MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJECE U AUSTRIJSKOM PRAVU - PowerPoint PPT Presentation

mimis
mjere za za titu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJECE U AUSTRIJSKOM PRAVU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJECE U AUSTRIJSKOM PRAVU

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJECE U AUSTRIJSKOM PRAVU
111 Views
Download Presentation

MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJECE U AUSTRIJSKOM PRAVU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJECE U AUSTRIJSKOM PRAVU doc. dr. sc. Aleksandra Maganić Pravni fakultet u Zagrebu

 2. 1. UVOD • Odnos braće i sestara i njegov značaj pri povjeravanju djeteta na čuvanje i odgoj drugoj osobi ili ustanovi (čl. 8 EK o pravu na obiteljski život uključuje i pravo na odnos sa braćom i sestrama) • Obveza prijave i obavijesti (AnzeigeundMeldepflicht) • Kaznenopravna odgovornost u području djelovanja nositelja službe za mlade • Kako pojedine procesnopravne aspekte unaprijediti i sustav učiniti djelotvornijim?

 3. Slučaj Luca • Srpanj 2007- 14-mjesečni Luca doveden je u bolnicu zbog poteškoća s disanjem i tamnim osipom u zdjeličnom području, utvrđeni hematomi u bolnici u Mödlingu • Majka u to vrijeme bila u posjetu “prijatelju”; obaviještena nadležna služba za mlade u Tirolu • Zbog sumnje da je dijete zlostavljano, upućeno u bolnicu u Innsbruck; nakon otpuštanja utvrđeno da nema ozbiljnih povreda i znakova teškog zlostavljanja • Majka suglasna da će u periodu od tri mjeseca odlaziti liječniku radi pregleda djeteta svaka dva tjedna i da neće posjećivati “prijatelja” • Majka inzistira na ukidanju zabrane posjećivanja “prijatelja” jer s njim namjerava zajednički živjeti

 4. 1. listopada služba za mlade obaviještena da majka ne postupa prema sporazumu, zatraženo da se vrati u Tirol i kontaktira udrugu za obiteljsko savjetovanje 3. listopada dijete ponovno dovedeno u bolnicu – slomljena lijeva podlaktica i modrica na desnoj strani glave Objašnjenje – palo s kreveta na igračku; provedeno vještačenje - objašnjenje majke prihvaćeno kao moguće Određen sustavni nadzor majke Nakon razgovora s psihologom, posjeta i razgovora s prijateljem – ukinuta zabrana majci da posjećuje “prijatelja”, ostala dužnost prijave posjeta

 5. U noći 1/2. studeni Luca umire u bolnici od posljedica seksualnog zlostavljanja majčinog “prijatelja” • Obdukcija ukazala na lom ruke između srpnja i kolovoza i slomljeno rebro tjedan dana prije smrti djeteta • Kaznena prijava protiv S (socijalna radnica) zbog namjernog zanemarivanja maloljetnika (§ 92. StGB) • Osuđena zbog teške tjelesne povrede iz nehata, u drugom stupnju oslobođena

 6. “Javno mnijenje” da su se takvi smrtni slučajevi mogli izbjeći djelovanjem “službenih tijela” je pogrešno. Kad bi službe za mlade u svakom slučaju nasilja protiv djece (ili u slučaju sumnje) oduzimali pravo djetetu da živi s roditeljem, to bi bilo nespojivo i protivno ustavu u smislu čl. 8. EK, s druge strane zbog nepostojanja odgovarajućih mogućnosti za smještaj te djece faktično nemoguće. • Treba razmisliti o tome da djeca više pate zbog rastanka od svojih roditelja nego zbog tjelesnog kažnjavanja. Dobrobiti djeteta, osim u slučaju ozbiljnog ugrožavanja, više odgovara održavanje obiteljske zajednice (uz pomoć službe za mlade) i stvaranje nenasilne klime. Prijevremeno oduzimanje djeteta uništava spremnost roditelja na suradnju.

