rachunkowo kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowo ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rachunkowość kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowości PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rachunkowość kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Rachunkowość kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowości - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Rachunkowość kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowości. Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Dr Marcin Kaczmarek. Geneza „rachunkowości kreatywnej”. Lata 90-te XX w. Wielka Brytania – pierwsze wzmianki w brytyjskim środowisku rachunkowości:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rachunkowość kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowości


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rachunkowo kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowo ci

Rachunkowość kreatywna a perspektywy rozwoju rachunkowości

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Rachunkowości

Dr Marcin Kaczmarek

geneza rachunkowo ci kreatywnej
Geneza „rachunkowości kreatywnej”

Lata 90-te XX w. Wielka Brytania – pierwsze wzmianki w brytyjskim środowisku rachunkowości:

 • J. Griffiths (dziennikarz) 1986 r. „Creative Accounting: How to make your profit what you want them to be.”
 • R. Parker „…wykorzystywanie sprawozdań finansowych raczej do wprowadzania w błąd aniżeli informowania”
 • B. Elliot, J. Elliot „Rachunkowość kreatywna sugeruje, że zarząd przedsiębiorstwa przygotował informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych w sposób satysfakcjonujący raczej jego samego aniżeli akcjonariuszy”
slide3
Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej, 2001 r.

„MSR są ogólne ze swojej strony. Starają się koncentrować na generalnych zasadach niż na detalach. Gdyby MSR skupiły się na detalach to był by to opis wyłącznie jednej transakcji. Dla innej należałoby układać inne rozwiązania.”

slide5

Polityka rachunkowości

Naturalny, zgodny z prawem, element twórczy wykorzystywany przez jednostkę sporządzającą sprawozdania finansowe wspierający decyzje co do sposobu liczenia, który najlepiej spełnia wymogi wynikające z dążenia do ujmowania w sprawozdaniach finansowych wiarygodnych informacji.

slide6

Rachunkowość kreatywna

Unikanie określonych skutków regulacji

obowiązujących w rachunkowości przez

zastosowanie technik, które pozwalają na

dokonanie pomiaru zgodnie z interesem

jednostki sporządzającej sprawozdanie.

oszustwo gospodarcze
Oszustwo gospodarcze
 • Przestępstwo kierunkowe
 • Działanie mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej
 • Warunki graniczne oszustwa:
  • istotne zafałszowanie informacji,
  • świadomość fałszu w momencie składania oświadczenia,
  • poleganie przez ofiarę na fałszywej informacji,
  • szkoda jako skutek.
nadu ycie gospodarcze
Nadużycie gospodarcze

Abususoznacza: czyn oszukańczy, oszustwo lub zwyczaj korupcyjny; niewłaściwe wykorzystanie lub traktowanie.[1]

W kodeksie karnym[2]nadużycie określone jest jako działanie osoby, która będąc obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową oraz działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

[1] Webster’s Dictionary, Houghton Miffilin, Boston 1996, s. 47.

[2] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Kodeks Karny, Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553, art. 296.

oszustwo wed ug msrf nr 240a
Oszustwo według MSRF nr 240A

Zamierzone fałszywe przedstawienie informacji finansowych przez osoby z kierownictwa, pracowników lub inne osoby, które może polegać na:

 • manipulacji, fałszowaniu lub zmianie zapisów księgowych lub dokumentów, które były ich podstawą,
slide11

MSRF 240A

2) zniekształcaniu lub umyślnym pominięciu w sprawozdaniu finansowym zdarzeń operacji gospodarczych i innych istotnych informacji niezgodnie z ich treścią, a także rejestrowaniu transakcji pozornych,

3) umyślnym nieprawidłowym stosowaniu zasad rachunkowości,

4) zawłaszczaniu majątku jednostki.

oszustwa i nadu ycia pope niane przez kierownik w
Oszustwa i nadużycia popełniane przez kierowników

Edwin H. Sutherland – „przestępstwo w białych kołnierzykach”

„…Przestępstw uczymy się podobnie jak innych dziedzin na przykład rachunkowości. Nauka przestępczości odbywa się w drodze komunikacji z innymi osobami a skłonności przestępcze nie pojawiają się bez ingerencji osób trzecich.…”

motywy dzia ania sprawc w oszustw i nadu y z wykorzystaniem stanowiska
Motywy działania sprawców oszustw i nadużyć z wykorzystaniem stanowiska:
 • życie ponad stan,
 • nieodparta żądza bogacenia się,
 • wysokie zadłużenie osobiste,
 • bliskie powiązania z klientami,
 • poczucie, że wynagrodzenie jest niewspółmierne do odpowiedzialności,
 • kombinatorstwo,
 • pokonanie systemu jako wyzwanie,
 • uzależnienie od hazardu,
 • nadmierna presja rodziny lub otoczenia.
slide15
Donald E. Cressey – kierownicy defraudanci, „….nadużywający zaufania….”

