kansallisesta elintarviketalouden laatustrategiasta rahoitettujen hankkeiden arviointi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KANSALLISESTA ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIASTA RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN ARVIOINTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

KANSALLISESTA ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIASTA RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN ARVIOINTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

KANSALLISESTA ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIASTA RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN ARVIOINTI. 24.4.2007. Aineisto; Taulukko 1. Vastaajien lukumäärä edustamansa tahon mukaan (vastausprosentti 55). Aineisto; Taulukko 2. Vastaajien lukumäärä/hanke. Maaseutuyritysten laatutyön kehittäminen (ProAgria).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KANSALLISESTA ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIASTA RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN ARVIOINTI' - minda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kansallisesta elintarviketalouden laatustrategiasta rahoitettujen hankkeiden arviointi

KANSALLISESTA ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIASTA RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN ARVIOINTI

24.4.2007

maaseutuyritysten laatuty n kehitt minen proagria
Maaseutuyritysten laatutyön kehittäminen (ProAgria)

Hankkeen tuloksellisuus ja vaikuttavuus

 • Osaamisen kannalta on ollut tärkeää, että on saatu rakennettua ja koulutettua alueille osaajaverkosto
 • mahdollistanut alueilla toteutettujen maatilayritysten laatukoulutusten käynnistämisen ja läpiviennin
 • Laatukoulutusten yhteydessä on käytetty muutosta mittaavia laatuindeksejä. Tulosaineisto osoittaa, että laadun parantumista tapahtuu kaikilla mitatuilla osa-alueilla
 • Laatutyön käynnistymisen kannalta on ollut merkittävää kokoavan/koordinoivan hankkeen toteuttaminen. Ilman yhtenäistä suunnittelua ja koordinointia olisi alueellisesti saattanut muodostua liikaa toisistaan poikkeavia järjestelmiä.
maaseutuyritysten laatuty n kehitt minen
Maaseutuyritysten laatutyön kehittäminen

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Hankkeen tulokset osoittavat, että alkutuotannon laadun kohentamiseen tähtäävä toiminta on käynnistynyt ja alueilla on saatu merkittäviä tuloksia aikaan. Hanke on siten ollut hyvin perusteltu.
 • Mutta palautteen mukaan valtakunnallinen laatutyön ohjaus on ollut viimeisten vuosien aikana varsin vähäistä; tuloksien on todettu olleen parhaimmillaan 2000-luvun alkuvaiheessa
 • Kriittistä palautetta tulee myös siitä, että kun julkinen rahoitus on päättynyt, ei tehtyä työtä ole saatu vakiinnutettua osaksi normaalia toimintaa
 • Palautteen mukaan laatutyön koordinointi on loppunut lähes kokonaan rahoituksen päätyttyä?
laatukoulutus lihantuottajille ltk
Laatukoulutus lihantuottajille (LTK)

Hankkeen tuloksellisuus ja vaikuttavuus

 • Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa 650 lihantuottajaa Kaikkiaan valmennuksessa oli mukana 364 tuottajaa, joista 249 suoritti sen hyväksytysti
 • Toiminnallisina tavoitteina olivat yhteisen käsityksen muodostaminen lihaketjun pelisäännöistä, perustan luominen tilojen oman laatujärjestelmän rakentamiselle ja edellytysten luominen lihaketjun kilpailukyyn kehittymiselle vaikeasti mitattavia tavoitteita
 • Mutta joka tapauksessa valmennustilaisuuksissa käytiin monipuolista keskustelua tuottajien ja teurastamon välillä ja esim. sopimustuotannon kehittämisestä
 • Osallistujilta saatujen palautteiden (kouluarvosanojen ka 8–9) perusteella on nähtävissä, että keskustelut täyttivät niille asetetut tavoitteet ja ne selvensivät osallistujille yhteistyön pelisääntöjä hankintayhtiön kanssa.
 • Keskustelut prosessien käynnistäjänä Merkittävimpänä yksittäisenä aloitteena on pidetty nautojen tarjonnan tasaamista vastaamaan paremmin markkinakysyntää
laatukoulutus lihantuottajille
Laatukoulutus lihantuottajille

