1 / 42

Tātad:

Tātad:. Pasaule ir mūsu domu atspoguļojums Lai kaut ko mainītu pedagoģiskajā saskarsmē, pirmām kārtām pedagogam jāmainās pašam Lai mainītos, pirmām kārtām jāmaina domas

mingan
Download Presentation

Tātad:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tātad: • Pasaule ir mūsu domu atspoguļojums • Lai kaut ko mainītu pedagoģiskajā saskarsmē, pirmām kārtām pedagogam jāmainās pašam • Lai mainītos, pirmām kārtām jāmaina domas • Savukārt, lai mainītu domas, aizvien biežāk nepieciešams sazināties ar savu iekšējo saprātu. Vēl vairāk- to cilvēkam vajadzētu mācīt kopš bērnības, tāpat kā lasīt un rakstītprasmi

 2. Kā skolotāji rada sev problēmas? • Protams, mūsdienu skolas apstākļos saglabāt harmoniju- tas nav tik vienkārši • Bet, ja harmonija ir izjaukta, to var atjaunot, jo vairāk tāpēc, ka pati cilvēka daba uz to tiecas • Konflikts- tas ir signāls par līdzsvara zudumu • Zemapziņa izpauž rūpes, lai pateiktu mums, ka kaut kas nav kārtībā • Tāpēc izturēsimies pret konfliktiem ar izpratni un cieņu, kā pret mācībstundu

 3. Konflikts kā saprātīgs brīdinājums (1) • Vispirms mainīsim savu attieksmi pret konfliktu kā tādu un skolēnu neadekvāto uzvedību • Konfliktu radījis tikai paša skolotāja zemapziņas prāts • Tradicionālajā izglītības sistēmā cīņa pret skolēnu nemācīšanos un neadekvāto uzvedību vairumā cieš neveiksmi. Kāpēc?

 4. Konflikts kā saprātīgs brīdinājums (2) • Nevar gaidīt harmonisku skolēnu uzvedību, tas ir, ja izvērš cīņu pret pašu skolēna uzvedību, tiecas apslāpēt to izpausmes vai novērst sekas • Tas skolotājiem ļauj ieņemt ļoti ērtu pozīciju “Es par katru palaidni nevaru atbildēt, lai šo problēmu risina vecāki”

 5. Tātad: (1) • Konflikts un jebkuras citas neveiksmes skolas ikdienā nav skolēnu vai kolēģu ļaunprātība, neaudzinātība, bet skolotāja domu, jūtu, attieksmes ārējs atspoguļojums fiziskajā līmenī • Skolotājs ar savu agresivitāti pats pievelk šo konfliktu • Problēmu cēloņi meklējami nevis ārpusē pie skolēniem, bet gan pašos, tas ir, kroplīgajā pasaules uzskatā

 6. Tātad: (2) • Iznāk, dusmīgie skolotāji zemapziņas līmenī cits cits iznīcina, bet pēc tam brīnās par nelabvēlīgu attieksmi un par agresīvajiem pusaudžiem un jauniešiem • Ja skolotājs sāk iekšēji mainīties, tad viņš problēmas atrisina pats un ap sevi rada labvēlīgu enerģētisko lauku, kas pozitīvi ietekmē viņa attiecības ar skolēniem

 7. Oficiālajā izglītības sistēmā (1) valdošais modelis • Ir labā un sliktā pasaule, ļaunais un labais, pareizais un nepareizais • Mums nemitīgi uzbrūk ļaunie spēki (atrodamies aplenkuma stāvoklī): nabadzība, kriminālnoziegumi u.tml. • Mēs uzvaram tikai uzcītīgi cīnoties, piespiežot skolēnus mācīties ar varu • Ir viegli un sarežģīti mācību priekšmeti, nopietnāki un nenopietnāki, viegli saprotamasun grūti saprotamas tēmas

 8. Oficiālajā izglītības sistēmā (2) valdošais modelis • Mācības- tā ir grūta, pacietīga cīņa • Citādāka uzvedība ir traucēklis mācību procesā • Skolotāja uzdevums – palīdzēt skolēnam pieveikt nesekmību, tāpēc jānosaka diagnoze, tas ir, jānosauc vārdā nesekmības “ienaidnieki” un pēc tam jānozīmē nežēlīgas cīņas paņēmieni • Nesekmība- tas ir ļaunums ar kuru jācīnās visiem spēkiem

 9. Vēlamais izglītības modelis • Konflikts, skolēnu nesekmība kā brīdinājums par pedagoģiskā līdzsvara un elastības zudumu • Skolas vide ir skolotāju radīta pasaule • Labas sekmes mācībās ne tik daudz liecina par centību, cik par skolēna harmoniju pašam ar sevi un skolas vidi • Skolotājs, rūpēdamies par savu pozitīvo domu skaidrību, rūpējas gan par savu, gan skolēnu psiholoģisko vidi • Konflikts ir izpausme, kas liecina par tiekšanos uz harmoniju

 10. Atbildības uzņemšanās • Ja mēs, skolotāji, esam gatavi mainīties, tad pirmais (un galvenais) – jāuzņemas atbildība par notiekošo pedagoģiskajā saskarsmē • Skolēna nesekmība, neadekvāta uzvedība ir viņa zemapziņas aizsardzība pret kādu skolotāja postošām domām, uzvedību • Uzņemties atbildību- tas nozīmē atteikties no pārdarījumiem, kritikas, apvainojumiem un dusmām gan pret sevi, gan skolēniem

 11. Nemācīšanās slēptais nolūks • Nekas nenotiek tāpat vien • Jebkura skolēna uzvedībai (tai skaitā pasīvo pretošanos, tas ir, nemācīšanos) kontekstā ir arī sava pozitīvā funkcija • Otra funkcija- pašaizsardzība • Tas, ka skolēns ar slimības palīdzību īsteno savus nolūkus, nav nekā slikta • Skolēnam vienkārši nav citas labākas izejas

 12. Izglītības problēmas- skolotāju domu rezultāts • Doma- tā ir enerģijas forma, kam piemīt gan radošs, gan postošs spēks • Kontroljautājumi: • Kādas postošas domas pastāvīgi rodas jums? • Cik bieži dusmojaties, rājaties uz skolēniem un par ko? • Cik bieži klaji pamācāt, pasakāt, ka tas ir nepareizi, kritizējat, noliedzat, žēlojat?

 13. Iedvesmas spēks • Daudzas domas vienkārši ir iedvestas • Tātad- mūsu zemapziņas programma ir radīta iedvesmas vai pārliecināšanas ceļā ar citu cilvēku palīdzību • Zemapziņa visu uztver burtiski • Tagad padomājiet, kādas frāzes jūs saskarsmē lietojat

 14. Tātad: • Skolotāji paši rada problēmas un tāpēc arī paši tās var atrisināt, novēršot cēloņus • Problēmu cēloņi ir mūsos pašos, nevis ārpusē. Tie ir šādi: • Dzīves mērķa, jēgas un uzdevuma misijas neizprašana un agresīvu domu esamība • Skolēnu agresīvā uzvedība ir skolotāju postošo domu, uzvedības un nolūku ārējais atspoguļojums, kā arī skolēnu zemapziņas aizsardzības mehānisms pret skolotāju agresīvajām domām, uzvedību

 15. Ko sēsi, to pļausi • Ikviens zina Dabas likumu attiecībā uz enerģiju- to nevar iznīcināt, to var pārvērst tikai citā veidā, tāpēc: • Ja skolotājs sūta negatīvas domas, tad atgriezīsies atpakaļ (līdzīgs pievelk līdzīgu) • Tad atkal tiecas atbrīvoties no negatīvā, to nosūtot vēlreiz vai citam • Tas turpinās tik ilgi, kamēr šo burvju loku nepārtrauks vēl lielākas problēmas vai pat traģēdija

 16. Skolotāja lepnība un augstprātība(1) • Nereti tieši skolotāja personiskā svarīguma izjūta ir problēmu un konfliktu cēlonis un avots • Ja skolotājs sāk sevi uzskatīt par gudrāku, labāku, tad viņš parasti sāk nosodīt, kritizēt, dusmoties, izvirzīt pretenzijas • Tas rada vēlēšanos pazemot • Svarīguma izjūta rada milzīgu zemapziņas agresiju, kas pēc tam pārvēršas pret pašu autoru

 17. Skolotāja lepnība un augstprātība(2) • Šāds skolotājs uzskata, ka viņa izpratne ir tā vienīgā pareizā • Tiecas skolēnus pakļaut sev- nereti vardarbīgi • Jebkura neatbilstība viņa uzskatiem izraisa agresijas vētru • Klasē nekad nepieļauj nobīdi no viņam izdevīgā kursa, jo baidās nokļūt neērtā situācijā • Cīnoties ar skolēniem, tieši vai netieši pierādot savu taisnību, viņš iztērē savu enerģiju • Šāds skolotājs ir aizvērts, jo nevēlas pieņemt skolēna pasauli

 18. Skolotāja lepnība un augstprātība(3) • Šādam skolotājam būtu jāmācās ikvienu pedagoģiskās saskarsmes situāciju bez pretenzijām un aizvainojuma • Izjust savu vērtību, tikai paceļoties pār skolēniem, - tas nozīmē zemapziņā izauklēt citu pasauļu iznīcināšanas programmu • Ja viens ir labāks, tad citi, likumsakarīgi, - sliktāki • Skolotāja lepnībai, protams, ir arī savs pozitīvais nolūks- tā ir tiekšanās pēc pilnības, vēlēšanās justies mierīgi un ērti, vēlēšanās pavēstīt par sevi visai pasaulei

 19. Skolotāja pretenzijas, neapmierinātības un kritika (1) • Kritika- tas ir negatīvs spriedums par skolēnu • Skolotājs, kuri pastāvīgi rāj skolēnus, vēlas, lai visi atbilstu viņa priekšstatam • Šāds skolotājs vienkārši aizmirst, ka dzīvo tikai savā pasaulē • Ar savu kritizēšanu viņi izrāda neapmierinātību ar otra cilvēka pasauli • Zemapziņas līmenī uzbrūk citām pasaulēm • Vai tiešām ar pretenzijām un neapmierinātību iespējams mainīt skolēnu uzvedību?

 20. Skolotāja pretenzijas, neapmierinātības un kritika (2) • Kritikas labie nolūki: vēlēšanās, lai skolēns mainītu uzvedību, attieksmi pret mācībām, pret skolotāju • Nolūki labi, bet vai labs veids, kā to īstenot? • Faktiski ar agresiju iznīcina otra unikālo pasauli • Agresija izsauc atbildes agresiju

 21. Skolotāja pretenzijas, neapmierinātības un kritika (3) • Ja skolotājam kas nepatīk savā audzēknī, tad tas ir arī pašā skolotājā (līdzīgs pievelk līdzīgas agresijas izpausmes) • Ja skolotājs gribēs mainīt skolēna uzvedību, nemainot savu, tad nekas prātīgs tur nevar iznākt • Viss ir vienkārši- paužot neapmierinātību ar skolēniem, skolotājs izpauž savu neapmierinātību ar sevi • Mainīsim savu uzvedību, tad skolēns būs spiests reaģēt citādi • Ja skolotājs kritizē kādu skolēnu, tad patiesībā viņš no skolēna jau negaida nekā laba