Okazja

Trójkąt

oszustw

Racjonalizacja

Presja

nadu ycia pope niane przez pracownik w
Nadużycia popełniane przez pracowników
 • Hollinger i Clark – badanie 10 tys. amerykańskich pracowników.

„Thefts by Employees„

„Główny motyw kradzieży popełnianych przez pracowników to warunki pracy, natomiast rzeczywiste koszty tego problemu w gospodarce są daleko zaniżone.”

przyk ady nadu y pope nianych przez pracownik w
Przykłady nadużyć popełnianych przez pracowników:
 • wykorzystanie rabatów pracowniczych przy zakupie towarów dla przyjaciół i krewnych,
 • wynoszenie produktów należących do firmy,
 • pobieranie wynagrodzeń za nieprzepracowane godziny,
 • inkasowanie kwoty większej, niż w rzeczywistości z tytułu wydatków służbowych,
 • przedłużanie przerw obiadowych i innych bez zgody zwierzchnika,
 • spóźnianie się i wcześniejsze wychodzenie z pracy,
 • przedstawianie fikcyjnych zwolnień lekarskich,
 • ociąganie się i nie przykładanie do pracy,
 • wykonywanie powierzonych obowiązków pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
slide18
W. Steve Albrecht

Deterring Fraud: The Internal Auditor’s Perspective

W latach 80-tych przeprowadził wraz z zespołem badania ankietowe 212 oszustw wśród audytorów wewnętrznych, którym zdarzyły się nadużycia.

rola bieg ego rewidenta w dostarczaniu wiarygodnych informacji ekonomicznych
Rola biegłego rewidenta w dostarczaniu wiarygodnych informacji ekonomicznych

Właściciele

i użytkownicy

zewnętrzni

Kierownictwo

jednostki

Biegły rewident

Atestacja informacji

reformy nadzoru w a cicielskiego wielka brytania lata 80 te
Reformy nadzoru właścicielskiego Wielka Brytania lata 80-te.

1991 –Komitet Candbury-ego powołany przez Financial Reporting Council

Cel: Opracowanie raportu na temat finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego w spółkach.

1992 – Raport Cadbury-ego

„Kodeks Dobrych Praktyk”: otwartość, bezstronność, rzetelność, odpowiedzialność.

candbury kodeks dobrych praktyk
Candbury„Kodeks Dobrych Praktyk”
 • Rada dyrektorów (Rada Nadzorcza)
  • Dyrektorów wykonawczych
  • Dyrektorów niewykonawczych
 • Kontrola i sprawozdawczość:
  • Prezentowanie wyrażonej i zrozumiałej oceny sytuacji przedsiębiorstwa należy do obowiązków rady.
  • Rada powinna zapewnić utrzymanie bezstronnych i profesjonalnych stosunków z audytorami.
slide27

3. Rada powinna powołać komitet ds. rewizji finansowej złożony z przynajmniej trzech dyrektorów niewykonawczych mający pisemny zakres pełnomocnictw, który jasno określa ich prawa i obowiązki.

4. Zarząd powinien wyraźnie określić zakres swojej odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdań finansowych i przedstawić go obok oświadczenia audytorów dotyczącego ich odpowiedzialności związanej z badaniem sprawozdań.