 7. 2. PRAVNI IZVORI • Građanski zakonik - ABGB • Savezni Zakon o službi za mlade JWG, 1989 • Zemaljski zakon o službi za mlade (Oberösterreich) Oö. JWG 1991 • Zakon o izvanparničnom postupku – AußStrG

 8. 3. POJAM DOBROBITI DJETETA (KINDESWOHL) • Neodređen pojam – najviša smjernica za postupanje službe za mlade i skrbničkih sudova • 178.a ABGB • Pri prosuđivanju dobrobiti za dijete treba voditi računa o: • osobi djeteta • njegovim potrebama, sposobnostima, sklonostima i razvojnim mogućnostima • životnim odnosima roditelja • OGH – ima više dimenzija i obuhvaća tjelesnu, duhovnu i psihičku dobrobit (zdravlje) djeteta. • ovisi o konkretnim okolnostima pojedinačnog slučaja

 9. 4. TKO IMA PRAVO OBAVIJESTI ILI PRIJAVE? • Nema općeg, generalnog pravila – 108/1ObZ • Službena i javna tijela radi sprječavanja i zaštite od konkretnog zlostavljanja - § 37/1 JWG – PRIMARNA PREVENTIVNA FUNKCIJA JW • Prijedlog: prijava u slučaju OPRAVDANE SUMNJE • Škola može prijaviti nesuradnju s roditeljima • Kaznena prijava • Zakon o liječnicima (trebaju li kaznenopravno i građanskopravno odgovarati za štetu prouzročenu propustom neprijavljivanja; prijava kao mjera opreza) • Njemačka – nema opće obveze na prijavu; može se izvesti iz Kaznenog zakonika (§ 34. StGB)

 10. 5.OBLICI KRŠENJA DJETETOVIH PRAVA PREMA SUDSKOJ PRAKSI • 1. Nedostaci sposobnosti za odgoj (psihičke bolesti, akoholizam, seksualne pervezije, neurotične vezanosti) • 2.Grubo zanemarivanje roditeljskih dužnosti (nedovoljna njega i higijena,propuštanje nužnih medicinskih zahvata) • 3. Zlouporaba prava na odgoj (seksualno zlostavljanje, nasilje; sudska praksa - iz jednog slučaja, osobito nakon nadzora ne može se izvesti kršenje djetetova prava) • 4. Problemi povezanosti ili odnosa roditelja (odbijanje roditelja koji je ovlašten skrbiti o djetetu da dijete živi kod dr. roditelja) • 5. Neprimjerena uporaba i upravljanje prihodima djeteta ostvarenim po osnovu uzdržavanja (npr. uporaba rente zbog smrti roditelja protivno njezinoj svrsi)

 11. 6. DUŽNOSTI SUDA • § 176. ABGB sud je dužan radi ostvarivanja dobrobiti djeteta izricati određene mjere. Sud osobito smije potpuno ili djelomično lišiti prava skrbi i oduzeti zakonom predviđena prava odobravanja i suodlučivanja. U pojedinim slučajevima sud može zakonom propisano odobravanje ili suodlučivanje zamijeniti svojom odlukom, ako ne postoje opravdani razlozi za uskratu. • (2) Podnositelj prijedloga može biti drugi roditelj ako nije postignut sporazum o važnim pitanjima ili srodnik u pravoj liniji, udomitelj, JW, dijete. Ostali te mjere mogu samo potaknuti (inicirati). • (3) Potpuno ili djelomično oduzimanja prava na čuvanje i odgoj djeteta ili upravljanje imovinom uključuje i oduzimanje ovlasti za zakonsko zastupanje djeteta, ovlast zakonskog zastupanja roditelja može se samostalno oduzeti u tim područjima, ako roditelji ispunjavanju svoje ostale obveze.

 12. 7. DUŽNOSTI JW • § 215. ABGB (1) JW može zatražiti izricanje sudskih mjera u domeni skrbi ako su one nužne za zaštitu djeteta. • U slučaju da postoji opasnost od odugovlačenja JW može samostalno izreći privremene mjere potrebne za odgoj i čuvanje do donošenja sudske odluke; donošenje odluke treba zatražiti u roku od 8 dana. • U okviru izrečene privremene mjere JW je ovlašten skrbiti o djetetu. • Skrbnički sud ne donosi odluku kojom odobrava mjeru koju je izrekao JW, već donosi samostalnu odluku o primjerenosti i utemeljenosti određene mjere ili izriče drugu mjeru.

