1 / 26

NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys

NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming Luc Jansegers Administrateur-generaal AHOVOS. Inhoud. I. Beleidskader II. Uitwerking van de automatisering De AS IS situatie

minya
Download Presentation

NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NAAR EEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN Micheline Scheys Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming Luc Jansegers Administrateur-generaal AHOVOS

 2. Inhoud • I. Beleidskader • II. Uitwerking van de automatisering • De AS IS situatie • Concept automatische toekenning • Afhankelijkheid databronnen & -leveranciers • Toelatingen Privacycommissie • Het maken van keuzes • Budgettaire gevolgen • Stapsgewijze invoering

 3. Beleidskader (1) • Onderwijs is een recht • - zorgen voor kwaliteitsonderwijs voor allen • - ondersteunen van de school- en studiekeuze • - wegwerken van financiële drempels (inschrijvingsgelden, studiekosten, inkomensderving) • Onderwijsbeleid en Sociaal beleid!  armoede bestrijden en bevorderen van de sociale inclusie.

 4. Beleidskader (2) • Leerplichtonderwijs • - kosteloosheid: • kosteloze toegang tot het leerplichtonderwijs in de Belgische Grondwet • internationaal bepaald (Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten): kosteloosheid basisonderwijs /secundair onderwijs: niet zo duidelijk

 5. Beleidskader (3) • - sinds 2001: • absolute kosteloosheid van het basisonderwijs: decretaal verankerd • secundair onderwijs: geleidelijke invoering

 6. Beleidskader (4) • Kosteloosheid in het basisonderwijs • alles wat noodzakelijk is voor het bereiken van de eindtermen: kosteloos • dubbele maximumfactuur: • scherpe voor kosten mbt verlevendigen van het onderwijs • minder scherpe voor kosten verbonden met meerdaagse uitstappen • - bijdrageregeling • - gespreide betaling • - extra werkingsbudget voor scholen om kosteloosheid te realiseren

 7. Beleidskader (5) • Kosteloosheid in het secundair onderwijs • Kostenbeheersing • Hoger onderwijs • - Democratische inschrijvingsgelden

 8. Beleidskader (6) • Studiefinanciering • voor alle onderwijsniveaus onder dezelfde voorwaarden • inkomensgrenzen veranderd waardoor meer leerlingen en studenten in aanmerking komen voor een toelage (ca. 25% ) • vereenvoudiging: 1 aanvraagdossier/gezin • ook online aanvragen mogelijk

 9. Beleidskader (7) • Studiefinanciering • automatisering: degenen die het meest in aanmerking komen voor studiefinanciering  geen aanvraag indienen

 10. De AS IS-situatie • Selectief systeem van financiële hulp voor minvermogenden: SO+HO • Vanaf schooljaar 2008-2009 : SO+HO+KO+LO • Evolutie aantal aanvragen • Evolutie schoolbevolking en aantal toekenningen school- en studietoelagen

 11. Evolutie van aantal aanvragen

 12. De AS IS-situatie • 3 kanalen voor aanvragen: papieren aanvragen, digitale aanvragen en digitale aanvragen via intermediairs. • Jaarlijks stijgend percentage van aantal digitale aanvragen * Aanvraagjaar is nog lopende

 13. De AS IS-situatie • Tax-on-web: 50,63% van alle aangiften via Tax-on-web (aanslagjaar 2010) • Hiervan werd 32,2% ingediend door mandatarissen (boekhouders en belasting-consulenten). • Digitaal plafond voor digitale aanvragen studietoelagen bereikt?

