slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hasta Haklarının Hukuki Boyutu Y.Doç.Dr.Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hasta Haklarının Hukuki Boyutu Y.Doç.Dr.Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Hasta Haklarının Hukuki Boyutu Y.Doç.Dr.Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Hasta Haklarının Hukuki Boyutu Y.Doç.Dr.Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı SAHUMER – Genel Müdür. Sağlık Hukuku Merkezi. Dünya tarihi var olduğu ilk günden beri insan, önce yaşamak sonra sağlığını korumak amaçlı çaba göstermiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hasta Haklarının Hukuki Boyutu Y.Doç.Dr.Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı' - minowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hasta Haklarının Hukuki Boyutu

Y.Doç.Dr.Nezih VAROL

Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı

SAHUMER – Genel Müdür

SağlıkHukukuMerkezi

slide2

Dünya tarihi var olduğu ilk günden beri insan, önce yaşamak sonra sağlığını korumak amaçlı çaba göstermiştir.

Gelişen süreçte de olgunlaşarak toplum olarak yaşamayı öğrenmiş, sosyal birey olduğunun farkına vardığında da tanımlar geliştirmiştir.

slide3

İnsan hakları kavramı

“Irk, dil, din, cinsiyet, siyasal ya da herhangi bir görüş, ulusal ve sosyal köken, servet ve doğum, ya da başka farklar gözetilmeksizin,

insan doğasının özünde bulunduğu kabul edilen

ve bundan dolayı bütün siyasal iktidarların işlerlik kazandırması ve uyması gereken hak ve özgürlüklerin bütünüdür. ”

slide4

İnsan hakları bağlamında sağlık hakkı, hasta hakları

ve mesleki sorumluluk, çağlar boyunca eskiye dayanır.

slide5

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde “ırk, dil, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden, herkesin, erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıklı olma temel hakkına sahip olduğu”ifade edilirken, aslında sağlık hakkı kavramı gösterilmiştir.

slide6

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da yeniden yapılanmada;

Savaşın süren etkileri,

Asya kıtasında ABD’lerinin, Çin ve Vietnam üzerindeki silahlı tehdidinin devam etmesi,

Özellikle savaş altındaki hekimlik uygulamaları,

sağlık hakkının korunmasını güçleştirmiştir.

slide7

Dünya Tabipleri Birliği 29. Genel Kurulu, Tokya Ekim 1975

Tıbbı insanlığın hizmetine uygulamak, kişiler arasında herhangi bir ayrım yapmadan beden ve ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek, hastaların acılarını dindirmek ve onları rahatlatmak, tıp doktorlarına tanınmış bir ayrıcalık olarak ifade edilmiştir.

İnsan yaşamına duyulan en yüksek saygının, tehlike altında bile sürdürülmesi, herhangi bir tıbbi bilginin insanlık yasalarına aykırı biçimde kullanılmasına fırsat verilmemesi ifade edilmiş

yalnız başına ya da bir yetkilinin emri altında davranan bir ya da birden çok sayıda kişinin, bilgi edinmek, itiraf almak ya da bir başka nedenle, kasıtlı, sistemli ya da düşüncesiz biçimde, bir başka kişiye zor kullanarak, ona fiziksel ya da ruhsal yönden acı çektirmesi “İŞKENCE”dir.

“Tutukluluk ve Hapis Sırasındaki İşkence ve Öteki Zalimce, İnsanlık dışı ya da Aşağılayıcı İşlem ve Cezalara İlişkin Olarak Tıp Doktorları İçin Kılavuz” olması için “Tokyo Bildirgesi” benimsenmiştir.

slide8

Prof.Dr.Nusret FİŞEK

60’lı ve 70’li yıllarda;

Evrensel ilkeler ve kavramlara uygun olarak sağlık profesyonelleri ve epidemiyologlar, sağlık hukukçuları,

çağdaş sağlık hizmetlerinin temel amacında

kişileri hastalıklardan korumayı hedeflemiştir.