 22. Kā atbrīvoties no šādas postošas uzvedības? • Uzņemsimies atbildību un sāksim ar sevi: mainīsim savas domas, un tās radīs jaunas situācijas • Būsim elastīgi savās domās un uzvedībā, tas ir, mācīsimies pieņemt citas pasaules • Cienīsim skolēnus, jo katrs skolēns dod skolotājam kādu atklājumu, svarīgu informāciju • Atcerēsimies atzīt un uzslavēt, tas ir, skolēnos saskatīt tikai labo • Sajūsmināsimies par skolēnu pasauli

 23. Nosodīšana • Ja kritizējam, izsakām neapmierinātību paši ar sevi • Nosodījums ir bīstamāks, jo, nosodot skolēnu, mēs viņiem piedēvējam to, kas ir mūsos • Nav ne labu labu, ne sliktu skolēnu- ir tikai dažādi skolēni- mēs paši viņus pataisām par labiem vai sliktiem- pataisām par savām domām • Ja mēs kādu skolēnu nosodām, tad skolotājs drīz vien pats tāds arī kļūst • Pirms kādu nosodīsim, savedīsim kārtībā savas domas

 24. Nicinājums • Ja skolotāja zemapziņā ir nicinājums un nosodījums, tad ar šīm domām, jūtām, emocijām pievilks negodīgus un zemiskus skolēnus • Ja skolotājs nicina negodīgu vai netikumīgu skolēnu, tas nozīmē, ka viņš savu godīgumu un tikumību vērtē augstāk var visu • Ja vēlamies atbrīvoties no negodīgiem skolēniem- mainīsim domas; pārtrauksim dalīt tos godīgajos un negodīgajos • Saskatīsim skolēnā vispirms pašu cilvēku, nevis mūsu radīto šā skolēna tēlu

 25. Antipātija, riebums • Ja skolotājs savus cēlos nodomus īsteno caur kaut kā neatzīšanu, spēcīgā agresija, atstarodamās atgriežas atpakaļ

 26. Naids • Neatzīšanas galējā izpausme; vēlēšanās savas domas, jūtas, tikumību, godīgumu pacelt pāri visam • Vienaldzība kā viena no naida izpausmēm • Bērni, kas ienīst vecākus, paši cieš no nesakārtotas dzīves un tādu pašu attieksmi saņem no saviem bērniem

 27. Skolotāja dusmas, aizkaitinājums, niknums • Tiklīdz jūtam emocionāli izvirdumu, darīsim kaut ko ne visai patīkamu, bet nepieciešamu. • Ir svarīgi atbrīvoties no dusmām, bet arī transformēt tās

 28. Skolotāja aizvainojums • Aizvainojums ir dziļi apspiests niknums, un briesmīgs veids, kā mainīt skolēnu attieksmi pret sevi • Vienīgais veids- sākt skolēniem piedot • Prakse apstiprina, ka tad, kad skolotājs sāk mainīt savu attieksmi pret sevi, apbrīnojamā kārtā mainās arī skolēni • Skolotājs, kurš apvainojas pats pievelk sev pāridarītājus. Pievelk ar savu attieksmi pret sevi

 29. Skolēnu “pārmācīšana” • Tā ir vēlēšanās pazemot, ar varu piespiest mainīt skolēna attieksmi pret skolotāju • Vēlēšanās piespiest ar varu pret skolotāju godbijīgi, ar cieņu • Jo stiprāk skolotājs kādu vēlas pārmācīt, jo spēcīgāku atbildes reakciju saņem • Paši skolotāji pievelk sev pāridarītājus

 30. Skolotāja sliktais garastāvoklis, vilšanās • Tas ir aizkaitinājuma, sapīkuma, neapmierinātības un bezspēcības izpausme • Tā ir zemapziņas agresija pašam pret sevi • Sliktais garastāvoklis rodas no neizpratnes, ka skolā nav uzvaru un zaudējumu; ir vienkārši rezultāts; tas nav ne labs, ne slikts

