HUVUD, HALS, BÅL
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 421 Views
  • Uploaded on

HUVUD, HALS, BÅL. Bild 47. Hingst med med ett runt kors. Bild 48. Hingst med ett långt, sluttande kors. Bild 49. Hingst med ett plant kors. Bild 50. Hingst med ett toppigt kors. 30. BLOCK III. INNEHÅLL BLOCK III: Repetition block I och block II Extremiteter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mirit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

HUVUD, HALS, BÅL

Bild 47. Hingst med med ett runt kors.

Bild 48. Hingst med ett långt, sluttande kors.

Bild 49. Hingst med ett plant kors.

Bild 50. Hingst med ett toppigt kors.

30


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

BLOCK III

INNEHÅLL BLOCK III:

Repetition block I och block II

Extremiteter

- Benaxel - Främre extremiteter - De vanligaste avvikande benställningarna fram - De bakre extremiteterna - Avvikande benställningar bak

Travarens rörelseschema

Exteriör, funktion, hållbarhet

31


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

EXTREMITETER

Benaxel

När det gäller hästens ben är det vedertaget att man strävar efter en häst som är korrekt (rättställd). Rätt inskening hör också hemma i detta sammanhang. Vi håller oss till termen korrekt.Vad menas då med korrekt?

Korrekt står för idealsituationen som uppstår när olika ben i hästens skelett är korrekt förenade med varandra via sina leder, oavsett från vilket håll man betraktar hästen. Frambenet är ett bra exempel, där underarmsbenet, skenbenet, kotbenet, kronbenet och hovbenet är är sammanfogade till varandra, via respektive leder, på ett sådant sätt att lederna belastas likformigt över hela sin yta, om hästen är korrekt.

Vid bedömning av benaxlar bedöms och beskrivs riktning, vinkling (bruten benaxel) och rotation. Under kotleden kallas benaxeln tåaxel.

På ett korrekt framben sett framifrån kan man dra en tänkt lodrätt linje (benaxel) från armbågs- leden via framknäet, kotled, hovleden och hovspetsen. Linjen skall träffa mitten på samtliga dessa leder. Betraktas hästen bakifrån kan man även där dra denna tänkta linje från låret via hasleden, kotled samt hovled. Även där skall linjen på ett korrekt bakben hamna mitt på lederna. Se kompendiet ”hestens eksteriør”.

Tänk dig en korrekt häst som bär på arv för god vävnadskvalitet. Ge hästen goda miljöförutsättningar i form av utfodring, träning, stallmiljö etc och ni kan räkna med god hållbarhet och funktionella rörelser.

Främre extremiteter

Till de främre extremiteter som bedöms hör underarm, skena, kota och hov. Bedömningen sker både framifrån och från sidan.

Underarm

Längden och bredden är de kriterier som tas hänsyn till. Benämningen är lång/kort, tjock/smal samt från sidan bred/smal. Underarmens tjocklek utgörs till stor del av dess muskelvolym.

Skena

Det som ligger till grund för skenans bedömning är längd, bredd och form. Den exteriöra be- skrivningen nämns i termerna bred/smal, lång/kort och från sidan bred/smal samt knipt under knä. Bred skena innebär välutvecklade senor med fria lägen i förhållande till skenbenet. Med uttrycket ”knipt under knäet” menas att skenans bredd just under knäet är mindre än mitt på skenan.

32


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

Kota

Längden och lutningen av kotan utgör bedömningsgrunderna. Ett kotben som är långt och har rätt vinkel mot markplanet (45-60 grader, ej över 60 grader) medverkar i högsta grad till ett spänstigt och därmed vägvinnande steg. Det korta kotbenet ger ofta ett stumt steg vilket kan ge upphov till stora problem med kotledslidande. Ju ädlare hästar desto längre kotben. Det är en mycket stor skillnad mellan kotbenets längd och lutning hos fullbloden i jämförelse med tex kallblods- travaren. Det gäller för övrigt även mankens utformning, då fullbloden genomgående har väl utvecklade mankar i motsats till kallblodstravaren som ofta har både låga och korta mankar.

