v tam v s na dne nej predn ke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítam Vás na dnešnej prednáške ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítam Vás na dnešnej prednáške !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Vítam Vás na dnešnej prednáške ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Vítam Vás na dnešnej prednáške !. Andragogické poradenstvo PhDr. Jana Španková, PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Odporúčaná literatúra:. Gabura, J. , Pružinská, J.: Poradenský proces Merry, T.: Naučte sa byť poradcom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vítam Vás na dnešnej prednáške !' - mikayla-ward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v tam v s na dne nej predn ke

Vítam Vás na dnešnej prednáške !

Andragogické poradenstvo

PhDr. Jana Španková, PhD.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

odpor an literat ra
Odporúčaná literatúra:
 • Gabura, J. , Pružinská, J.: Poradenský proces
 • Merry, T.: Naučte sa byť poradcom
 • Gajdošová, E.: Problémy poradenstva pre voľbu povolania a výber zamestnania mládeže a dospelých na Slovensku
 • Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka
 • Časopis Sociálna politika a zamestnanosť
o n s ak
Čo nás čaká ???

Poradenstvo a jeho charakter

Koncepcie poradenstva

Poradenské situácie

Individuálne, skupinové, hromadné poradenstvo

Fázy poradenstva

Osobnosť poradcu

Etický kódex

Klient podľa aktivity, veku a správania sa, rizikový klient

Vzťah klienta a poradcu - nadmerná pomoc atď.

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

pravdy carla rogersa
Pravdy Carla Rogersa

Človek je vo svojej podstate dobrý.

Podstata človeka je v zásade sociálna(staráme sa sociálne o okruh ľudí, ktorí sú nám blízky, dokážeme súcitiť).

Základnou ľudskou potrebou je sebaprijatie(sebaúcta – prezentácia seba, deje sa to v interakcii s inými ľuďmi).

Prekročenie k osobnému kontaktu (p. Eva, nie p. Nováková) akceptácia človeka s jeho pozitívami i negatívami, človek sa správa najlepšie ako vie, má potenciál správať sa lepšie

Je dôležité dať pocítiť, že klienta akceptujeme takého, aký je.

Nechcem riadiť (dirigovať) klientovu situáciu.

Musíme sa podeliť o moc, klient svoju situáciu vie riešiť, treba mu pomôcť nájsť východiská.

o je to poradenstvo
Čo je to poradenstvo ???
 • Radenie ako neformálna komunikácia človeka s človekom,
 • Poradenská činnosť ako istá rola v spoločenstve,
 • Poradenská činnosť ako súčasť niektorých profesií,
 • Samostatná činnosť, špecializovaná profesia
koncepcie poradenstva
Koncepcie poradenstva:
 • 19.-20. storočie – rozvoj poradenstva a 2 koncepcie : spoločensko-ekonomické hľadisko a sociálno-humanistický prístup:
 • Liečebné a rehabilitačné – handicapovaní
 • Diagnostické a psychometrické – Parsonov model:
  • Ľudia majú svoje charakteritické črty,
  • Zamestnania a školy majú špecifické požiadavky
  • Rozumné rozhodovanie je založené na zosúladení osobnostných charakteristík s požiadavkami zamestnania
 • Hlbinno psychologické – Freud, pudy a inštinkty
koncepcie poradenstva ii
Koncepcie poradenstva II:
 • Medicínske modely – problémové správanie, deformácie, nie pozitívne stránky vo vývine
 • Vývinové – správny životný štýl, rast osobnosti, hodnoty, chápanie smrti
 • Preventívne – trojúrovňová prevencia
 • Kariérne – 70-roky v USA programy KP, Anglicko.: Štátny ústav pre kariérové vzdelávanie a poradenstvo
 • Kolegiálne – prof. Klein
poradenstvo
Poradenstvo:
 • Výmena informácií medzi poradcom a klientom
 • Proces učenia
 • Ovplyvňovanie ľudského správania,
 • Pomoc pri riešení problémov
 • Pomáhajúca ľudská aktivita
podmienky poradenstva
Podmienky poradenstva:
 • Vytvorenie klímy, kde možno otvorene hovoriť a svojich problémoch,
 • Akceptovať klienta a jeho postoje,
 • Podávať informácie, poznatky a poskytovať zručnosti,
 • Skúmať alternatívy riešenia problémov,
 • Motivovať a podporovať klienta v riešení
charakteristick rty poradenstva
Charakteristické črty poradenstva:
 • Interdisciplinárny charakter – soc.práca, psychológia, sociológia, ekonómia, právo,
 • Multikonzumný charakter – široké spektrum žiadateľov, množstvo poradenských služieb,
 • Profesionálny charakter – odborníci,
 • Inštitucionálny charakter – zariadenia,
 • Biodromálny charakter – pre čl. počas celej životnej cesty, pre všetky vekové skupiny.
tabu ka stresuj cich ivotn ch udalost a body
Smrť životného partnera 100

Rozvod 73

Rozchod s manž. partnerom 65

Uväznenie 63

Smrť člena rodiny 63

Vážny úraz alebo choroba 53

Sobáš 50

Prepustenie zo zamestnania 47

Uzmierenie s manž. partnerom 45

Odchod do dôchodku 45

Závažná zmena zdravot. stavu

člena rodiny 44

Tehotenstvo 40

Sexuálne zneužívanie 39

Nový člen v rodine – dieťa,

prisťahovanie starého príbuzn. 39

Závažné zmeny v zamestnaní 39

Väčšie zmeny finančn. stavu 38

Smrť blízkeho priateľa 38

Zmena zamestnania 37

Závažné nezhody s partnerom 35

Väčšia pôžička 35

Odchod dcéry alebo syna

z domu 29

Problémy so svokrou, svokrom 28

Významný osobný úspech 26

Konflikty s nadriadenými 23

Zmena bydliska 20

Kvalifikačná skúška v škole, v zamestnaní 20

Zmena spánkových návykov 16

Dovolenka 13

Vianoce 12

Dopravný priestupok a pokuta 11

Tabuľka stresujúcich životných udalostí a body:
stupne z a e
Stupnezáťaže:
 • bežná záťaž – nemusíme siahať do svojich rezerv,
 • zvýšená záťaž – nové úlohy, rozširujeme rozsah našich poznatkov, osvojujeme nové zručnosti a sociálne spôsobilosti,
 • hraničná záťaž – je potrebná mobilizácia všetkých psychických síl a mimoriadne úsilie, „ísť až na doraz“, na dno svojich psychických síl a rezerv,
 • extrémna záťaž – rozdiel medzi požiadavkami okolia a vnútornými predpokladmi, schopnosťami potrebnými na ich zvládnutie – poruchy v správaní, zmeny vo fyziolog. a psych. procesoch v organizme, i trvalé dôsledky na človeka.
poradensk situ cie
Poradenské situácie
 • poradca,
 • klient,
 • poradenský vzťah,
 • poradenská situácia.
individu lne poradenstvo
Individuálne poradenstvo

Klient – poradca :

Osobnostné problémy

Krízová životná situácia

Problém nadviazať či udržať partnerský vzťah

Individuálne telefonické – o chvíľku

p rov a rodinn poradenstvo
Párové a rodinné poradenstvo
 • Predmanželské poradenstvo
 • Neplnoletí snúbenci
 • Plánované rodičovstvo
 • Manželské problémy, rozvodové problémy
 • Osamelí rodičia
 • Neúplné rodiny
 • Oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti
 • Sociálno-právne poradenstvo
skupinov poradenstvo
Skupinové poradenstvo
 • skupina – poradca;
 • práca „každý s každým“,
 • poradca je členom skupiny, aktívne sa zúčastňuje skupinových aktivít. Poznávanie a učenie prebieha formou aktívneho sociálneho učenia.
 • Skupiny na výcvik asertivity, na zvládanie stresu, svojpomocné skupiny a pod.
hromadn poradenstvo
Hromadné poradenstvo
 • Viac účastníkov,
 • komunikácia je zväčša jednostranná, poskytuje málo priestoru na spätnú väzbu,
 • „každý s poradcom“ - bez intimity, dôvery,
 • formy: prednášky, besedy, prezentácie.
telefonick kr zov poradenstvo
telefonické krízové poradenstvo
 • Rôzne cieľové skupiny
 • Výhody: ľahká dostupnosť, anonymita klienta, rýchla pomoc, často 24-hodinová prevádzka, anonymita poradcu
 • Nevýhody: neosobný kontakt, možnosť prerušenia rozhovoru, finančná náročnosť, zneužívanie linky
 • JE TO VÝHODNÉ ALEBO NIE ???
internetov soci lne poradenstvo
Internetové sociálne poradenstvo

