p stupnost dokument
Download
Skip this Video
Download Presentation
PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada. Na co se můžete těšit?. V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:. Něco k datovým schránkám A teď k dokumentům Přístupnost dokumentů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ' - mikko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
na co se m ete t it
Na co se můžete těšit?

V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

 • Něco k datovým schránkám
 • A teď k dokumentům
 • Přístupnost dokumentů
 • Sedm zásad pro přístupnost dokumentů
datov schr nka ide ln komunikace pro ozp
Datová schránka - ideální komunikace pro OZP
 • Zákonem stanovená povinnost ke komunikaci
 • Povinné pro právnické osoby a orgány veřejné moci
 • Dobrovolné pro neziskový sektor a fyzické osoby
 • Efektivní a rychlá komunikace elektronickou formou
 • Ideální kanál pro přenos elektronických dokumentů
n kolik zp sob pou v n ds
Několik způsobů používání DS
 • Aplikace ISDS (www.mojedatovaschranka.cz)
 • Přístupné webové rozhraní (www.opends.cz)
 • Zásuvné moduly do e-mailových klientů (MS Outlook 2003-2010, ThunderBird, Eudora, Emoze+)
 • Speciální aplikace (Adobe, InCore)
 • V budoucnu propojení s webmailovými službami
pr va a povinnosti
Práva a povinnosti

Máte-li zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, pak:

 • Orgán veřejné moci s vámi musí VŽDY komunikovat výhradně datovou schránkou (způsob doručení poštou nemá právní platnost, nepřevzetí zásilky)
 • Vy MŮŽETE komunikovat datovou schránkou (ale i poštou)
 • Úřad je povinen VÁM ODESLAT dokument do datové schránky (§17 zákona)
 • Úřad je povinen OD VÁS PŘIJMOUT dokument vždy (§18 zákona)
datov schr nka p jem od adu
Datová schránka: Příjem od úřadu
 • Podle §17 zákona OVM zašle dokument do datové schránky a jiný způsob doručení se neužije.
 • Správní řád (500/2004 Sb.) udává povinnost doručit pouze v souladu se zákonem, dokument od OVM poslaný poštou tedy není řádně doručen a nemůže mít správní platnost
 • OVM musí elektronický dokument VŽDY podepsat (z podpisu lze zjistit identitu konkrétní osoby i s kontakty)
 • Správní řád připouští povinnost seznámit s dokumentem jiným způsobem, pokud se s ním nemůžete seznámit z jeho povahy (po technické stránce, pokud není přístupný)
 • Můžete se dohodnout na tom, že vám dokumenty budou zasílány i v jiném formátu, než v PDF/A
 • POZOR: Nesplnění povinnosti OVM způsobuje problém na obou stranách, neúčinnost úkonu!
datov schr nka odesl n na ad
Datová schránka: Odeslání na úřad
 • Vy MŮŽETE odeslat dokument jakkoliv, výhoda datové schránky je jasná
 • Můžete odeslat dokument v JAKÉMKOLIV akceptovatelném formátu a NEMUSÍ BÝT PODEPSÁN!
 • Podle §18, odst. 2 zákona úkon učiněný DS má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný
 • Do DZ lze vložit buď dokument, nebo celou datovou zprávu od jiného OVM (doložení bezdlužnosti, přiznání důchodu, apod.) a OVM je povinen v této formě to akceptovat
 • Porušení těchto povinností ze strany OVM je porušením zákona a přímým poškozením práv (Čl. 2, odst. 3, Ústavy ČR)
analogov dokument
Analogový dokument

Nosičem je papír

Snadné přenášení

Jednoduchá manipulace

Fyzické prvky autenticity

Pro čtení AD je nutná jeho digitalizace

Pro určitou skupinu nepřístupný

digit ln dokument
Digitální dokument

Nosičem je soubor

Snadné předávání

Výhody digitálního zpracování

Technické strukturování

Vyhledávání

Pokud je dobře vytvořen, může být přístupný

form ty elektronick ch dokument
Formáty elektronických dokumentů
 • Formáty elektronických dokumentů jsou stanoveny zákonem, konkrétně §20, Vyhlášky č. 191/2009 Sb.
 • Jako nejčastější formát statických textových dokumentů a kombinovaných dokumentů je povinnost využívat formát PDF/A
 • Lze použít i jiné formáty (umožňuje vyhláška) pro výstup ze systémů a odesílání dokumentů (s nekvalifikovaným souhlasem)
 • Dokumenty: PDF/A, PDF (ostatní), DOC/DOCX, XLS/XLSX, RTF, ODT, TXT
 • Obrazová data: JPG, TIFF, PNG, DXF, rastrové formáty, formáty nákresů, XML data
 • Formuláře: PDF, XML (třeba 602XML)
 • Multimédia: MPEG, AVI, MP3, OGG, WAV
jak m eme elektronick dokument z skat
Jak můžeme elektronický dokument získat?
 • Datovou schránkou
 • Na webových stránkách
 • Jako výpis a výstup z informačního systému
 • Autorizovanou konverzí
 • Jako výstup elektronického formuláře
 • Jako výstup nějaké interaktivní aplikace
jak se vytv elektronick dokument
Jak se vytváří elektronický dokument?
 • Digitalizací z papíru
 • Generováním spisovou službou, nebo agendovým systémem
 • Speciálními nástroji pro tvorbu PDF
 • Virtuálním tiskem
 • Přímou tvorbou postscriptu
pr vn pohled
Právní pohled

Máme právo na přístupné informace, dokumenty a dokonce i služby (a to včetně soukromých služeb)

 • Mezinárodní úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Články 4, 9 a 21)
 • Zákon o archivnictví a spisové službě a související předpisy
 • Správní řád
 • Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon o komunikačních systémech sluchově postižených
 • Antidiskriminační zákon
 • Zákon o elektronických komunikacích
p stupnost dokument2
Přístupnost dokumentů
 • Je to poměrně nová oblast i v celosvětovém měřítku (ČR vede v EU i mimo ni)
 • Nelze uplatnit stejné principy jako u přístupnosti webů
 • Dokumenty pozměňují práva osob a správními úkony (nejen rozhodnutími) je vykonávána státní moc
kde je probl m
Kde je problém?
 • Úřady netuší, co se po nich konkrétně chce
 • Nedokážeme si představit, jaké dělá nepřístupný dokument problémy
 • Nelze stanovit jednotný postup pro vytváření dokumentů
 • Neexistuje jednoznačná metodika pro určení toho, co je přístupné
 • Nelze stanovit konkrétní požadavky, které musejí být technicky splněny
 • Hodně se mísí platformy (dokument, formulář, web, aplikace)
co je d vodem posunu
Co je důvodem posunu?

Pozitivní posun:

• Více dokumentů vzniká v elektronické podobě

• Daleko více dokumentů se tvoří jako výstupy v systémech

• Dokumenty jsou často odesílány a publikovány v podobě, ve které vznikly

Negativní posun

• Častá neodborná digitalizace

• Dokument vzniklý autorizovanou konverzí není přístupný

• Dokument se nejprve vytvoří listinně a pak se digitalizuje a nefinalizuje se podle zákona

nej ast j probl my
Nejčastější problémy
 • Dokument je pouze naskenován a vůbec se nevytváří textová vrstva
 • Textová vrstva pomocí technologie OCR je velmi chybová
 • Dokument je sice opatřen textovou vrstvou, ale není tagován
 • U dokumentu je nešťastně nastavena bezpečnost a je zabráněn přístup asistivních technologií
ady se zaj maj
Úřady se zajímají
 • K problematice přístupnosti dokumentů se vede široká diskuse uvnitř veřejné správy
 • Jedna z priorit EVS pro roky 2011 a 2012
 • Úřady se ptají většinou až když narazí na problém, ale chtějí ho aktivně řešit
 • Velmi problematická situace při technickém vysvětlování daného problémů
 • Úřad vlastně nemá moc způsobů, jak ovlivnit svoje dokumenty
 • Ve většině případů se jednoduše dokument zašle v jiném formátu (DOC, RTF, apod.)
a kdo za to m e
A kdo za to může?
 • Za systémy tvorby dokumentů jsou zodpovědní výrobci (spisové služby, AIS, apod.)
 • Úřad má sice povinnosti, ale často je pro něj nerealizovatelné je snadno technicky splnit
 • Výrobci systémů mnohdy vlastně neví, jak se v jejich aplikacích dokumenty vytváří
 • Nepoužívá se systém šablon
 • Pokud je špatně připravený zdroj dokumentu, výsledný PDF nemůže být přístupný
sedmero z sad pro p stupn dokumenty
Sedmero zásad pro přístupné dokumenty

