faktory efektivity spolupr ce obc financov n svazk obc
Download
Skip this Video
Download Presentation
Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Faktory efektivity spolupráce obcí Financování svazků obcí. Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů Ústav územního rozvoje, 26. listopadu 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů' - mili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
faktory efektivity spolupr ce obc financov n svazk obc

Faktoryefektivity spolupráce obcí Financování svazků obcí

Práce s mikroregiony na úrovni krajů

Metodika tvorby a využití

rozvojových dokumentů mikroregionů

Ústav územního rozvoje, 26. listopadu 2008

problematika spolupr ce obc
Problematika spolupráce obcí
  • Řešitel GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství – 15 let se věnuje regionálnímu rozvoji.
 • Zkušenosti z praxe – strategické dokumenty svazků obcí.
 • Výzkumný úkol pro MMR ČR č. WB-07-05 „Spolupráce obcí jako faktor rozvoje“ (2005-2006).
 • Rozvíjení věcné problematiky (nastavení rozvojových směrů, volba nástrojů, zapojení aktérů) ve výzkumném úkolu MMR ČR č. WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“ (2007-2011).

Faktory efektivity spolupráce obcí

v chodiska
Východiska
 • Spolupráce = „součinnost určitého množství subjektů při dosahování určitého cíle“.
 • Na obecní úrovni velmi různorodá mozaika forem spolupráce, překrývání členství, nesystémový přístup obcí.
 • Často nevyřešeny základní procesní, organizační a ekonomické otázky – efekty spolupráce jsou nedostatečné.
 • Koordinace x Kooperace.
 • Nastavení a průběh spolupráce („faktory efektivity“) jsou rozhodujícími prvky pro možnost a schopnost tvorby a realizace strategických rozvojových dokumentů (SRD).

Faktory efektivity spolupráce obcí

faktory ovliv uj c spolupr ci
Faktory ovlivňující spolupráci
 • Motivace spolupracujících subjektů.
 • Počet a charakter subjektů.
 • Forma spolupráce.
 • Účel, charakter a náplň činnosti.
 • Nastavení vnitřních procesů.
 • Ekonomický rámec.
 • Průmět faktorů do tvorby a nastavení SRD.

Faktory efektivity spolupráce obcí

motivace p iny spolupr ce
Motivace – Příčiny spolupráce
 • Snaha o řešení společných problémů.
 • Prosazení společných zájmů.
 • Realizace větších rozvojových projektů.
 • Úspory v organizační i ekonomické oblasti.
 • Spolupráce obcí umožňuje dosáhnout rozvojových cílů, které jsou jednou obcí nerealizovatelné.
 • Využití synergického efektu.

Faktory efektivity spolupráce obcí

po et spolupracuj c ch obc ve svazc ch obc
Počet spolupracujících obcí ve svazcích obcí

Faktory efektivity spolupráce obcí

charakter subjekt forma spolupr ce
Charakter subjektůForma spolupráce

Obce

↔ Svazek obcí

↔ Společná právnická osoba

↔ Smlouva ke splnění konkrétního úkolu

Obce a jiné subjekty

↔ Zájmové sdružení právnických osob

↔ Obecně prospěšná společnost

↔ …

 • Vztahy mezi členy
 • Formy zapojení a aktivita členů

Faktory efektivity spolupráce obcí

v cn r mec spolupr ce
Věcný rámec spolupráce

Účel spolupráce

 • Celkový rozvoj území
 • Rozvoj určitých aspektů území

Náplň spolupráce

 • Výměna zkušeností
 • Poskytování veřejných služeb
 • Sdružování prostředků
 • Realizace projektů

Faktory efektivity spolupráce obcí

vnit n faktory ovliv uj c funk nost spolupr ce obc
Vnitřní faktory ovlivňující funkčnost spolupráce obcí
 • Způsob řízení.
 • Existence či neexistence profesionálních pracovníků.
 • Způsob komunikace.
 • Frekvence a náplň setkávání členů.
 • Způsob dospívání k rozhodnutí, resp. konsenzu.
 • Závaznost přijatých rozhodnutí.
 • Vzájemné vztahy mezi zástupci členů.
 • Koncepční dokumenty.

Faktory efektivity spolupráce obcí

ekonomick r mec
Ekonomický rámec

Členění nákladů:

 • Běžné náklady společné činnosti.
 • Náklady realizace programů a projektů.

