hms rvs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HMS – RVS PowerPoint Presentation
Download Presentation
HMS – RVS

play fullscreen
1 / 24

HMS – RVS

204 Views Download Presentation
Download Presentation

HMS – RVS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HMS – RVS Vernerunden 2012 Risikovurdering

 2. Fokus på risikovurdering og medvirkning ! • Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde • Nye arbeidsmiljøforskrifter har satt søkelys på desse områda ettersom 60% av norske bedrifter ikkje har kartlagt kva som medfører risiko for arbeidstakarane, samfunnet og miljøet. • Meir enn halvparten har ikkje gjort ei risikovurdering, dvsdei veit ikkje kvar dei største farane i verksemda ligg. • Dei ulike avdelingane skal analysere kvar dei vil sette i gang eitforbetringsarbeid, der einstartar med ei risikoanalyse. • Det skal og vurderast på dei ulike avdelingane behovet for fleire vernerundar gjennom året. • Skolen skal årleg gjennomføre risikovurderingar med elevdeltaking for å førebyggehelseskader og miljøforstyrring. • Årets HMS runde går med same bemanning som sist: Elevverneombod – vaktmester – verneombod – avdelingsleiar.

 3. Praktisk risikovurdering • Eksempel nr 1 – Nesjestranda(Mal lastes ned fra HMS hjemmesiden på fylket ) • Risikovurdering innen HMS

 4. Risikovurderinger Nesjestranda

 5. Risikovurdering av nedetid på datanettet RVS

 6. Kart over fibernettet RVS - prisippskisse

 7. Risikoanalyse av ulike avdelinger RVS

 8. Risikoanalyse teknikk og industriell produksjon – maskiner

 9. Risikovurdering av elevtransport Langmyrveien

 10. Hjelpeskjema for risikovurdering av Brann/personskade/defekt teknisk utstyr

 11. En total risikoanalyse av skolen vil måtte omfatte disse aktiviteter/hendelser: • Verksted og lab-aktiviteter knyttet til brann, eksplosjon, elektrisk, maskinhåndtering, stoffeksponering, stråling mm ( jfr REACH direktivet) • Elever og aktiviteter knyttet til rus, psykisk ustabilitet, mobbing/slåssing, vold mot ansatte. • Brannobjektet RVS: Risikovurdering av brann, eksplosjon, bruk av kjemisk stoffer, varme arbeider. • Risikovurdering av trafikkforhold på området, elevtransport egne busser, privat kjøring og busstransport til og fra skolen. • Ulike elevaktiviteter innendørs og utendørs relatert til kroppsøving, idrett, friluftsliv • Risikovurdering av mulig terroranslag – alarmering, evakuering, prosedyrer, ansvar. • Risikovurdering av området mht sabotasje, tyveri, ulovlig omsetning/bruk av stoff. • Risikovurdering av skolens aktiviteter/prosesser med tanke på ytre miljø.

 12. Ulykkesstatistikk RVS • Oversikten viser at de langt fleste skadehendelsene har med kroppsøving/fysisk aktivitet å gjøre. • Dernest kommer hendelser knyttet til våre verkstedaktiviteter • Trafikkuhell knyttet til skoleplass og til/fra skole varierer fra år til år. Skolen har hatt ett dødsfall og en alvorlig skadd knyttet til elevtransport i 2003 • Potensialet for alvorlig skade knyttet til verkstedaktiviteter og transport/bilkjøring er dessverre ganske høyt og risikovurderinger /tiltak er nødvendig.

 13. Ulykkesregistrering 2012

 14. Kortversjon driftsmessig utgangspunkt Romsdal vgs 3 lokasjoner: • Langmyrveien - Bergmo – Nesjestranda • Ca20 000 kvm bygningsareal • Ca 110 mål uteareal • Ca 31 bygninger. • Ca alder bygningsmasse 30 -50 år • Ca 196 tilsatte • Ca 800 elever

 15. Bygningsmassen- terminering/videreføring • A-blokka 1963, ombygd 1988 50 år • B-blokka 1963 påbygd 1968 50 år • C-blokka 1968 44 år • D-blokka 1969 43 år • E-blokka 1988 24 år • G-blokka 1971, påbygg 1988, renovert 2010 3/24/41år • K-blokka 2006 7 år • M-blokka 1967 (Bergmo) 45 år • N-blokka 1957 nybygg 1999 (Nesjestranda) 55/13 år • H-blokka 1975 (brakka) 37 år

 16. E - blokka • Må ha en overhaling både innvendig og utvendig. • Lekkasjeproblematikkpå tak og glassoverbygg • Setningsskader i inngangsparti - sprekker • Ytterkledning i ferd med å ramle av – vannskadet. • Ventilasjon for dårlig – særlig frisør • Solskjermingmangler/skiftes • Serverrom må kjøles

 17. K - blokka • Ser ut til å være dårlig egnet for formålet. • For liten plass i forhold til aktiviteter • Mangel på el-kontakter for utstillingsdesign • «Driftsutfordring » å skifte pærer i spotlysramme atrium • Manglende lagerkapasitet for materialer og utstyr. • Øyeplager blant personalet (tørr luft ?) • Krav om sprinkling av ventilasjonsrom /trappesjakt • Miljømålinger foretas • Avvik sprinkling oversendes ByVe

 18. G-blokka /F-hallen • Innemiljøproblematikken fortsetter…. • Mesteparten av klasserommene oppleves problematiske. (ujamn temperatur, trekk, dårlig luft, kaldras) • Nye miljømålinger/brukerundersøkelse iverksettes • SD anlegget overgås opp mot rommålinger • Utbedring av F-hallen på en rekke områder • Sak om F-hallen tas opp med byggeier Molde Kommune • Gjennomføre støymålinger i hallen

 19. Gjennomføring av radonmålinger RVS • Radonmålinger er stikkprøvemessig gjennomført (1 døgn) med elektronisk apparatur og etterprøvd med s.k. sporfilm (langtidsmåling -2 mnd) • Verdiene på stikkprøvene er verifisert, men s.k. årsgjennomsnitt kan ligge både over og under korttidsmålingene. (se tabell) • Gjennomsnitt for boliger i Norge ligger på 70 bq/m3 Tiltaksgrensen er senket fra 200 til 100 bq/m3 • Antatt tilfeller av lungekreft relatert til radon antas å ligge rundt 300 pr år. Antall døde av lungekreft ligger på ca 1000 i Norge. • I nye bygg legges det nå tett radonmatte i byggegrunnen dersom nivået ligger over 100 bq/m3

 20. Måleresultater ulike rom RVS