Bu bağlamda gelişen Sosyal Hekimlikanlayışı,

sağlık hizmetlerinde Temel Sağlık Hizmetlerini

ön plana çıkarmıştır.

slide9

12.09.1978 günü DSÖ tarafından Alma Ata’da yapılan;

“Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı”

ile dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için,

tüm hükümetlerin,

tüm sağlık ve kalkınmada görevli olanların,

ve dünya toplumlarının,

en kısa bir zamanda gerekli işlemlerin yapılmasına olan gereksinmeyi belirleyen

“Alma Ata Bildirisi”yayınlanmış,

2000’li yıllara sağlık hedefleri belirlenmiştir.

slide10

Temel Sağlık Hizmetleri

 • Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • İlk Yardım Hizmetleri;
 • Acil Yardım Hizmetleri;
 • Evde - Ayakta Bakım ve Tedavi Hizmetleri;
 • Hasta Sevk ve Sonuçlarını İzleme Hizmetleri;
 • Adli Hizmetler;
 • Yönetimsel Hizmetler
slide11

Dünya Tabipleri Birliği ALMA ATA bildirgesinden etkilenerek,

Özellikle sorumluluk ve yükümlülüklere dikkat çekmek için;

Hekimlik mesleğinin hastalara sağlamayı amaçladığı temel hakları içermesi adına hekimin, pratik, etik ve yasal tüm zorlukların bilincinde olarak her koşulda vicdanının sesini dinleyerek hasta için en iyi olanı yapması, yasalar veya hükümet uygulamalarının hastaların bu haklarına uygun olmadığı durumlarda uygun yollarla bu uygulamaları düzeltmeye veya ortadan kaldırmaya çalışmasını ifade eden “Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’ 1981 yayınlamıştır.

1. Hasta, hekimini özgürce seçme haklarına sahiptir.

2. Hasta, hiçbir dış etki altında kalmadan özgürce klinik ve etik kararlar verebilen bir hekim tarafında bakılabilme hakkına sahiptir.

3. Hasta yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.

4. Hasta hekimden, tüm tıbbi ve özel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliğine saygı duyulmasını bekleme hakkına sahiptir.

5. Her hastanın onurlu bir şekilde ölmeye hakkı vardır.

6. Hasta, uygun bir dini temsilcinin yardımı da dahil olmak üzere ruhi ve manevi teselliyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.

slide12

Herkes İçin Sağlık Hedefleri

DSÖ 1991 Lizbon

Sağlıkta Hakkaniyet;

Sağlık yönünden bölgesel farklılıkların en aza indirilmesi

Yıllara Hayat Katmak;

Kişilerin tüm fiziksel, ruhsal ve

sosyal potansiyellerini kullanmasının sağlanması,

Hayata Sağlık Katmak,

Hastalık ve sakatlıkların en aza indirilmesi

Hayata Yıllar Katmak,

Erken ölümlerin önlenerek hayat beklentisinin uzatılması

slide13

Dünya Hekimleri ilerleyen yıllarda hastalık ve hasta kavramları üzerine daha fazla eğilmişler ve hastalıkların tedavisi kadar ölümle sonuçlanmasında da hastanın kişisel ve manevi hakları ile toplum yararlarına dikkat çekmişlerdir.

35'inci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu (Ekim 1983, Venedik-İtalya)

“Ölümle Sonuçlanacak Hastalık”kavramı ile

“VenedikBildirgesi”yayınlanmıştır.

slide14

Tüm dünyada olduğu gibi özellikle Avrupalı hekimler hasta haklarını geliştirmek için mevcut kavramların ışığında konuyu ele almışlardır.

28-30 Mart 1994 Amsterdam

“Avrupa`da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi”

1995 Dünya Tabipleri Birliği, Endonezya Bali

“Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli”

ile“Bali Bildirgesini”yayınlamışlardır.

slide15

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

(Strasbourg, Kasım 1996

Biyolojik ve tıbbi uygulamalarda ayrım gözetmedeninsan

hakları ve temel özgürlükler temel alınarak bütün

bireylerin onur ve kişilik özellikleri garanti altına alınır. Bilimin ilgi alanı insanların iyiliğinin önüne geçemez. Taraflar, sağlık gereksinimlerini ve kaynakları göz önüne

alarak yeterli kalitede bir sağlık hizmetine erişmede eşitliği sağlamaya çalışırlar.

Sağlık alanındaki araştırmalar dahil her girişim mesleki standartları oluşturulmalıdır.

slide16

Ülkemizde 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetimin emri ile askıya alınan meslek örgütü çalışmaları zamanla güçlenmiş ve 1990 yıllarda yeniden eski yapıcı gücüne kavuşma adına çalışmaları başlatabilmiştir.

Özellikle Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları kavramları arasındaki farklar sağlık poltikalarındaki uygulamalarda eleştiri olarak ifade edilmiştir.

