Hypoteesin testeist
Download
1 / 15

Hypoteesin testeistä - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Hypoteesin testeistä. Testin valinta perustuu aina tutkimusongelmaan ja kuvailuun (joka perustuu mitta-asteikoihin) Testaus ei koskaan ole itsenäinen, vaan liittyy aina kuvailuun Testeissä nollahypoteesi on yleensä muotoa ”ei riippuvuutta” tai ”ei eroa”. Testin vaiheet. Hypoteesit Oletukset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hypoteesin testeistä' - mira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hypoteesin testeist
Hypoteesin testeistä

 • Testin valinta perustuu aina tutkimusongelmaan ja kuvailuun (joka perustuu mitta-asteikoihin)

 • Testaus ei koskaan ole itsenäinen, vaan liittyy aina kuvailuun

 • Testeissä nollahypoteesi on yleensä muotoa ”ei riippuvuutta” tai ”ei eroa”.


Testin vaiheet
Testin vaiheet

 • Hypoteesit

 • Oletukset

 • Testisuure

 • Merkitsevyystaso

 • Johtopäätös

 • Näitä vaiheita ei ole aina pakko noudattaa, mutta lista muistuttaa testiin kuuluvista osista


P arvon tulkinnasta
P-arvon tulkinnasta

 • Hypoteesin testin tulos p = riski tehdä väärä johtopäätös, kun H0 hylätään

 • P-arvo ei anna varmuutta oikean johtopäätöksen tekemiseen. Sitä varten on laskettava testin voimakkuus

 • Merkitsevyystaso voidaan tulkita kuvailun jatkeena: mitä selvempi ero tai riippuvuus sitä pienempi p-arvo.


2 testist
2 - testistä

 • H0 : ei riippuvuutta

 • Oletus: odotetuista frekvensseistä korkeintaan 20% alle 5

 • Testisuure 2 saadaan ristiintaulukon frekvenssien erosta riippumattomuusmalliin

 • Mitä enemmän riippuvuutta (tai ryhmien eroa), sitä suurempi 2 näin myös sitä pienempi p.


Korrelaatiokertoimen testist
Korrelaatiokertoimen testistä

 • H0 : ei riippuvuutta

 • Oletus: muuttujat likimain normaalijakautuneita

 • Testisuuressa jaetaan korrelaatiokerroin keskivirheellään

 • SPSS:ssä saat korrelaatiokertoimelle luottamusvälin regressioanalyysistä, kun ensin standardoit muuttujan


Keskiarvotesteist
Keskiarvotesteistä

 • H0 : keskiarvot ei eroa perusjoukossa

 • Oletus: jatkuva muuttuja likimain normaalijakautunut

 • Testisuure riippuu ryhmien lukumäärästä ja mittausten riippuvuudesta. Mitä enemmän keskiarvot eroavat, sitä suurempi testisuure ja sitä pienempi p-arvo.


Riippumattomien ryhmien t testist
Riippumattomien ryhmien t-testistä

 • Testisuure on ryhmäkeskiarvojen erotus jaettuna keskivirheellään, jolle löytyy kaksi erilaista kaavaa.

 • Varianssien yhtäsuuruus (ja t-testin rivi) valitaan Levenen testin perusteella:

 • Jos Levenen p > 0.05 => voidaan olettaa yhtäsuuret varianssit.


Verrannollisten parien t testist
Verrannollisten parien t-testistä

 • Idea on laskea muutosmuuttuja (Paired Differences), jonka keskiarvoa verrataan nollaan.

 • Testisuure on yksinkertaisesti muutosmuuttujan keskiarvo jaettuna keskivirheellään (keskihajonta/neliöjuuri n).


Varianssianalyysist
Varianssianalyysistä

 • Nimestään huolimatta varianssianalyysi on keskiarvotesti.

 • Tunnusluvuksi lasketaan ryhmäkeskiarvoista varianssi, joka jaetaan ryhmien sisäisen vaihtelun tunnusluvulla.

 • F on sitä suurempi, mitä enemmän ryhmäkeskiarvot eroavat.

 • Oletuksena on normaalijakauma ja varianssien yhtäsuuruus (Levenen testi)


Anovan jatkotarkasteluista
ANOVAn jatkotarkasteluista

 • Jatkotarkasteluja tehdään, kun keskiarvot eroavat ja halutaan tietään tarkemmin, mitkä ryhmät eroavat.

 • Post Hoc -testit vertaavat aina kahta ryhmää keskenään. Näistä käytetyin on Tukeyn testi.

 • Tehokkaimpaan jatkotarkasteluun päästään, jos ryhmien keskiarvojen erosta voidaan sovellusalan teorian pohjalta esittää malli, jonka sopivuutta testataan käyttämällä kontrasteja.


Oletustarkasteluista
Oletustarkasteluista

 • ”Klassiset” hypoteesin testit olettavat jatkuvat muuttujat likimain normaalijakautuneiksi perusjoukossa

 • Koska oletus koskee perusjoukkoa, ei havaintoaineiston tarvitse olla gaussimainen, jos tutkija muuten pystyy (esim. kirjallisuuteen nojautuen) todistamaan oletuksen oikeaksi

 • Likimain-sana tulee keskeisestä raja-arvolauseesta: mitä suurempi otoskoko, sitä vähemmän tarvitsee kantaa huolta normaalijautuneisuudesta


Normaalijakaumatarkasteluista
Normaalijakaumatarkasteluista

 • Helpoin menetelmä on katsoa näyttääkö histogrammi kellokäyrämäiseltä

 • On myös muita graafisia tarkasteluja

 • Vinous- ja huipukkuustunnusluvut vertaavat jakaumaa normaalijakaumaan

 • Kolmogorov-Smirnov-testillä voidaan testata muuttujan normaalijakautuneisuus


Jakaumasta riippumattomia testej
Jakaumasta riippumattomia testejä

 • Edellä esitettyjen testien vastineita, jotka eivät oleta jatkuvien muuttujien normaalijakautuneisuutta

 • Perustuvat järjestyslukujen kombinatoriikkaan

 • Näitä kannattaa käyttää vasta, jos muuttujaa ei saa muutetuksi normaalijakautuneeksi muuttujamuunnoksella


Vastinparit

korrelaatiokertoimen merkitsevyystesti

riippumattomien ryhmien t-testi

verrannollisten parien t-testi

1-suuntainen ANOVA

järjestyskorrelaation merkitsevyystesti

Mann-Whitneyn testi

Wilcoxonin testi

Kruskall-Wallisin testi

Vastinparit


Tulkinnasta
Tulkinnasta

 • Jakaumasta riippumattomien testien tulkinta menee samoin kuin vastineidensa tulkinta

 • Näiden testien yhteydessä ei ole kiellettyä käyttää kuvailuna keskiarvoja, mutta jos muuttujan jakauma poikkeaa paljon normaalijakaumasta, ei keskiarvo ole paras keskiluku

 • Näissä testeissä p-arvot ovat usein hieman suurempia kuin jakaumasta riippuvissa vastineissa


ad