kontakt prostredníctvom komunikačných technológii

 • Výhody:
  • poradca nepotrebuje vlastné priestory,
  • komunikuje kedykoľvek,
  • aj vzdialený odborník
 • Riziko:
  • anonymita poradcu,
  • neosobný kontakt (eliminácia pomocou kamery)
p somn poradenstvo
Písomné poradenstvo
 • Formou listov, klient popíše svoj problém
 • Vysoké očakávania klienta, často nerealistické
 • Málo informácii, neexistencia priestoru pre postupné zapájanie klienta do spolupráce
 • Smerovanie na konkrétneho odborníka či inštitúcie
 • Pomoc klientovi zorientovať sa v probléme, poskytnúť základné info a poznatky
masmedi lne poradenstvo
Masmediálne poradenstvo
 • Masovokomunikačné prostriedky
 • Písomné sociálne poradenstvo v novinách a časopisoch
 • Audiovizuálne sociálne poradenstvo v rozhlase a TV
 • Reakcie sociálneho poradcu v štúdiu na problém telefonujúceho klienta
 • Limitovanie vysielania → odporučenie osobnej návštevy odborníka
 • VÝHODA: informácie pre verejnosť, nové poznatky a prevencia
poradenstvo v r znych sektoroch
Poradenstvo v rôznych sektoroch:
 • MPSVaR – sociálny pracovník, sociálny kurátor, streetworker
 • Ministerstvo školstva – asistent triedneho učiteľa
 • Ministerstvo spravodlivosti – mediácia a probácia
 • Združenie Proti prúdu – práca s bezdomovcami
 • Projekt LATA/ láskavá alternatíva trestu pre adolesc./
 • PEER programy - „rovesníci rovesníkom“
 • Združenie MAJÁK, INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA v Žakovciach a pod. – práca s väzňami
kari rne poradenstvo
Kariérne poradenstvo
 •  zvýšenie schopnosti zamestnať sa
 • spoznanie svojich schopností, záujmov
 • silné a slabé stránky
 • profesijná orientácia, tvorba a budovanie kariéry
slide24
V roku 2006 137 pracovníkov UPSVaR – RPPS vykonalo celkovo 49 800 konzult. s 14 934 klientmi. Problematiky:
 • Rozv. a porozvod.: 1 528 pr., 6 454 konz.
 • NRS: 1 048 prípad., 9 053 konzult.
 • Partnerská: 1 822 prípad., 9 870 konzult.
 • Rodinná 2 045 prípad., , 9 538 konzult.
 • Osobnostná 1 615 prípad., 9 833 konzult.
 • Závislosti 135 prípad., 616 konzult.
priebeh poradenstva
Priebeh poradenstva:

I. etapa sociálnej evidencie a prvý kontakt s klientom - Anamnéza

 • Ako klient prichádza
 • Zhoda verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Pozorné počúvanie
 • Čo Vás sem priviedlo ?
priebeh poradenstva1
Priebeh poradenstva:

II. etapa diagnostická – Diagnóza

zhodnotenie kladných a záporných stránok klienta

Zárobkové možnosti, vzdelanie a pod.

priebeh poradenstva2
Priebeh poradenstva:

III. etapa TERAPIA

sociálno - výchovné pôsobenie na klienta, pomoc, stretávanie sa

poskytovanie informácií:

1.formálne získané výchovou, vzdelávaním,

2. neformálne – vlastnou skúsenosťou, kontaktom s inými ľuďmi

priebeh poradenstva3
Priebeh poradenstva:

Ukončenie, vyhodnotenie

NEZNAMENÁ IBA VYRADIŤ KLIENTA Z EVIDENCIE ale aj hľadať chyby (???)

Dôležitá je spätná väzba

osobnos poradcu
Osobnosť poradcu
 • nedávať rýchle, neuvážené rady,
 • nesľubovať, neutešovať,
 • viac počúvať ako hovoriť,
 • vnímať emócie, nielen slová,
 • nevnucovať vlastný názor, vlastné riešenia,
 • nemeniť tému,
 • nechať rozprávať klienta, neprerušovať,
 • pýtať sa na spresnenia, overovať si, či porozumel
 • nenáhliť sa,
 • nedávať viac otázok naraz,
 • nepoužívať teatrálne slová – to hádam nie...
 • vyhýbať sa osobným komentárom – ja som...
 • nepoužívať direktívne rady, ak nejde o situáciu v ohrození
osobnos poradcu1
Osobnosť poradcu:

+ inteligencia (IQ+EQ), všeobecný rozhľad, trpezlivosť, diskrétnosť, optimizmus, prirodzená autorita, ochota ďalej sa vzdelávať, umenie komunikovať s ľuďmi.

- prílišná angažovanosť, agresivita, neprimerané obetovanie sa pre klienta, neprimeraná kontrola nad klientom, prístup k povinnosti, strata vlastnej identity.

etick k dex
Etický kódex:

Poznatky, zručnosti a skúsenosti pracovníka sa využívajú v prospech klienta a všetkých ľudí.

