slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ID grupy: 97/40_P_G1 Opiekun: Krystyna Ważna Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zawodowego w Internecie Semestr/rok szkolny: Semestr IV /rok szkolny 2011/2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE' - mikko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE

Nazwa szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim

ID grupy: 97/40_P_G1

Opiekun: Krystyna Ważna

Kompetencja: przedsiębiorczość

Temat projektowy:

Tworzenie profilu zawodowego w Internecie

Semestr/rok szkolny:

Semestr IV /rok szkolny 2011/2012

slide3

Cele projektu:

- dokonanie samooceny cech zawodowych,

- stworzenie profilu zawodowego,

- napisanie cv i listu motywacyjnego,

- podanie możliwości o poszukiwaniu pracy

slide4

Niektórzy nie potrafią funkcjonować bez scenariusza na życie, inni odrzucają planowanie, uważając, że plany ograniczają korzystanie z możliwości, jakie daje im świat. My stworzyliśmy drogowskaz, który może ułatwić podjęcie decyzji.

slide5

Umiejętne radzenie sobie z rzeczywistością w dużej mierze zależy od rzetelnego samopoznania i oceny siebie.

W momentach przełomowych, na przykład w chwili ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

warto bliżej przyjrzeć się sobie, bo rzetelna samoocena pomaga w stworzeniu dobrych projektów dalszego życia.

slide6

Plan działania

Krok pierwszy – określamy cele

Krok drugi – samoocena

Krok trzeci – przygotowujemy profil zawodowy

Krok czwarty – piszemy CV i list motywacyjny

Krok piąty – przeglądamy portale społecznościowe i oferty pośrednictwa pracy

Krok szósty – weryfikujemy CV do konkretnej oferty

Krok siódmy – ogłaszamy swój profil w internecie

Krok ósmy – przypominamy zasady autoprezentacji i negocjacji

Krok dziewiąty – idziemy na rozmowę o pracę

okre lenie celu
OKREŚLENIE CELU

Pomóc może technika SMART. Cel powinien być:

*specyficzny (S- specific) czyli jak najdokładniej określamy, co zamierzamy zrobić

*możliwy do zmierzenia (M-measurbale) czyli o punkt odniesienia, który określi w jakim stopniu zrealizowaliśmy cel

*osiągalny (A-achievable) czyli w zasięgu naszych możliwości, nie ponad siły

*istotny (R-relevant) czyli ważny dla nasi związany z wizją naszego życia

* osadzony i określony w czasie (T-timebound) czyli określamy termin i czas realizacji

zinteresowania
ZINTERESOWANIA

Ogromnym potencjałem człowieka są zainteresowania. Stanowią one siłę napędową ludzkich działań, a im bardziej są wszechstronne, tym więcej dają możliwości. Wiele osób zadowolonych z życia uważa, że sekret ich sukcesu polega na tym, że płacą im za to, co naprawdę lubią robić. Czym więc się interesujesz? Od jak dawna? Jak możesz wykorzystać swoje zainteresowania w życiu zawodowym?

zainteresowanie kierownicze
ZAINTERESOWANIE KIEROWNICZE

Osoby takie lubią podejmować obowiązki i mieć kontrolę nad rzeczami. Lubią być odpowiedzialne za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Postrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli.

zainteresowania spo eczne
ZAINTERESOWANIA SPOŁECZNE

Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i pozazawodowych. Chętnie opiekują się innymi, pomagają w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów. Preferują działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych.

zainteresowania metodyczne
ZAINTERESOWANIA METODYCZNE

Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem, kontrolują innych według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, póki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek.

zainteresowania innowacyjne
ZAINTERESOWANIA INNOWACYJNE

nowatorzy lubią zagłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych, różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty ścisłe. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmian.

zainteresowania przedmiotowe
ZAINTERESOWANIA PRZEDMIOTOWE

Osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują przy pomocy narzędzi, maszyn, urządzeń technicznych. Lubią naprawiać i/lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystują w tej pracy sprawdzone technologie. Interesuje ich zasada działania i budowa różnych urządzeń.

umiej tno ci
UMIEJĘTNOŚCI

*Umiejętności zawodowe zdobywamy w czasie edukacji i pracy.