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Hanke toteutui sisällöllisesti suunnitellulla tavalla, mutta määrätavoitteista jäätiin reilusti
 • Valmennuksiin osallistuneista liki kolmasosan jäi ilman valmennuksen hyväksyttyä suoritusta, joka olisi edellyttänyt vain etätehtävän tekemistä ja palauttamista
 • Ovatko valmennuksiin/koulutuksiin osallistuvat yleensä keskimääräistä valistuneempia tuottajia, koska tarttuvat tilaisuuteen kehittää omaa toimintaansa ja vaikuttaa oman tuotantoketjun kehittymiseen?
 • Koulutushankkeen määrätavoitteiden saavuttamiseksi tulisi vastaisuudessa liittää mukaan erityinen sitouttamisosio
 • Markkinointi?
 • Osallistujan tulee kokea, ettei toinen osapuoli sanele mitä tehdään
viljantuotannon kehitt minen proagria
Viljantuotannon kehittäminen (ProAgria)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Rakennettu jäljitettävää viljaketjua osana elintarvikeketjua hyödyntäen laatutietopankkia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia
 • Luotu käytännön toimintamallia tuottamaan laatutietoa kotimaisesta viljasta
 • Parannettu viljelyn kohdistamista paremmin eri toimijoiden tarpeisiin
 • Hankkeen tutkimusten perusteella on pystytty vaikuttamaan mm. viljan laadun paranemiseen sekä sadon lisäämiseen tautitorjunnan avulla
 • Tutkimustuloksia on hyödynnetty erityisesti viljatilojen laatujärjestelmäkoulutuksessa
 • Hankkeen tuloksena on luotu seurantatyökalu, ns. laatu- ja ympäristöindeksi: tätä on käytetty apuna mm. koulutuksessa, ja sen avulla on luotu pohjaa hankkeessa kehitetylle jäljitettävyyden sähköiselle mallille
viljantuotannon kehitt minen
Viljantuotannon kehittäminen

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Toiminta on edennyt paljon sen perusteella, millaisia kehittämistarpeita tutkimustulosten kautta on noussut esille on pystytty vastaamaan aina esille nousevaan ilmeisen tiedontarpeeseen tai kehittämiskohteeseen
 • Hankekokonaisuus näyttäytyy ulkopuolisen silmissä jonkin verran sekavalta erilaisten osioiden joukkona
 • Kehittämistoiminta on koettu erittäin tarvelähtöiseksi sekä hankkeen perusteella on ilmoitettu syntyneen kehittämisajatuksia, jotka eivät vielä ole toteutuksessa
 • Palautteen perusteella ”yhteen hiileen puhaltava” sidosryhmä/kumppanuusyhteistyö
slide10
Elintarvikeklusterin laatuselvitys ja elintarvikealan kehittämisohjelma 2003-2010 (Innovation Networks)

Hankekokonaisuuden tulokset

 • Näkemykset hankekokonaisuuden tuotoksista ja myös tulosten hyödyntämisestä vaihtelevat
 • Yleisesti voi kuitenkin todeta, että laatuselvitys ja kehittämisohjelma ovat ainakin jossakin määrin muuttaneet ajatus- ja toimintatapoja
 • Tuotelaadun ajattelemisesta toiminnan laatuun
 • Ainakin selvitys sai aikaan keskustelua koko klusterin tilasta suhteessa muiden alojen klustereihin  Kritiikki; muiden alojen toimintamalleja on yritetty soveltaa elintarvikeketjuun ottamatta huomioon alan erityispiirteitä ja omia lainalaisuuksia
elintarvikeklusterin laatuselvitys ja elintarvikealan kehitt misohjelma 2003 2010
Elintarvikeklusterin laatuselvitys ja elintarvikealan kehittämisohjelma 2003-2010

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Herättivät keskustelua koko alan tilasta ja samalla auttoivat (ajatustasolla) siirtymään tuotteiden laadun painottamisesta enemmän toiminnan laatuun
 • Oliko laatuselvitys liian objektiivinen näkemys, eikä huomioinut toimintaympäristöä?  voi kuitenkin tuoda esiin sellaisia asioita, joita ei muuten löydettäisi
 • Oliko selvityksen valmistumisen ajankohtana vielä tarpeeksi halua tai tarvetta ottaa osaa avoimeen keskusteluun alan tilasta
 • Ohjelman laatimisen selvänä puutteena on tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten yleisyys
 • Palautteen perusteella lisäarvo laatutyön kehittämiseen elintarvikeketjussa ja hankekokonaisuuteen käytetty rahallinen resurssi eivät ole täysin suhteessa toisiinsa
maatilan kilpailukykykriteerist proagria
Maatilan kilpailukykykriteeristö (ProAgria)

