I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) - PowerPoint PPT Presentation

i nemzeti fejleszt si terv 2004 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) PowerPoint Presentation
Download Presentation
I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006)

play fullscreen
1 / 18
I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006)
102 Views
Download Presentation
millie
Download Presentation

I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. I. Nemzeti Fejlesztési Terv(2004-2006) Készítette:Koczka Csaba(M6MGTO)

 2. Általános tudnivalók • a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) fekteti le a 2004-2006 közötti időszak fejlesztési célkitűzéseit és prioritásait, valamint kijelöli a megvalósítás kereteit. • Nemzeti Fejlesztési Tervet minden olyan országnak készítenie kell, amelynek az egy főre eső GDP-je az EU-átlag 75%-a alatt van.

 3. A fő célok elérésére a NFT három specifikus célt fektetett le: • a versenyképesebb gazdaság • a humán erőforrások jobb kihasználása • a jobb minőségű környezet, illetve a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítése A célok elérésére 670 milliárd forint állt Magyarország rendelkezésére (Európai Unió Strukturális Alapjaiból).

 4. A források hatékony felhasználása érdekében a céloknak megfelelően fejlesztési prioritásokat jelölt ki a kormány: • a termelőszektor versenyképességének növelése • a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése • jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása • a regionális és helyi potenciál erősítése

 5. ANemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai • a források felhasználásának részletes szabályait meghatározó ún. központi (szektorális) és regionális operatív programok (OP) szakértők, minisztériumi köztisztviselők, és civil szervezeti partnerek közreműködésével készültek. Az OP-k prioritásokra, azok pedig intézkedésekre oszlanak. Az NFT képezi az Európai Bizottsággal folytatandó tárgyalások alapját, melynek eredményeként Közösségi Támogatási Keretszerződés készül. KTK rögzíti az EU, illetve Magyarország pénzügyi kötelezettségvállalását

 6. ANemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai • Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) • Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) • Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) • Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) • Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)

 7. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Az AVOP célja a mezőgazdaság modernizálása, a termelés hatékonyságának javítása, valamint a vidék fejlesztése. Az AVOP prioritásai: • a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban • a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése • vidéki térség fejlesztése • technikai segítségnyújtás

 8. Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) • célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése – különös figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésére, társadalmi kirekesztésük mérséklésére • kiemelt célkitűzése: a képzés, az oktatás, illetve a munkaerő-piaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítése, körülményeinek javítása

 9. A HEFOP prioritásai • aktív munkaerő-piaci intézkedések támogatása • a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés elősegítésével • az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása • az oktatási, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése • technikai segítségnyújtás

 10. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) • GVOP a termelőszektor modernizációját, valamint a fejlett gazdasági szolgáltató környezet kialakítását tűzi ki célul • a GVOP költségvetési kerete a 2004-2006 közötti időszakban több mint 154 milliárd forint, melyből a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a kutatásokon keresztül a nagyobb beruházások és az információs társadalom fejlesztéséig nyílik lehetőség pályázatok megvalósítására Magyarországon

 11. A GVOP prioritásai • a beruházás-ösztönzése • a kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztése • a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek segítése • az információs társadalom és gazdaság fejlesztése

 12. Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) • célja a környezetvédelmi és a közlekedés-infrastrukturális beruházások megvalósítása mellett a hátrányos helyzetű térségek telekommunikációs infrastruktúrájának javítása, illetve az egészségügy infrastrukturális fejlesztése az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével

 13. A KIOP prioritásai Környezetvédelem: • a települési környezetvédelem erősítése • a környezetbiztonság növelése • a természetvédelem erősítése • az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés: • a környezetkímélő közlekedési infrastruktúra fejlesztése • a közlekedési infrastruktúra elérhetőségét javító fejlesztések Technikai segítségnyújtás

 14. Regionális fejlesztés Operatív Program (ROP) • a Regionális Operatív Program felelős az ország hét régiójának egyenrangú fejlődéséért, a különbségek megszüntetéséért • fő célkitűzései: a gazdasági környezet javítása a turizmus támogatása és egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, a régiók emberi erőforrásainak és tudásállományának javítása, valamint környezetgazdálkodásuk fejlesztése

 15. A ROP prioritásai • a turisztikai potenciál erősítése • térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése • a régiók humán erőforrásának fejlesztése • technikai segítségnyújtás

 16. Következtetés • a magyar területfejlesztési politika jövőképe szerint a különböző társadalmi-gazdasági adottságú térségek eltérő, sajátos fejlődési pályán, de egymással összhangban fejlődnek, mérséklődnek a területi különbségek, és az ország, illetve régiói bekapcsolódnak az európai területi munkamegosztásba

 17. Források: • Nfu.hu • Euvonal.hu • Nkek.hu

 18. Köszönöm a figyelmet!