slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jn 5,18 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jn 5,18

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Jn 5,18 - PowerPoint PPT Presentation

milica
144 Views
Download Presentation

Jn 5,18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Užtat žydai ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju Tėvu, šitaip lygindamas save su Dievu. Jn 5,18

 2. Jei tik aš pats apie save liudyčiau, mano liudijimas nebūtų tikras [negaliotų]. Jn 5,31

 3. 1. Jonas Krikštytojas Bet apie mane liudija kitas, ir aš žinau jo liudijimą apie mane esant tikrą. Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną, ir jis paliudijo tiesą. Jn 5,32-33

 4. 2. Jėzaus darbai Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono: tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti Tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs Tėvas. Jn 5,36

 5. 3. Dievas iš dangaus Taip! Mane pasiuntęs Tėvas paliudijo apie mane. Jn 5,37 Balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“ Mt 3,17

 6. 4. Šventas Raštas Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Jn 5,39-40

 7. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Jn 14,6

 8. „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“. Jn 7,38

 9. 5. Šventoji Dvasia Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Jn 5,39

 10. 6. Tikintieji Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Jn 5, 40

 11. 7. Pats Jėzus Kristus „Nors aš ir liudiju pats apie save, mano liudijimas yra tikras, nes aš žinau, iš kur esu atėjęs ir kur einu. O jūs nežinote, nei iš kur aš atėjęs, nei kur einu. Jn 8,14

 12. Jėzus yra Dievo Sūnus! • Jonas Krikštytojas • Geri darbai • Tėvas iš dangaus • Šventas Raštas • Šventoji Dvasia • Tikintieji • Pats Jėzus Kristus Ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų!