kola u filipa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola u Filipa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola u Filipa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

Škola u Filipa - PowerPoint PPT Presentation

milla
96 Views
Download Presentation

Škola u Filipa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Škola u Filipa Druhý stupeň

 2. Spôsob vyučovania založený na odovzdá-vaní hotových poznatkov a zručností malv minulosti svoje opodstatnenie. Dnes však vedomosti rýchlo strácajú aktuálnosť, nahrádzajú ich novšie a treba ich neustále obmieňať a dopĺňať.Žiaci sa v škole nemôžu naučiť všetko, čo budúv dospelosti potrebovať. Ale môžu sa naučiť, ako po celý život získavať informácie a vzdelávať sa.V Škole u Filipa získajú motiváciu a dobrý základ pre svoje ďalšie vzdelávanie, rozvinutú čitateľskú, matema- tickú, prírodovednú, jazykovú a digitálnu gramotnosť.

 3. Pojem gramotnosť má v tomto prípadeširší zmysel: neznamená schopnosť čítaťa písať, ale schopnosť využívať v bežnom živote všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii (ako sú napríklad materinskýa cudzie jazyky, informačné technológie, postupy na riešenia problémov). Pod pojmom gramotnosť sa teda rozumie schopnosť žiaka aplikovať vedomostia zručnosti získané v priebehu povinnej školskej dochádzky, prezentovať svoje názory a postoje, riešiť a interpretovať problémy v rozličných situáciách.

 4. Poslanie Školy u Filipa Poslaním Školy u Filipa je umožniť žiakovi získať kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných schopností v materinskom a cudzom jazyku, využívania informačno-komunikačných technológií, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied, získať kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie.

 5. Cieľom výchovy a vzdelávania v Škole u Filipa je umožniť žiakovi: • Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti muža a ženy a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a štátom uznávanými cirkvami a náboženskými spoločenstvami. • Naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť. • Naučiť sa aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať.

 6. Naučiť sa pracovať s modernými informačnými technológiami. • Získať úctu k ľudským právam a základným slobodám, naučiť sa zdokonaľovať svoju osobnosťa celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť, naučiť sa kontrolovať svoje správanie, starať saa chrániť svoje zdravie a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

 7. Ako dosiahnuť ciele: • Aktívnym budovaním a rozvíjaním motiváciea záujmov žiakov. • Redukciou základného učiva v jednotlivých predmetoch v súlade s platnými zákonmi tak, aby sa uvoľnili kapacity žiakov aj pre iné než len pamäťové učenie. • Koordináciou učebných osnov jednotlivých predmetov tak, aby z hľadiska kvantity zodpovedali vývinovým kapacitám žiakov a z hľadiska obsahu umožňovali rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

 8. Rozvojom nielen pojmového a logického myslenia, ale aj obrazovo-symbolického spôsobu spracovania informácií, aby sa osobnosť detí rozvíjala harmonicky a žiaci rôznych typov sa mohli učiť bez stresu. • Posilnením rozvíjania vyšších kognitívnych funkcií (analýza a syntéza, porovnávanie, zovšeobecňovanie, hodnotenie, tvorivosť) modernými vyučovacími metódami. • Viacúrovňovými osnovami, ktoré obsahujú základné učivo (štandardy), rozširujúce učivoi témy pre mimoriadne nadaných.

 9. Variabilnou organizáciou vyučovania(frontálne vyučovanie, skupinová práca, individuálna práca, spájanie hodín,integrovanie predmetov, spájanie a delenie tried, preskupovanie žiakov v skupinách či triedach). • Vnútornou diferenciáciou vyučovania na základe záujmov a schopností žiakov. • Realizáciou edukačného poradenstva založeného na teórii SOI (Structure Of Intelect) - poradenstvo zamerané na odhalenie silných stránok jedinca s možnosťou ich ďalšieho rozvíjania a tréningu nedostatočne rozvinutých schopností.

 10. Profil absolventaŠkoly u Filipa

 11. Absolvent Školy u Filipa : - je slobodný • je vzdelaný • je sebavedomý • spolupracuje • má vlastný názor podložený vedomosťami • vie asertívne prezentovaťvlastný názor • je otvorený • je tolerantný

 12. Absolvent Školy u Filipa dokáže: • získavať, triediť a  interpretovať informácie • kriticky uvažovať a hodnotiť • vyberať, porovnávať a vyhodnocovať primerané stratégie riešenia problémov • formulovať a prezentovať svoje interpretácie • aplikovať naučené poznatky v praktickom živote

 13. Absolvent Školy u Filipa vie efektívne používať moderné informačné technológie k celoživotnému vzdelávaniu. Absolvent Školy u Filipa ovláda aspoň jeden cudzí jazykslovom a písmom.