*Umiejętności ponadzawodowe, zwanym także kluczowymi, potrzebnym w każdej pracy – zarówno zawodowej, jak i pozazawodowej : praca w grupie, posługiwanie się nowoczesną techniką informacyjną, komunikowanie się, rozwiązywanie problemów, słuchanie innych i branie pod uwagę ich opinii, korzystanie z różnych źródeł informacji, porozumiewanie się w obcych językach, łączenie i porządkowanie wiedzy, radzenie sobie z sytuacjami złożonymi i nietypowymi, organizowanie i ocenianie własnej pracy.

oceniaj c umiej tno ci okre lisz jakie rodowisko pracy preferujesz
OCENIAJĄC UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLISZ JAKIE ŚRODOWISKO PRACY PREFERUJESZ.

Środowiska pracy człowieka:

Człowiek – człowiek

Człowiek – dane

Człowiek – technika

Człowiek – przyroda

Człowiek – obraz artystyczny

warto ci
WARTOŚCI

Stwierdzono, że istnieje ścisły związek między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery. Na tej podstawie wyodrębnione zostały tzw. ,,kotwice kariery”, czyli osiem grup wartości. Sprawdź, co jest „kotwicą” dla Ciebie.

profesionalizm
PROFESIONALIZM

Towarzyszy mu dążenie do bycia fachowcem w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi.

przyw dztwo
PRZYWÓDZTWO

Celem zawodowym staje się zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego.

autonomia i niezale no
AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ

Związane są z dążeniem do poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń (związanych np. z biurokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem i żeglarzem”, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z nią odpowiedzialność.

bezpiecze stwo i stabilizacja
BEZPIECZEŃSTWO I STABILIZACJA

Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa.

kreatywno i przedsi biorczo
KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i rozwiązują, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji itd. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedna z odmian kreatywności jest także przedsiębiorczość.

us ugi i po wi cenie dla innych
USŁUGI I POŚWIĘCENIE DLA INNYCH

Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują prace jako wolontariusze.

wyzwanie
WYZWANIE

Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawienia się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie pracują w środowisku stwarzającą okazje do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.

styl ycia
STYL ŻYCIA

Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia, a przede wszystkim między pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czas z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej, niż sukces zawodowy.

uzdolnienia
Uzdolnienia

ogólne

specjalne

Matematyczne

Językowe

Literackie

Interpersonalne

Plastyczne

Muzyczne

Sportowe

Techniczne

Organizacyjne

 • Inteligencja
 • Spostrzegawczość
 • Wyuczalność
 • Wyobraźnia
 • Zręczność itp
slide27

Uzdolnienia, które posiadamy przejawiają się w naszej aktywności, którą można podzielić na trzy obszary:

dane

ludzie

rzeczy

Zdolności przejawiane w każdym z tych obszarów przydatne są w wykonywaniu określonych zawodów.

Wybierając obszar, można określić uzdolnienia które go dotyczą i charakterystyczne zawody.

obszary aktywno ci cz owieka
Obszary aktywności człowieka

Dane

Ludzie

Rzeczy

 • 1.Syntezowanie
 • 2.Analizowanie
 • 3.Koordynowa-

nie

 • 4.Zbieranie

danych

 • 5.Obliczanie
 • 6.Porównanie

wyników

 • 7.Tłumaczenie

tekstów

 • 1.Uczenie
 • 2.Negocjowanie
 • 3.Instruowanie
 • 4.Przemawianie
 • 5.Przekonywanie
 • 6.Obsługa osób
 • 7.Pomaganie
 • 1.Ustawianie

maszyn, sprzętu

 • 2.Konstruowanie

modeli

 • 3.Operowanie

narzędziami

 • 4.Kreślenie

przyrządami

 • 5.Korzystanie z

instrukcji obsługi

 • 6.Programowanie

komputera lub

innych urządzeń

 • 7.Regulowanie

maszyn

slide29

W projektowaniu przyszłości weź pod uwagę swoje zainteresowania i uzdolnienia. Połącz to, co lubisz robić, z tym, co robisz dobrze.

charakterystyka naszej grupy
Charakterystyka naszej grupy

Przeprowadziliśmy ankietę w naszej grupie na temat zainteresowań zawodowych. Większość osób wybrała zainteresowania kierownicze

Członkowie naszej grupy wybierali również zainteresowania innowacyjne

umiej tno ci1
Umiejętności

Po przeprowadzeniu analizy umiejętności otrzymaliśmy najczęściej preferowane środowiska pracy człowieka. Dominują osoby o cechach najlepiej sprawdzających się w środowisku człowiek-człowiek oraz człowiek-dane.

