slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЕИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА. 26 . 0 1.201 2 год. ОСНОВНИ ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ. ЗАКОН за енергетиката ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ ЗАКОН за устройство на територията

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ' - mills


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПРОЦЕДУРИ ИПРАВИЛА ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЕИ КЪМЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

26.01.2012год.

slide2
ОСНОВНИ ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 • ЗАКОН за енергетиката
 • ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/
 • ЗАКОН за устройство на територията
 • НАРЕДБА No6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
 • НАРЕДБА за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Нормативни документи, определящи техническите изисквания към електроенергийните съоръжения
slide3
Процедури, касаещи присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

1.Квотен принцип

ДКЕВР определя за едногодишен период максимални електрически мощности за присъединяване по зони на присъединяване и нива на напрежение.

2. Парична гаранция за участие в процедурата по присъединяване.

3. Авансово плащане на част от цената за присъединяване.

slide4
Процедури, касаещи присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

1. КВОТЕН ПРИНЦИП

 • ДКЕВР одобрява ежегодно в срок до 30 юни и публикува на интернет страницата на комисията предвижданите за едногодишен период, считано от 1 юли, максимални електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по зони на присъединяване и нива на напрежение;
slide5
Процедури, касаещи присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • Лицата, които желаят да изградят енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или да извършат разширение на съществуваща електрическа централа или да увеличат инсталираната електрическа мощност на централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, подават пред оператора на съответната електрическа мрежа заявления за присъединяване в посочени от тях зони, одобрени от ДКЕВР;
 • Заявления за присъединяване се подават след одобряването на максималните електрически мощности (30 юни), които могат да бъдат предоставяни за присъединяване, до приключване на едногодишния период;
slide6
Процедури, касаещи присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • Операторът на съответната електрическа мрежа разглежда заявленията по реда на постъпването им и с мотивирано становище се произнася по допустимостта на всяко от подадените заявления в срок от 14 дни от постъпването му;
 • Операторът на съответната електрическа мрежа изпраща на заявителя становището по допустимостта на подаденото заявление и го публикува на интернет страницата си;
 • След изчерпване на одобрените максимални електрически мощности за съответната зона, операторът на електрическа мрежа връща подадените и неразгледани заявления, което се счита за мотивиран отказ за присъединяване.
slide7
Обекти, който могат да стартират процедура по присъединяване към настоящия момент

Квотният принцип не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници:

- когато при подаване на искане за присъединяване производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници декларира, че няма да ползва преференциалните цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и преференциалният срок за изкупуване на същата (чл. 25 от ЗЕВИ).

-с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии;

- с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони;

- с инсталирана електрическа мощност до 1 MW включително, за производство от биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони (чл. 24 от ЗЕВИ).

slide8
Процедури, касаещи присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

2. Парична гаранция:

 • При подаване на заявление за присъединяване се внася гаранция за участие в процедурата в размер на 5 000 лв. на МW заявена мощност за присъединяване.

3. Цена за присъединяване:

 • Производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници, при сключване на предварителен договор за присъединяване към преносната мрежа, дължи авансово плащане в размер на 50 000 лева за всеки MW инсталирана мощност, като авансът е част от цената за присъединяване на изграждания от него енергиен обект.
 • Авансът остава в полза на енергийното предприятие - собственик на преносната електрическа мрежа, в случаите когато енергийният обект на производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници не бъде изграден в сроковете, определени в договора за присъединяване, когато неизпълнението е по причина, за която производителят отговаря.
slide9
Процедури, касаещи присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

3. Цена за присъединяване:

 • В случаите, когато производителят е изградил присъединителните съоръжения и други съоръжения от мрежата, дадената гаранция се възстановява в срок до един месец след въвеждането им в експлоатация по реда на ЗУТ.
 • Средствата по авансовото плащане служат за покриване на разходите за изграждане на съоръженията за присъединяване и за планираното развитие, включително реконструкцията, модернизацията и управлението на електрическите мрежи, във връзка с присъединяването на конкретния енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
6 2 21 07 2011
Договори и приведени в съответствие с §6 , ал. 2 от ЗЕВИ предварителни договори към 21.07.2011 год.към НЕК ЕАД
 • Предварителни договори – 2083,5 МW
  • За ВяЕЦ 21 броя – 1 584 MW
  • За ФвЕЦ 15 броя – 481 MW
  • За Биомаса 1 брой – 18,5 MW
 • Договори - 767MW
  • За ВяЕЦ 6 броя – 460MW
  • За ФвЕЦ 10 броя – 307 MW
slide11
Предварителни договори за присъединяване, приведени в съответствие с § 6, ал. 2 от ЗЕВИ

Банкови гаранции или Депозит?

 • Към дата 21.07.2011 год. в НЕК ЕАД са приведени 37 броя предварителни договори в съответствие с § 6, ал. 2 от ЗЕВИ, за общо 2 083,5 MW, като от тях:
 • Банкови гаранции 32 броя за 1 983MW или 99 175 000 лева
 • Депозит – 5 броя за 100 MW или 5 000 000 лева
1 6 0 1 201 2
Присъединени мощности от ВЕИ към 16.01.2012 г.
 • Към преносната мрежа на НЕК–288,5 MW

AES – 156 МW;

KWP – 35 MW;

Ветроком – 72.5 MW;

АСМ БГ Инвестиции – 25 MW, PV.

 • Към разпределителните мрежи:
 • Е.ОN~246 MW;
 • EVN ~ 110MW;
 • CEZ ~ 177 MW.