Sağlık reformu adı altında yürüyen çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tabipleri Birliğinin etkili baskısı sonucu “Hasta Hakları Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

23420 sayılı R.G yayınlanan01.08.1998 tarihli

“Hasta Hakları Yönetmeliği”dokuzbölümden oluşmuştur.

slide17

Avrupa Birliği;

vatandaşlarının temel haklarını ve vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenlemeye çalışmış,

insan onuru, özgürlük, eşitlik ve dayanışma değerleri

üzerinde önemle durmuş.

13-14 Ekim 2000 Fransa/Biarritz kentinde gerçekleşen AB zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarının bilgisine sunulup kabul gören şartlar

7-8 Aralık 2000 de Nice Zirvesinde

“Avrupa Birliği Temel Hakları Bildirgesi“olarak onaylanmıştır.

54 maddeden oluşan kararlardan iki madde hasta hakları ile ilişkilidir.

Madde 3. Kişinin bedensel ve ruhsal dokunulmazlık hakkı

Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Madde 35. Sağlık hizmetleri

Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Bütün Birlik politikaları ve faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde bir insan sağlığı koruması sağlanmalıdır.

slide18

2000 Eylül de Binyıl Zirvesinde Binyıl Kalkınma Hedefleri

Liderler Özgürlük, demokrasi ve insan hakları konularında taahhüt vermişlerdir 2015 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere kalkınmaya ve yoksulluğu önlemeye yönelik sekiz hedef oluşturulmuştur.

Hedef 1: Aşırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması

Hedef 2: Evrensel temel eğitimin sağlanması

Hedef 3: Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması

Hedef 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması

Hedef 5: Ana Çocuk sağlığının iyileştirilmesi

Hedef 6: HIV/AİDS, Sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi

Hedef 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

Hedef 8: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi

slide19

Sağlık haklarının ayrılmaz parçası olan Hasta Hakları,

İnsan Haklarınınalt basamağında,

özel gruplara daha hassas yaklaşmayı ilke edindiğinden,

özel gruplar, bildirgelerle koruma altına alınmış

hak ve sorumlulukları ifade edilmiştir.

İspanya/ Barselona 24 Eylül 2001 tarihli toplantıda

“Anne Hakları Bildirgesi” ve “Yenidoğan Hakları Bildirgesi”

yayınlanmıştır.

slide20

Avrupa Birliği, ulusal sağlık sistemlerindeki farklılıklara rağmen sağlık konusunda dünyanın her yerinde tedavi hakkı “Avrupa Sosyal Modeli” ni benimsemektedir.

Bu kavramın temelinde de hasta hakları ile ilgili 14 ana konu1. Koruyucu tedbirler,

2. Yararlanma,

3. Bilgi,

4. Rıza (onay),

5. Özgür seçim,

6. Özel ve gizlilik,

7. Hastaların vaktine saygı,

8. Kalite standartları,

9. Güvenlik,

10. Yenilik (tedavi),

11. Gereksiz ağrı/acı

12. Kişisel tedavi,

13. Şikâyet

14. Tazminat hakkı

slide21

HASTA HAKLARI İŞLEYİŞLERİ - S.B -

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; yönerge kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Hakları Uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Hasta Hakları Kurulu

Madde 10- Hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak amacıyla il merkezlerindeki bütün kamu hastaneler ile ilçelerdeki 100 yatak üzerindeki hastanelerde “Hasta Hakları Kurulu” oluşturulur. Kurul biri başkan olmak üzere toplam 8 kişiden teşekkül eder.

Kurul Üyeleri

Madde 11- Hasta Hakları Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur;

Başkan: Kalite hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, kurulun başkanı

Hasta Hakları Birim Sorumlusu,

Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu,

Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi

Varsa hastanın avukatı

Sendika temsilcisi,

Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. (Kendisi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 65 yaşını geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını engelleyecek kronik bir rahatsızlığı olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır.)

İl genel meclisi üyeleri arasından Vali tarafından seçilecek bir üye,

slide22

Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Madde 13-

Hasta hakları ve uygulamalarını gerçekleştirmek,

başvuru dosyalarını değerlendirmek, hasta haklarının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.

Hasta hakları kurulları başvuru dosyalarını hasta hakkı ihlali açısından değerlendirip idareye görüşünü sunmakla yükümlüdür.

Kurul, gelen başvuru dosyalarını değerlendirerek hasta hakları mevzuatı çerçevesinde kesin bir karara bağlar.

Teknik bilgi veya uzmanlık isteyen konularda kurum dışında bir bilirkişinin incelemesi için başvuru dosyasını kurul, kurum idaresine gönderir. Gerekli işlemleri idare gerçekleştirir. Bu konuda başvuru sahibine konu hakkında bilgi verilir.