Hov

När hoven bedöms tar man hänsyn till form och storlek. Ska då hovarna ingå i exteriör be- dömning av en travare? Ja, tveklöst och det är dessutom en viktig del av bedömningen. Hovarnas form skvallrar till stor del om hur korrekt hästen är i sina extremiteter och därmed hur den be- lastar sina hovar.

En korrekt och rättställd häst belastar sina hovar lika över hela ytan. Det resulterar i en symmetrisk hov. En framhov betraktad framifrån med en brant låg innervägg och en hög flack utsida tillhör en häst som tex är tåvid eller markvid. Hovens undersida är inte symmetrisk. Den del som är hårdast belastad, i det här fallet insidan, har en mindre hovhalva och en tunnare vägg mot den mindre belastade sidan (se bilder 56-57) .

Sett från sidan har en häst med hög belastning på tån en naturligt kortare tå och högre trakt. Den häst som belastar trakten i högre grad har en längre tå och lägre trakt.

Avvikande hovform kan framkallas av såväl arv som miljöbetingade faktorer. Små, trånga hovar och då främst trakttrånghet är ett stort problem hos den varmblodiga travaren. Förutom arvet kan dålig hovvård och för lite motion förstärka uppkomsten av trånga hovar.

De vanligaste avvikande benställningarna fram

Den vanligaste avvikande benställningen är fransysk benställning fram, vilket innebär att ben- axeln ovanför kotan är rak, men roterad utåt. Framknäets främre yta pekar inte rakt fram utan åt sidan. Denna rotering av benet utåt kommer att styra hovens belastning, överrullning och landning. Hoven belastas på dessa hästar mest på insidan och trakten. Hästar med fransysk ben- ställning har nystande rörelser som gör att hoven landar på utsidan, men tyngden förs sedan över på insidan. Det är inte ovanligt att en fransysk frambensställning kombineras med tåvidhet. Många hästar med dessa avvikelser i sitt rörelsemönster slår sig på knäets undersida.

Motsatsen till tåvidhet kallas intåad benställning (tåtrång) och förekommer ofta i kombination med marktrång frambensställning. Intåade hästar biljarderar ofta i travrörelsen. Biljardering i kombination med stor bredd mellan frambenen gör det svårt för individen, som inte är linje- travare, att bredda bakaktionen så mycket att den inte slår ihop fram- och bakbenen i kurvorna.

33


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

Vanliga inkorrekta benställningar

Här följer några andra vanliga inkorrekta benställningar. När benaxeln är bruten inåt i framknäet benämns hästen som X- bent eller kalvknäad. Om skenan och underarmen inte är ”instuckna” mitt för varandra i knät kalls det felaktig inskening. Parallellförskjutning kan ibland blandas ihop med felaktigt inskenad. För att se skillnaden se ”Hestens eksteriør”.

Avvikelser sett från sidan

Så till några avvikelser i frambenet sett från sidan. Få samband torde vara så vedertaget som kopp- lingen mellan sabelbenthet och problem med framknän. Mera tveksamt är det med sambandet mellan hållbarhet och knipt under framknäet. Bockbenta hästar är inte så vanliga bland travarna som bland fullblodshästar. Se ” Hestens eksteriør”.

De bakre extremiteterna

Egenskaper hos de bakre extremiteterna som nämnden bedömer är lår, skank, has, skena, kota och hov. Bedömningen sker både bakifrån och från sidan.

Lår

Lårpartiet bedöms efter dess muskelvolym. Uttrycken är välmusklat eller muskelfattigt lårparti.

Skank

Tidigare har sällan sagts något om skanken. Däremot har under senare tid denna exteriöra detalj uppmärksammats för att få en bättre beskrivning av hästen. Lårmuskulaturen som täcker skanken är en förutsättning för den bakre motorns effektivitet. Man har anledning att beskriva såväl skankens längd som muskelansättning.