Yleisarvio

 • Maatilojen arvioinnissa käytettävä kriteeristö on kattava ja luotettava ja sen pohjalta tilojen toimintaa käsitellään monipuolisesti.
 • Myötävaikuttanut tiloilla vallitsevan ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutokseen, jossa aletaan nähdä tavoitejohtamisen merkitys
 • Tilojen kannalta Maatilan kilpailukykykriteeristö on avannut liiketoimintanäkökulmaa ja suunnitelmallista sekä järjestelmällistä toiminnan kehittämistä
 • Kilpailukykykriteeristöä ei ole saatu levitettyä siinä määrin maatilojen käyttöön kuin on ollut tavoitteena
 • Kuitenkin myynnin onnistumisen jälkeen asiakastyytyväisyys on ollut hyvä. Tuotteen/palvelun ostajalle voi myös luvata, että siitä on tilalle hyötyä
 • Markkinoinnin lisääminen
 • Nostaminen laajempaan tietoisuuteen jakaa aiempaa tehokkaammin hyväksi osoittautuneita hyviä käytäntöjä alkutuotannossa toimivien hyödyksi
vuoden maatila proagria
Vuoden maatila (ProAgria)

Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen

 • Myötävaikuttanut kilpailukykykäsitteen lanseeraamista maatiloille
 • Arviot ovat hyödyttäneet tiloja niiden omassa liiketoiminnan kehitystyössä, kun arvioinnin kautta on voitu osoittaa kehittämiskohteita
 • Tilat ovat samalla saaneet käsitystä siitä, miten yrityksiä voidaan verrata eri aloilla.
vuoden maatila
Vuoden maatila

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Osallistujaryntäystä ei ole tapahtunut  kilpailuihin osallistuminen koetaan yleisesti hankalaksi
 • Tiloilta saadun palautteen perusteella käsitteistö vierasta?
 • Kilpailuun osallistumiseen voisi kannustaa palkintona saatava pitempikestoinen hyöty esim. konsultointi pitemmällä aikajänteellä
 • Maatiloilla tehtävän laatutyön tulosten nostamiseen yleiseen tietoisuuteen kannattaa panostaa ja jakaa aiempaa tehokkaammin alalla hyväksi osoittautuneita hyviä käytäntöjä alkutuotannossa toimivien hyödyksi
 • Kriteeristön ja kilpailun tuotekehittely Onko tehty tai onko siihen tarvetta?
 • Markkinointi alueelliset kilpailut Pohjois-Savo 2007
elintarviketeollisuuden ymp rist vastuun raportointi etl alkoi proagriassa
Elintarviketeollisuuden ympäristövastuun raportointi (ETL, alkoi ProAgriassa)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Tärkeimpänä asiana oli löytää yhteiset ympäristövastuun mittarit, saada ohjekirjaan liittyvä työ loppuun ja lopulta julkaistavaan muotoon. Hankkeessa laadittu käsikirja onkin saatu alan toimijoiden käyttöön. Näiltä osin tavoitteet on saavutettu.
 • Ympäristöasioiden käsittely on siirtynyt tai siirtymässä osittain aivan uudelle tasolle ympäristöjohtaminen
 • Hankkeessa laadittu raportti on myös ympäristöviestinnän ja sidosryhmävuorovaikutuksen työkalu
 • Päivittäistavarakauppa ry:n ensimmäinen ympäristöraportointi lähti käyntiin osittain tämän hankkeen seurauksena
 • Hankkeen taustaorganisaatio (ETL) on lisäksi tehnyt suosituksen kaikille jäsenyrityksilleen, että ne käyttäisivät raportointia kokonaisuudessaan kehittämisen työkaluna, koska ympäristöasioiden hoitoa ei tule nähdä vain lisäkustannuksena
elintarviketeollisuuden ymp rist vastuun raportointi
Elintarviketeollisuuden ympäristövastuun raportointi

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Yritykset ovat huomaamassa ne hyödyt, joita ympäristöasioiden hoitaminen tuo
 • Toimijajoukkoa ja tiedon seurantaa tulee laajentaa tässä vaiheessa mukana pääasiassa isoimpia yrityksiä ja toimijoita, joilla on siihen resursseja.
 • Ympäristövastuullista toimintaa tulee viedä yhdessä eteenpäin
p ivitt istavarakaupan omavalvonta ohjeistus p ivitt istavarakauppa ry
Päivittäistavarakaupan omavalvonta-ohjeistus (Päivittäistavarakauppa ry)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Yhteinen ohjeistus jäsenyrityksille (kattaa arvioilta noin 90 % päivittäistavarakaupan liikevaihdosta
 • Lisäksi käyttöön saatiin yhtenäiset tulkinnat lainsäädännöstä
 • Hankkeen myötä suurin osa myymälöistä käyttää nyt omavalvontaohjeistusta
 • Omavalvontaohjeistuksen säännöllistä päivitystä tehdään edelleen
 • Jatkohankkeena on toteutettu (nyt jo päättynyt hanke) lisäksi omavalvonnan tietopankki, jota on parhaillaan aloitettu avaamaan viranomaiskäyttöön.
p ivitt istavarakaupan omavalvonta ohjeistus
Päivittäistavarakaupan omavalvonta-ohjeistus

