1 / 8

IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV ZA ENERGETSKO IZRABO LESNE BIOMASE

IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV ZA ENERGETSKO IZRABO LESNE BIOMASE. Robanov kot, 6-7. februar 2004. Zakaj smo se zbrali?. Svetovanje lesna biomasa. Cilji izobraževanja.

Download Presentation

IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV ZA ENERGETSKO IZRABO LESNE BIOMASE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV ZA ENERGETSKO IZRABO LESNE BIOMASE Robanov kot, 6-7. februar 2004

  2. Zakaj smo se zbrali? Svetovanjelesna biomasa Izobraževanje svetovalcev

  3. Cilji izobraževanja • Oblikovanje skupine ljudi, znotraj obstoječih svetovalnih služb, z obvladovanjem osnovnega znanja o tehnologijah pridobivanja in rabe lesne biomase. • Združevanje strokovnih znanj in izkušenj svetovalcev iz: • kmetijske svetovalne službe (KGZS) • gozdarsko svetovalne službe (ZGS) • energetskih svetovalcev (projekt ENSVET). • Oblikovanje skupine svetovalcev, ki obvladujejo osnovni nivo znanj na področju pridobivanja in rabe lesne biomase. • Nadaljnje izobraževanje svetovalcev za obvladovanje posodobljenega oziroma poglobljenega znanja o tehničnih in drugih razvojnih novostih s tega področja. Izobraževanje svetovalcev

  4. Namen današnjega srečanja • Srečanje svetovalcev iz različnih institucij (KGZS, ZGS, EN-SVET) • Izmenjava znanj o tehnologijah pridobivanja in rabe lesne biomase (zanima nas celotna tehnološka veriga) • Praktičen prikaz sodobnih tehnologij • Izmenjava mnenj in izkušenj (skupinski procesi) • Začetek permanentnega izobraževanja skupine svetovalcev Izobraževanje svetovalcev

  5. Organizatorji Gozdarski inštitut Slovenije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Zavod za gozdove Slovenije Agencija za učinkovito rabo energije Gradbeni inštitut – ZRMK Izobraževanje svetovalcev

  6. Projekti • ALPENERGYWOOD – Together for the promotion of wood biomass (GIS - INTERREG III.B) • Preskrba in raba bioenergije ob sočasnem zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z gozdom (ZGS - FAO). • Removing Barriers to the Increased Use of Biomass as Energy Sources (GEF- AURE) • EN-SVET (ZRMK) Izobraževanje svetovalcev

  7. Potek izobraževanja • Dvodnevno izobraževanje: 6-7.februar 2004, Rubanov kot • Izdelava seminarskih nalog in odgovori na vprašanja (internet) – do 18.3.2004 • Enodnevno srečanje - v aprilu 2004 • Izdaja priročnika in zbornika s seminarskimi nalogami • Srečanje v jeseni 2004 ????? • Permanentno informiranje svetovalcev (internet in elektronska pošta) Izobraževanje svetovalcev

  8. Potek prvega izobraževanja • Spoznavanje • Prenos znanja • Sodelovanje in aktivno delo • Družabni večer • Prikaz sodobnih tehnologij Izobraževanje svetovalcev

More Related