Členění zdrojů:

 • Vlastní zdroje obcí (finanční či naturální příspěvek, příspěvek pravidelný či dle potřeby).
 • Cizí zdroje – veřejné či soukromé zdroje (zejména dotace, dále např. sponzoring).
 • „Jak zajistit finanční prostředky na realizaci společných aktivit“, tj. „kolik kdo musí přispět a co z toho kdo bude mít“.
 • Zásadním tématem je sdružování prostředků.

Faktory efektivity spolupráce obcí

v praxi uplat ovan p stupy ke sdru ov n prost edk
V praxi uplatňované přístupy ke sdružování prostředků
 • Příspěvek na obyvatele – široká variabilita, pouze malý podíl rozpočtu svazku, obvykle financování provozu svazku.
 • Financování společných projektů dle míry zapojení, resp. dle efektů – obvykle projekty vybrané skupiny obcí (např. ČOV, kanalizace – dle skutečných nákladů, cyklostezky dle km na území obce apod.).
 • Financování celosvazkových projektů:
  • Rovný příspěvek obcí – projekty s rovným dopadem (značení, informační tabule, propagace).
  • Příspěvek dle velikosti obce.
 • X převládají individuální projekty obcí – individuální financování (společné aktivity zejména v oblasti výstavby technické infrastruktury a cestovního ruchu).

Faktory efektivity spolupráce obcí

ekonomick anal za svazk obc kraje jihomoravsk a vyso ina vybran p klady v roce 2005
Ekonomická analýza svazků obcí– kraje Jihomoravský a Vysočina(vybrané příklady v roce 2005)

Faktory efektivity spolupráce obcí

struktura v daj svazk obc v kraj ch jihomoravsk m a vyso ina 2005
Struktura výdajů svazků obcí v krajích Jihomoravském a vysočina (2005)

Výdajové skupiny: 1 – Zemědělství a lesní hospodářství, 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 3 – Služby pro obyvatelstvo, 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti, 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana, 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Faktory efektivity spolupráce obcí

rozpo tov objemy mikroregion kraj jihomoravsk ho a vyso ina v roce 2005
Rozpočtové objemy mikroregionů krajů Jihomoravského a vysočina v roce 2005

Faktory efektivity spolupráce obcí

z v ry v ekonomick oblasti
závěry v ekonomické oblasti
 • Bariéry spolupráce obcí v ekonomické oblasti:
  • Nedořešené financování ad hoc akcí, tj. jednotlivých rozvojových projektů.
  • Nízké uvědomění si ekonomických synergických prostředků a možností plynoucích ze sdružování prostředků.
  • Absence dlouhodobého finančního plánování.
  • Formální spolupráce  tříštění kapacit i financí.

Při sdružování prostředků je zejména třeba:

 • Přihlížet k možnostem a specifikům jednotlivých obcí.
 • Rozvíjet mechanismy kumulování financí – např. vytvořit společný rozvojový fond.

Faktory efektivity spolupráce obcí

faktory efektivity spolupr ce
Faktory efektivity spolupráce

Legislativní pravidla

Spolupráce obcí

Správní prostředí

Ekonomický systém

Vhodná forma spolupráce

Způsoby

řízení

Struktura spolupráce

Kvalifikovaný aparát

Způsoby komunikace

Způsob

financování

Množství

subjektů

Procesy rozhodování

Faktory efektivity spolupráce obcí

z v r
Závěr
 • Spolupráce vyplývá
  • Z potřeby společných aktivit v určité oblasti.
  • Z omezených zdrojů.
  • Z předpokladů aktérů k řešení jednotlivých typů aktivit.
 • Předpoklady fungování spolupráce:
  • Vyjasnění vnějšího kontextu spolupráce.
  • Nastavení vnitřních procesů spolupráce.
  • Ekonomický systém umožňující flexibilní činnost.
  • Klíčový vliv - ochota a schopnost aktérů spolupracovat.

Faktory efektivity spolupráce obcí

slide18
Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Binek, Ph.D.

GaREP, spol. s r.o.

společnost pro regionální ekonomické poradenství

nám. 28. října 3

602 00 Brno

www.garep.cz

[email protected]

Tel. : 545 242 846

Faktory efektivity spolupráce obcí

ad