opera n program podnik n a inovace pro konkurenceschopnost stav p pravy listopad 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013. Mgr. Renata Kořínková vedoucí Oddělení koordinace Strukturálních fondů EU. 2014 - 2020. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. OPPI 2007 - 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost stav přípravy – listopad 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program podnik n a inovace pro konkurenceschopnost stav p pravy listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnoststav přípravy – listopad 2013

Mgr. Renata Kořínkovávedoucí Oddělení koordinace Strukturálních fondů EU

slide2

2014 - 2020

OP Podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost

OPPI

2007 - 2013

Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

Důraz na inovační podpory

+ podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem

Důraz na rozvojové podpory

+ počátek inovační podpory

formulace c l op pik
Formulace cílů OP PIK
 • hlavním cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.
 • Jednotlivé cíle:
  • Zvýšení počtu podniků schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím;
  • Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých podniků v mezinárodním prostředí;
  • Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin;
  • Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií (dále také „ICT“), neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.
prioritn osy v op pik
Prioritní osy v OP PIK

Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

prioritn osy op pik
Prioritní osy OP PIK
 • Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “
 • Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
 • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “
 • Prioritní osa 5 „Technická pomoc“
prioritn osa 1 rozvoj v zkumu a v voje pro inovace
Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • 1.1 Zvýšení inovační výkonnost podniků
  • Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center
  • Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.)
  • Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací
  • Ochrana práv duševního vlastnictví
  • Průmyslový výzkum a vývoj
   • realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci firem a výzkumných institucí; výzkum v oblasti klíčových průřezových technologií (KETs), katalyzátoru technologického pokroku a přínosu pro vznik nových aplikačních oblastí
  • Pre-commercial public procurement
   • inovační poptávku iniciuje veřejný sektor pomocí nástroje předkomerčního zadávání veřejných zakázek v inovacích (od fáze iniciace řízení poptávky veřejného sektoru až po samotnou realizaci)
prioritn osa 1 rozvoj v zkumu a v voje pro inovace1
Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • 1.2 Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
  • Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury

(VTP, inkubátory, inovační centra)

  • Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem

(kolektivní výzkum, mezisektorová spolupráce a internacionalizace)

  • Podpora vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami

(za účasti kvalifikovaných absolventů, a při kterých v podniku dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj (KTP / mobilita podniková sféra - akademická sféra)

  • Podpora komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou
  • Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum
  • Proof – of – concept
   • aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti
prioritn osa 2 rozvoj podnik n a konkurenceschopnosti mal ch a st edn ch firem
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • 2.1 Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem
  • Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků
  • Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy

(např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů v nemetropolitních, zejména periferních regionech)

prioritn osa 2 rozvoj podnik n a konkurenceschopnosti mal ch a st edn ch firem1
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • 2.2 Zvýšení internacionalizace malých a středních firem
  • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy

(účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj.)

  • Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)
  • Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020)
prioritn osa 2 rozvoj podnik n a konkurenceschopnosti mal ch a st edn ch firem2
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • 2.3 Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání
  • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury (i souborů výrobních objektů)
  • rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží, nutnost evidence objektu v databázi brownfieldů) a jejich přeměna na moderní výrobní objekty
  • rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů
   • vždy se musí jednat o původní brownfieldy, ne o stavby na zelené louce
  • motivace pro rekonstrukci objektů typů BF v podobě uznatelnosti nákladů na pořízení těchto nemovitostí
prioritn osa 2 rozvoj podnik n a konkurenceschopnosti mal ch a st edn ch firem3
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání
  • Podporovat zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů v podnicích
  • S rozvíjejícími se novými technologiemi, procesy a novou legislativou souvisí nutnost zaměstnavatelů se s těmito změnami seznámit a proškolit své zaměstnance v této oblasti a také pořídit nová zařízení či vybudovat/rozšířit školicí střediska
slide12

Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

 • 3.1 Zvýšení podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ČR
  • MVE, vyvedení tepla z bioplynových stanic (tepelné rozvodné sítě, kogenerační jednotky), biometan, biomasa
 • 3.2 Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb
  • Modernizace zařízení na výrobu energie, systémů měření a regulace, snížení ztrát v rozvodech energie; snižování energetické náročnosti budov a výrobních a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobě
slide13