Má úctu ku klientom ako k jednotlivcom a musí dbať o zaistenie ich dôstojnosti a práv.

Do práce s klientmi nevnáša žiadne predsudky, ani ich netoleruje iným, predsudky sa týkajú: pôvodu, rasy, stavu, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, postihnutia, viery, spoločenského prínosu či postavenia klienta.

Podporuje aktivity klientov a ich spoluúčasť na rozhodnutiach či vymedzení poskytovaných služieb.

etick k dex1
Etický kódex:

Má stály záujem o klientov, dokonca i vtedy, keď im nie je možné pomôcť, alebo to ohrozuje jeho bezpečnosť.

Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred osobným záujmom.

Je zodpovedný za úroveň služieb, ich kontinuitu, vrátane svojho vzdelania a výcviku.

Spolupracuje s ostatnými odborníkmi v záujme vyriešenia problému klienta.

etick k dex2
Etický kódex:

Transparentne komunikuje s verejnosťou v oblasti, ktorá sa týka jeho činnosti alebo činnosti organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby.

Diferencuje a podporuje kulturálne a etnické odlišnosti v poskytovaných službách.

Riadi sa zásadami informačnej dôveryhodnosti, zverejňuje informácie iba so súhlasom klienta, alebo len výnimočne, pri hrozbe vážneho nebezpečenstva.

Je zodpovedný za vytváranie takých podmienok v sociálnych zariadeniach a organizáciách, ktoré umožňujú rešpektovanie týchto zásad.

slide34

Zaujímali sme sa o to, či má organizácia nejaký dokument, v ktorom má poradca definované pracovné postupy a etické princípy práce. http://www.assp.sk/files/standardy/10b_spracovanie_udajov.htm

  MVO Verejné

Náplň práce 14 7

Čiastočne v pracovnej zmluve 6 

Etický kódex 4 

Stanovy, prevádzk. a org. Poriadok 4 1

Neuviedli nič 3 

Zoznam pracovných povinností 2 

Metodika poradcu 2 

Minimálne štandardy 2 

Charta 2 

Čestné prehlásenie o mlčanlivosti 1 

Sľub zamestnanca 1 

ko ko ud sed spolu v pracovni s poradcom
Koľko ľudí sedí spolu v pracovni s poradcom?

MVO Verejné

 • Len poradca sám 11 3
 • Ešte jeden pracovník 10 
 • Ešte dvaja kolegovia 7 4
 • Pracuje v teréne 1   

Je poradca s klientom sám?

Sám 25 3

Nie 4 4

ko ko min t pribli ne trv jedna konzult cia s klientom
Koľko minút približne trvá jedna konzultácia s klientom?

MVO Verejné

 • 10 minút 3 
 • 20 minút  1
 • 30 minút 10 2
 • 45 minút 6 2
 • 60 minút 7 1
 • 75 minút 1 1
 • 90 minút 3 
 • 420 minút 1
klient na z klade aktivity
Klient na základe aktivity:
 • Dobrovoľný
 • Nedobrovoľný
 • Odberateľ
klient na z klade veku
Klient na základe veku:
 • Detský klient
 • Mládež
 • Dospelý
 • Senior
klient pod a spr vania sa
Spolupracujúci

Nespolupracujúci

Manipulatívny

Agresívny

Hysterický

Mlčanlivý

V odpore

Suicidiálny

Rizikový

Klient podľa správania sa:
rizikov klient
Rizikový klient:

1. Neštandardne sa správajúci, ktorý vyžaduje špecifický prístup

2. Taký, od ktorého hrozí riziko

3. Typy rizika:

zo strany klienta

zo strany spoločnosti

kombinované riziko

klient pod a situ cie
Klient podľa situácie:
 • klient bezdomovec,
 • závislý klient,
 • nezamestnaný klient,
 • klient so zdravotným postihnutím,
 • klient vo výkone trestu odňatia slobody
vz ah klienta a poradcu
Vzťah klienta a poradcu:

Riziká:

Nadmerná pomoc

Obetovanie sa

Splývanie

Nepriepustnosť hraníc – klient i poradca

(pr.nesúhlas okolia, odmietanie vstupu do súkromia, nevhodné pracovné hodiny)

ako odradi klienta
Ako odradiť klienta ?!?!?!?!?

„Vy si myslíte, že máte problém! Počúvajte, koľko problémov mám ja!...“

„Dovoľte, aby som vám poradil, čo máte robiť...“

„Rozumiem, aj ja som už taký problém mal...“

„O všetko sa postarám, všetko vyriešim...“

syndr m vyhorenia
Syndróm vyhorenia
 • konečné štádium procesu, pri ktorom ľudia, strácajú svoje pôvodné nadšenie, motiváciu, tzv. „svoje vlastné hnacie sily“
 • Syndróm vyhorenia (burn-out syndrom) je prirodzeným rizikom v pomáhajúcich profesiách, tam, kde ľudia pracujú s ľuďmi
ako sa prejavuje
Ako sa prejavuje ???
 • negatívny postoj k sebe samotnému i klientovi, neangažovaný vzťah ku klientom,
 • strata záujmu o odborné témy,
 • pocity skľúčenosti, bezvýznamnosti,
 • zvýšená náchylnosť k chorobám, časté pracovné neschopnosti, žiadosti o neplatené voľno,
 • pridŕžanie sa zavedených postupov, strata citlivosti pre potreby klienta, strata tvorivého prístupu,
 • obmedzovanie komunikácie s klientmi aj kolegami, časté konflikty.
f zy vyhorenia
Fázy vyhorenia:
 • Nadšenie – príchod,  očakávania, ideály
 • Stagnácia – predstavy sa líšia od reality
 • Frustrácia – väčšinu vecí vníma človek na pracovisku negatívne, pracovný proces = sklamanie.
 • Apatia – rezignácia na aktivitu, nepriateľská atmosféra
 • Vyhorenie – pokiaľ sa situácia nerieši, dochádza k samotnému syndrómu vyhorenia. Ide o štádium úplného vyčerpania organizmu
kto je ohrozen
lekári a zdravotné sestry,

psychológovia, psychiatri,

sociálni pracovníci,

sociálni kurátori

učitelia,

policajti,

politici,

športovci,

kňazi, rehoľníci, kazatelia,

právnici,

vedúci pracovníci,

pedagógovia pracujúci

s duševne postihnutými

deťmi,

piloti, letušky

manažéri

podnikatelia,

personál v nápravných zariadeniach,

pracovníci v hospicoch

Kto je ohrozený ? ? ?
prevencia
Prevencia :
 • Vnútorné možnosti: zmysel života, odolávanie a posilňovanie schopnosti zvládnuť stres, asertivita,
 • Vonkajšie možnosti: sociálna opora, dobré medziľudské vzťahy, kladné hodnotenie iných,
 • znížiť vysoké ideály, kvalitná príprava na profesiu, výcvik v potrebných sociálnych zručnostiach, prax s klientelou,
 • jasné vymedzenie náplne práce,
 • využitie profesionálneho poradenstva - skúsenými odborníkmi + kolegovia
 • obmedzenie administratívy spojenej s prácou s klientmi,
 • kombinácia priamej práce s klientmi a iných činností,
 • práca viacerých pracovníkov v náročných programoch
andragogika a poradenstvo
Andragogika a poradenstvo ???
 • Andragogika – zameriava sa na procesy učenia
 • Súčasťou je:
  • Vzdelávacia a výcviková výučba dospelých;
  • Poradenská služba pre dospelých;
  • Výchovno-sociálna starostlivosť o dospelých
v chova a vzdel vanie dospel ch
Výchova a vzdelávanie dospelých
 • Výchova – formovanie názorov, postojov
  • Sebavýchova
   • schopnosť samostatne si osvojovať poznatky,
   • schopnosť sebamotivácie,
   • schopnosť sebariadenia,
   • schopnosť plánovania životného programu,
   • Schopnosť sebaovládania.
v chova a vzdel vanie dospel ch1
Výchova a vzdelávanie dospelých
 • Vzdelávanie – rozvíjanie vedomostí, utváranie systému pojmov, úsudkov
  • Sebavzdelávanie – efektívne:
   • individuálna motivácia,
   • zodpovednosť za vlastné učenie,
   • možnosť voľby času,
   • rozvoj ďalších možností.
andragogick poradenstvo
Andragogické poradenstvo
 • Nesupluje psychologické poradenstvo,
 • Pomoc pri rozhodovaní o kariére, voľnom čase, ujasnenie si potrieb vo vzdelávaní, podmienky vzdelávania (dospelý prichádza niekedy k vzdelávaniu po dlhšej dobe- strata návykov, stres)
 • Nová situácia vo vzdelávaní – vzrastá miera zodpovednosti človeka za svoj rozvoj, profesijnú orientáciu
 • Ide o pomoc človeku – podpora rastu, rozvoja, zrelosti, lepšie uplatnenie klienta v spoločnosti, uplatnenie na trhu práce – OVPLYVŇUJE KVALITU ŽIVOTA