5. Zarząd powinien składać raport na temat efektywności systemu kontroli wewnętrznej

1995 raport greenbury ego
1995 – Raport Greenbury-ego

Kodeks dobrych praktyk w ustalaniu wynagrodzeń zarządu:

 • Komitet ds. wynagrodzeń.
 • Ujawnianie informacji o wysokości wynagrodzeń.
 • Polityka płacowa.
 • Okres kontraktu oraz sposób jego rozwiązania.
struktura combined code
Struktura Combined Code

Każda propozycja zawarta w Kodeksie skonsolidowanym jest ujęte w dwóch płaszczyznach:

 • Principles of GoodGovernance (PGG) – Założenia nadzoru właścicielskiego
 • Codes of Best Practice (CBP) – Zasady dobrej praktyki
d1 financial reporting
D1. Financial Reporting

PGG – „Rada powinna przedstawić wyważoną i zrozumiałą ocenę pozycji przedsiębiorstwa oraz jego perspektyw rozwojowych.”

CBP

„D1.1. Dyrektorzy powinni wyjaśnić, w jaki sposób wywiązali się ze swojej odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdań finansowych. Audytorzy powinni wyraźnie określić swoją odpowiedzialność związaną z badaniem sprawozdań finansowych….”

1999 turnbull raport
1999 Turnbull Raport

InternalControl: Guidance for Directors of ListedCompaniesIncorporatedinthe United Kingdom

 • Kładzie nacisk na zarządzanie ryzykiem.
 • Rada dyrektorów (rada nadzorcza) powinna regularnie upewniać się, że funkcjonujące procedury monitorowania ryzyka są skuteczne.
 • Nacisk na procedury, które umożliwiają odpowiednio szybką reakcję korporacji na główne rodzaje ryzyk.
sarbanes oxley act sox
Sarbanes-Oxley Act (SOX)
 • Senator Paul Sarbanes z Maryland
 • Kongresment Michael G. Oxley z Ohio

Podpisana przez prezydenta Busha w dniu 30 czerwca 2002.

Cel: Wzmocnienie nadzoru nad spółkami giełdowymi w celu odzyskania zaufania inwestorów do rynków kapitałowych, czyli lepszej ochrony interesu publicznego.

charakterystyka sox
Charakterystyka SOX
 • Wszystkie firmy świadczące usługi w zakresie rachunkowości są zobowiązane do zarejestrowania się.
 • Powinny ujawnić:
  • listy klientów, u których badały roczne sprawozdania finansowe w ubiegłym roku,
  • listy klientów bieżącego roku,
  • honoraria otrzymane od każdego z klienta za:
   • rewizję finansową,
   • dodatkowe usługi księgowe,
   • usługi spoza rachunkowości,
slide35

sposób kontrolowania jakości świadczonych usług księgowych i rewizyjnych,

 • informacje o wszelkich procesach karnych, cywilnych czy administracyjnych dotyczących raportu biegłych rewidentów.
wymagania sox dotycz ce rewizji finansowej
Wymagania SOX dotyczące rewizji finansowej
 • Wszystkie dokumenty robocze oraz dodatkowe stanowiące podstawę raportu biegłego rewidenta muszą być przechowywane przez 7 lat.
 • Oprócz opinii biegłego rewidenta wymagana sjest druga opinia osoby kompetentnej.
 • Raport z badania sprawozdań finansowych musi określać zakres badania przez rewidenta systemu kontroli wewnętrznej.
 • Audytorzy są zobowiązani do przestrzegania standardów etycznych.
risk management and internal control in the eu
„Risk Management and Internal Control in the EU”
 • Nawiązanie do Raportu Thunbulla z 1999 r.
 • Uporządkowano i zmniejszono różnice w zakresie nadzoru korporacyjnego na terenie UE.
 • Nałożono odpowiedzialność na zarząd za kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem.
 • Rada nadzorcza ma odgrywać podstawową rolę w zapewnieniu skuteczności działań.
 • Organy nadzorcze „sponsorzy ładu korporacyjnego” a kontrola wewnętrzna i zarządzeni ryzykiem to filary tego ładu.
slide38

Ocena systemu kontroli wewnętrznej będzie dokonywana przez organy wewnętrzne a nie przez biegłego jak w SOX.

 • W porównaniu z SOX przedmiot oceny poza kontrolą wewnętrzną poszerzono o badania zgodności z wymogami prawa oraz ich skuteczności operacyjnej.

„Skuteczna kontrola wewnętrzna, której przedmiotem są dwa dodatkowe obszary, jest bardziej złożona i trudniejsza do wdrożenia gdyż obejmuje szereg zjawisk hybrydowych, które trzeba przypisać odpowiednim zdarzeniom powtarzalnym, jako ich ewentualne cechy przypadkowe.”