1 / 38

Tema 1: La Prehistòria

Tema 1: La Prehistòria. La Prehistòria comença fa uns 2’ 5 m.a, quan apareixen els primers humans a l’Àfrica. És un període molt llarg en el qual els humans evolucionen des de l’aspecte i mode de vida més paregut al dels monos, per a semblar-se a poc a poc als humans actuals. Contemporània.

minya
Download Presentation

Tema 1: La Prehistòria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tema 1: La Prehistòria

 2. La Prehistòria comença fa uns 2’ 5 m.a, quan apareixen els primers humans a l’Àfrica. És un període molt llarg en el qual els humans evolucionen des de l’aspecte i mode de vida més paregut al dels monos, per a semblar-se a poc a poc als humans actuals. Contemporània Prehistòria Moder-na Antiga Mitjana 2’5 m.a.Present

 3. La Prehistòria es divideix en 2 grans etapes que són l'Edat de Pedra i l’Edat dels metalls, la de Pedra es divideix en Paleolític i Neolític.

 4. Bloc 1) El Paleolític. Forma de vida: • Durant el paleolític els éssers humans eren caçadors i recol·lectors, caçaven animals salvatges, en grup, amb unes eines molt rudimentàries i després repartien l’aliment entre els membres del grup. • Com no coneixien l’agricultura, es dedicaven a la recol·lecció de fruits silvestres com mores, gerds, etc.

 5. La seva vida era nòmada, es a dir, que no tenien casa, sinó que voltaven per una zona buscant aliments, mentre vivien en coves i abrics. Quan havien esgotat els aliments i la caça d’una zona es desplaçaven a una altra. De forma que no estaven gaire temps al mateix lloc. • Per a sobreviure els humans havien de fabricar les seves pròpies eines, ho feien amb una pedra especial que es diu sílex.

 6. Video tècnica Levallois:http://archserve.id.ucsb.edu/courses/anth/fagan/anth3/Courseware/LithicTech/Movies/Levallois_Point.html Bifaç de Sílex

 7. Amb el temps les eines de sílex seran cada vegada més ben elaborades i més perfeccionades.

 8. La religiositat al Paleolític Enterraments: • Al paleolític a penes trobem enterraments que ens indiquen les creences dels humans sobre la vida i la mort i els rituals que practicaven. • Els neandertals seran els primers humans que faran enterraments. Suposem que això indica que creien en la vida després de la mort i el record als avantpassats.

 9. Als primers enterraments, amb el cos es soterraven tota una sèrie d’eines, ornaments o ossos que anomenem aixovars. • De vegades als difunts se’ls pintava amb marques de color ocre. Que devien simbolitzar la vida o la mort.

 10. Enterrament

 11. L’art rupestre: • A diverses coves i abrics de tot el món s’han trobat representats humans i animals de forma molt senzilla. Aquestes pintures es van fer durant la fi del Paleolític. Encara que representen gairebé sempre animals, el seu significat no està clar. • Els humans aconseguien pigments de color roig, amb sang; negre, amb carbó i marró, amb fang, amb els quals dibuixaven els animals que coneixien.

 12. Video art paleolític: http://www.youtube.com/watch?v=3HwdsrctdSM&feature=related

 13. Bisont

 14. Són molt famoses les coves de Lascaux a França, i la d’Altamira al nord d’Espanya, a Cantàbria. • Es creu que les pintures feien una espècie de màgia propiciatòria, es a dir, dibuixaven els animals que després esperaven caçar. Encara que també podria ser que dibuxaren els animals que ja havien caçat.

 15. Tema 1: La Prehistòria.Bloc 2: El Neolític. Forma de vida: • Durant el Neolític es produeix un canvi molt important en la forma de vida dels humans: el descobriment de l’agricultura i la ramaderia, que diem Revolució Neolítica.

 16. Quan els humans són capaços de cultivar els seus aliments i criar animals per a després menjar-se’ls. Ja no necessitaran caçar ni recol·lectar, i no necessitaran desplaçar-se. De forma que construiran cabanes que seran les seves cases permanents, i viuran sempre al mateix lloc per a cuidar del camp, llavors diem que es fan sedentaris, igual que avui nosaltres.

 17. Revolució Neolítica Video Neolític: http://www.youtube.com/watch?v=eBPeU-789Lw

 18. Durant el Neolític es perfeccionen les eines de pedra i trobarem eines de pedra polida.

 19. Augmenta la població, perquè disposen de més aliment, i els ritus i culte als morts també canvien. • S’introduixen artesanies com la cistelleria, la ceràmica o el teixit

 20. Ceràmica Video ceràmica: http://www.youtube.com/watch?v=X71LErAdJes

 21. teixits

 22. cistelleria

 23. La religiositat al Neolític. • Culte als morts: A través de la forma d’enterrament • Culte als deus: Deus de la natura o la fertilitat representats a figuretes de fang que s’anomenen exvots i que s’han trobat als enterraments.

 24. Exvots de Venus

 25. Enterraments: Els sepulcres de fossa a Catalunya • Soterraments individuals, a 3 m sota terra. El mort es troba en posició encongida. A sobre es posava terra o una llosa de pedra. • Amb el mort es col.locava l’aixovar, amb eines lítiques, ceràmica i ornaments

 26. Tipus de sepulcres

 27. Tema 1: La PrehistòriaBloc 3: l’Edat dels Metalls El megalitisme: • Durant la prehistòria la forma més destacada i que més ha perdurat de l’expressió de les possibles creences de la gent del neolític fins l’edat del bronze és el megalitisme. El megalitisme és la construcció de megàlits o pedres grans, que es va dur a terme des del 4700 aC aproximadament a tota l’Europa Atlàntica i a les Illes britàniques.

 28. Difusió del megalitisme Video megalitisme: http://www.youtube.com/watch?v=sQ9G3bdAeac

 29. El megalitisme engloba diverses construccions, la majoria de tipus funerari, com són els túmuls, dòlmens, menhirs i cromlecs.

 30. Dolmen, són unes 3 pedres formant com una taula gegant:

 31. El sepulcre de corredor és una variant del dolmen, més complexa

 32. Els túmuls són acumulacions de terra i pedres que formen un turó artificial:

 33. Els menhirs són grans roques plantades a terra:

 34. Els cromlecs són conjunts de menhirs situats en forma circular: Video de Stonhenge: http://www.youtube.com/watch?v=Pq-mDt2G0ds&feature=related

More Related