UNITAT IV: OFERTA, DEMANDA i MERCAT - PowerPoint PPT Presentation

miriam
unitat iv oferta demanda i mercat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITAT IV: OFERTA, DEMANDA i MERCAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNITAT IV: OFERTA, DEMANDA i MERCAT

play fullscreen
1 / 66
Download Presentation
UNITAT IV: OFERTA, DEMANDA i MERCAT
163 Views
Download Presentation

UNITAT IV: OFERTA, DEMANDA i MERCAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT IV: OFERTA, DEMANDA i MERCAT

 2. En aquest tema tractarem de respondre a preguntes com… • Perquè unes VANS sónmés cares que unes Mustang? • Perquè si augmenta el preu del pernil salataugmenta el consum del fuet? • Perquè BALE costa 100 milionsd’Euros? • Perquè David Gueta fa elsconcerts al PalauSant Jordi si al Fòrum hi capmésgent?

 3. El Mercat • Tradicionalment era el lloc físic on es compraven i venien béns Però fa temps que aquest concepte ha quedat desfasat...

 4. El Mercat • Tot aquell mecanisme que permet posar en contacte compradors i venedors, mitjançant el qual es fixarà un preu i una quantitat d’intercanvi. • El mercat sempre tindrà: un producte, un venedor (o oferent) i un comprador (o demandant) • Dos tipus de mercats: • Béns i serveis: intercanvi de productes i serveis a canvi de diners • Factors: intercanvi de terra, treball i capital a canvi de lloguers, salaris i interessos

 5. EL Mercat: La Demanda i L’Oferta • Les duesforcesprincipals que actuen en qualsevolmercatsón la Demanda i l’Oferta. • En les economiescapitalistessón les lleis de l’oferta i la demandanles que determinen elspreusdelsproductes. • Peròcomveuremméstard, no sempre el jocés net.

 6. Els preus • Formació: regateig entre compradors i venedors  intercanvi • Mitjançant l’oferta (el que ofereixen els productors) i la demanda (el que volen els consumidors) es fixen els preus • No obstant això els preus també estan condicionats per modes, posicions de poder de les empreses,...per tant no són del tot lliures. • Són l’essència de les economies de mercat: dónen informació i coordinen les decisions de productors i consumidors. • Actualment, allò que ens facilita l’intercanvi són els diners.

 7. La Demanda • Quantitat d’un bé que un consumidor desitja i pot adquirir a un preu determinat. • Demanar: disposició a comprar  desig + recursos per a comprar-la. Intenció. • Distingirem dos tipus de demanda: • Individual: quantitat d’un bé que està diposada a adquirir un únic consumidor • Demanda Agregada: quantitat d’un bé que estan disposats a adquirir la totalitat de consumidors d’una economia.

 8. La demanda • De què depen? Diversos factors... • Preu: com més alt és le preu menys quantitat d’un bé es vol adquirir. • Llei de la demanda: relació inversa que hi ha entre el preu d’un bé i la quantitat demandada: • Si augmenta preu d’un bé, baixa la quantitat demandadad • Si disminueix preu d’un bé, augmenta quantitat demandada

 9. Factors condicionants de la demanda • Preu del bé en qüestió (Px) • Preu d’altres béns relacionats (Py) • Béns complementaris • Béns substitutius • Renda del Consumidor (Y) • Béns normals • Béns de luxe • Béns inferiors • Preferències o gustos del consumidor (G)

 10. 1. Preu del bé (px) • Existeix una relació inversa entre el preu del bé i la quantitat que s’està disposat a comprar per part d’un consumidor. Perquè? • Efecte substitució: incidència d’un canvi en els preus relatius: quan un bé o servei s’encareix relativament tendeix a ser substituït per altres béns més econòmics. • Efecte renda: incidència d’un canvi en la renda real en els consumidors: increment dels preus disminueix la capacitat adquisitiva dels consumidors (pot comprar menys quantitat de béns) i per tant reduiran el seu consum d’aquest bé.

