แผนที่กลยุทธ์   ศูนย์อนามัยที่ 6  ปีงบ...
Download
1 / 1

??????????????????????????????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

แผนที่กลยุทธ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2549. องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ. วิสัยทัศน์ :. เป้าหมาย 4 ปี. เป็นที่ยอมรับ ของประชาชน และภาคีเครือข่าย. เป็นองค์กร สมรรถนะสูง. บุคลากร มีความผาสุก. ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????????????????????????????????????????????????' - mireya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5208535

แผนที่กลยุทธ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2549

องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ :

เป้าหมาย 4 ปี

เป็นที่ยอมรับ

ของประชาชน

และภาคีเครือข่าย

เป็นองค์กร

สมรรถนะสูง

บุคลากร

มีความผาสุก

ประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพ

เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่ดี

ด้านประสิทธิผล

ผ 1 ภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น

และเข้มแข็ง

ผ 2 ประชาชนดูแลสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อมได้

ผ 3 การทำงาน

มีประสิทธิผล

ด้านคุณภาพ

ค 1 บุคลากร

มีความพึงพอใจ

ค 2 ประชาชน

และภาคีเครือข่าย

พึงพอใจ

ด้านประสิทธิภาพ

ภ 2 พัฒนาระบบ

การจัดการ

สารสนเทศ

และความรู้

ภ 1 พัฒนากระบวนการ

สร้างความสัมพันธ์และ

ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภ 3 พัฒนา

กระบวนการ

สร้างคุณค่า

ภ 4 พัฒนา

กระบวนการ

สนับสนุน

ภ 5 ส่งเสริม

และสนับสนุน

สังคม

ภ 6 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากร

ด้านการพัฒนาองค์กร

อ 6 พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล

อ 7 พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร

อ 8 พัฒนาความผาสุกและ

ความพึงพอใจของบุคลากร

อ4 พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ5 พัฒนาระบบ

การวัดและวิเคราะห์

ผลการดำเนินงาน

อ1 พัฒนาระบบ

การนำองค์กร

ที่เน้นการมีส่วนร่วม

อ2 พัฒนา

กระบวนการ

จัดทำแผนกลยุทธ์

อ3 พัฒนา

กระบวนการ

นำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ


ad