ОБЩО ~821,5MW.

slide13
Присъединяване на ВЕИ централи в Североизточна България
 • Присъединени и въведени в експлоатация–420MW

-към преносната мрежа на НЕК ЕАД – 191 MW

- към разпределителната мрежа на Е.ОН АД – 229 MW

 • ВЕИ с окончателни договори–450 MW

- с НЕК ЕАД– 300 MW

- с Е.ОН АД– 150 MW

 • ВЕИ с предварителни договори –1 063 MW

- с НЕК ЕАД–983 MW

- с Е.ОН АД– 80 MW

ОБЩО – 1 933 MW

slide15
Инвестиционна програма на НЕК ЕАД за рехабилитация и изграждане на нови елементи от преносната мрежа в Североизточна България

НЕК ЕАД предвижда мащабна инвестиционна програма на стойностоколо 280 милиона лева, в която са заложени изграждане наследните елементи от преносната мрежа:

1. Реконструкция на п/ст „Каварна” 110/20 кV-03.2013 г.-8,00 млн. лв.

2. Изграждане на нов двоен ВЕ 110 кV (Сенокос-Белгун) възлова станция „Маяк” - подстанция „Добрич”-03.2013 г. - 12,00 млн. лв.

3. Изграждане на нова възлова станция „Маяк” 110 кV-03.2013 г. 8,00 млн. лв.

4. Реконструкция на п/ст „Добрич” 110/20 кV-09.2013 г.-10,00 млн. лв.

5. Изграждане на нова двойна ВЛ 110 кV п/ст Каварна - възлова станция „Маяк” – подстанция „Шабла”-09.2013 г. - 6,00 млн. лв.

6. Реконструкция на ВЛ 110 кV „Дропла” и ВЛ 110 кV „Димитър Ганев”-09.2013 г. 24,50 млн. лв.

 • .
slide16
Инвестиционна програма на НЕК ЕАД за рехабилитация и изграждане на нови елементи от преносната мрежа в Североизточна България

7. Реконструкция на ВЛ 110 кV „Орляк”-09.2013 г.- 1,80 млн. лв.

Общо инвестиции за 2013 г. 70,30 млн. лв.

8. Изграждане на нова възлова станция „Пролез” 110 кV-03.2014 г. -цена за присъединяване

9. Реконструкция на п/ст „Шабла” 110/20 кV-06.2014 г. 8,00 млн. лв.

Общо инвестиции за 2014 г. 8,00 млн. лв.

10. Изграждане на нова двойна ВЛ 110 кV п/ст „Каварна” – п/ст „Варна-Север”-12.2015 г. 14,40 млн. лв.

Общо инвестиции за 2015 г. 14,40 млн. лв.

slide17
Инвестиционна програма на НЕК ЕАД за рехабилитация и изграждане на нови елементи от преносната мрежа в Североизточна България

11. Изграждане на нова п/ст „Видно” 400/110 кV-03.2016 г. 74,20 млн. лв.

12. Изграждане на нова п/ст „Ген.Тошево” 400/110 кV-03.2016 г. 74,20 млн. лв.

13. Изграждане на нов двоен ВЕ 400 кV от ВЕ 400 кV “Дружба”до п/ст „Ген. Тошево” - 12.2016 г. 13,00 млн. лв.

14. Изграждане на нов двоен ВЕ 400 кV от п/ст „Видно” до п/ст „Ген. Тошево” - 12.2016 г. 25,00 млн. лв.

Общо инвестиции за 2016 г. 186,40 млн. лв.

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ 280,00 милиона лева

Средна цена – 144 853 лв./MW

slide18

Сроковете за изпълнението и въвеждането в експлоатация на изброените енергийни обекти могат да бъдат забавени поради независещи от НЕК ЕАД причини, като:

 • Изискващи време процедури по осигуряване финансирането за изпълнение на проектите чрез набиране на средства от инвеститорите на ВЕИ, заеми или безвъзмездно отпуснати средства по европейски фондове и от европейски програми.
 • Лоши климатични условия по време на реконструкцията и строежа на електропроводите.
 • Проблеми при промяна на устройствения план на земята (ПУП).
 • Проблеми с придобиване на собственост върху земята за стъпките на електропровода и учредяване на право за строеж за тях.
 • Преминаване на електропроводи през лесозащитни пояси в района на Североизточна България и свързаното с това забавяне.
slide19

Сроковете за изпълнението и въвеждането в експлоатация на изброените енергийни обекти могат да бъдат забавени поради независещи от НЕК ЕАД причини, като:

 • Учредяване на сервитутно право на електропроводните линии.
 • Проблеми при провеждане на процедури по ЗОП – обжалване на решението за изпълнител на поръчката и др.
 • При необходимост от изготвяне оценка на въздействието на околната среда при изграждане на електрически подстанции и електропроводи.
 • Оперативност на електроенергийната система за изключване на електропроводи за подмяна на проводници, при осигуряване на сигурно и надеждно захранване на потребителите в района.
 • Промени в границите на NATURA 2000, границите на защитените територии или въвеждане на нови защитени територии.
slide20
Допълнителни условия за развитие на ВЕИ
 • Изграждане на яз. Яденица: ПАВЕЦ Чаира ще може да използва пълната си мощност. Наличието на 950 МW помпена мощност ще създаде по-добри условия за регулиране на непостоянния режим на работа на ВяЕЦ;
 • Новите ТЕЦ трябва да имат нисък технически минимум и възможност за често спиране и пускане;
 • Изграждане на газови турбини(ГТ). Комбинацията на неравномерния и непрогнозируем режим на ВяЕЦ с регулируемите режими на ВЕЦ, ПАВЕЦ и ГТ ще позволи покриване на подвърховата част на товаровата диаграма и стабилна работа на ТЕЦ и АЕЦ;
 • При всички случаи ЦДУ ще има право да управлява работата на ВяЕЦ, както прави с останалите видове генеририращи източници.