profil zawodowy
PROFIL ZAWODOWY

to najważniejsza część skutecznego CV. Dzięki niemu pracodawca będzie mógł od razu i w krótkim czasie przekonać się, że to właśnie Ciebie powinien zaprosić do dalszej rekrutacji. Podkreśl w nim swoje mocne strony, najważniejsze doświadczenia czy osiągnięcia. Pochwal się swoimi najważniejszymi kompetencjami: wiedzą, jaką uzyskałeś, umiejętnościami, które posiadasz oraz cechami charakteru, które Cię wyróżniają. Wystarczy, że zawrzesz w nim kilka krótkich zdań, które będą kwintesencją Twojej oferty.

slide37

Profil koniecznie piszemy z punktu widzenia pracodawcy zdając sobie po prostu pytanie: Czego nasz potencjalny pracodawca oczekuje od osoby na tym stanowisku? Oraz Co przekona specjalistę do zaproszenia nas na rozmowę.

profile zawodowe cz onk w naszej grupy
Profile zawodowe członków naszej grupy

Paulina –posiadam umiejętności preferujące bezpośredni kontakt z ludźmi jak : rozwiązywanie problemów, negocjowanie, doradzanie czy opiekowanie

się. Zdobywam chętnie nowe doświadczenia i nie boję się podejmować decyzji. Lubię podejmować obowiązki i mieć nad nimi kontrolę.

slide39

Paula – lubię działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Uważam, że jestem niezależna oraz posiadam zdolność do samokontroli. Dążę do tego aby zostać fachowcem w konkretnej dziedzinie oraz aby potwierdzić własne mistrzostwo przez awans. Moim celem zawodowym jest zdobycie wielu nowych doświadczeń oraz dążenie do sukcesu.

slide40

Damian – lubię pracować rutynowo i wolę sytuacje pozbawione niespodzianek. Pracuję nad jednym zadaniem, póki go nie skończę. Jestem osobą, która kontroluje innych według otrzymanych instrukcji. Moim celem w życiu jest zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji .

slide41

Asia– jedną z moich głównych zalet jest odpowiedzialność. Jestem również opiekuńcza i samokrytyczna. Dobro innych jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Mam własne zdanie i poglądy na różne

tematy – nie boję się wyrażać

swoich myśli, które czasami drastycznie różnią się od

poglądów moich przyjaciół.

slide42

Olka – postrzegam siebie samą, jako osobę odpowiedzialną

i niezależną. Odpowiada mi kontrola nad podejmowanymi decyzjami,

a także planowanie

i koordynowanie pracy innych.

Potrafię udzielać instrukcji i wskazówek. Nie uznaję

żadnych ograniczeń.

slide43

Amelia – Lubię mieć kontakt z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych. Chętnie opiekuję się innymi, pomagam w rozpoznawaniu

potrzeb i w rozwiązywaniu problemów. Preferuję

działania, które wymagają

kontaktów interpersonalnych.

slide44

Mateusz- Lubię podejmować obowiązki i mieć kontrolę nad rzeczami. Jestem odpowiedzialny za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafię dawać wskazówki i instrukcje. Lubię organizować swoją własną działalność. Postrzegam siebie jako osobę o dużej niezależności i samokontroli.

slide45

Kasia –chętnie pracuję z ludźmi, którym mogę pomóc w rozwiązywaniu problemów, jestem osobą komunikatywną. Liczę się z opinią innych osób przy podejmowaniu decyzji, jestem zorganizowana i lojalna. Dobrze czuję się również w pracy wymagającej zbierania informacji, analizowania i porównywania.

slide46

Dawid - chętnie pracuję w grupie, potrafię organizować i ocenić pracę swoją i innych, radzę sobie z sytuacjami złożonymi. Potrafię negocjować i słuchać opinii innych osób. Lubię działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod.

cechy dobrego curriculum vitae czyli cv
CECHY DOBREGO curriculum vitae czyli CV :

ZWIĘZLE

LAKONICZNE

MERYTORYCZNE

PRAWDZIWE

cv powinno zawiera
CV POWINNO ZAWIERAĆ :

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES I NUMER TEL. KONTAKTOWEGO

ADRES E-MAIL

INFORMACJE OSOBISTE ( data urodzenia, np. wiek, stan cywilny nie są konieczne )

WYKSZTAŁCENIE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

UMIEJĘTNOŚCI ( DOT. WYMOGÓW KONKRETNEJ PRACY )

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

ZAINTERESOWANIA

DODATKOWE INFORMACJE ( uzdolnienia)

PODPIS

cechy poprawnego listu motywacyjnego
CECHY POPRAWNEGO LISTU MOTYWACYJNEGO:

• Dostosuj treść listu do stanowiska, na które aplikujesz

• Nie powielaj informacji z CV.

