program bada statystycznych statystyki publicznej pbssp na rok 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008. Ocena skutków regulacji. Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS. Plan prezentacji. Podstawa prawna PBSSP PBSSP – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów Cele programu Etapy prac programowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program bada statystycznych statystyki publicznej pbssp na rok 2008

Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008

Ocena skutków regulacji

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Podstawa prawna PBSSP
 • PBSSP – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 • Cele programu
 • Etapy prac programowych
 • Harmonogram prac
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Wnioski

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

podstawa prawna pbssp
Podstawa prawna PBSSP

Ustawa o statystyce publicznej:

 • Coroczne przygotowywanie pbssp
 • Określa organy uprawnione do prowadzenia badań statystycznych
 • Art. 18 – określa opis badania

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

pbssp za cznik do rozporz dzenia rm
PBSSP – załącznik do rozporządzenia RM

Ujmuje:

 • badania GUS i innych organów uprawnionych (ministrów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa NBP i innych, w tym także wojewodów),
 • źródła danych
 • zakres zbieranych danych, podmioty zobowiązane do ich przekazywania oraz informacje o udostępnianiu danych statystycznych,
 • koszty badań i sposób ich finansowania

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

cele programu
Cele programu
 • Ogólny : pełni funkcję usługi publicznej w zakresie dostarczania użytkownikom statystyki rzetelnych i profesjonalnych danych statystycznych

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

cele programu cd
Celeprogramu(cd.)
 • Szczegółowe:
  • koordynacja prac statystycznych w ramach statystyki publicznej,
  • nakładanie obowiązków statystycznych,
  • informowanie użytkowników danych o zakresie wynikowych informacji statystycznych,

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

cele programu dok
Celeprogramu(dok.)
 • zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów władzy państwowej, administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych użytkowników
 • zapewnienie danych niezbędnych do określania podstawowych wielkości i wskaźników, do których ogłaszania (na podstawie odrębnych przepisów) jest zobowiązan Prezes GUS
 • zapewnienie wywiązywania się Polski z obowiązków informacyjnych wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodowych

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

etapy prac programowych
Etapy prac programowych
 • Opracowanie materiałów do przygotowania projektu pbssp (założenia, harmonogram, instrukcje kosztów, formularz „Ocena korzyści prowadzenia badania”, „Ankieta dla użytkownika informacji statystycznych statystyki publicznej”)
 • Zebranie propozycji do projektu wstępnego pbssp (wystąpienia pisemne, spotkania robocze)
 • Przygotowanie projektu wstępnego; Komisja Programowo - Metodologiczna GUS z udziałem przedstawicieli Rady Statystyki; zestawienie stanowisk do zgłoszonych uwag i opinii

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

etapy prac programowych dok
Etapy prac programowych (dok.)
 • Przygotowanie projektu programu do uzgodnień międzydziałowych i innych
 • Uzgodnienia międzydziałowe
 • Spotkania robocze – uzgadnianie spraw kontrowersyjnych,
 • Międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Rady Statystyki
 • Przekazanie projektu pbssp Radzie Statystyki, która przedkłada go Radzie Ministrów

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

harmonogram prac
Harmonogram prac

Określa :

 • Rodzaje prac do wykonania
 • Szczegółowe terminy
 • Wykonawców

Rozpoczęcie prac w październiku roku t-2

Zakończenie prac w czerwcu roku t-1

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

analiza koszt w i korzy ci
Analiza kosztów i korzyści
 • Koszty ponoszone przez jednostki prowadzące badania statystyczne:
  • są identyfikowane w PBSSP
  • rozszerzono zakres informacji dotyczących kosztów w PBSSP 2008 (wydzielenie kosztów na zapewnienie potrzeb informacyjnych UE - liczba godz.)
  • pilotaże Eurostatu w 2006 r. - ocena kosztów dot. rozporządzeń PE i Rady w sprawie transportu powietrznego i statystyki krótkookresowej

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

analiza koszt w i korzy ci cd
Analiza kosztów i korzyści (cd.)
 • Koszty respondentów:
  • dotychczas nie były określane dla całego programu
  • planowane podjęcie prac w tym zakresie przy kolejnym pbssp
  • pilotaże Eurostatu w 2006 r. - ocena obciążeń dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie transportu powietrznego i statystyki krótkookresowej
 • Ograniczanie kosztów i obciążeń:
  • prowadzących badania
  • respondentów

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

analiza koszt w i korzy ci dok
Analiza kosztów i korzyści (dok.)

Przez:

- ograniczanie zakresu badań (priorytetyzacja)

- prowadzenie badań reprezentacyjnych

 • szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych
 • zmianę częstotliwości
 • zastosowanie „progów”
 • zmianę technologii prac statystycznych

Korzyści – ocena złożona, zarówno pod względem koncepcyjnym jak i praktycznym. Wpływ statystyki ma głównie charakter pośredni. Wartość statystyki leży raczej w jej przydatności do oceny wpływu innych obszarów polityki.

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

wnioski
Wnioski
 • Konsultacje pozwalają na lepsze wypełnienie potrzeb użytkowników danych; rozszerzenie zakresu konsultacji w celu zaspokojenia potrzeb szerszego kręgu odbiorców danych z wykorzystaniem „Ankiety dla użytkownika informacji statystycznych statystyki publicznej”
 • Planowana ocena zewnętrzna PBSSP:

- zakresu badań w aspekcie dostosowania do potrzeb użytkowników,

- stosowanej metodologii

Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

wnioski dok
Wnioski (dok.)
 • Zwiększenie nacisku na zmniejszenie obciążeń respondentów:

– kontynuacja priorytetyzacji badań - „Ocena korzyści..”

– szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych,

– zmniejszenie częstotliwości

– szersze wprowadzanie „progów”

– przygotowanie formularzy elektronicznych

 • Rozszerzenie zakresu prac związanych z rozpoznaniem możliwości wykorzystania danych administracyjnych