 14. De AS IS-situatie • Samenwerking OCMW’ s, steden en gemeenten en andere intermediaire partners om drempel van hetdigitale aanvraagsysteem te verlagen Aantal gezinsdossiers

 15. Evolutie aantal toekenningen

 16. Jaarlijks budget • Indexeringsclausule in decreet: hogere index wordt toegepast, lagere index niet.

 17. De AS IS-situatie • 115 personeelsleden voor behandeling van school- en studietoelagen • Registratie van de aanvragen • Behandelen van de aanvragen • Evt. terugvorderen van de toelage • Terugvorderingen zijn mogelijk om verschillende redenen: • Vermoedelijk inkomen in plaats van het inkomen van FOD FIN van 2 jaar terug => wordt nagekeken met gegevens FOD FIN 2 jaar later. De vraag naar vermoedelijk inkomen stijgt elk jaar. • Pedagogische redenen, bv. minder studiepunten • 2 jaar op rij problematisch afwezig • Gemiddelde kost voor het behandelen van een dossier: 17 euro

 18. Concept automatische toekenning • Probleemstelling: hoe non take-up overwinnen => automatische toekenning • Gevolg: afstappen van aanvraagsysteem (wel enkele uitzonderingen) • 4 uitdagingen: • Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers • Toelatingen Privacycommissie • Het maken van keuzes • Budgettaire gevolgen

 19. Non take – up? Verhouding toekenningen / schoolbevolking

 20. Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers Inkomsten Inkomsten aanvrager samenstellen Gereali-seerd FOD FIN Gepland Optimali-satie 2013 2005 Kadastrale Inkomsten VFP -> FOD FIN VFP -> FOD FIN Kadastrale inkomsten aanvrager samenstellen In bespre-king Gereali-seerd 2009 2012 -> 2014 MAGDA: RR /KSZ Leefeenheid aanvrager samenstellen Gereali-seerd 2009 Persoons-gegevens VFP -> KSZ Gereali-seerd In bespre-king 2009 ? Handicap VFP -> KSZ Leefeenheid aanvrager samenstellen

 21. Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers IVT Inkomsten aanvrager samenstellen Gepland MAGDA: KSZ 2012 -> 2013 KSZ Inkomsten aanvrager samenstellen Periode leefloon Gepland 2012 -> 2013 Inkomsten aanvrager samenstellen Bedrag leefloon POD MI In bespre-king ? Wettelijke samen-woning MAGDA: RR Inkomsten aanvrager samenstellen Gereali-seerd 2012

 22. Afhankelijkheid databronnen en dataleveranciers 2013 MAGDA: RR Inkomsten aanvrager samenstellen Gepland Afstamming 2014 Mutaties persoons-gegevens Wijzigingen persoons-gegevens kennen RR: gepland MAGDA: RR / KSZ

 23. Toelatingen Privacycommissie • Bij automatische toekenning moet de burger het recht hebben om te weigeren (opt-out) • besprekingen bezig met de Privacycommissie. • Afweging: algemene campagne (website) i.p.v. individueel aanschrijven van burgers • Garantie privacy : extra complexiteit en ook kostenverhogend.

 24. Het maken van keuzes • Wijzigingen in de regelgeving: niet evident, keuzes maken. • School- en studietoelagen: selectief en fijnmazig met het oog op een zo rechtvaardig mogelijk systeem van school- en studietoelagen. • Gevolg: • Rekenregels zijn complex • Afhankelijkheid van externe databanken

 25. Budgettaire gevolgen • Verhoging apparaatskredieten • Eenmalige ICT investeringen => raming van 7,5 mio euro • Recurrente investeringen • Eenmalige verschuiving van het budget door afwerking vorig schooljaar en automatische toekenning voor een grote groep in het nieuw schooljaar tussen september en december. • Non take – up • Structurele stijging van het budget door de uitbreiding van de doelgroep

 26. Stapsgewijze invoering • Automatische toekenning : deel van de missie en visie AHOVOS • Vanaf schooljaar 2013-2014 • Vangnet voor hernieuwers (gekende doelgroep) • Hernieuwers zijn alle (ouders van) leerlingen of studenten met een toelage in het voorgaande school- of academiejaar. • Niet de burger (hernieuwer) zal via een aanvraag het onderzoek naar het recht op studiefinanciering starten, maar de overheid.

More Related