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Hankkeen tavoitteena oli tuottaa omavalvontaohjeistus Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten vähittäismyymälöille. Tavoite saavutettiin.
 • Lisäksi tavoitteena ollut viranomaisyhteistyön lisääminen, parantaminen ja tehostaminen saavutettiin myös.
 • Hanke on ollut lisäksi erittäin tarvelähtöinen ja se on tuonut toimijoiden käyttöön innovatiivisen ratkaisun.
laatutarha i puutarhaliitto
Laatutarha I (Puutarhaliitto)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Merkittävä saavutuksena on itsearviointimenettelyn kehittäminen ja soveltaminen
 • Kattava kuva kasvintuotannon laatutyön tasosta ja kehittämiskohteista sekä myös ohjeistuksen kehittämistarpeista
 • Liitto pyrkii hankkeen tulosten perusteella keskittymään laatutarha-asian jalkauttamiseen neuvontatyöhön
 • Kokonaisuudessaan on luotu järjestelmällinen laatutyön etenemismalli
 • Puutarhatuotannon ja kaupan välillä on syntynyt/syntymässä avointa keskustelua siitä, miten tuotteiden turvallisuutta ja toimintatapoja voidaan kehittää.
laatutarha i
Laatutarha I

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Hanke on kokonaisuudessaan laatutyön todellisten kehittämistarpeiden selvittämisellä edistänyt järjestelmällistä laatutyön toteutumista
 • Laatutarha I-hankkeen tuloksellisuutta tarkastellessa tulee korostaa, että vasta II-vaiheen jälkeen voidaan todella sanoa, mitä on saatu kokonaisuudessaan aikaan
 • Jatkossa tuleekin varmistaa se, että toimintamallit ja menetelmät saadaan jalkautettua konkreettiseksi tekemiseksi
laatuty kasvisketjussa kotimaiset kasvikset ry
Laatutyö kasvisketjussa (Kotimaiset Kasvikset ry)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Kyseinen kokonaisuus ei ole perinteinen hanke, vaan enemmänkin kehittämisprosessi, joka on jatkunut vuosia
 • Tuotettu materiaali (koulutus), joka on jatkuvassa käytössä ja se on levinnyt myös muiden kuin alkuperäisen kohderyhmän käyttöön.
 • Hankittua tietoa on jalostettu koko kasvisketjun toimijoiden koulutukseen ja opastamiseen
 • Konkreettisten tulosten osoittaminen on kuitenkin vaikeaa  hankkeen toiminnan vaikutusta esimerkiksi kulutuksen kasvuun on vaikea todentaa.
 • Kaupat ovat saaneet neuvonta- ja konsultointikäynneistä laadituista raporteista tietoa tuotteiden laadun ja käsittelyn todellisesta tilasta. Tämän seurauksena kaupat ovat voineet tehdä ”benchmarkkausta” suhteessa kilpailijoihin
 • Vaikutusta yhdistyksen omaan toimintaan yhteistyön syventymisen kaupan suuntaan
laatuty kasvisketjussa
Laatutyö kasvisketjussa

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Hanke tai kehittämisprosessi on kokonaisuudessaan osoittanut tärkeytensä
 • Konkreettisten tulosten ja vaikutusten todentaminen on ollut vaikeaa, johon tulee kiinnittää jatkossa huomiota.
 • Vaikutukset ja tulokset näyttävät kuitenkin konkretisoituvan koko kasvisketjun hyödyksi.
 • Koska tehdyt toimenpiteet ovat todennäköisesti hyödyttäneet myös kauppaa, tulee sen osallistua/tulosten vaikutusten todentamiseen ja raportointiin.
foodchain elintarvikkeiden ymp rist vaikutukset tutkimushanke mtt ja vtt
Foodchain (Elintarvikkeiden ympäristövaikutukset –tutkimushanke, MTT ja VTT)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Uutta tietoa ympäristötiedon hallintaan ja lisännyt siten tietopohjaa mm. elintarvikeketjusta ja sen kestävyydestä
 • Ympäristövaikutusten mittaamista koko elintarvikeketjun osalta näinkin tarkasti on pidettävä onnistumisena
 • Onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että yhteistyö on lisääntynyt eri toimijoiden kesken
 • Hyötyä voidaan sanoa syntyneen periaatteessa kahdesta näkökulmasta: omien ketjulähtöisten mallien kehittämisen ja sen tiedontuotannon näkökulmasta sekä ketjuajatteluun liitetyn uuden osaamisen lisäämisen näkökulmasta
foodchain elintarvikkeiden ymp rist vaikutukset tutkimushanke mtt ja vtt1
Foodchain (Elintarvikkeiden ympäristövaikutukset –tutkimushanke, MTT ja VTT)