Prioritní osa 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

 • 3.3 Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav
  • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven, nasazení dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, instalace akumulačních jednotek v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí v distribučních soustavách, instalace distribučních transformačních stanic a distribučního vedení.
 • 3.4 Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin
  • Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti druhotných surovin a v oblasti nakládání energií vč. nízkouhlíkové dopravy (CNG a elektromobilita), pilotní projekty zavádění technologií v rámci inteligentních sítí (akumulace el. energie, bilance sítě na lokální úrovni) aj.;
 • 3.5 Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a rozvoj a modernizace soustav zásobování teplem
  • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení především pomocí instalace moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic, aktivity na podporu zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.
slide14
Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “
 • 4.1 Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
  • Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků; zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně z optických vedení; vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu
 • 4.2 Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání
  • Tvorba nových ICT řešení; poskytování sofistikovaných sdílených služeb (vč. datových center splňujících kritéria energetické účinnosti)
op pik
OP PIK

Obecné principy

implementa n struktura
Implementační struktura
 • Řídící orgán:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Zprostředkující subjekty:
  • Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Technologická agentura ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Národní orgán pro koordinaci
 • Ministerstvo financí:
  • Platební a certifikační autorita
  • Auditní orgán
finan n alokace op pik i
Finanční alokace OP PIK I.

Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR

       • z toho pro OP PIK 18%, tj. 4mld. EUR
       • fond ERDF
 • Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může se ještě změnit)
zemn dimenze v op pik
Územní dimenze v OP PIK
 • Cílové území OP PIK: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy a s územím HMP v případě výjimky dle č. 60 obecného nařízené (internacionalizace firem, klastry, některé typy VaV projektů)
 • Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 definuje základní typy území:
  • rozvojová území (metropolitní oblasti, sídelní aglomerace, regionální centra a jejich zázemí),
  • stabilizovaná území
  • periferní území
 • Aplikace územního principu:
  • Definování konkrétní PO, investiční priority a obsahového zaměření podporovaných opatření, ve kterých bude:
   • aplikován územní přístup, tj. realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území
   • aplikován územní přístup částečně, tj. realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu
   • Modifikován soubor hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů, případně další specifikace požadavků pro podmínky a postavení např. regionálních aktérů
   • Zajištěno zastoupení regionálních aktérů mezi hlavní cílové skupiny nebo mezi příjemce podpory
mapa region ln podpory
Mapa regionální podpory
 • Maximální míry podpory (v %):
 • De minimis: nové nařízení v legislativním procesu: hranice 200 000 EUR zůstává, nově nařízení obsahuje i návrh sčítat limit pro propojené podniky
finan n n stroje
Finanční nástroje
 • jedno z klíčových témat nastávajícího sedmiletého finančního rámce, Strategie Evropa 2020 hovoří o „mobilizaci finančních nástrojů“
 • jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK a rozdělí se jimi až 33 % alokace OP PIK (expertní odhad NERV hovoří o 30 mld. Kč), přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů
 • Využití ve všech PO u projektů s nízkým výnosem a vysokou mírou rizika (start-upy, VaV projekty) a u projektů generujících příjmy
 • Formy podpory: úvěr, záruka za úvěr, fond rizikového kapitálu, ekvitní projektové financování, kombinace grantu a úvěrové záruky,
harmonogram p prav op pik
Harmonogram příprav OP PIK
 • 20. 12. 2013
  • vyhlášení obecných nařízení pro SF na 2014 – 2020 v Official Journal
 • do 31. 3. 2014
  • odevzdání finálních OP Vládě ke schválení, odevzdání Dohody o partnerství EK
 • Leden/únor 2014
  • začátek neformálního vyjednávání s EK o schválení programu
 • Leden – červen 2014
  • rozpracování OP na úrovni podprogramů, příprava implementace a metodiky, informačního systému, publicita nového OP
 • Jaro 2014
  • ex-ante analýza finančních nástrojů v OP PIK
 • 1. výzvy nebudou vyhlášeny dříve než na podzim 2014 (vydávání Rozhodnutí možno až po schválení OP ze strany EK)
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

renata.korinkova@czechinvest.org