 11. 2. Preu d’altres béns (Py) • Béns Substitutius: un d’ells pot ser utilitzat i consumit en lloc de l’altre. L'increment en el preu d'un bé causa que els consumidorsdemaninmés de l'altre bé. • Ex. (mantega i margarina). Si augmenta preu mantega, augmenta consum margarina • Si augmenta Py (preu bé y)  augmenta quantitat bé x. • Béns complementaris: un bé que depén de l’altre, van en parella. Dos béns en què l'increment en el preu d'un bé causa que els consumidorsdemaninmenys de l'altre bé. • Ex. (pilotes i raquetes de tennis). Si augmenta preu raquetes, baixa quantitat que es demanda de pilotes de tennis • Si augmenta Py (preu bé y)  disminueix quantitat bé x.

 12. 3. La renda Disponible del consumidor • Depenent de la renda dels consumidors es poden donar dos tipus de béns: • Normals: aquells que s’incrementa la seva demanda quan augmenta la renda del consumidor. Dins dels normals distingim: • De primera necessitat: augmenten en menor proporció a l’augmentar la renda (pa, llet,...) • De luxe: augmenten en major proporció en augmentar la renda (joies, iots,...). • Inferiors: són aquell que en augmentar la renda del consumidor, disminueix el seu consum. (mortadel·la)

 13. 4. Gustos o preferències del consumidor • Quan un bé sigui preferit a un altre per un consumidor, la seva quantitat demandada augmentarà. • De vegades els nostres gustos o preferències venen determinats per la moda i/o per campanyes publicitàries que volen influir en els nostres gustos o desitjos.

 14. Funció de demanda Podem expressar la quantitat demandada d’un bé en forma de funció: Qx = f(Px, Py, R, G) Per tant la demanda és la quantitat d’un bé X que els consumidors estan disposats a comprar i que dependrà del seu preu, el preu dels béns relacionats, la seva renda i els seus gustos.

 15. Clàusula «ceterisparibus» • La fem servir en economia per simplificat • CeterisParibus: indica quina és la variació de la variable depenent (Qx) quan variem una de les variables independents (Px, Py, Y, G) mantenint la resta de variables independents constants • Funció demanda preu: Qx = f(Px, Py, Y, G) • Funció demanda renda. Qx = f(Px, Py, Y, G) • Funció demanda creuada Qx= f (Px, Py, Y, G) *on les variables en vermell vol dir que romanen fixes

 16. Funció demanda individual

 17. Representació gràfica: La corba de Demanda

 18. La Demanda Agregada • És la suma de les demandes individuals • La corba de demanda de mercat s’obté sumant horitzontalment les corbes de demanda individual. És a dir, sumem les quantitats demandades per tots els consumidors del mercat.

 19. demanda Agregada

 20. Desplaçaments de la corba de demanda • Distingirem 2 moviments: • Moviments al llarg de la corba ’anomena la variació en la quantitat demandada: com varia la D en variar el preu del bé • Desplaçaments de la corba  Quan varia algun dels factors de la demanda que no és el preu.Canvis en: • la renda, • el preu de béns relacionats • les preferències dels consumidors.

 21. a) Variacions en la Renda del Consumidor • Béns normals • Si augmenta la renda s’incrementa la quantitat demandada. Per tant desplaçament cap a la dreta de la corba. • Si disminueix la renda, disminueix la quantitat demandada. Desplaçament cap a l’esquerra.

 22. a) Variacions en la Renda del Consumidor • Béns inferiors • Si augmenta la renda disminueix la quantitat demandada. Desplaçament cap a l’esquerra. • Si disminueix la renda, s’incrementa la quantitat demandada. Per tant desplaçament cap a la dreta de la corba.

 23. B) Variacions en el preu de béns relacionats (PY) • Si el és complementari • Si augmenta Py, la quantitat demandada del bé x (Qx) disminueix, la qual cosa representa un desplaçament cap a l’esquerra de la corba de demanda, ja que per al mateix nivell de preus es consumirà menys del bé x • Si disminueix Py, la quantitat demandada del bé x (Qx) augmenta, la qual cosa representa un desplaçament cap a la dreta de la corba de demanda.

 24. B) Variacions en el preu de béns relacionats (PY) • Si són substitutius: • Quan augmenta Py, augmenta la quantitat demandada (consum) del bé x. Desplaçament cap a la dreta • Si disminueix Py, disminueix consum del bé x, ja que Px és constant i el preu del producte Y disminueix. Desplaçament cap a l’esquerra.