• Pisz rzeczowo (optymalna długość listu to zazwyczaj od 0.5 do 1 strony A4).

• Zadbaj o poprawność listu od strony formalnej, ortograficznej, stylistycznej i interpunkcyjnej.

• Jeśli wysyłasz list e-mailem i dodajesz go jako załącznik, zapisz go w standardowym, typowym formacie (najczęstsze to .doc lub .pdf).

metody poszukiwania pracy
METODY POSZUKIWANIA PRACY
 • Tworzenie profilu zawodowego na portalach społecznościowych do tego przeznaczonych
 • Analiza ofert na portalach internetowych zajmujących się profesjonalnie kojarzeniem pracodawców i pracowników
 • Zamieszczanie na portalach dotyczących pracy własnego CV
slide52

Warto przeglądać portale zajmujące się tematyką pracy. Swoje CV można tam umieścić bezpłatnie, ogłoszenia pracodawców można wyszukać za pomocą filtrów.

 • PROFESJONALNE PORTALE NA KTÓRYCH MOŻNA SZUKAĆ PRACY:
 • pracuj.pl
 • gazetapraca.pl
 • praca.money.pl
 • infopraca.pl
 • jobs.pl
 • praca.gratka.pl
 • poznan.gumtree.pl
 • kariera.pl
 • praca.com
zasady skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
ZASADY SKUTECZNEJ rozmowy kwalifikacyjnej:

kontroluj emocje

okazuj pewność siebie lecz bez

przesady

umiejętnie argumentuj wypowiedzi

eksponuj swoje mocne strony

unikaj odpowiedzi „nie wiem”

bądź pozytywnie nastawiony

najcz stsze b dy pope niane podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Najczęstsze błędy popełniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
 • siadanie bez pozwolenia
 • rozglądanie się, rozkładanie na krześle
 • zbytnie rozluźnienie
 • lakoniczne odpowiedzi - tak, nie,
 • udowadnianie na siłę własnych racji,
 • spóźnienie się na rozmowę (jeśli z jakiś przyczyn zdarzy się to, wypada zawiadomić telefonicznie )
najcz ciej zadawane pytania przez pracodawc dla absolwenta
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ PRACODAWCĘ dla absolwenta :

Jak zdobywał Pan pracę w okresie wakacyjnym?

-Co wiesz o naszej firmie?

W jakim punkcie kariery widzisz się za kilka lat?

Gdzie Pan studiował i dlaczego wybrał Pan właśnie tą uczelnię?

Który ze zdawanych egzaminów był dla Pana najtrudniejszy?

Które przedmioty w trakcie nauki w szkole wyższej Pana szczególnie interesowały i dlaczego?

Czy lubisz rutynowe działania?

Jakim stanowiskiem jest Pan zainteresowany?

Czy zamierza Pan uzupełniać Wykształcenie? W jakiej formie?

Co z tego, czego nauczył się Pan na studiach, przyda się Panu w pracy?

o co pyta przysz ego pracodawc
O co pytać przyszłego pracodawcę

jakie obowiązki będą do ciebie należały?

kto będzie twoim przełożonym?

jak wygląda program szkoleń i rozwoju pracowników?

jaki jest pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników?

jak pracownik jest promowany i oceniany?

jakie są oczekiwania pracodawcy wobec nowego pracownika?

jakich problemów można się podziewać?

kiedy pozna się wynik rozmowy kwalifikacyjnej

bibliografia
BIBLIOGRAFIA
 • A. Paszkowska-Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002
 • Informator PWN dla maturzysty 2008/09, Wydawnictwo Szkolne PWN 2008
 • www.gazetapraca.pl
 • www.infopraca.pl
 • www.listmotywacyjny.pl
 • www.pracuj.pl