 14. Hodnotenie žiakov • Princíp spravodlivosti • Princíp rôznorodosti • Princíp humanizmu Je potrebné povedať žiakom svoje požiadavkya ukázať im na príklade niektorých odpovedí, aké vedomosti sú dostatočné, dobré či výborné. Pri hodnotení je nevyhnutné rozobrať odpoveď a poukázať na to, na čo sa má žiak zamerať. MOTIVÁCIA

 15. Kombinované hodnotenie: SLOVNÉ a BODOVÉ (percentuálne), na jeho základe neskôr klasifikácia • Ústne skúšanie a kontrolné práce budú žiakom ohlásené vopred, krátke písomné preskúšanie bude vykonávané priebežne. • Žiak má právo na opravu hodnotenia rovnocenným opakovaným preskúšaním.

 16. Rozvrh dňa v 5. ročníku

 17. Bloky: • Ranná komunita: • etická výchova (1) • Humanitný blok (8): • slovenský jazyk a literatúra (5), dejepis (1), zemepis (2) • Prírodovedný blok (8): • matematika (5), prírodopis (2), technická výchova (1) • Jazykový blok (5): • anglický jazyk (4), konverzácia v anglickom jazyku (1) - nepovinný • Výchovno-vzdelávací blok (7): • výtvarná výchova (2), hudobná výchova (1), telesná výchova (2), informatika (1) - nepovinný

 18. Cieľ Školy u Filipa:čitateľská gramotnosť • Čitateľská gramotnosť – porozumenie a používanie písaných textov a uvažovanie o nich pri dosahovaní osobných cieľov, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností. • Žiaci v Škole u Filipa rozvíjajú svoje zručnosti vo všetkých procesoch, ktoré sú potrebné pre úplné porozumenie textov: získavanie informácie, porozumenie, interpretácie, uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie a uvažovanie o forme textu a jeho hodnotenie.

 19. Cieľ Školy u Filipa:matematická gramotnosť Matematická gramotnosť – schopnosť rozpoz-nať a pochopiť úlohu matematiky vo svete, robiť zdôvodnené hodnotenia, používať matematiku spôsobmi, ktoré zodpovedajú potrebám života konštruktívneho, zaujatého a rozmýšľajúceho občana. V Škole u Filipa nám nestačí len reprodukcia naučeného materiálu, vykonávanie rutinných výpočtov a riešenie rutinných problémov. Uvedieme niekoľko príkladov úloh zameraných na túto úroveň matematickej gramotnosti, ktorá nám ale nestačí: Riešte rovnicu: 7x - 3 = 13x + 15. Nájdite priemer čísiel : 7, 12, 8, 14, 15, 19. Napíšte 69 % ako zlomok.

 20. O niečo vyššia úroveň umožňujúcariešenie úloh, ktoré nie sú úplne rutinné, ale obsahujú známe alebo pomerne známe prvky. Úlohy spojené s touto úrovňou kompetencií vyžadujú schopnosť prepojenia rôznych oblastí matematiky alebo nenáročné rozšírenie známeho materiálu. Príkladom môže byť táto úloha: Mária býva dva kilometre do školy, Martin 5 kilometrov. Ako ďaleko od seba bývajú Mária a Martin.

 21. Ale ani s touto úrovňou sa v Školeu Filipa neuspokojíme. Naším cieľomje, aby každý žiak dosiahol svoju maximálnu úroveň matematickej gramotnosti, ktorá zodpovedá jeho predpokladom a schopnostiam. • Pracujeme na tom, aby mal každý žiak dobre vyvinuté zručnosti, bol schopný preniknúť do podstaty úlohy a obhájiť svoj postup. • Chceme, aby si každý žiak vedel vybrať, porovnávať a vyhodnocovať primerané stratégie riešenia problémov, aby uvažoval o svojom postupe, dokázal formulovať a prezentovať svoje interpretácie.

 22. Tuleň musí dýchať dokonca aj vtedy, keď spí vo vode. Martin pozoroval tulene po dobu jednej hodiny. Na začiatku jeho pozorovania sa tuleň nachádzal na hladine a nadychoval sa. Potom sa potopil na dno mora a zaspal. Z morského dna vyplával za 8 minút pozvoľna na hladinu a znova sa nadýchol. Za tri minúty sa vrátil späť na morské dno. Martin si všimol, že celý tento proces prebiehal veľmi pravidelne. Kde sa nachádzal tuleňpo jednej hodine? Kompetencie na tejto najvyššej úrovni zahŕňajú rozvinuté uvažovanie, argumentáciu, abstrakciu, zovšeobecnenie, modelovanie, originálny prístup, spojenie viacerých zložitých metód, ktoré sú potrebné na vyriešenie úlohy.Príklad takejto úlohy:

 23. Úloha zároveň demonštruje, že jednoduchá matematika sa dá tiež použiť k porozumeniu sveta okolo nás. Skúsenosť s takýmto využitím matematiky rozvíja kritické myslenie žiaka a pripravuje ho na život viac ako riešenie tradičných úloh.

