Bảo trì máy tính - PowerPoint PPT Presentation

b o tr m y t nh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bảo trì máy tính PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bảo trì máy tính

play fullscreen
1 / 5
Bảo trì máy tính
137 Views
Download Presentation
minhvuseo
Download Presentation

Bảo trì máy tính

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BẢO TRÌ MÁY TÍNH

  2. Bảo trì máy tính là gì • Là bảo dưỡng máy tính

  3. Bảo trì máy tính chuyên nghiệp • Là phải chuyên nghiệp

  4. Bảo trì máy tính định kỳ • Là phải đi định kỳ bảo dưỡng, khắc phục sự cố

  5. Cảm ơn – Thank you