transformátorů se nemají lišit více než v poměru 3,2:1. Při větším poměru výkonů by menší transformátor znamenal menší přínos výkonu (technicko-ekonomické hledisko)

 19. AUTOTRANSFORMÁTOR Předpokládáme: U2> U1 • Vinutí N1 navrženo na napětí U1 • Vinutí N2 navrženo na rozdílové napětí Ur = U2 - U1 • Vinutím N1 teče proud(I1 - I2 ), vinutím N2 proud I2 Typový výkon: ● rozhodující pro rozměry a cenu Průchozí výkon: ● celkový výkon přenášený ze vstupní na výstupní stranu

 20. AUTOTRANSFORMÁTOR Nevýhody • Není galvanické odizolování vstupního a výstupního obvodu → nelze užít k izolaci dvou energetických soustav (např. nn a vn) • Zvětšení zkratových proudů Výhody • Menší rozměry • Nižší cena MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ (MTN) MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU (MTP) MTN: MTP: • umožňuje měření ~U > 600V ▪ umožňuje měření ~I řádově 103A • Normalizované U2 = 100V ~▪ normalizovaný I2 = 5A ~