1 / 8

NÁHODNÝ JEV

NÁHODNÝ JEV. Náhodný jev (dále krátce jev) je každá podmnožina dané množiny Ω všech možných výsledků náhodného pokusu. Všechny její prvky mají zpravidla společnou určitou vlastnost, kterou lze vyjádřit ve slovní formě jako slovní popis jevu. O jevech tedy platí vše, co o množinách.

mikko
Download Presentation

NÁHODNÝ JEV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NÁHODNÝ JEV

  2. Náhodný jev (dále krátce jev) je každá podmnožina dané množinyΩvšech možných výsledků náhodného pokusu. Všechny její prvky mají zpravidla společnou určitou vlastnost, kterou lze vyjádřit ve slovní formě jako slovní popis jevu

  3. O jevech tedy platí vše, co o množinách.

  4. JEV A JE PODJEVEM (ČÁSTÍ) JEVU B – jev A nastane vždy, když nastane jev značíme JEVY A, B JSOU SI ROVNY – právě když A značíme • JEV OPAČNÝ (DOPLŇKOVÝ) K JEVU A– nastáváprávě když nenastal jev A • značíme

  5. SJEDNOCENÍ JEVŮ A, B – právě tehdy, když nastane aspoň jeden z jevů A, B značíme PRŮNIK JEVŮ A, B – právě tehdy, když nastanou oba jevy současně značíme • ROZDÍL JEVŮ A, B – nastávákdyž nastane jev A a nenastane jev B • značíme

  6. NEMOŽNÝ JEV A– jev, který nikdy nenastane JISTÝ JEV A– jev, který vždy nastane • NAVZÁJEM NESLUČITELNÉ (VYLUČUJÍCÍ SE) JEVY A, Bjevy, pro které platí

  7. Při počítání pravděpodobnosti je důležitý počet všech výsledků příznivých danému jevu A(počet všech prvků množiny A),který značíme m.

More Related