Kurul gizlilik esasına göre hareket eder.

Kararları gizli oyla alır.

Kurul kararlarının objektifliği, mahremiyeti ve gizliliğinin sağlanması, başvuru yapan kişinin ve hakkında başvuru yapılan çalışanın isminin ifşa olmaması için; Kurulda görüşülen dosyalarda geçen isimler yerine “ÇALIŞAN” ve “BAŞVURAN” ibarelerini kullanarak başvuru sahibinin ve hakkında başvuru yapılan çalışanın adı, soyadı ve diğer bilgilerinin gizlenmesi sağlanır.

Kurul başkanı çalışanın mesleği ve çalıştığı bölüm hakkında bilgi verir. Başvuru yapan hasta yada yakınının adres bilgileri hiçbir şekilde kurul başkanı ve birim sorumlusu dışında kimseye verilemez. Kurul başkanı ve birim sorumlusu bu bilgileri gizli tutmakla yükümlü ve sorumludur.

Oylama gizli yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.

Adli yargıya intikal eden, muhakkik tayin edilen ve/veya idari soruşturmaya konu olduğu halde kurula intikal eden başvurular kurulda görüşülmez, başvuru sahibine yapılan diğer işlemler hakkında bilgi verilir.

slide23

Başvuru Kabul Şartları

Madde 47- Başvurunun Hasta Hakları Birimleri’nce kabul edilebilmesi için şu bilgileri içermesi gerekmektedir.

Başvuranın: Adı, Soyadı, İletişim Adresi, Birimden Başvuru Yapmışsa İmzalı Başvuru Belgesi,

Başvuruya Konu Olan Kurumun: İli, İlçesi, Kurumun İsmi, Başvuruya Konu Olan Birim,

Başvuru Yapılan Personelin: Adı, Soyadı,

İnternetten yapılan başvurularda birim, başvuru yapan kişinin adres bilgilerini doğruladıktan sonra kişinin birime gelip imza atmasına gerek kalmadan işlemleri başlatır ve sonuçlandırır.

slide24

EK-5 HASTA HAKLARI BAŞVURU FORMU

 BAŞVURUDA BULUNANIN BAŞVURU BİLGİLERİ

ADI İL

SOYADI BİRİM

EĞİTİM DURUMU PERSONELİN ADI VE SOYADI

MESLEĞİ PERSONELİN ÜNVANI

CİNSİYET/YAŞ

ADRESİ

TELEFONLAR

EV CEP İŞ FAX E-POST

 BAŞVURUYU YAPANIN FORMU DOLDURANIN (*)

ADI SOYADI / İMZASI ADI SOYADI / İMZASI

BAŞVURUNUN İÇERİĞİ VE KONUSU ( ** )

( * ) Bu form başvuran tarafından doldurulur. Okur-yazar olmayan başvuranın yerine başvuranın yakını veya onaylayacağı bir kişi tarafından el yazısı ile doldurulur.

(** ) Bu form doldurulurken başvurunun içeriği ve konusu bölümünde başvuranın ve hakkında başvurulanın isimleri belirtilmeyecek sadece başvuran ve unvan belirtilecektir.

(***) bu form doldurulduktan sonra kimlik bilgileri kısmı birim sorumlusu tarafından görülmehecek şekilde zımbalanarak kapatılır. Karar verildikten sonra yine birim sorumlusu ve kurul başkanı dışında kimse görmeden açılarak birimde arşivlenir.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ………………………..HASTANESİ / S.G.B.

HASTA HAKLARI BAŞVURU FORMU

BAŞVURU NO:…………………………………………………. BAŞVURU TARİHİ………/………../…….....

ÇALIŞANIN ÜNVANI ………………………… ……………….HAKKINDAKİ BAŞVURU SAYISI (…….)