 24. Cieľ Školy u Filipa:prírodovedná gramotnosť Prírodovedná gramotnosť – schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom nastali v dôsledku ľudskej aktivity. Prírodovedná gramotnosť si vyžaduje istú úroveň čitateľskej i matematickej gramotnosti a neznamená len zvládnutie „predpísaných” informácií (učiva), ale vyžaduje si aj ich kritické posúdenie a využitie. Príkladom je nasledujúca úloha.

 25. Autobus ide po rovnom úseku cesty.Vodič autobusu Rudolf má na palubnej doske postavený pohár s vodou: Zrazu musí Rudolf zabrzdiť.Čo sa stane s vodou v pohári? • A hladina vody zostane vodorovná. • B voda sa vyleje cez okraj 1. • C voda sa vyleje cez okraj 2. • D voda sa vyleje, ale nemôžešpovedať, či cez okraj 1 alebo 2.

 26. V úlohe môžeme pokračovať: • Rudolfov autobus je, podobne ako väčšina autobusov, poháňaný naftovým motorom. Tieto autobusy prispievajú k znečisteniu životného prostredia. V niektorých mestách premávajú trolejbusy. Tie sú poháňané elektrickým motorom. Napätie potrebné pre elektrický motor trolejbusu obstaráva nadzemné vedenie (ako u električiek). Elektrinu dodáva elektráreň využívajúca fosílne palivá. Zástancovia používania trolejbusov v mestách hovoria, že trolejbusy neprispievajú k znečisťovaniu životného prostredia. Majú títo zástancovia trolejbusovej dopravy pravdu? Vysvetli svoju odpoveď.

 27. Cieľ Školy u Filipa:digitálna gramotnosť • Digitálna gramotnosť sa chápe ako schopnosť porozumieť informáciáma používať ich v rôznych formátochz rôznych zdrojov, ktoré sa prezentujú prostredníctvom IT. • Všetci žiaci by mali mať každodenný prístup k online informáciám a poznatkom a vedieť ich využívať pre svoje vzdelávanie.

 28. Špecifické ciele: • Integrovať IT do vyučovania všetkých predmetov. • Zaradiť predmet informatika do učebných plánov ako voliteľný predmet od 5. ročníka. • Zaradiť medzipredmetové projekty podporujúce využívanie IT do hodinovej dotácie učebných predmetov, resp. učebných plánov. • Pripraviť digitálnu podobu učebných textov a materiálov tak, aby tieto zabezpečili doplnkovú formu vyučovania rôznych predmetov s podporou IT.

 29. Cieľ Školy u Filipa:jazyková gramotnosť Každý žiak Školy u Filipa ovláda aspoň jeden cudzí jazyk tak, že ho vie ho používať slovom aj písmom.

 30. Jazykovou gramotnosťou rozumieme schopnosť žiaka dorozumieť savšetkými formami komunikácie na stredne pokročilej úrovni. • Žiaci ovládajú základnú gramatiku , dokážu tvoriť otázky v prítomnom, minulom, budúcom čase. Ovládajú anglický slovosled, pravidelné, nepravidelné podstatné mená, prídavné mená, ich stupňovanie, číslovky, radové, základné, predložky, slovesá pravidelné, nepravidelné.

 31. Čítanie– na základe prečítaného materiálu žiaci dokážu komunikovať, diskutovať,klásť otázky a odpovedať v cudzom jazyku. Vedia zistiť hlavnú myšlienku. • Písanie- žiaci vedia napísať svoj životopis, pohľadnicu, list, príbeh, pozvánku. Vedia správne hláskovať. • Hovorenie- diskutujú a konverzujú na rôzne témy, vedia vyjadriť svoj názor, vedia získať informáciu. Žiaci majú správnu výslovnosť. • Počúvanie - rozumejú vypočutému rozhovoru, vedia zapísať poznámky z vypočutého textu.

 32. Dokážu komunikovať na tieto témy: ja a moja rodina, moje záujmy, moja krajina, život v škole, jedlo, oblečenie, nakupovanie, anglicky hovoriace krajiny, sviatky, príroda, cestovanie. • Žiaci získajú pevné základy z anglického jazyka. • Žiaci sú vedení k samostatnosti, k tvorivej a intenzívnej práci. • Žiaci dokážu samostatne pracovať s výkladovým, prekladovým slovníkom ako aj s inými zdrojmi. • Žiaci prechádzajú z reproduktívnej na produktívnu formu komunikácie. • Dokážu si uplatniť vedomosti v komunikačných situáciách. Žiaci sú pripravení na ďalšie štúdium na strednej škole.