Výsledkem výzkumné činnosti a odborné diskuse je vytvoření sedmero zásad pro přístupné dokumenty. Tyto zásady by měly být splněny. Pochopitelně ideální je splnění co největšího počtu zásad.

sedmero z sad pro p stupn dokumenty1
Sedmero zásad pro přístupné dokumenty
 • Dokument obsahuje textovou vrstvu
 • Dokument je správně strukturovaný
 • Dokument je tagovaný
 • Dokument má základní metadata
 • Dokument nesmí zabraňovat přístupu asistivních technologií a uživatelů k jeho obsahu
 • Dokument má všechny formální náležitosti
 • Musí být jasné, jak získat informace z dokumentu jinou formou
z sada 1 dokument obsahuje textovou vrstvu
Zásada 1: Dokument obsahuje textovou vrstvu

V dokumentu jsou textově prezentované informace obsaženy v podkladové textové vrstvě dle specifikací formátu dokumentu. Tato vrstva textových informací dává jednoznačný obsah dokumentu a lze ji prezentovat a zpracovávat běžnými asistivními technologiemi.

z sada 2 dokument je spr vn strukturovan
Zásada 2: Dokument je správně strukturovaný

Dokument má jasnou strukturu (nadpisy, důležité informace, odkazy, struktura textu ve významu) a tato struktura musí být zřejmá a musí ji být schopné reprodukovat také asistivní technologie. Nadpisy dokumentu a další části textu s určitým strukturálním významem jsou řádně technicky označeny.

z sada 3 dokument je tagovan
Zásada 3: Dokument je tagovaný

V dokumentu jsou v textových částech správně nastaveny tagy - tedy značky uvádějící správnou interpretaci textové části ve struktuře dokumentu, nebo popisující jiný, než textový objekt. Tagy musí být buď již součástí dokumentu, nebo musí být k dispozici struktura, ze které se dají sestavit.

z sada 4 dokument m z kladn metadata
Zásada 4: Dokument má základní metadata

U dokumentu musejí být základní popisné informace a to přímo jeho součástí. Musí být správně vyplněna popisná metadata vlastností dokumentu, jako je například obsah, předmět, autor či původce dokumentu.

z sada 5 dokument nesm zabra ovat p stupu asistivn ch technologi a u ivatel k jeho obsahu
Zásada 5: Dokument nesmí zabraňovat přístupu asistivních technologií a uživatelů k jeho obsahu

Dokument nesmí být technicky zabezpečen tak, že by nebylo možno využít přístupu asistivních technologií a specializovaných technologií programu pro čtení dokumentů. Dokument nesmí být zabezpečen proti získávání textů a informací a proti následné technické reprodukci obsahu a struktury dokumentu.

z sada 6 dokument m v echny form ln n le itosti
Zásada 6: Dokument má všechny formální náležitosti

Dokument (zejména úřední) musí obsahovat veškeré formální náležitosti, které jsou stanoveny zejména v ustanovení §13, Vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

z sada 7 mus b t jasn jak z skat informace z dokumentu jinou formou
Zásada 7: Musí být jasné, jak získat informace z dokumentu jinou formou

Pokud nelze k čtení a reprodukci textových informací a struktury dokumentu využít asistivní technologii, nebo pokud z jiného důvodu nelze zajistit, aby se s dokumentem mohl uživatel seznámit pomocí asistivních technologií, musí jeho autor/původce zajistit možnost seznámení s informacemi a obsahem dokumentu jiným způsobem. Informace o takovém náhradním způsobu musejí být k dispozici uživatelům.

v dycky je dobr se dohodnout
Vždycky je dobré se dohodnout

Lidi bez handicapu si nedokáží představit, jaké nám něco může dělat problémy

My nedokážeme dobře vysvětlit, co vlastně chceme

Zodpovědní netuší, jak hledat zlatou střední cestu

www.iio.cz

www.pristupnostdokumentu.cz

www.technika.nolimit.cz

ad