 13. 7. NAČELA • § 146.a ABGB – primjena sile i tjelesnog i psihičkog kažnjavanja u odgoju djeteta su apsolutno nedopušteni (čak niti zdrave pljuske!) – apsolutnazabrana kažnjavanja • Supsidijarnost, sekundarnost postupanja JW (§ 2 JWG, § 2 Oö JWG) • Neophodnog razjašnjenja sumnje i ostvarivanja odgojne pomoći u slučaju utvrđenja oblika kršenja djetetovih prava • Najmanjeg mogućeg zahvata (§ 26/2 JWG; § 35/1 Oö JWG)

 14. 8. AußStrG • 7. Odsječak Uređenje skrbi i osobnih odnosa između roditelja i djece (§§ 104.-112.) • Posebna postupovna prava maloljetnika (§ 104) • S navršenih 14 godina samostalno nastupati pred sudom; samo u slučaju da to zahtijeva sposobnost shvaćanja maloljetnika sud će najkasnije na zahtjev pobrinuti se da njegova prava budu zaštićena; uputiti na mogućnost savjetovanja (SUDIONIK) • Ovlast roditelja ostaje nedirnuta. Ako prijedlozi maloljetnika nisu u skladu s prijedlozima zakonskog zastupnika sud će odluku donijeti uzevši u obzir okolnosti cijelog slučaja (DOBROBIT DJETETA) • Ako se maloljetnik pojavi kao stranka pred OGH u povodu revizijskog rekursa, omogućit će se sudjelovanje odvjetnika bez ispitivanja imovinskih mogućnosti. Nakonzaključenja postupka odlučiti o troškovima.

 15. § 105. Ispitivanje maloljetnika (Befragung, ne Anhörung) – u pravilu; dopunsko dokazno sredstvo • JW - ako nije napunio 10 godina, ako to zahtijeva njegov razvoj ili zdravstveno stanje, ako nije za očekivati ozbiljno i objektivno izražavanje mišljenja maloljetnika • Izostati – ako je to protivno dobrobiti djeteta ili ako se s obzirom na sposobnost shvaćanja očito ne može očekivati izražavanje mišljenja o predmet postupka (slučaj kada postoji zlostavljanje djeteta zbog potrebe za brzim postupanjem)

 16. § 106. Ispitivanje JW – kada treba odrediti mjere za zaštitu djeteta, osim ako zbog odgađanja ne bi bila ugrožena dobrobit djeteta (prije saslušanje samo u slučaju posebnih okolnosti) • § 107 Posebne postupovne odredbe • Na prijedlog predlagatelja može se izdati otpravak odluke bez obrazloženja ili isprava u kojoj je naveden opseg skrbi • Pobijane odluke mogu biti izmijenjene na štetu podnositelja pravnog lijeka ako to zahtijeva interes maloljetnika • Ne provodi se postupak za izmjenu odluke (kontinuitet odgoja) • Sud može donijeti privremene odluke; određenje privremene mjere po službenoj dužnosti

 17. Dijete s 14 g može odbiti susrete i druženja • Nagodba roditelja; odobrenje suda • § 110 – isključena primjena Ovršnog zakonika (posebne odredbe za ovrhu prema AußStrG) • Sud može izricati sredstva prisile (novčane kazne, zatvor, prisilno privođenje, oduzimanje isprava, obavještajnih stvari i pokretnih stvari, imenovanje privremenog zastupnika) • Sud može odustati od provedbe po službenoj dužnosti ako je time ugrožena dobrobit djeteta • Može zatražiti od JW privremeno zbrinjavanje djeteta • Neposrednu primjenu sudskih odluka mogu izvršavati samo sudska tijela , oni pak mogu uključiti tijela javne sigurnosti

 18. NACRT SAVEZNOG ZAKONA i ZAKONA O POMOĆI MLADIMA 2010 • Entwurf Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2010- B-KJHG • Sve veći broj izrečenih mjera, manji broj djece • Duljina trajanja postupka (1/2 god -1 god i dulje), šteta kod male djece i razvojne psihologije (teorija vezivanja) • Nedostaje norma za određivanje nenasilnog treninga od strane skrbničkog suda • Odredbe o kaznenoj odgovornosti JW • Obveza pismene prijave zbog sumnje na povredu djetetovih prava (edukacija) • Posebna edukacija za liječnike radi procjene zlostavljanja djeteta • Pojam obitelji (pripadaju li i baka i djed tom pojmu?)

 19. ZAKLJUČAK • 1. Interes za uređenjem pojedinih pravnih pitanja proizlazi iz društvene stvarnosti • 2. Nema jedinstvenog pravnog propisa • 3. Ovlasti podijeljene između JW i suda • 4. Načela - zabrana kažnjavanja, supsidijaritet, najmanji zahvat • 5. Postupovne novine – u skladu s čl. 6. EK (sudionik, saslušanje, pravna pomoć, poštivanje volje djeteta, primjena posebnih propisa, sporazumijevanje roditelja) • 6. Daljnji zahtjevi – skraćivanje postupka, utvrđivanje odgovornosti i stručno usavršavanje