Förhållandet mellan skankens längd och skenans längd anses av många vara av intresse. Flera menar att skanken bör vara relativt lång i förhållande till skenan. Skankens lutning är också av intresse eftersom den påverkar hasvinkeln.

34


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

Has

Hasen är sannolikt en av hästens viktigaste leder och dessutom en av de mest komplicerade då den är sammansatt av sex olika ben. Hur ser en godtagbar has ut? De flesta är överens om följande:

Hasen bör vara torr vilket innebär att man tydligt kan urskilja de ingående benes utsprång och fördjupningar i leden. De får inte döljas av hårda eller mjuka svullnader. Från sidan sett bör hasen vara bred och lång. Övergången till skenbenet får ej vara knipt och helst lika bred som skenan i övrigt. För inskeningen bakifrån gäller samma regler som för frambenen dvs i det korrekta bak- benet går det att dra en lodrät linje genom mitten på samtliga leder.

Hjulbenthet (hasvid bakbensställning, se bild 55 ) är en exteriör avvikelse på bakbenen sett bakifrån. Denna ganska sällsynta benställning leder till en vridrörelse hos bakhovarna (borrning) vilket bla gör det svårt att få bakskorna att sitta kvar. Motsatsen till hasvidhet kallas hastrånghet (kohasig, se ” Hestens eksteriør”) och innebär oftast en högre belastning på bakhovarnas insidor då den hastrånga hästen oftast är tåvid bak. Det finns teorier som går ut på att den hastrånga-tåvida travhästen har lättare att bredda sin bakaktion än den med korrekt bakbenställ.

Avvikande benställningar bak

Fransyk, tåvid och tåtrång förekommer också på bakbenen. Likaså har vi benämningen knipt under hasen (se ” Hestens eksteriør”).

35


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

EXTREMITETER

Bild 51. Hingst med långa skenor och kotor.

Bild 52. Hingst med upprätade kotor.

Bild 53. Benet är roterat utåt. Denna häst är fransysk med inåt bruten tåaxel.

Bild 54. Tåtrång häst (intåad).

36


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

EXTREMITETER

Bild 55. Rakhasig häst.

Bild 56. Häst som är hjulbent bak.

Bild 57. Exempel på en krokhasig häst.

37


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

HOVFORMER

Bild 58. Asymmetrisk hov. Utfluten vägg.

Bild 59. Brant hovvägg och utfluten hovvägg.

Bild 60. Understuckna låga trakter.

38


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

TRAVARENS RÖRELSESCHEMA

Travarens rörelseschema påverkas av exteriören. Hos en korrekt häst förs frambenen i en rak linje framåt och bakåt. Bakbenen i travet förs också i en rak linje, men breddar sig. Nedan följer exempel på hur en exteriör avvikelse påverkar rörelseschemat.

Bild 61. Den tåvida-fransyska hästen får en nystande gång.

Bild 62. Den tåtrånga hästen får en biljarderande gång.

Bild 63. Normalt rörelseschema, linjegång

Hjulbent

Följs gången hos en hjulbent häst (sedd bakifrån) så syns ofta sk borrning. Hästen för tån inåt och hasen utåt. Detta medför att skon lätt vrids bort eller förskjuter sig på hoven.

39


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

EXTERIÖR, FUNKTION OCH HÅLLBARHET

Lars-Erik Magnusson har i sin bok ”Hästens exteriör” listad ett antal samband mellan exteriör och funktion som finns dokumenterade i litteraturen. Här följer några exempel.