 25. c) variació en les preferències o gustos • Quan hi ha un augment en la preferència d’un bé, augmentarà la quantitat demandada d’aquest bé per a cada Px. Desplaçament cap a la dreta. • Quan hi ha una disminució en la preferència d’un bé, disminuirà la quantitat demandada d’aquest bé per a cada Px. Desplaçament cap a l’esquerra.

 26. Practiquem • Ex.1 Confecciona la corba de demanda de mercat d’un bé amb 3 consumidors si saps que per a un preu P1 demanden 5, 10 i 20 unitats i per a un P2: 10, 15 i 30 unitats. • Ex.2 Indica si són vertaderes o falses les següents afirmacions. Justifica la resposta. • Si disminueix el preu d’un bé també ho fa la demanda de tots els béns complementaris. • Si disminueix el preu d’un bé normal el consumidor demandarà més quantitat.

 27. Practiquem • Ex. 3. indica quins moviments es donaran en la demanda de jocs tradicionals en aquestes situacions. Representa-ho gràficament. • S’incrementa el preu dels jocs d’ordinador • Les preferències pels jocs tradicionals disminueixen • Es dóna una reducció en el preu dels jocs educatius tradicionals.

 28. ...Seguim Practicant Ex. 4 Esmenta un bé complementari i un substitutiu per aquests béns: a) consola de videojocs; b) Reproductor DVD; c) Lentilles; d) Fulles d’afaitar; e) llibreta amb fulls quadriculats Ex. 5 Indica quin tipus de moviment o desplaçament experimenta la corba de demanda del cafè com a conseqüència dels moviments següents. Representa-ho gràficament: • Augment del preu del cafè • Disminució del preu del té • Augment del preu de la llet • Augment de la renda disponible • Campanya publicitària en favor del cafè

 29. L’Oferta • És la quantitat d’un bé o servei que s’estaria disposat a oferir al mercat. • L’oferta individual recull les diferents quantitats que un productor està disposat a produir i oferir a cada preu. • L’oferta agregada (S.A): quantitat d’un bé que estan disposada a oferir al mercat la totalitat d’empreses d’una economia.

 30. L’oferta • Llei de l’oferta: expressa la relació directa que hi ha entre el preu i la quantitat oferta. Quan augmenta el preu, els productors (empreses) estan disposades a vendre una major quantitat de producte. • Aquest supòsit està basat en el fet de que en l’economia lliure de mercat, l’objectiu fonamental és obtenir beneficis. I el preu relatiu d’un producte respecte als altres és el que determina els beneficis.

 31. L’oferta • De què depèn? • Del preu del bé (Px) • Del cost dels factors productius (Cf) • De la tecnologia (T) • Del nombre d’empreses que actuen en aquest mercat (z) • El preu d’altres béns relacionats Py • De les expectatives empresarials € • ...  Funció d’oferta: Qx=f(Px,Cf,T,z,E, Py...)

 32. Suposem una taula d’oferta

 33. L’oferta: dibuixem-la a la pissarra

 34. OFERTA AGREGADA • Quantitat total de béns que estan disposades a oferir la totalitat d’empreses d’una economia per a cada preu del bé. • Els factors que influeixen en l’oferta agregada són els mateixos que influeixen en l’oferta individual. • Qxs= f( Px, Wi, T, E, Py, z)

 35. L’oferta agregada • A nivell d’oferta agregada els moviments que es poden donar són: al llarg de la corba (variació en la quantitat que s’ofereix) o desplaçaments de la corba (quan es modifiquen factors diferents al preu)

 36. Modificacions de la corba d’oferta • Moviments al llarg de la corba: es dóna quan varia o es modifica el preu. La relació que es dóna entre el preu i la quantitat oferta és una relació directa: a major preu, més quantitat s’oferirà. • Desplaçaments de la corba: es poden donar quan es modifiquen les variables que no són el preu del bé.

 37. Modificacions en el cost dels factors (Cf) • Si augmenta el cost dels factors (salaris, capital)  augment dels costos. Per tant per a cada preu el benefici de l’empresa caurà  disminueix quantitat oferta  desplaçament cap a l’esquerra.