SONUÇ

Çalışanın lehine sonuçlandı Çalışanın aleyhine sonuçlandı Sistemden kaynaklanan sorun

Kapsam dışı Teknik inceleme için İdareye havale edildi Diğer

slide25

TBMM 24 Dönem 454 sıra no.lu Meclis Araştırma Komisyonu Raporu Ocak 2013

 • “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının
 • Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi”
 • Öneriler: Komisyon sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önerileri bir bütün olarak değerlendirilmiş ve tüm öneriler üç başlık altında toplamıştır.
 • Örgütsel/Kurumsal Faktörlere ve Cezalara Yönelik Öneriler
 • 13. Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesine özel önem verilmelidir.
 • Bilgilendirme hastanın bakım ve tedavisinden sorumlu sağlık personeli tarafından yapılmalıdır.
 • 16. SABİM aracılığı ile sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şikâyetler etkili bir ön değerlendirmeye tabi tutulmalı, genel ve soyut nitelikte olan, şikâyet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülenler değerlendirmeye alınmamalıdır.
 • 23. Sağlık kurum ve kuruluşlarında “Hasta Hakları Birimleri” ve “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurulları”nın birlikte yer alacağı Sağlık İletişim Merkezleri (SİM) kurulmalıdır. SİM’ler hem hasta ve yakınlarına hem de sağlık çalışanlarına hizmet vermelidir.
 • 2. Toplumsal ve Çevresel Faktörlere Yönelik Öneriler
 • 3. Tarafların (Hizmet Sunan ve Alan) Özellikleri, Etkileşimleri ve İletişimlerine Yönelik Çözüm Önerileri
 • 53. Sağlık hizmeti sunumunda hastaların, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkiyi tesis edecek her türlü önlem alınmalıdır.
slide26

TOPLUM

(Hasta)

Hasta Kabul Sözleşmesi

Vekalet Sözleşmesi

Sağlık Birimi

Hastane

İFA EDEN

Sağlık Çalışanı

Hekim

İFA YARDIMCISI

İş Sözleşmesi

Hizmet sözleşmesi

Sağlık -Toplum İlişkisi

slide27

Sağlık çalışanlarının yasal sorumluluğunun irdelenmesi

özel olarak tarif edilmemiştir.

hekime ait yargılamalarda, gerekçesiz ve yeterli kanıtlar oluşmadan verilen kararlar karşısında, yerel mahkemelerin daha dikkatli davranması Yargıtay içtihatlarına da girmiştir.

(4 HD. 6.5.1991. gün ve 990/5104 E-991429 K)

slide28

Bir hekimin mesleki sorumluğunun sonradan irdelenmesinde ise en büyük zorluk, amacı ile ortaya çıkan sonucun ilişkilendirilmesidir.

Hekim amaca ulaşırken dikkatsiz mi davranmıştır?,

Gereken özeni mi göstermemiştir?,

Tıbbi bir hata mı yapmıştır?,

Yoksa ortaya çıkan sonuç tüm gayretlere rağmen mi ortaya çıkmıştır?

slide29

HEKİM SORUMLULUĞU

Tıbbi Sorumluluk

Hukuki Sorumluluk

Mesleki Görev

Mesleki Sanat

Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluk

 • Sözleşmeye Aykırılık
 • Haksız Eylem

Bir fiilin suç sayılabilmesi için

suçun unsurlarının oluşması

gerekmektedir.

Tazminat sorumluluğun belirlenmesinde KUSUR önemlidir.

slide30

Lex-artis teorisi olarak ifade edilen bu görüşe göre suç tipinin belirlenmesi;

sonucun gerçekleşmesinden sonra değil,

hareketin niteliğine bakılarak yapılan bir değerlendirmeyle olmalıdır.

Böylece tıp mesleğinin gereklerine uygun olarak yapılan bir tıbbi müdahale, başarısız sonuçlansa bile müessir bir fiil suç tipini oluşturmayacaktır

slide32

(1) Sağlık Hizmeti

Sağlık Mevzuatı Sağ.Kuruluşu Standartlar

Yapılması gerekenler.

Yapılanlar

Hekim Açısından

Standartlar

Anamnez

Muayene

Tanı

Yorum

Bilgilendirme/Onam

Müdahale

İstenmeyen Komp.

Beklenmeyen komp.

Bakım

Takip

Kontrol

Özel Kamu

Anayasa

Yasa

Tüzük

Yönetmelik

Tebliğ

Genelge

Emir

Sağlık İşletme Standartları

İş Görme

İş Yapma

Görev ve sorumluluklar

Etik davranışlar

Toplumsal Düzen Kuralları

FarkSonuçSorumlu

Var / Yok Olumlu / Olumsuz Yönetim / Kişi

Kusur

Hizmet Kusuru / Kişisel Kusur

Geç Verildi Standartlara aykırı

Kötü Verildi Beceri eksikliği

Hiç Verilmedi El Atmama

Hukuki Süreç

İdari / Ceza / Tazminat

Disiplin TCK İdari Mah

Suç Hukuk Mah.

slide33

(1) Sağlık Hizmeti

Sağlık Mevzuatı Sağ.Kuruluşu Standartlar

Yapılması gerekenler.

