regeringsuppdrag om tillg ngliga eurokoder och byggstandarder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder. Byggråd 131210. Rapporten är klar. Regeringsuppdrag om tillgängliga standarder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder' - mingan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regeringsuppdrag om tillg ngliga standarder
Regeringsuppdrag om tillgängliga standarder
 • Göra eurokoderna tillgängliga på marknaden till en så låg kostnad som möjligt. Analysera om det finns ett behov från branschen att översätta de eurokoder som i dag inte är översatta till svenska. Om så förekommer ska Boverket översätta dessa eurokoder till svenska.
 • Utreda vilka övriga standarder inom byggsektorn som är de mest centrala och föreslå hur dessa kan göras mer tillgängliga.
 • Analys inklusive förslag till hur mindre företag kan få större inflytande i standardiseringsprocessen. I denna analys ska Boverket samråda med Kommerskollegium.
samr d och externa avst mningar
Samråd och externa avstämningar
 • Samråd med Kommerskollegium
 • SIS
 • Dansk standard
 • Energistyrelsen i Danmark
 • Standard Norge
 • Direktoratet for Byggkvalitet i Norge
 • Finlands standardiseringsförbund
 • Miljöministeriet i Finland
 • Svensk Elstandard
 • 10-tal myndigheter
 • 15-tal branschorganisationer
tillg ngliga eurokoder
Tillgängliga eurokoder
 • Tillgängliga på SIS hemsida
  • 1/7 2013
 • Ytterligare eurokoder
 • översätts och görs
 • tillgängliga
  • Inklusive tillägg och rättelser
vers ttning eurokoder
Översättning eurokoder
 • Boverket kommer att kontinuerligt att låta översätta eurokoder samt tillägg och rättelser till dessa.
 • Enligt Markörs enkät till mindre företag och deras branschorganisa­tioner känner inte många till att eurokoderna gjorts fritt tillgängliga i juli 2013. SIS och Boverket bör därför informera bättre om denna möjlighet.
avgr nsningar centrala standarder
Avgränsningar centrala standarder
 • Byggsektorn avgränsas till
  • byggherrar, byggmaterialtillverkare, underentreprenörer, byggentreprenörer, fastighetsägare, arkitekter och tekniska byggkonsulter (konstruktörer, VVS-konsulter m.fl.), kommunernas byggnadsnämnder, räddningstjänster m.fl. och branschorganisationer inom ovan nämnda målgrupper
 • Central standard
 • Endast standarder som SIS förvaltar
  • Dvs inga branschstandarder mm
  • Enbart ICS-koder som gäller för byggsektorn
 • Ej standarder som avser förvaltningsskedet av en byggnad
centrala standarder
Centrala standarder
 • Standarder som myndigheter inom byggområdet hänvisar till i regelverk kan ses som centrala och bör finnas tillgängliga.
 • Myndigheter inom byggområdet bör få i uppdrag att se över och ta fram en strategi för när och varför hänvisningar till standarder i regel­verk görs, hur hänvisningarna är formulerade, på vilken nivå de görs och om det finns alternativ till att hänvisa till en standard (t.ex. ange kravnivå direkt i regelverket).
 • Boverket fortsätter översynen av hänvisningar till standarder i Boverkets byggregler, BBR. Enhetliga hänvisningar till standarder i Boverkets regelverk kommer att formuleras. Om det finns möjliga alternativa lösningar till standardhänvisningar bör det övervägas.
tillg ngliga standarder
Tillgängliga standarder
 • Tillgängligt kan vara mer än gratis
 • Bakgrund
 • SIS förvaltar ca 80000 standarder
 • Ca 60 000 standarder som är ISO, IEC, EN eller SS
 • Byggstandarder minimum 4000 standarder
 • Boverkets byggregler hänvisar till knappt 100 standarder
 • Dessa standarder hänvisar i sin tur till ytterligare ca 1000 unika standarder

ISO - International standardisation organisation

IEC - International Electrotechnical Commission

SS-EN - Europastandard fastställd som svensk standard

SS - Svensk standard

tillg ngliga standarder1
Tillgängliga standarder
 • Standarder finns tillgängliga i olika format
  • Digitalt, uppläst, pappersform mfl
 • ZA-bilagan i harmoniserade produktstandarder tillgängliggörs
  • Underlättar för byggherren att läsa prestandadeklarationer
 • Kunskap ökar tillgängligheten
  • Beskrivning av standardiseringsprocessen
 • En webbplats kan göra standarder mer eller mindre tillgängliga
  • SIS webbplats upplevs som otillgänglig och krånglig
 • Möjliggöra köp av del av en standard
  • En hänvisning i regelverk kanske inte är till en hel standard
 • Lägre kostnad för standarder
  • Subventionerade priser på standarder för vissa kundgrupper
 • Förhandsgranskning innan köp
  • För att veta vad man köper bör innehållsförteckning och standardens omfattning gå att läsa
 • Översättning av standarder
  • SS till engelska & SS-EN till svenska
  • I nuläget översätts harmoniserade standarders omfattning (scope)
slutsatser
Slutsatser
 • Tillgänglig standard är inte nödvändigtvis ”gratis”
 • Öka informationen om standardiseringsprocessen
 • Beskriva/illustrera hur standardiseringssystemet för byggsektorn ser ut
 • Bättre information på SIS hemsida
 • Information till små företag, branschorganisationer, högskolor/universitet
 • Översätta hela eller delar av centrala standarder
sm f retags deltagande i standardiseringen
Små företags deltagande i standardiseringen
 • Mindre företag deltar inte i någon större utsträckning i standardiseringsprocessen på grund av
 • Tidsbrist
 • Kostar pengar att delta i standardiseringen
 • Kompetensbrist (standardiseringen är komplex)
 • Fördelar att delta
 • Kompetensutveckling
 • Skapar nätverk
sm f retags inflytande i standardiseringsprocessen
Små företags inflytande i standardiseringsprocessen
 • Engagera småföretagen via deras branschorganisationer
  • Organisationerna har tid både att delta och sätta sig in i processen samt resurser.
  • Kan stötta sina medlemmar med standarder i deras specifika område
 • Åtgärder för att öka mindre företags deltagande
  • Lägre kostnad för medlemskap och deltagande i kommittéer.
  • Lägre kostnader för inköp av standarder.
 • Åtgärder för att öka mindre företags förståelse för standardiseringen och standarder
  • Riktad information till mindre företag och branschorganisationer – webbinformation, mässor, seminarier, konferenser, branschmöten etc
  • Riktad information och utbildning om standardiseringsprocessen, standarder mm
  • Riktad utbildning om särskilda standarder, t.ex. förkortade utgåvor av eurokoder
statens och myndighetens roll i standardiseringen
Statens och myndighetens roll i standardiseringen
 • Upprätta resultatkontrakt mellan staten och den nationella standardiserings-organisationen
  • ett långsiktigt och strategiskt styrningsredskap
 • Resultatkontrakt/avtal mellan Boverket och SIS upprättas
 • Strategi för Boverkets deltagande i standardisering
slide15

Se över hänvisningar till standarder i Boverkets föreskrifter

 • Vilka typer av standarder ska vi hänvisa till, ska vi hänvisa till alla?
 • Kan hänvisningar till standarder finnas i ett annat dokument/publikation?
 • Föra in kravnivåer i föreskrift
 • Underlätta för mindre företag att delta
 • Enkät till mindre företag och branschorganisationer