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Tavoitteina oli tuottaa uutta puolueetonta ja läpinäkyvää elinkaaripohjaisista tietoa valituista elintarvikkeista sekä kehittää menetelmällisiä valmiuksia elintarvikkeiden ympäristömyötäisyyden arvioimiseksi. Näissä tehtävissä onnistuttiin hankkeessa hyvin
 • Haaste tutkimushankkeen toteuttamisen näkökulmasta on se, miten vältetään liiallinen teoreettisuus malleissa.
 • Yritysten näkökulmasta käytännön tekemistä ohjaavat mallit ovat tärkeitä.
etu 2030 hy
ETU 2030 (HY)

Hankkeen tuloksellisuus

 • Työryhmätyöskentelyn ja tulevaisuusseminaarin pohjalta laadittiin raportti, joka on vielä tänäkin päivänä (runsaat neljä vuotta myöhemmin) relevantti katsaus elintarvikealan tulevaisuuden näkymiin
 • ETU 2030 -hankkeessa tehtiin skenaarioita aina vuoteen 2030, eikä tällaista pitkälle ulottuvaa skenarointia elintarvikealan tulevaisuudesta ole aiemmin tehty
 • Hankkeeseen osallistuneet ovat pitäneet hankkeen työskentelyprosessia hyvänä ja tehokkaasti toimivana
etu 2030
ETU 2030

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Hanke toteutui suunnitellulla tavalla, vieläpä erittäin kustannustehokkaasti, kun otetaan huomioon hankkeen lopputulos ja siihen työpanostaan antaneiden asiantuntijoiden taso ja määrä
 • Onko raportin sanoma/viestit/lisäarvo otettu huomioon eri toimijoiden keskuudessa?
 • Hanketoiminnan ongelmana yleensä se, mitä tapahtuu hankkeen loppumisen jälkeen? (korostuu vielä enemmän tutkimushankkeissa)
 • Tarpeellista lisätä osio varsinaisten tulosten levittämiseksi
 • Olisiko isommilla resursseilla saatu aikaan vielä konkreettisempia toimenpidesuosituksia?
elintarviketalouden laatuty n verkko oppimisymp rist finfood
Elintarviketalouden laatutyön verkko-oppimisympäristö (Finfood)

”Hankkeen” saavutukset

 • Luotiin nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä opiskelumenetelmä
 • Opetuksen asiasisältöön yhteinen tahtotila (valmistelemassa eri alan asiantuntijoita)
 • Laatuajattelun paraneminen opiskelijoille (tulevaisuuden tekijät) ja opettajilla
 • 2003 pilottivaiheessa oli mukana noin 250 opiskelijaa.
 • Vuonna 2004 järjestelmän 11 kurssin suoritti jo noin 480 opiskelijaa, joka on osoitus järjestelmän hyvästä toimivuudesta ja vastaanotosta.
 • Vuosien 2003-2006 kokonaisopiskelijamäärä on ollut noin 1870 opiskelijaa yhteensä 28 oppilaitoksesta.
elintarviketalouden laatuty n verkko oppimisymp rist finfood1
Elintarviketalouden laatutyön verkko-oppimisympäristö (Finfood)

Yleisarvio ja muita huomioita

 • Kasvattanut/opettanut tulevaisuuden laadun tekijöitä
 • Käyttäjämäärien kasvu on kokonaisuudessaan osoitus jatkuvuudesta ja toimivuudesta
 • Kehitystyötä on kuitenkin jatkettava niin teknisesti kuin sisällöllisesti
 • Järjestelmä sisältöineen on moneen paikkaan soveltuva
 • Järjestelmän toimivuus osoittaa, että uusien kohderyhmien tai –”alueiden” mukaantulo on suositeltavaa

KIITOS MIELENKIINNOSTA

ad