Bild 63. Exempel på exteriör kontra funktion och skador (L-E Magnusson: Hästens exteriör)

Låg, tjock manke försämrar skulderbladets fria rörelse

Sänkt rygg medför ofta förslitning av ryggkotorna

Lång rygg medför ofta att fram- och bakben slår ihop

Lång bog ger bra stötdämpning och fria rörelser

Stupande bog ger dålig stötdämpning

Små, runda framknän ger dålig stötdämpning

Korta, stumma kotor ger sekundära skador i leder och senor

Små, smala hasleder är disponerade för skador tex spatt

Trånga hovar ger dålig stötdämpning, medför ofta hornsprickor och strålbenshälta

Knipt under framknäet medför ofta skador i gaffelband och senor

Parallellförskjutning i medför ofta inflammation i knäled och överben på skenans insida framknäet

Sabelbenthet medför ofta senskador

Fransysk benställning medför ofta strykskador

Knätrång benställning medför ofta stresskador på ledkapsel och sidoband på knäets insida

Marktrång och markvid medför ofta gallor, hovbroskförbening samt ringkota på ut- benställning respektive insida av kronled

Krokhasig medför ofta harspatt

Från sin egen forskning har Lars-Erik Magnusson sammanfattat några samband, som han hittar i sitt forskningsmaterial (500 st fyraåringar, travare), mellan exteriöra detaljer och skadesymptom:

- Brutna ben och tåaxlar gav en ökad registrering av galla i den aktuella leden

- Knätrånga, trånga, fransyska visade en ökad frekvens att slå sig på knäna

- Knipta under framknäet gav 4-5 gånger större risk för skador i ytliga böjsenan

- Stor hasvinkel gav mindre antal skadesymptom än krokhasiga

- Mellan harhas och harspatt konstaterade man det starkaste sambandet

- Man fann ett ökat samband mellan traktrånga hästar och mugg

40


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

BLOCK IV

INNEHÅLL BLOCK IV:

Repetition av block I, block II och block III

Praktiskt bedöma exteriören på olika individer utifrån bedömningsmallen.

41


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

MALL FÖR EXTERIÖRBEDÖMNING

1. EXTERIÖRA MÅTT (i cm)

Mankhöjd……………… Korshöjd ……………… Bålens längd ………………

2. TYP, HARMONI, HELHETSINTRYCK

Storlek

Liten Stor Normal

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundtyp

Kvadratisk Högställd Lågställd Långsträckt

Långlinjerad

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Könskaraktär

Feminim Ingen hingstkaraktär

Maskulin

Kommentarer:

42


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

MALL FÖR EXTERIÖRBEDÖMNING

Övrig bedömning under punkt 2

Tung Ädel Gracil Välproportionerlig Grov

Lätt Oädel Grovskeletterad Oproportionerlig

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. HUVUD, HALS, BÅL

Huvud

Vackert Litet Konkav huvudform

Uttrycktsfullt Tungt Konvex huvudform

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hals

Lång Rak Smal Underhals Brett ansatt Väl ansatt

Kort Bred Välvd Svanhals Lågt ansatt

Kommentarer:

43


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

MALL FÖR EXTERIÖRBEDÖMNING

Manke

Låg Hög Kort Lång

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bog

Kort Lång Grund Djup Liggande Sluttande

Brant

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rygg

Kort Lång Sänkt Karp

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bröst

Djup bål Grund bål

Kommentarer:

44


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

MALL FÖR EXTERIÖRBEDÖMNING

Kors

Runt Rakt Sluttande Stupande Toppigt Välmusklat

Omusklat

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bringa

Smal Bred

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Extremiteter

Framben framifrån

Bruten tåaxel Fransysk Tåvid Tåtrång Markvid

X- bent Marktrång Parallellförskjuten Felaktigt inskenad

Framben från sidan

Väl inskenad Knipt under knät Korta kotor Stumma kotor

Långa kotor Veka kotor

Kommentarer:

45


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

MALL FÖR EXTERIÖRBEDÖMNING

Bakben bakifrån

Hjulbent Kohasig

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bakben från sidan

Rakhasig Krokhasig Väl inskenad

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovar

Välformade Små Stora Asymmetriska Trånga

Trakttrånga

Kommentarer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÄSTENS NAMN: ________________________________________________