 38. Innovacions tecnològiques • Innovació tecnològica: o bé incrementem producció amb utilitzant mateix nombre de factors; o bé mateixa producció amb menor nombre de factors. • En ambdós casos es produeix reducció de costos  Empresa disposada a oferir major quantitat  desplaçament cap a la dreta.

 39. Expectatives (E) • Quan les expectatives de venda augmenten també augmenta la quantitat que està disposada a oferir una empresa. (Desplaçament cap a la dreta). • Si les expectatives de venda són negatives: desplaçament cap a l’esquerra.

 40. Preu d’altres béns • Relació inversa  si augmenta el preu d’altres béns (Py) pot fer que l’empresari del bé x deixi de produir aquest bé i es dediqui a produir altres béns. En aquest cas es produirà un desplaçament cap a l’esquerra.

 41. L’equilibri de mercat • L’oferta i la demanada agregada coincideixen en un punt anomenat «punt d’equilibri». • El punt d’equilibri es dóna quan per a un preu donat, coincideix la quantitat oferta i la quantitat demandada • Aquest punt d’equilibri està format per : Qe i Pe

 42. L’excés d’Oferta • A part del punt d’equilibri es poden donar dues situacions: • Excés d’oferta • Excés de demanda • Vegem-ho a la pissarra

 43. Excés d’oferta • El preu que es dona al mercat és major que el preu d’equilibri. Per tant la quantitat oferta és major que la quantitat demandada. • P1>Pe  Qo>QD • L’excés d’oferta o excedent és la situació en la qual la quantitat oferta és més gran que la quantitat demandada.

 44. L’excés d’oferta. • Segons la teoria de l’economia de lliure mercat el mercat s’autoregula. • Llavors quan hi hagi un excés d’oferta, els preus tendiran a baixar. Hi haurà un moviment al llarg de la corba d’oferta fins arribar al punt d’equilibri. És a dir les empreses hauran de reduir el preu. • A mesura que es redueix el preu, les empreses que tinguin majors costos hauran de tancar i per tant baixarà la quantitat oferta. • Paral·lelament també es donarà un moviment al llarg de la corba de demanda cap al punt d’equilibri.

 45. Excés de Demanda • El preu que es dona al mercat és major que el preu d’equilibri. Per tant la quantitat oferta és menor que la quantitat demandada. • P1<Pe  QD>QO • L’excés de demanda o escassetat és la situació en la qual la quantitat demandada és més gran que la quantitat oferta.

 46. L’excés de demanda • L’excés de demanda suposarà un moviment al llarg de la corba de demanda (cap a dalt) fins a arribar al punt d’equilibri. • Per tant es donarà un augment en el preu, la qual cosa farà que la quantitat oferta sigui cada vegada més gran i la quantitat demandada cada cop més petita.

 47. Preu d’equilibri • Cal tenir en compte que l’Oferta i la Demanda sempre estan canviant. • Que passa quan no coincideixen la Quantitat Demandada i la Quantitat Oferta?  Procediment d’acostament (pressió sobre els preus), mitjançant el regateig, que permetrà igualar ambdues quantitats a un preu de mercat. • Vegem-ho a la pissarra...

 48. Exemple de representació gràfica de L’ Equilibri de mercat

 49. Practiquem • Determina quin seria l’equilibri de mercat d’un bé qualsevol en les següents situacions: • Es produeix un augment en les expectatives de vendes • Es dóna una reducció en els costos laborals • Hi ha un augment de la renda dels consumidors i el bé és normal • Es dóna una millora tecnològica • Es dona un augment de la renda del consumidor i el bé és inferior • S’incrementa el preu del bé en qüestió

 50. Practiquem més • Determina i representa que succeirà en l’oferta i/o la demanda de bolígrafs en les següents situacions. (Fes primer l’oferta i després la demanda). • Augmenta el preu dels bolígrafs • Augmenta el salari dels treballadors • Millora la tecnologia productiva • Es posen de moda els treballadors de punta fina. • Augmenta el preu del típpex. • Hi ha un augment en la renda del consumidor