vd;id mh;g;gzpj;Njd;- Iah vd;Wk; ckf;F nrhe;jk; - PowerPoint PPT Presentation

vd id mh g gzpj njd iah vd wk ckf f nrhe jk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vd;id mh;g;gzpj;Njd;- Iah vd;Wk; ckf;F nrhe;jk; PowerPoint Presentation
Download Presentation
vd;id mh;g;gzpj;Njd;- Iah vd;Wk; ckf;F nrhe;jk;

play fullscreen
1 / 5
vd;id mh;g;gzpj;Njd;- Iah vd;Wk; ckf;F nrhe;jk;
123 Views
Download Presentation
mirielle-perrin
Download Presentation

vd;id mh;g;gzpj;Njd;- Iah vd;Wk; ckf;F nrhe;jk;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. vd;id mh;g;gzpj;Njd;- Iahvd;Wk; ckf;F nrhe;jk;

  2. caph; tho ck;ik je;jPh;tho;T je;J gypahdPh;Ntnwd;d Ntz;Lk;Iah (2)

  3. ghij fhl;b tho;T je;jPh;rpj;jk; nra;a jpir fhl;Lk;Ntnwd;d Ntz;Lk; Iah(2)

  4. cd;NdhbUg;Ngd; vd;W nrhd;dPh;filrp kl;Lk; $l ePh; tUtPh;Ntnwd;d Ntz;Lk; Iah(2)