 31. Skolotāja ļaunās domas un valodas • Kad skolotājs domā par skolēnu, tad starp viņiem izveidojas informatīvi enerģētiskais kanāls • Ar kādu domu skolotājs tiesās skolēnu, ar tādu tiks tiesāts pats • Ļaunas domas un valodas izraisa enerģētiskā līmeņa krišanos, sagrauj skolas vidi ar negatīvismu

 32. Sodīšana un vainas izjūta • Vainas izjūta- viena no postošākajām parādībām • Vainas izjūta prasa sodu, bet sods meklē savu upuri • Sods māca, ko nedrīkstēja darīt, bet nemāca, ko darīt tā vietā

 33. Kā atbrīvoties no vainas izjūtas? • Jāuzņemas atbildība (nevis vaina) par savu dzīvi • Nākamo reizi, kad mēs mēģināsim kaunināt skolēnu, uzdosim sev jautājumu: “Kāpēc es mēģinu viņu piespiest justies vainīgam, ko man no viņa vajag?” • Piedosim sev, mīlēsim sevi, pieņemsim pasauli tādu, kāda tā ir • Vaina un sodīšana nedod izvēles iespējas • Svarīgi ir ne tikai pārtraukt aut ko darīt, bet iemācīties kaut ko jaunu, daudz pozitīvāku nekā vecais

 34. Paškritika, sevis nosodīšana, neapmierinātība ar sevi • Tā ir agresija pašam pret sevi • Apkārtējo viedoklis tikai atspoguļo to, ko cilvēks domā pats par sevi

 35. Bailes, nemiers, satraukums • Bailes ir patstāvīgs sasprindzinājums, kas neļauj skolotājam brīvi darboties • Vienmēr notiks tas, no kā mēs baidāmies • Pavaicāsim paši sev: “no kā es baidos?” • Priedēklis “ne”, noliegums, pavēle, brīdinājums, baidīšana ir hipnotiska pavēle saprātam izdarīt tieši to

 36. Šaubas, pārliecības trūkums • Tās ir bailes kļūdīties, tāpēc sev un skolēniem vajag iedvest, ka jebkurš rezultāts ir vienkārši rezultāts • Pārliecinājums ir atvasinājums no ticības sev • Viss notiek pēc mūsu ticības

 37. Atsevišķu skolēnu žēlošana, līdzcietība • Žēlums ir agresīvas jūtas • Atbrīvojoties no žēluma, skolotājs kļūst ļoti uzmanīgs un jūtīgs • Jo vairāk mīlestības, labestības un taisnīguma skolotāja dvēselē, jo mazāk jo mazāk vietas atliek žēlumam • Līdzcietība nozīmē “ciest kopīgi”

 38. Skumjas, grūtsirdība, depresija • Skolotāja depresijas pamatā ir ilgā laika posmā uzkrātās negatīvās domas attiecībā pret sevi un apkārtējo pasauli – tādējādi viņš pats rada sev depresiju • Grūtsirdība ir pret apkārtējo pasauli un sevi vērstās agresijas atspoguļojums

 39. Liekulība • Liekulības cēlonis- neticība sev un apkārtējai pasaulei

 40. Meli, glaimi • No skolēnu puses meli ir normāla reakcija un nenormālu situāciju • Melošana ir nespēja uzticēties • Ja skolotājam bērnu bieži melo, tad tikai tāpēc, ka pats tic tā esamībai • Glaimi- uzslava savtīgos nolūkos, kas sevī nes zemapziņas agresiju • Glaimošana- arī cieņas trūkums pret sevi

 41. Depresija, iespējamās sekas • Pretošanās aizliegums • Nav konkrētas vietas sociālajā struktūrā • Vilšanās, dusmas, depresija kā valdošā sistēma • “No kurienes pusaudžos tāds ļaunums?!” • Psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas

More Related