Yapılanlar

Hekim Açısından

Standartlar

Anamnez

Muayene

Tanı

Yorum

Bilgilendirme/Onam

Müdahale

İstenmeyen Komp.

Beklenmeyen komp.

Bakım

Takip

Kontrol

Özel Kamu

Anayasa

Yasa

Tüzük

Yönetmelik

Tebliğ

Genelge

Emir

Sağlık İşletme Standartları

İş Görme

İş Yapma

Görev ve sorumluluklar

Etik davranışlar

Toplumsal Düzen Kuralları

TIBBİ SÜREÇ

FarkSonuçSorumlu

Var / Yok Olumlu / Olumsuz Yönetim / Kişi

Kusur

Hizmet Kusuru / Kişisel Kusur

Geç Verildi Standartlara aykırı

Kötü Verildi Beceri eksikliği

Hiç Verilmedi El Atmama

Hukuki Süreç

İdari / Ceza / Tazminat

Disiplin TCK İdari Mah

Suç Hukuk Mah.

slide34

NEDEN – SONUÇ İLİŞKİSİ.

GALİLEAN YAKLAŞIMINA GÖRE

NEDEN - SONUÇ İLİŞKİSİNDE

GEREKLİLİK VE YETERLİLİK ARANMALI

BİR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN;

NEDEN HEM GEREKLİ HEM DE YETERLİ OLMALI,

NEDEN GEREKLİ AMA YETERSİZ OLMALI,

NEDEN GEREKSİZ AMA YETERLİ OLMALI,

NEDEN HEM GEREKSİZ HEM DE YETERSİZ OLABİLİR.

slide35

Sağlık Hizmetinde Amaç

1. En Kısa Sürede En Yüksek Yarar Sağlamak.

2. Doğru İşin, Doğru Kişi tarafından, Doğru Yapılması,

3. Sözleşmeye Uygun Davranmak

HASTA

Sağlık Birimi

Hekim

slide36

HAKLAR

Fetüs Hakkı = Gebelik süresindeki haklar

Kişilik Hakkı= Sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle biter. MK 28/1.

Çocuk Hakkı= 18 yaş altı

Sağlık Hakkı

Hasta Hakkı

Velayet Hakkı

Vasi Hakkı

Veraset Hakkı

65 yaş

18 yaş

0

X

Son gün

12

15

Hak Ehliyeti = Sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlar. MK 28/2 .

Her insanın hak ehliyeti vardır. MK.8

Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir MK.9

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. MK.10

Farik ve Mümeyyiz = anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği (12-15 yaş)

Ahlaki Redayet, Ceza Ehliyeti, Hukuki Ehliyet

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça,

kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve

kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmadabu rıza gerekli değildir. MK.16

slide37

“hukuka uygun” hale gelme şartı

 • * Tıp sanatını uygulama hak ve yetkisi
     • Sadakat ve özen borcu içinde yerine getirme
 • * Kişinin onamı
 • Aydınlatılmış –Bilgilendirilmiş Onam
slide38

(TCK Md.26)

HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI

 (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.

(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.

Sağlık Çalışanın Hakkı

slide39

Sadakat ve Özen Borcu

Özen Yükümlülüğü;

(B.K. 390)

Sonuca mutlak ulaşmak (iyileştirmek) değil,

Sonucun başarılı olması için her türlü gayreti ve çabayı göstermek.

MADDE 506- Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir.

Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.

Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır.

slide40

SONUÇ

Gelişen toplumsal bilinç, evrensel değerler ve temel haklar göz ardı edilmeden sağlıkta güven ilişkisi sağlanmaya çalışılmalıdır.

Esas olan insandır. Tarihsel süreçte hasta hakları sağlık hizmet sunucuları tarafından ele alınarak geliştirildiğinden Hasta hakları, hekimlerce korunan sosyal bir hak olmalıdır.

En kısa sürede en yüksek yararı alabilme adına, sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi, işletilmesi ve sunumu adına sağlık kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması, hasta haklarının savunulması ve uygulanmasına bağlıdır.

Bu bağlamda Sağlık Hukuku bir disiplin olarak Halk Sağlığı Bilimi içinde yerini almalıdır.

slide41

Y.Doç.Dr.Nezih VAROL

Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı

SAHUMER – Sağlık Hukuku Merkezi

Genel Müdür

0.542.2421392 - 0.505.3303919

www.sahumer.net

nezihvarol@sahumer.net