KÖN:_______________________

ÅLDER:___________

46


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

INSTUDERINGSFRÅGOR BLOCK I

1. Lär in hästens yttre anatomi.

2. Hur många ben består hästens skelett av?

3. Vad menas med epifys och diafys?

4. Benmärgen har en viktig uppgift. Vilken?

5. Varför finns spongiöst ben?

6. Hur sker längd- respektive omfångstillväxt?

7. Varför är det så viktigt att korrigera en felaktig benställning så tidigt som möjligt?

8. Vilka kotor utgör mankens högsta punkt?

9. Vilka kotor ingår i ryggkotpelaren och hur många är respektive kotor?

10 Vad håller ihop skallens ben?

11. Vilka ben utgör höftbensknölen?

12. Vilka delar utgör hästens framben?

13. Vilka ben utgör hästens fot?

14. Lär dig skelettets olika delar?

15. Vilka uppgifter har lederna?

16. Hur är lederna uppbyggda?

17. Vilka ledvinklar anses vara av betydelse?

18. Hur kan hästens muskulatur och hull påverka dess exteriör?

19. Hur kan man kontrollera hästens hull?

20. Titta över hästens ytliga muskulatur?

21. Vilka mått tar man på travaren och hur mäter man dem?

22. Mät dina egna hästar?

23. Vilka parametrar vägs in vid en avelsbedömning? Hur stor betydelse har de vid en jämförelse med varandra?

24. Efter vilken mall skall exteriörbedömningen ske av den varmblodiga travaren?

47


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

INSTUDERINGSFRÅGOR BLOCK II

1. Varför är de exteriöra måtten viktiga vid en exteriörbedömning?

2. Vilka grundtyper kan man dela in hästen i? Vad står dessa grundtyper för?

3. Vad menas med att en häst är välproportionerlig?

4. Vad är det för skillnad mellan begreppen gracil och grovskeletterad?

5. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan en hingst och en häst med ingen hingstkaraktär?

6. Hur skall en korrekt visning av häst se ut?

7. Vilka exteriöra bedömningsmoment ingår i hals, huvud, bål?

8. Vilken skillnad är det mellan konvex- och konkav huvudform?

9. Väl ansatt hals är ett uttryck som används. Hur skulle du vilja tolka detta uttryck?

10. Hur ser en bra manke respektive bog ut?

11. Varför är ryggen en så viktig exteriör detalj? Hur vill man att den ska se ut?

12. Vad menas med grund respektive djup i bålen?

13. Vilka termer beskriver hästens kors? Hur vill du att korset skall vara utformat och varför?

48


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

INSTUDERINGSFRÅGOR BLOCK III

1. Vad menas med ben- respektive tåaxel? Hur ser dessa axlar ut på en korrekt häst?

2. Vilka är de främre extremiteter som bedöms?

3. Vad menas med knipt under knäet?

4. Varför tas det hänsyn till hovens form och kvalitet vid en exteriörbedömning?

5. Vad är det för skillnad mellan en tåvid eller en fransysk häst?

6. Vad är det för skillnad mellan felaktigt inskenad och parallellförskjutning?

7. Varför bedöms hovarnas kvalitet och form?

8. Hur ser rörelseschemat ut för en tåvid, fransysk respektive tåtrång häst?

9. Vilka är de bakre extermiteter som bedöms?

10. Hur ser en hjulbent hästs rörelseschema ut?

11. Vad är det för skillnad mellan en rak- respektive krokhasig häst?

12.Vad menas med knipt under hasen?

49


Bild 48 hingst med ett l ngt sluttande kors

LITTERATURFÖRTECKNING

Dukes physiology of domestic animals, Melvin J. Swenson

Handbok för hästvänner, Wrangel G.C.

Husdjur, Björnhag G, Jonsson E, Lindgren E, Malmfors B.

Hovvård och hovbeslag, Magnussom L-E.

Hästens anatomi, Sandgren B.

Hästens exteriör, Magnusson L-E.

Travskolan, Nordin S.

50